LIETUVOS RESPUBLIKOS

LOTERIJŲ IR LOŠIMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO
6 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2011 m. rugsėjo 15 d. Nr. XI-1579

Vilnius

 

(Žin., 2001, Nr. 43-1496; 2008, Nr. 149-6006)

 

 

1 straipsnis. 6 straipsnio 3 dalies pakeitimas

6 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Valstybinės lošimų priežiūros komisijos“ įrašyti žodžius „Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Lošimų įrenginiai, už kuriuos mokamas fiksuoto dydžio loterijų ir lošimų mokestis, už kiekvieną mokestinį laikotarpį sumokėjus šį mokestį, paženklinami specialiu ženklu Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2012 m. kovo 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ