LIETUVOS RESPUBLIKOS

KONCESIJŲ ĮSTATYMO, VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. liepos 11 d. Nr. X-749

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KONCESIJŲ ĮSTATYMO 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 201, 21, 22, 23, 26 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMAS, 24 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMAS NETEKUSIU GALIOS IR ĮSTATYMO PAPILDYMAS 211 STRAIPSNIU IR V1 SKYRIUMI

 

(Žin., 1996, Nr. 92-2141; 2003, Nr. 70-3163; 2004, Nr. 73-2533)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1, 2, 3, 8 ir 9 dalių pakeitimas ir straipsnio papildymas 10 ir 11 dalimis

1. Pakeisti 2 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Koncesija – vadovaujantis koncesijos sutartimi ir joje nustatytomis sąlygomis suteikiančiosios institucijos koncesininkui pagal šį Įstatymą suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra, teikti viešąsias paslaugas, valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės turtą (tarp jų eksploatuoti gamtos išteklius), kai koncesininkas pagal koncesijos sutartį prisiima visą ar didžiąją dalį su tokia veikla susijusios rizikos bei atitinkamas teises ir pareigas, o koncesininko atlyginimą už tokią veiklą sudaro tik teisės užsiimti atitinkama veikla suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos ar tokios teisės suteikimas ir pajamos iš tokios veiklos kartu su atlyginimu, mokamu koncesininkui suteikiančiosios institucijos, atsižvelgiant į jos prisiimtą riziką.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Koncesijos sutartis – suteikiančiosios institucijos, kuri veikia valstybės ar savivaldybės vardu, ir koncesininko sudaryta rašytinė sutartis, kurioje nustatomos suteikiančiosios institucijos ir koncesininko teisės ir pareigos, susijusios su koncesija.“

3. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Koncesijos sutarties dalykas – koncesininko vykdoma ūkinė komercinė veikla šio Įstatymo 3 straipsnyje numatytose srityse, susijusi su infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra, viešųjų paslaugų teikimu, valstybės, savivaldybės arba valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomo ir (ar) naudojamo turto valdymu ir (ar) naudojimu (tarp jų gamtos išteklių eksploatavimu).“

4. Pakeisti 2 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Viešoji darbų koncesija – koncesija, dėl kurios suteikimo tarp koncesininko ir suteikiančiosios institucijos, kuri atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 arba 3 punktų reikalavimus, sudaroma koncesijos sutartis dėl darbų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 26 dalyje, pirkimo. Šios sutarties pagrindu koncesininkui kaip atlyginimas už atliktus darbus suteikiama arba tik teisė eksploatuoti infrastruktūros objektą, kuris yra tokių darbų rezultatas, arba suteikiama tokia teisė ir papildomai mokamas atlyginimas. Šiame Įstatyme viešąja darbų koncesija laikoma tik tokia koncesija, kai numatoma koncesijos sutarties pirkimo vertė, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsniu, yra ne mažesnė kaip Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta tarptautinio darbų pirkimo vertė, kuri gali būti patikslinta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.“

5. Pakeisti 2 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Susijusios įmonės – įmonės, kurias koncesininkas kontroliuoja arba kurios pačios kontroliuoja koncesininką, arba kurias kartu su koncesininku kontroliuoja kita įmonė, turėdama nuosavybės teisę, kapitalo dalį ar įgyvendindama tokiai kontroliuojamai įmonei taikomus teisės aktų reikalavimus.“

6. Papildyti 2 straipsnį 10 dalimi:

10. Valstybės ar savivaldybės kontroliuojami asmenys – bet kurios teisinės formos juridiniai asmenys, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja valstybė ar savivaldybė.“

7. Papildyti 2 straipsnį 11 dalimi:

11. Kontrolė – santykiai, kai vienas asmuo kontroliuoja kitą asmenį, tai yra kai jis tiesiogiai ar netiesiogiai:

1) turi daugumą tokio kontroliuojamo asmens išleistų akcijų ar kitokių nuosavybės vertybinių popierių arba

2) turi daugumą visų balsų, kuriuos suteikia kontroliuojamo asmens išleistos akcijos ar kitokie nuosavybės vertybiniai popieriai, arba

3) turi galimybę paskirti ar išrinkti daugiau kaip pusę tokio kontroliuojamo asmens valdymo ar kito organo (išskyrus dalyvių susirinkimą) narių.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti bei papildyti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Koncesijos sutarties dalykas

1. Koncesijos sutartys gali būti sudaromos dėl bet kurios iš šio straipsnio 2 ir (ar) 3 dalyse išvardytos veiklos ir funkcijų.

2. Vadovaujantis koncesijos sutartimi, koncesininkui suteikiamas leidimas vykdyti ūkinę komercinę veiklą, susijusią su infrastruktūros objektų projektavimu, statyba, plėtra, atnaujinimu, pakeitimu, remontu, valdymu, naudojimu ir (ar) priežiūra, arba teikti viešąsias paslaugas šiose srityse:

1) energetikos, įskaitant šilumos ir elektros energijos, naftos ir gamtinių dujų išgavimą, perdavimą, skirstymą, tiekimą;

2) geležinkelių linijų ir sistemų;

3) vandens ūkio, įskaitant vandens išgavimą, pakėlimą, valymą, gerinimą ir paskirstymą;

4) vandens nuotekų, įskaitant surinkimą, perpumpavimą, valymą ir dumblo valymą;

5) atliekų naudojimo, perdirbimo ir tvarkymo, kaip numatyta Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatyme;

6) kelių, tiltų, tunelių, parkavimo ir kitos kelių transporto infrastruktūros;

7) sveikatos apsaugos sistemos;

8) telekomunikacijų infrastruktūros;

9) švietimo sistemos;

10) uostų ir prieplaukų infrastruktūros;

11) oro uostų infrastruktūros;

12) viešosios transporto infrastruktūros;

13) turizmo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros;

14) kultūros, sporto, laisvalaikio leidimo objektų, įrenginių ir kitos infrastruktūros;

15) Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu – atskirais atvejais kitose srityse.

3. Pagal koncesijos sutartis koncesininkams gali būti perduotas valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomas ir (ar) naudojamas turtas, įskaitant turtą, kuris pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją išimtine nuosavybės teise priklauso valstybei, tai yra žemės gelmės, taip pat valstybinės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, archeologijos ir kultūros objektai. Pagal koncesijos sutartis gali būti suteiktos teisės naudotis kontinentiniu šelfu ir (ar) ekonomine zona Baltijos jūroje, į kuriuos valstybė turi išimtines teises, taip pat Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme nustatytais žemės gelmių ištekliais (įskaitant naudingąsias iškasenas), žemės gelmių ertmėmis ir kitais gamtos ištekliais. Jeigu koncesijos, kuri suteikiama atviro viešo konkurso būdu, projektui įgyvendinti reikalinga valstybinė ar savivaldybės žemė ir (ar) kitas valstybės ar savivaldybės turtas ir tai numato konkurso sąlygos, koncesijos suteikimo laikotarpiu teisės į šios žemės sklypus ir (ar) kitą valstybės ar savivaldybės turtą koncesininkui gali būti suteikiamos be aukciono (be atskiro konkurso), sudarant su juo nuomos ar kitas įstatymų numatytas sutartis. Trumpalaikis ir ilgalaikis kilnojamasis valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomas ir (ar) naudojamas turtas, kuris per koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį nustatyta tvarka bus visiškai nudėvėtas, koncesijos sutartimi gali būti parduodamas koncesininkui už kainą, atitinkančią tokio turto vertę, nustatytą Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo nustatyta tvarka. Nuosavybės teisė į kitokį valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų turtą koncesininkui negali būti perduodama. Koncesijos sutartimi koncesininkui gali būti perduodamos valstybės ir (arba) savivaldybės kontroliuojamų asmenų teisės ir pareigos, atsirandančios iš tokių asmenų sudarytų sandorių, koncesijos sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

4. Koncesijos sutartyje gali būti nurodytas koncesininko įsipareigojimas sukurti naują turtą ar valdyti ir (ar) naudoti esamą turtą, nuosavybės, patikėjimo teise priklausantį koncesininkui. Tokio turto valdymo ir (ar) naudojimo bei nuosavybės teisės į jį perdavimo suteikiančiajai institucijai arba valstybės ar savivaldybės kontroliuojamiems asmenims ir nuosavybės teisės į tokį turtą išsaugojimo sąlygas šalys nustato koncesijos sutartyje, atsižvelgdamos į koncesijos konkurso sąlygas.

5. Pagal koncesijos sutartį koncesininkui negali būti perduodama nuosavybės teisė arba teisė valdyti ir (ar) naudoti tokį valstybės ar savivaldybės turtą, kuris yra įtrauktas į privatizavimo objektų sąrašą pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymą. Valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausantis turtas, dėl kurio valdymo ir (ar) naudojimo sudarytos koncesijos sutartys, tokių sutarčių galiojimo laikotarpiu negali būti privatizuojamas, jeigu pačiose koncesijos sutartyse nenustatyta kitaip.

6. Tais atvejais, kai koncesininkui perduodamas valdyti ir (ar) naudoti valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomas ir (ar) naudojamas turtas, iki konkurso suteikti koncesiją sąlygų paskelbimo turi būti priimtas šio kontroliuojamo asmens sprendimas dalyvauti koncesijos sutartyje ir perduoti koncesininkui tam tikrą savo nuosavybės ar patikėjimo teise valdomą ir (ar) naudojamą turtą. Kai koncesija suteikiama be konkurso, šis sprendimas turi būti priimtas bet kuriuo metu iki koncesijos sutarties pasirašymo.

7. Šio straipsnio nustatytais atvejais koncesininko perimtas valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomas ir (ar) naudojamas turtas turi būti apdraustas koncesijos sutartyje išdėstytomis sąlygomis.

8. Koncesininkui perduodamas pagal koncesijos sutartį valdyti ir (ar) naudoti valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdomas ir (ar) naudojamas turtas turi būti valdomas ir (ar) naudojamas taip, kad būtų tenkinami ne vienos socialinės grupės ar atskirų asmenų interesai arba poreikiai ir šis turtas tarnautų visuomenės poreikiams.

9. Pasibaigus koncesijos sutarties galiojimui, pagal koncesijos sutartį koncesininko valdytas ir (ar) naudotas valstybės, savivaldybės ir (arba) valstybės ar savivaldybės kontroliuojamų asmenų nuosavybės, patikėjimo teise valdytas ir (ar) naudotas turtas turi būti sugražintas ne blogesnės būklės, kurios jį gavo koncesininkas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą, arba koncesijos sutartyje sulygtos būklės.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Koncesijų atskirose ūkinės komercinės veiklos srityse ribojimas

Subjektams, kurių investicijos į Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytas sritis yra neleidžiamos, negali būti suteikiamos koncesijos vykdyti ūkinę komercinę veiklą tose srityse.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio papildymas 3, 4, 5 ir 6 dalimis

1. Papildyti 5 straipsnį 3 dalimi:

3. Suteikiančioji institucija koncesijos suteikimui organizuoti ir koncesijos suteikimo procedūroms atlikti privalo sudaryti komisiją. Komisiją sudaranti suteikiančioji institucija turi teisę kviestis ekspertus, galinčius konsultuoti su koncesijos suteikimu susijusiais klausimais, kuriems reikia specialių žinių. Komisijos pirmininku ir nariais gali būti tik nepriekaištingos reputacijos asmenys. Komisijos nariai neturi teisės atskleisti informacijos, susijusios su koncesijos suteikimo procedūromis, jeigu jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro nuostolių arba trukdo užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Vykdydama koncesijos suteikimo procedūras, komisija rengia konkurso sąlygų ir koncesijos sutarties projektus, priima, vertina ir lygina konkurso dalyvių pateiktus pasiūlymus, veda derybas su koncesijos konkurso dalyviais, rengia su koncesijos suteikimu susijusių sprendimų projektus ir kreipiasi į komisiją sudariusią suteikiančiąją instituciją dėl sprendimų priėmimo bei atlieka kitas jai pavestas funkcijas. Už komisijos veiksmus atsako ją sudariusi suteikiančioji institucija.“

2. Papildyti 5 straipsnį 4 dalimi:

4. Pagal savivaldybės vardu sudarytas koncesijų sutartis visi savivaldybės prisiimti įsipareigojimai mokėti koncesininkams atlyginimą vykdomi iš savivaldybės finansinių išteklių, laikantis Lietuvos Respublikos Seimo nustatytų atitinkamų metų savivaldybių skolinimosi limitų. Suteikiančiosios institucijos ir koncesininko turto, teisių ir įsipareigojimų apskaita tvarkoma laikantis buhalterinei apskaitai, valstybės skolai ir valdžios sektoriaus statistikai taikomų teisės aktų reikalavimų.“

3. Papildyti 5 straipsnį 5 dalimi:

5. Suteikiančioji institucija, prieš skelbdama koncesijos konkursą, o tais atvejais, kai konkursas neskelbiamas, – prieš sudarydama koncesijos sutartį, privalo apsvarstyti koncesijos tikslingumą ir įvertinti jos galimą naudą visuomenės poreikiams. Svarstydama ir vertindama koncesijos tikslingumą ir jos galimą naudą visuomenės poreikiams, suteikiančioji institucija privalo atlikti išsamią ketinamos suteikti konkrečios koncesijos ekonominės, socialinės naudos visuomenės poreikiams analizę, parengti skaičiavimais pagrįstas kiekybines bei kokybines išvadas ir jomis vadovautis priimant sprendimus dėl koncesijos suteikimo.“

4. Papildyti 5 straipsnį 6 dalimi:

6. Šis straipsnis taikomas bendrai turtinių įsipareigojimų, numatytų pradinėse, papildomose ir šio Įstatymo 17 ir 201 straipsniuose nustatytais atvejais papildomai sudarytose sutartyse ir jų pakeitimuose, apimčiai.“

 

5 straipsnis. 8 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Konkursas dėl koncesijos suteikimo gali būti skelbiamas ir vykdomas be šio straipsnio 1 dalies 2 ir (ar) 3, ir 4 punktuose nustatytų konkurso etapų tik Lietuvos Respublikos Vyriausybės, kai koncesija suteikiama valstybės vardu, arba savivaldybės tarybos, kai koncesija suteikiama atitinkamos savivaldybės vardu, sprendimu.“

 

6 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 4 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) pasiūlytos koncesijos sutarties dalykas ir koncesijos projekto apibūdinimas, įskaitant koncesijos projekto techninių sąlygų ir reikalavimų jo įgyvendinimui, saugumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, pagrindinių sutarties sąlygų, įskaitant koncesininko pagal koncesijos sutartį prisiimamą su tokia veikla susijusią riziką, atitinkamas teises ir pareigas, koncesijos sutarties įvykdymo užtikrinimo reikalavimus, koncesijos sutarties nutraukimo pagrindus, apibūdinimą;“.

2. Pakeisti 9 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Jei suteikiančioji institucija nusprendžia pakeisti konkurso sąlygas arba atšaukti konkursą, ji turi teisę tai padaryti laikotarpio nuo konkurso sąlygų paskelbimo pagal šio straipsnio 2 dalį iki išsamių įpareigojančių konkurso pasiūlymų pateikimo datos pirmoje pusėje. Suteikiančioji institucija turi teisę pratęsti dokumentų dalyvauti konkurso dalyvių išankstinėje atrankoje, preliminarių neįpareigojančių ir (ar) išsamių įpareigojančių konkurso pasiūlymų pateikimo terminą bet kuriuo metu iki nustatyto termino pabaigos ir po nustatyto termino, gavę kontroliuojančiosios institucijos leidimą, jeigu negauta nė vieno konkurso dalyvio pasiūlymo. Apie konkurso sąlygų pakeitimą ir (ar) nustatytų terminų pratęsimą skelbiama vadovaujantis šio straipsnio 2 dalyje nurodytais reikalavimais ir tokiu pat būdu, kokiu buvo skelbtos konkurso sąlygos.“

 

7 straipsnis. 10 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 10 straipsnį 4 dalimi:

4. Suteikiančioji institucija atmeta paraiškas ir konkurso pasiūlymus, jei:

1) konkurso dalyvis turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą už Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXI ir XXXII skyriuose įvardytas nusikalstamas veikas;

2) konkurso dalyvis yra bankrutavęs, likviduojamas, su kreditoriais yra sudaręs taikos sutartį, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus yra tokia ar panaši;

3) konkurso dalyviui iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

4) konkurso dalyvis yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kurį perkančioji organizacija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis;

5) konkurso dalyvis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokų mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;

6) konkurso dalyvis nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jis registruotas, ar šalies, kurioje yra perkančioji organizacija, reikalavimus;

7) konkurso dalyvis apie nustatytų reikalavimų atitiktį yra pateikęs melagingą informaciją, kurią suteikiančioji institucija gali įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis.“

 

8 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 17 straipsnio 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) dėl turimų išimtinių teisių teikti viešąsias paslaugas, kurios yra suteiktos teisės akto, atitinkančio Europos bendrijos steigimo sutartį, yra tik vienas įmanomas viešųjų paslaugų, dėl kurių suteikiama koncesija, teikimo šaltinis ir nėra kitos alternatyvos;“.

2. 17 straipsnio 6 punktą pripažinti netekusiu galios.

3. Buvusį 17 straipsnio 7 punktą laikyti 6 punktu.

4. Papildyti 17 straipsnį 7 punktu:

7) kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai arba paslaugos, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą koncesijos sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės koncesijos sutarties nesukeliant didelių nepatogumų suteikiančiajai institucijai, arba kai tokie darbai ar paslaugos, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės koncesijos sutarties, yra būtinai reikalingi koncesijos sutarčiai užbaigti. Tokia sutartis dėl papildomų darbų ar paslaugų gali būti sudaroma tik su koncesininku, su kuriuo buvo sudaryta pradinė koncesijos sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų sutarčių bendra kaina neturi viršyti 30 procentų pagrindinės koncesijos sutarties vertės.“

 

9 straipsnis. 201 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 201 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Suteikdama viešąją darbų koncesiją, suteikiančioji institucija privalo šio Įstatymo III skyriaus antrajame skirsnyje nustatyta tvarka organizuoti konkursą ir apie jį skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Suteikiančioji institucija, suteikdama viešąją darbų koncesiją, nustato pasiūlymų pateikimo terminą, kuris neturi būti trumpesnis kaip 52 dienos nuo skelbimo išsiuntimo iš Viešųjų pirkimų tarnybos dienos, tačiau kai skelbimai yra parengiami ir perduodami nustatyto formato elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymo pateikimo terminas gali būti sutrumpintas 7 dienomis. Jeigu dėl kokių nors priežasčių pirkimo dokumentai ar jų dalis buvo pareikalauti laiku, tačiau nepateikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnyje nustatytais terminais, arba pateikus pirkimo dokumentus paaiškėja, kad pasiūlymus galima parengti tik apsilankius darbų atlikimo vietoje ir ten susipažinus su pirkimo dokumentuose esančia informacija, suteikiančioji institucija pasiūlymų pateikimo terminus privalo pratęsti, kad visi suinteresuoti subjektai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija. Informaciją, kuri turi būti nurodyta skelbimuose, ir skelbimų standartines formas bei skelbimų reikalavimus nustato 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, nustatantis standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius skelbimus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB. Skelbimai rengiami ir skelbiami laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų.“

2. Papildyti 201 straipsnį nauja 4 dalimi:

4. Šio straipsnio reikalavimai netaikomi, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad yra reikalingi papildomi darbai, kurie nebuvo įrašyti į pradinį projektą ar sudarytą viešosios darbų koncesijos sutartį ir kurių techniškai ar ekonomiškai neįmanoma atskirti nuo pradinės viešosios darbų koncesijos sutarties nesukeliant didelių nepatogumų suteikiančiajai institucijai, arba kai tokie darbai, nors ir gali būti atskirti nuo pradinės viešosios darbų koncesijos sutarties, yra būtinai reikalingi jai užbaigti. Tokia sutartis dėl papildomų darbų gali būti sudaroma tik su koncesininku, su kuriuo buvo sudaryta pradinė viešosios darbų koncesijos sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų sutarčių bendra kaina neturi viršyti 30 procentų pagrindinės viešosios darbų koncesijos sutarties vertės.“

3. Buvusias 201 straipsnio 4-8 dalis laikyti atitinkamai 5-9 dalimis.

4. 201 straipsnio 5 dalyje vietoj skaičiaus „3“ įrašyti skaičių „4“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Jei koncesininkas atitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimus, nustatytus perkančiajai organizacijai, visus darbus, reikalingus koncesijos sutarčiai įgyvendinti, jis privalo pirkti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis dėl viešojo darbų pirkimo.“

5. Pakeisti 201 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jei koncesininkas neatitinka Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 4 straipsnio 1 dalies reikalavimų, nustatytų perkančiajai organizacijai, pirkdamas darbus, reikalingus koncesijos sutarčiai įgyvendinti, dėl kurių atlikimo jis numato sudaryti sutartis su trečiaisiais asmenimis, kai numatoma tokių darbų pirkimo vertė, nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsniu, yra ne mažesnė kaip Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 5 punkte nustatyta tarptautinio darbų pirkimo vertė, kuri gali būti patikslinta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, jis privalo paskelbti apie darbų pirkimą, atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo principų. Informaciją, kuri turi būti nurodyta skelbimuose, ir skelbimų standartines formas bei skelbimų reikalavimus nustato 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, nustatantis standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius skelbimus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB. Skelbimai rengiami ir skelbiami laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 23 straipsnyje nustatytų reikalavimų. Koncesininkas privalo nustatyti ir nurodyti skelbime galutinius paraiškų dalyvauti pirkime ir pasiūlymų pateikimo terminus. Galutinis paraiškų dalyvauti pirkime pateikimo terminas negali būti trumpesnis kaip 37 dienos, o galutinis pasiūlymų pateikimo terminas – ne trumpesnis kaip 40 dienų. Kai skelbimai yra parengiami ir perduodami nustatyto formato elektroninėmis priemonėmis, pasiūlymo pateikimo terminas gali būti sutrumpintas 7 dienomis. Jeigu koncesininkas nuo skelbimo apie darbų pirkimą paskelbimo dienos suteikia galimybę elektroniniu būdu nevaržomai ir tiesiogiai susipažinti su visais pirkimo dokumentais ir bet kuriais papildomais dokumentais, pasiūlymų pateikimo terminas gali būti sutrumpintas dar 5 dienomis. Tokiame skelbime turi būti nurodytas interneto adresas, kuriuo galima susipažinti su šiais dokumentais. Jeigu dėl kokių nors priežasčių pirkimo dokumentai ar jų dalis buvo pareikalauti laiku, tačiau nepateikti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 27 straipsnyje nustatytais terminais, arba pateikus pirkimo dokumentus paaiškėja, kad pasiūlymus galima parengti tik apsilankius darbų atlikimo vietoje ir ten susipažinus su pirkimo dokumentuose esančia informacija, koncesininkas pasiūlymų pateikimo terminus privalo pratęsti, kad visi suinteresuoti subjektai turėtų galimybę susipažinti su visa pasiūlymui parengti reikalinga informacija. Apie pirkimą skelbti neprivaloma, jei yra sąlygos, kurioms esant, remiantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 56 straipsniu, darbai gali būti perkami neskelbiamų derybų būdu.“

6. Pakeisti 201 straipsnio 9 dalį ir ją išdėstyti taip:

9. Šiame straipsnyje išdėstyti viešųjų darbų koncesijų suteikimo reikalavimai netaikomi viešosioms darbų koncesijoms, kurios suteikiamos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1, 2, 4, 5, 7 punktuose nurodytais atvejais, kai sudaromos sutartys dėl viešojo darbų pirkimo, taip pat pirkimams, kuriuos atlieka perkančiosios organizacijos, užsiimančios Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje nurodyta veikla, kai koncesijos suteikiamos tokiai veiklai vykdyti.“

 

10 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

21 straipsnis.     Suteikiančiosios institucijos dalyvavimo lygiais pagrindais ir sutarties laisvės principų taikymas koncesijos sutarčiai

Sudarydama koncesijos sutartį, suteikiančioji institucija veikia remdamasi šiuo Įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais įstatymais. Visos koncesijos sutarties sąlygos yra jos šalių derybų objektas, tačiau turi būti laikomasi koncesijų suteikimo reikalavimų, nustatytų šio Įstatymo UI skyriuje. Suteikiančioji institucija turi tokią pačią teisę susitarti dėl vėlesnių sudarytos koncesijos sutarties pakeitimų, nekeisdama esminių sudarytos sutarties sąlygų, jei tokie pakeitimai atitinka viešuosius interesus, kaip ir tardamasi dėl pradinių sutarties sąlygų.“

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas 211 straipsniu

Papildyti Įstatymą 211 straipsniu:

211 straipsnis. Koncesijos sutarties šalys

Koncesijos sutartį sudaro suteikiančioji institucija, veikianti valstybės ar savivaldybės vardu, ir koncesininkas. Prireikus koncesininkas specialiai koncesijos projektui įgyvendinti gali įsteigti juridinį asmenį, kuris turi būti kontroliuojamas visą koncesijos sutarties galiojimo laikotarpį, ir tokio juridinio asmens įsteigimas turi būti įtrauktas į koncesijos konkurso sąlygas.“

 

12 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas ir papildymas

Pakeisti 22 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

22 straipsnis. Koncesijos sutarties turinys

1. Koncesijos sutartyje, jei suteikiančioji institucija nenustato ir (ar) šalys nesusitaria kitaip, nustatomos šios sąlygos:

1) koncesininko atliekamų darbų ir (ar) teikiamų viešųjų paslaugų pobūdis ir mastas bei kitos sąlygos, apibūdinančios koncesijos sutarties dalyką;

2) išankstinės koncesijos sutarties įsigaliojimo sąlygos;

3) koncesijos sutarties terminas ir jo pratęsimo sąlygos, jei dėl jų susitariama. Koncesijos sutarties terminas turi būti toks, kad užtikrintų investicijų atsipirkimą ir protingą investicijų grąžą. Koncesijų sutartis gali būti pratęsiama, bet bendra koncesijų sutarties trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 25 metai;

4) koncesininko ir suteikiančiosios institucijos rizikos, susijusios su koncesijos sutartyje nustatytais šalių įsipareigojimais, pasidalijimas;

5) pagal Lietuvos Respublikos įstatymus koncesininkui suteikiamos išimtinės teisės;

6) šalių teisės į turtą, kuris bus sukuriamas, naudojamas, keičiamas, valdomas, prižiūrimas ar patiekiamas (jei tai numatoma koncesijos sutartyje) arba kuriuo bus naudojamasi teikiant paslaugas ar atliekant darbus pagal koncesijos sutartį;

7) terminas (ar terminai), per kurį (kuriuos) turi būti pabaigti darbai, ir tokio termino (ar terminų) pratęsimo sąlygos;

8) apribojimai ar sąlygos, taikomi keičiantis kontrolę suteikiančios koncesininko kapitalo dalies savininkams (ar kitaip keičiantis koncesininką kontroliuojantiems subjektams);

9) bet kokie mokėjimai, kuriuos pagal sutartį viena šalis turi atlikti kitai šaliai (įskaitant suteikiančiosios institucijos mokėjimus už koncesininko atliktą darbą ar teikiamas paslaugas), bei jų keitimo tvarka;

10) koncesininko teisės, jei jos suteikiamos, gauti iš trečiųjų fizinių ir juridinių asmenų koncesininkui nustatytą atlygį ar kitokį užmokestį už viešąsias paslaugas, teikiamas pagal koncesijos sutartį, atitinkama tokio koncesininkui nustatyto atlygio ar kitokio užmokesčio dydžio keitimo tvarka, susitarimas dėl atitinkamos savivaldybės tarybos nustatomų vietinių rinkliavų rinkimo, taip pat šių rinkliavų nustatyto ar pakeisto dydžio poveikis koncesijos sutarties šalių teisėms ir pareigoms;

11) koncesininko įsipareigojimai, jei nustatomi, užtikrinti tretiesiems fiziniams ir juridiniams asmenims galimybę nuolat ir nediskriminacinėmis sąlygomis naudotis įrenginiais ir (ar) paslaugomis, teikiamomis pagal koncesijos sutartį;

12) šalių teisė perleisti savo teises pagal koncesijos sutartį prievolių įvykdymo užtikrinimui ar kitokiu tikslu ir tokio perleidimo sąlygos;

13) reikalavimas, kad koncesininkas pateiktų savo prievolių įvykdymo užtikrinimą;

14) reikalavimas, kad koncesininkas sudarytų su koncesijos projekto įgyvendinimu susijusias draudimo sutartis;

15) koncesininko įsipareigojimai, susiję su aplinkos apsauga;

16) šalių įsipareigojimai, susiję su žemės sklypo ar kito turto, reikalingo koncesijos projektui įgyvendinti, suteikimu naudotis, perleidimu ir (ar) įsigijimu, bei su tokiais įsipareigojimais susijusios kitos sąlygos;

17) suteikiančiosios institucijos teisė kontroliuoti, kaip koncesininkas vykdo įsipareigojimus, įskaitant teisę tikrinti koncesininko naudojamą ir (ar) kuriamą turtą;

18) nuostatos dėl nenugalimos jėgos poveikio, įstatymų pasikeitimo ar kitų sutartyje numatytų pokyčių pasekmių, įskaitant šalių teises reikalauti koncesijos sutarties pakeitimo ar nutraukimo, ar nuostolių, atsiradusių dėl tokių pokyčių, atlyginimo, jei dėl tokio atlyginimo yra susitarta;

19) teisinės gynybos priemonės, kuriomis gali naudotis viena šalis, jei kita šalis nevykdo savo įsipareigojimų;

20) koncesijos sutarties nutraukimo pagrindai ir tvarka;

21) aplinkybės, kuriomis suteikiančioji institucija ar tretysis asmuo gali (laikinai ar kitaip) perimti bet kurios koncesininko pareigos įgyvendinimą, siekiant užtikrinti efektyvų ir nenutrūkstamą paslaugų teikimą tuo atveju, kai koncesininkas padaro esminį savo prievolių pagal koncesijos sutartį pažeidimą;

22) mokestiniai ir finansiniai klausimai (tiek, kiek tokie susitarimai galimi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis);

23) sąryšis tarp koncesijos sutarties (ar jos šalių) ir bet kokių su ja susijusių ar papildomų sutarčių (ar jų šalių);

24) koncesijos sutarčiai taikoma teisė;

25) ginčų sprendimas;

26) koncesijos sutarties dėl gamtos išteklių naudojimo atveju – nuostatos dėl geografinio regiono, dėl atlyginimo ar mokesčių už koncesininko išgautus ir jam tenkančius gamtos išteklius nustatymo ir mokėjimo (tiek, kiek tokie susitarimai galimi pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis), dėl nuosavybės teisės į atitinkamus gamtos išteklius bei dėl prekybos atitinkamais gamtos ištekliais;

27) kitos nuostatos, dėl kurių susitaria šalys.

2. Visais atvejais koncesijos sutartyje turi būti aptartos šio straipsnio 1 dalies 1, 3, 4, 6, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 punktuose nurodytos sąlygos.

3. Koncesijų sutartys privalo būti viešos.“

 

13 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

23 straipsnyje po žodžio „koncesininkas“ įrašyti žodžius „gavęs suteikiančiosios institucijos sutikimą“, žodžius „ar perleisti“ išbraukti ir visą straipsnį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Prievolių įvykdymo užtikrinimas

Užtikrindamas bet kokių savo prievolių įvykdymą, koncesininkas, gavęs suteikiančiosios institucijos sutikimą, turi teisę įkeisti savo turtines teises, kurias jis turi ar įgis ateityje pagal koncesijos sutartį, būsimas pajamas pagal koncesijos sutartį bei kitą savo turtą, taip pat užtikrinti savo prievolių įvykdymą kitais įstatymų numatytais prievolių įvykdymo užtikrinimo būdais.“

 

14 straipsnis. 24 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

24 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

15 straipsnis. 26 straipsnio 2 dalies 1 punkto pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) koncesininkas koncesijos suteikimo metu pateikė suteikiančiajai institucijai iš esmės neteisingus duomenis, susijusius su jo finansine būkle ir (ar) ūkine komercine veikla, ir tai buvo nustatyta po koncesijos sutarties sudarymo;“.

 

16 straipsnis. Įstatymo papildymas V1 skyriumi

Papildyti Įstatymą V1 skyriumi:

 

V1 SKYRIUS

KONCESIJŲ SUTEIKIMO KONTROLĖ

 

281 straipsnis. Koncesijų suteikimą kontroliuojančios institucijos

Koncesijų suteikimo kontrolę ir koncesijos sutarčių vykdymą prižiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija ir įstatymų įgaliotos valstybės, savivaldybės institucijos pagal savo kompetenciją. Vyriausybės įgaliotos institucijos teises ir pareigas atliekant šiame straipsnyje nurodytas funkcijas nustato Vyriausybė. Vyriausybės įgaliota valstybės institucija privalo teikti metodinę pagalbą suteikiančiosioms institucijoms koncesijų suteikimo klausimais.“

 

17 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

koncesijų įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/665/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su peržiūros procedūrų taikymu sudarant viešojo prekių pirkimo ir viešojo darbų pirkimo sutartis, koordinavimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 92/50/EEB) (OL L 395,30/12/1989, p. 33; OL L 285,29/10/2001, p. 1).

2. 1993 m. birželio 14 d. Tarybos direktyva 93/37/EEB dėl viešojo darbų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2001 m. rugsėjo 13 d. Komisijos direktyva 2001/78/EB) (OLL199,09/08/1993, p. 54; OL L 285, 29/10/2001, p. 1).

3. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/17/EB, koordinuojanti subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, pirkimų procedūras (OL L134,30/04/2004, p. 1);

4. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (OL L 134,30/04/2004, p. 114).

5. 2005 m. rugsėjo 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1564/2005, nustatantis standartines formas, naudojamas skelbiant su viešųjų pirkimų procedūromis susijusius skelbimus, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB (OLL257, 01/10/2005, p. 1).

6. 2005 m. gruodžio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2083/2005, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų 2004/17/EB ir 2004/18/EB nuostatas dėl ribų, taikomų viešojo pirkimo sutarčių tvarkai (OL L 333, 20/12/2005, p. 28).“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2000, Nr. 91-2832; 2003, Nr. 17-704, Nr. 28-1124, Nr. 73-3357, Nr. 104-4636; 2004, Nr. 134-4839; 2005, Nr. 57-1941)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies 39 punkto pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalies 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39) priima sprendimus dėl koncesijų suteikimo tikslingumo, iki konkurso paskelbimo, gavusi savivaldybės kontrolieriaus išvadą, tvirtina koncesijos konkurso sąlygas ir pagrindines koncesijos sutarties sąlygas, nustato konkurso etapus bei, gavusi savivaldybės kontrolieriaus išvadą, iki koncesijos sutarties pasirašymo pritaria galutiniam koncesijos sutarties projektui;“.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Pasiūlymas Vyriausybei

Vyriausybė ar jos įgaliota institucija per 3 mėnesius nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos parengia ir priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS