LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

dėl antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo

 

2011 m. gruodžio 23 d. Nr. 1R-308

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982; 2010, Nr. 79-4055) 13 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (Žin., 2002, Nr. 53-2042; 2008, Nr. 138-5444) 43 straipsnio 2 dalimi,

t v i r t i n u Antstolių veiklos dokumentų saugojimo terminų rodyklę (pridedama).

 

 

Teisingumo ministras                                                             Remigijus Šimašius

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro

2011 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-308

 

ANTSTOLIŲ VEIKLOS DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖ

 

Rodyklės punktas

Dokumentai

Minimalus dokumentų saugojimo terminas (metais)

1.

Veiklos organizavimo dokumentai

 

1.1.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymai, Lietuvos antstolių rūmų prezidiumo nutarimai antstolių veiklos klausimais

5

1.2.

Antstolių jungtinės veiklos sutartys

5 (pasibaigus sutarčiai)

1.3.

Antstolio profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentai (draudimo liudijimas (polisas) ir kt.)

5 (pasibaigus liudijimo (poliso) galiojimo terminui)

1.4.

Sutartys dėl antstolio atstovavimo ar pavadavimo

5 (pasibaigus sutarčiai)

1.5.

Antstolio įsakymai veiklos organizavimo klausimais

10

1.6.

Antstolio veiklos tikrinimo dokumentai

10

1.7.

Reikalų perdavimo antstoliui netekus įgaliojimų aktai

10

1.8.

Susirašinėjimo antstolio veiklos klausimais dokumentai

5

1.9.

Teismų sprendimai dėl antstolio procesinių veiksmų ir dėl žalos atlyginimo

10

2.

Personalo valdymo dokumentai

 

2.1.

Įsakymai personalo klausimais

50

2.2.

Įsakymai atostogų klausimais

10

2.3.

Darbo sutartys

50

2.4.

Darbo sutarčių registravimo žurnalas (registras)

50

2.5.

Pranešimai apie apdraustuosius socialiniu draudimu ir draudėją (apie apdraustųjų socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, apie suteiktas (atšauktas) mokymosi atostogas ar atostogas vaikui prižiūrėti, apie apdraustųjų nedraudžiamuosius laikotarpius ir kita)

10

3.

Dokumentų valdymo dokumentai

 

3.1.

Metų dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašas

3 (nuo tais metais sudarytų bylų apskaitos dokumentų sudarymo)

3.2.

Vykdomųjų dokumentų apskaitos žurnalas

10

3.3.

Vykdomųjų bylų žurnalas (vykdomųjų bylų sąrašas)

10

3.4.

Gautų dokumentų registras

5

3.5.

Siunčiamų dokumentų registras

5

3.6.

Įsakymų personalo klausimais registras

50

3.7.

Įsakymų veiklos organizavimo, atostogų klausimais registrai

10

3.8.

Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus juridiniams faktams patvirtinti ir išduotos pažymos

3

3.9.

Pažymų, kitų parengtų dokumentų juridiniams faktams patvirtinti registras

3

3.10.

Bylų apyrašai

10 (sunaikinus į apyrašą įrašytas bylas)

3.11.

Bendri dokumentų registrai

10

3.12.

Dokumentų perdavimo toliau saugoti aktai:

 

3.12.1.

Lietuvos antstolių rūmams

10

3.12.2.

Asmeniui, turinčiam licenciją teikti dokumentų saugojimo paslaugas

10 (pasibaigus sutarčiai)

3.13.

Dokumentų perdavimo toliau saugoti aktų registras

10

3.14.

Reikalų perdavimo antstoliui netekus įgaliojimų aktų registras

10 (pasibaigus antstolio įgaliojimams)

3.15.

Dokumentų laikino perdavimo naudotis aktai, poėmio protokolai

1 (grąžinus visus dokumentus)

3.16.

Dokumentų laikino perdavimo naudotis apskaitos žurnalas

1 (grąžinus visus dokumentus)

3.17.

Dokumentų kiekio ir fizinės būklės patikrinimo, nepataisomai sugadintų ar kitaip prarastų dokumentų aktai

Patikrinimo aktai –1 (atlikus kitą patikrinimą)

Prarastų, sugadintų dokumentų aktai saugomi pagal į aktą įrašytų dokumentų saugojimo terminą

3.18.

Siuntų lakštai ir sąrašai, fakso ryšio ataskaitos

1

3.19.

Dokumentų naikinimo aktai

10

4.

Finansinio ir kito turto valdymo dokumentai

 

4.1.

Metų finansinės atskaitomybės dokumentai

10

4.2.

Tarpinės finansinės atskaitomybės dokumentai

10

4.3.

Mokesčių deklaracijos (pajamų, pridėtinės vertės ir kita)

10

4.4.

Pranešimai apie apdraustuosius už ataskaitinį laikotarpį

10

4.5.

Kasos dokumentai

10

4.6.

Banko dokumentai

10

4.7.

Čekių, išduotų įgaliojimų šaknelės

10

4.8.

Ūkinę operaciją ar ūkinį įvykį patvirtinantys apskaitos dokumentai (sąskaitos faktūros, mokėjimo pavedimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų ir išlaidų orderiai ir kita)

10

4.9.

Asmens sąskaitų kortelės

50

4.10.

Darbo užmokesčio apskaičiavimo žiniaraščiai

10

4.11.

Darbo laiko apskaitos žiniaraščiai

10

4.12.

Gauti pranešimai apie išduotus nedarbingumo ar nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus

10

4.13.

Gyvybės draudimo įmokų pervedimo dokumentai

10

4.14.

Inventorizacijos dokumentai

10

4.15.

Materialių vertybių nurašymo dokumentai

10

4.16.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitos dokumentai

10

4.17.

Įgaliojimai

10 (pasibaigus įgaliojimo terminui)

4.18.

Visiškos materialinės atsakomybės sutartys

10 (pasibaigus sutarčiai)

4.19.

Perdavimo ir priėmimo aktai keičiantis materialiai atsakingiems darbuotojams

10

4.20.

Asmenų, turinčių teisę pasirašyti buhalterinės apskaitos dokumentus, parašų pavyzdžiai

10 (pakeitus parašą)

4.21.

Antstolio kvitų knygelės

10

4.22.

Saugiųjų, numeruotų dokumentų blankų apskaitos dokumentai (žurnalai, aktai ir kita)

10

4.23.

Prašymai išduoti pažymas, kitus dokumentus dėl darbinių pajamų ir išduotos pažymos

3

4.24.

Antspaudų naikinimo aktai

5

4.25.

Patalpų įsigijimo, nuosavybės ar naudojimosi jomis teisę patvirtinantys dokumentai

Iki perdavimo naujam valdytojui

5.

Saugos ir sveikatos darbe, gaisrinės ir civilinės saugos dokumentai

 

5.1.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalas

3 (pakeitus instrukcijas)

5.2.

Darbuotojų saugos ir sveikatos įvadinių instruktažų registravimo žurnalas

10 (įrašius paskutinį įrašą žurnale)

5.3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktažų darbo vietoje registravimo žurnalas

10 (įrašius paskutinį įrašą žurnale)

5.4.

Įvadinių (bendrų) gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnalas

10 (įrašius paskutinį įrašą žurnale)

5.5.

Gaisrinės saugos instruktažų darbo vietoje registracijos žurnalas

10 (įrašius paskutinį įrašą žurnale)

5.6.

Nelaimingų atsitikimų darbe, incidentų ir nelaimingų atsitikimų darbe aktų registras

75 (įrašius paskutinį įrašą registre)

5.7.

Lengvų nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai

45

5.8.

Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai

75

5.9.

Darbo sąlygų ir aplinkos, profesinės rizikos, darbuotojų saugos ir sveikatos būklės tyrimo, vertinimo ir kontrolės dokumentai

50

5.10.

Civilinės saugos organizavimo dokumentai (planai, pažymos, kursų lankomumo žurnalai)

3

5.11.

Žmonių evakavimo planai, veiksmų, kilus gaisrui planai

1 (pakeitus planą)

5.12.

Apsaugos ir gaisrinės saugos būklės dokumentai

5

6.

Antstolio funkcijų vykdymo dokumentai

 

6.1.

Vykdomosios bylos dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo

10

6.2.

Vykdomosios bylos dėl piniginio pobūdžio išieškojimų, kai išieškojimas įvykdytas iš skolininko piniginių lėšų arba skolą skolininkas sumokėjo geruoju

3

6.3.

Vykdomosios bylos, kuriose buvo realizuotas skolininko turtas

10 (pasibaigus bylos saugojimo terminui turto pardavimo, perdavimo aktai saugomi 50 m.)

6.4.

Vykdomosios bylos dėl periodinių išmokų išieškojimo

5

6.5.

Vykdomosios bylos dėl žalos, padarytos sveikatos sužalojimu, suluošinimu ar maitintojo sveikatos sužalojimu, gyvybės atėmimu, išieškojimo

3

6.6.

Vykdomosios bylos dėl iškeldinimo iš gyvenamųjų (negyvenamųjų) patalpų ar įkeldinimo į gyvenamąsias (negyvenamąsias) patalpas

3

6.7.

Vykdomosios bylos dėl įpareigojimo atlikti veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, ar nuo šių veiksmų susilaikyti

3

6.8.

Vykdomosios bylos dėl su darbo santykiais susijusių išmokų išieškojimo, kitos vykdomosios bylos dėl sprendimų, kylančių iš darbo teisinių santykių

3

6.9.

Vykdomosios bylos dėl administracinių baudų išieškojimo, kai skolininkas baudą sumokėjo geruoju

2

6.10.

Vykdomosios bylos dėl baudų, teismo paskirtų kaip pagrindinė kriminalinė bausmė, išieškojimo

5

6.11.

Vykdomosios bylos dėl baudų, teismo paskirtų kaip papildoma bausmė, išieškojimo

3

6.12.

Vykdomosios bylos dėl turto konfiskavimo

5

6.13.

Turto apyrašai, sudaryti priimant palikimą

50

6.14.

Vykdomosios bylos dėl faktinių aplinkybių konstatavimo teismo pavedimu, fizinių ir juridinių asmenų prašymai, pareiškimai dėl faktinių aplinkybių konstatavimo, faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai

10

6.15.

Faktinių aplinkybių konstatavimo protokolų registras

10

6.16.

Teismo siunčiamų ir kitų dokumentų perdavimo (įteikimo) fiziniams ir juridiniams asmenims dokumentai

3

6.17.

Prašymų ir pavedimų perduoti (įteikti) dokumentus registras

3

6.18.

Sutartys dėl antstolio paslaugų teikimo ir sutarčių vykdymo dokumentai

10 (pasibaigus sutarčiai)

6.19.

Sutarčių dėl antstolio paslaugų teikimo registras

10

6.20.

Vykdomosios bylos, kuriose visiškai nebuvo įvykdytas vykdomasis dokumentas

3

 

SUDERINTA

Lietuvos vyriausiasis archyvaras

Ramojus Kraujelis

_________________