VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS BEI ŠIOS FORMOS PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. vasario 8 d. Nr. 40

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) 23 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymu (Žin., 2001, Nr. 110-3992) bei Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991) 18.11 punktu ir siekdamas užtikrinti efektyvų pelno mokesčio nuo užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) administravimą:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formą (toliau – FR0313 forma).

1.2. Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos pildymo taisykles.

2. Nustatau, kad nuo 2002 metų, apskaičiuojant pelno mokestį nuo užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų), turi būti naudojamos šiuo įsakymu patvirtintos FR0313 formos.

3. Įsakau:

3.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) Informacinių sistemų plėtros skyriui pagal Inspekcijos viršininko 1999 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. 165 „Dėl dokumentų formų registro“ šiuo įsakymu patvirtintą FR0313 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą ir užtikrinti, kad iki 2002 m. gegužės 1 d. būtų parengta programinė įranga FR0313 formose pateiktiems duomenims apdoroti.

3.2. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti FR0313 formos blankų pagaminimą ir jais aprūpinti visas apskričių valstybines mokesčių inspekcijas (toliau – AVMI).

3.3. Inspekcijos viršininko pavaduotojams pagal kuruojamas sritis ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

4. Pripažįstu netekusiu galios Inspekcijos viršininko 2001 m. liepos 31 d. įsakymą Nr. 191 „Dėl užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms išmokėtų sumų bei iš jų išskaičiuoto mokesčio apyskaitos FR 0019 formos ir lengvatinio mokesčių tarifo valstybėse arba zonose įregistruotiems užsienio juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms išmokėtų sumų bei iš jų išskaičiuoto mokesčio apyskaitos FR 0020 formos ir šių formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 71-2538).

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                       MINDAUGAS STRUMSKIS


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. vasario 8 d.

įsakymu Nr. 40

 

UŽSIENIO APMOKESTINAMIESIEMS VIENETAMS IŠMOKĖTŲ PAJAMŲ (SUMŲ) IR NUO JŲ APSKAIČIUOTO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0313 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šios Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR0313 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaracijos FR 0313 formos (toliau – deklaracija) užpildymo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) ir Lietuvos Respublikoje taikomų tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių nuostatomis.

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

užsienio apmokestinamasis vienetas (toliau – užsienio vienetas) – užsienio valstybės juridinis asmuo ar organizacija, kurių buveinė yra užsienio valstybėje ir kurie įsteigti arba kitokiu būdu organizuoti pagal užsienio valstybės teisės aktus, taip pat bet kuris kitas užsienyje įsteigtas, įkurtas ar kitaip organizuotas apmokestinamasis vienetas;

pelno mokestį išskaičiuojantis asmuo – tai Lietuvos Respublikos juridinis asmuo (įskaitant individualią (personalią) įmonę ar ūkinę bendriją), Lietuvos Respublikoje veikiančio užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas (fizinis asmuo), kurie pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymą (toliau – PM įstatymas) privalo nuo išmokų užsienio valstybių juridiniams asmenims ar organizacijoms prie pajamų šaltinio išskaičiuoti pelno mokestį;

išmokos – tai užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokamos pajamos (sumos), neatsižvelgiant į jų išmokėjimo būdą, nuo kurių mokesčius išskaičiuojantys asmenys PM įstatymo nustatyta tvarka privalo išskaičiuoti pelno mokestį prie pajamų šaltinio;

nuolatinis Lietuvos gyventojas (toliau – fizinis asmuo) – sąvoka apibrėžta gyventojų apmokestinimą reglamentuojančiame Lietuvos Respublikos įstatyme.

4. Deklaraciją pildo ir apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui (toliau – AVMI teritoriniam skyriui) pagal įregistravimo mokesčių mokėtoju vietą turi pateikti pelno mokestį išskaičiuojantys asmenys, kurie PM įstatymo nustatyta tvarka nuo užsienio vienetams išmokėtų sumų išskaičiuoja pelno mokestį (toliau – mokestis). AVMI teritoriniam skyriui deklaracijos du egzemplioriai pateikiami asmeniškai arba atsiunčiami paštu ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo mokėtos išmokos užsienio vienetams. Vienas deklaracijos egzempliorius su jo gavimą patvirtinančiu spaudu ir deklaraciją priėmusio atsakingo darbuotojo parašu grąžinamas pelno mokestį išskaičiuojančiam asmeniui.

5. Mokestį išskaičiuojantys asmenys turi naudoti AVMI teritoriniuose skyriuose gautus spaustuviniu būdu pagamintų deklaracijų blankus arba kokybiškas (nepadidintas ir nesumažintas) tokių blankų kopijas.

6. Deklaracija turi būti pildoma laikantis tokių taisyklių:

6.1. pildoma juodu arba mėlynu (pageidautina ne šviesaus atspalvio) rašikliu;

6.2. raidės ir skaičiai įrašomi tiksliai į jiems skirtas vietas, nepažeidžiant nurodytų laukų linijų.

Kai į deklaraciją įrašomas rodiklis turi mažiau ženklų, negu kad atitinkamame laukelyje jam yra skirta vietų, tai tuščios vietos (tušti tarpeliai) gali būti paliekami tiek kairėje, tiek dešinėje, tiek abiejose įrašyto rodiklio pusėse (išskyrus atvejį, kai 02 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), kurį įrašant tuščios vietos paliekamos laukelio dešinėje pusėje);

6.3. tekstas rašomas tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis;

6.4. nurodomos sumos apvalinamos: 49 centai ir mažiau atmetami, 50 centų ir daugiau laikomi litu;

6.5. prie įrašomų skaičių nepridedami jokie kiti simboliai (kableliai, brūkšniai ar pan.);

6.6. laukeliai, kurie nepildomi, paliekami tušti (nerašomi jokie simboliai, brūkšneliai, kryželiai, nuliai ar pan.);

6.7. pildant kompiuteriniu būdu pagamintą deklaraciją laikomasi visų aukščiau minėtų reikalavimų;

6.8. kompiuteriu atspausdintoje deklaracijoje turi išlikti originalios formos proporcijos (atstumai tarp kryželių, esančių formos kampuose, bei atstumai tarp kryželių ir pildomų laukų);

6.9. deklaracijos preambulė nepildoma (ją užpildo deklaraciją priimantis AVMI teritorinio skyriaus darbuotojas).

7. Užpildytą deklaraciją pasirašo ją pateikusio juridinio asmens vadovas (savininkas) ir vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba tik neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens savininkas (jei savininkas yra vienas asmuo) arba fizinis asmuo (jeigu užsienio valstybių juridiniams asmenims ar organizacijoms pajamas (sumas) išmoka ir pelno mokestį apskaičiuoja fizinis asmuo – nuolatinis Lietuvos gyventojas).

Kai deklaraciją pateikia nuolatinė buveinė, ją pasirašo užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos pagrindinės įmonės arba jos filialo Lietuvoje įgaliotasis atstovas, arba kitas įgaliotasis atstovas, veikiantis pagal patvirtintą įgaliojimą.

8. Jei juridinis asmuo neturi vyriausiojo buhalterio (buhalterio) pareigybės ir pagal sutartį apskaitos paslaugas teikia bei deklaracijas pildo kitas juridinis asmuo (įmonė), tai deklaraciją, jei taip nustatyta sutartyje, pasirašo to kito juridinio asmens (įmonės) įgaliotas asmuo (turi būti nurodomas to asmens vardas, pavardė ir įmonės, teikiančios paslaugas, pavadinimas).

9. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokantis sumas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui, išskaičiuodamas mokestį prie pajamų šaltinio, taiko tokioje sutartyje numatytas lengvatas (t. y. taiko mažesnį negu mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoja mokesčio), tai jis privalo turėti užsienio vieneto prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį – užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo sumažinti išskaičiuojamą mokestį FR0021 (DAS-1) formą (toliau – DAS-1 forma). Ši forma su deklaracija kartu neteikiama (ji teikiama kartu su metine finansine atskaitomybe ir pelno mokesčio apyskaita).

10. Jeigu vadovaujantis tarptautinėmis dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartimis užsienio vienetams išmokamos sumos neapmokestinamos, deklaracija taip pat turi būti pateikiama AVMI teritoriniams skyriams. Tada atitinkamuose deklaracijos langeliuose, kuriuose turi būti nurodomas mokesčio tarifas ir išskaičiuoto mokesčio suma, įrašomi nuliai (0).

11. Jeigu užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetas nori susigrąžinti visą Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotą mokesčio sumą arba jos dalį, kurią mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokėjęs sumas ir neturėjęs tos užsienio valstybės vieneto DAS-1 formos, išskaičiavo mokesčio įstatyme nustatyta tvarka, tai užsienio vienetas AVMI teritoriniam skyriui turi pateikti užpildytą užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaičiuojamą mokestį FR0022 (DAS-2) formą (toliau – DAS-2 forma). Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo patikslintos deklaracijos pateikti neprivalo.

12. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo išmoka sumas užsienio valstybės, su kuria yra sudaryta ir taikoma tarptautinė dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, vienetui ir neturi to užsienio vieneto DAS-1 formos, tačiau iš pervestos sumos neišskaičiavo mokesčio, o šį mokestį sumokėjo iš savo lėšų, tai mokestį išskaičiuojantis asmuo, gavęs to užsienio vieneto DAS–1 formą, gali kreiptis dėl visos permokėto mokesčio sumos arba jos dalies sugrąžinimo. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo AVMI teritoriniam skyriui kartu su užpildyta prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoka forma ir užsienio vieneto DAS-1 forma turi pateikti patikslintą deklaraciją.

13. DAS-1 ir DAS-2 formų naudojimo ir pildymo taisyklės patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS-4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2014).

 

II. DEKLARACIJOS PILDYMAS

 

14. Deklaracijos A dalis pildoma taip:

14.1. 01 laukelyje įrašomas „X“ ženklas, jeigu teikiama patikslinta kokio nors ataskaitinio laikotarpio (mėnesio) patikslinta deklaracija (įskaitant Taisyklių 12 punkte numatytą atvejį).

14.2. 02 laukelyje įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens identifikacinis numeris (kodas):

14.2.1. kai deklaraciją pateikia juridinis asmuo arba nuolatinė buveinė, kuri teisiškai įregistruota Lietuvos Respublikoje kaip užsienio juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, užpildomos 02 laukelio pirmiesiems 7 ženklams skirtos vietos;

14.2.2. kai deklaraciją pateikia nuolatinė buveinė, kuri nėra teisiškai įregistruota Lietuvos Respublikoje, šiame laukelyje įrašomas nuolatinės buveinės laikinas mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris – užpildomos 02 laukelio pirmiesiems 10 ženklų skirtos vietos;

14.2.3. kai deklaraciją pateikia fizinis asmuo – užpildomos 02 laukelyje visiems 11 ženklų skirtos vietos (įrašomas fizinio asmens kodas);

14.3. 03 laukelyje įrašomi ataskaitinio laikotarpio metai;

14.4. 04 laukelyje įrašomas ataskaitinio laikotarpio mėnuo;

14.5. 05 laukelyje įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas arba vardas ir pavardė (jeigu tai – fizinis asmuo);

14.6. 06 laukelyje įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens adresas;

14.7. 07 laukelyje įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens elektroninio pašto adresas;

14.8. 08 laukelyje įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens telefonas;

14.9. 09 laukelyje įrašomas mokestį išskaičiuojančio asmens faksas.

 

15. Deklaracijos B dalis pildoma taip:

 

15.1. 10 laukelyje įrašomas užsienio vieneto, kuriam buvo išmokėtos prie pajamų šaltinio apmokestinamos sumos, identifikacinis numeris (kodas);

15.2. 11 laukelyje įrašomas užsienio vieneto, kuriam buvo išmokėtos prie pajamų šaltinio apmokestinamos sumos, pavadinimas;

15.3. 12 laukelyje įrašomas užsienio valstybės kodas, kuris nustatomas pagal deklaracijoje esantį valstybių sąrašą;

15.4. 13 laukelyje įrašoma užsienio vieneto buveinės užsienio valstybėje registravimo vieta – valstybė ir adresas;

15.5. 14 laukelio atitinkamuose langeliuose įrašoma išmokos užsienio vienetui suma ir pajamų (išmokos) rūšies kodas (nustatomas pagal deklaracijoje esantį pajamų rūšių sąrašą) ir mokesčio tarifas. Jeigu mokestis prie pajamų šaltinio nebuvo išskaičiuotas, o sumokėtas iš savo lėšų, tai 14 laukelio langelyje „Iš savo lėšų“ įrašomas „X „ ženklas.

Šio laukelio langelyje „Mokėjimo suma“ išmokos suma nurodoma visa, neatėmus prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio. Jeigu mokestį išskaičiuojantis asmuo nuo išmokų užsienio vienetui mokesčio prie pajamų šaltinio neišskaičiuoja, o šį mokestį sumoka iš savo lėšų, tai minėtame laukelyje taip pat nurodoma visa išmokos užsienio vienetui suma;

15.6. 15 laukelio atitinkamuose langeliuose įrašoma prie pajamų šaltinio išskaičiuoto mokesčio suma (arba iš savo lėšų sumokėta mokesčio suma) ir išmokos išmokėjimo data (metai, mėnuo, diena);

15.7. 9 laukelyje įrašoma išskaičiuotų mokesčių suma iš viso. Jeigu pridedami papildomi lapai, tai ši eilutė pildoma tik paskutiniame papildomame lape (15 laukelyje);

15.8. jeigu deklaracijos B dalyje neužtenka eilučių visiems duomenims įrašyti, tai gali būti užpildomi papildomi deklaracijos lapai. Tada šių papildomų lapų skaičius nurodomas deklaracijos langelyje UV.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Deklaracijos, užpildytos nesilaikant šių Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytų reikalavimų, gali būti nepriimamos. Mokesčių administratorius mokestį išskaičiuojančiam asmeniui gali nurodyti jas pataisyti ir vėl pateikti AVMI teritoriniam skyriui.

Už deklaracijos nepateikimą, pavėluotą pateikimą arba neteisingą jos užpildymą asmuo gali būti traukiamas atsakomybėn įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

 

______________