LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. RUGPJŪČIO 11 D. NUTARIMO NR. 728 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. sausio 23 d. Nr. 52

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimu Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1994, Nr. 63-1238; 2003, Nr. 27-1089; 2004, Nr. 95-3505, Nr. 177-6553; 2005, Nr. 6-156, Nr. 57-1948, Nr. 146-5327; 2007, Nr. 7-279, Nr. 66-2561, Nr. 78-3142):

1.1. Išdėstyti 2 punkto pirmąją pastraipą taip:

2. Vyriausybė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, įstatymais, Vyriausybės programa, kitais teisės aktais ir savo veiklą derina su Valstybės ilgalaikės raidos strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. IX-1187 (Žin., 2002, Nr. 113-5029).“

1.2. Išdėstyti 6 punktą taip:

6. Vyriausybė gali sudaryti Vyriausybės patariamąsias institucijas – Vyriausybės komitetus.“

1.3. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Vyriausybės pavestoms užduotims atlikti Vyriausybė gali sudaryti Vyriausybės komisijas.“

1.4. Išdėstyti 71 punktą taip:

71. Kai jau yra veikiančių ir panašius klausimus nagrinėjančių atitinkamos srities Vyriausybės komitetų ar Vyriausybės komisijų, nauji Vyriausybės komitetai ar Vyriausybės komisijos nesudaromi.“

1.5. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Ministras Pirmininkas gali sudaryti darbo grupes jo pavestoms užduotims atlikti.“

1.6. Įrašyti 15.9 punkte po žodžio „sesijose“ žodžius „ar kituose tarptautiniuose renginiuose“.

1.7. Įrašyti 15.10 punkte vietoj žodžio „skyrimo“ žodžius „priėmimo į pareigas“, vietoj žodžio „pareigų“ žodį „jų“.

1.8. Įrašyti 15.12 punkte vietoj žodžio „leidžia“ žodį „priima“, išbraukti po žodžio „arba“ žodį „priima“.

1.9. Įrašyti 15.13 punkte prieš žodį „Vyriausybės“ žodžius „Lietuvos Respublikos“, po žodžio „įstatymas“ nuorodą į oficialaus paskelbimo šaltinius „(Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131)“.

1.10. Išdėstyti 16 punktą taip:

16. Ministras Pirmininkas priima potvarkius dėl:

16.1. Vyriausybės, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų darbo organizavimo;

16.2. įgaliojimų atlikti veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių sudarymu, suteikimo;

16.3. Lietuvos Respublikos vyriausybinių delegacijų, vykstančių su oficialiais vizitais į užsienio valstybes, taip pat dalyvauti tarptautiniuose kongresuose, konferencijose, sesijose ar kituose tarptautiniuose renginiuose, sudarymo;

16.4. atstovavimo Vyriausybei tarptautinėse organizacijose ir tarptautiniuose renginiuose;

16.5. atstovavimo Vyriausybei Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme ir kituose teismuose;

16.6. ministrų, Vyriausybės kanclerio, Vyriausybės įstaigų ir kitų įstaigų vadovų, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, apskričių viršininkų ir Vyriausybės atstovų atostogų;

16.7. ministrų ir Vyriausybės atstovų pavadavimo;

16.8. tarnybinių ar drausminių nuobaudų Ministro Pirmininko priimtiems į pareigas valstybės tarnautojams ir pareigūnams skyrimo, Vyriausybės ir Ministro Pirmininko priimtų į pareigas valstybės tarnautojų ir pareigūnų skatinimo, pašalpų jiems skyrimo, jeigu įstatymai nenumato kitaip;

16.9. atitinkamų laipsnių vidaus tarnybos pareigūnams suteikimo;

16.10. įvairių minėjimų rengimo;

16.11. kitų organizacinių, personalinių ir kitų klausimų.“

1.11. Išdėstyti 17 punktą taip:

17. Ministras Pirmininkas savo potvarkiais priima į pareigas ir atleidžia iš jų:

17.1. Vyriausybės kanclerį;

17.2. Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;

17.3. Vyriausybės įstaigų vadovus;

17.4. kitus įstatymų nustatytus valstybės tarnautojus ir pareigūnus.“

1.12. Įrašyti 18 punkte po žodžio „vadovas“ vietoj žodžio „ar“ žodį „ir“.

1.13. Išdėstyti 21 punktą taip:

21. Ministrai priima ir pasirašo įsakymus. Ministras prireikus gali priimti bendrus įsakymus kartu su kitais ministrais.

Ministro įsakymus registruoja už ministerijos dokumentų valdymą atsakingas ministerijos administracijos padalinys. Pasirašyti ministro įsakymai registruojami jų pasirašymo dienos data. Ministro įsakymui suteikiamas registravimo eilės numeris pagal bendrąją numeraciją nuo metų pradžios iki pabaigos. Jeigu priimamas kelių ministrų bendras įsakymas, jis registruojamas po to, kai įsakymą pasirašo visi ministrai, paskutinio ministro pasirašymo dienos data. Ministrų pasirašytą įsakymą įformina ta ministerija, kurios ministras inicijavo įsakymą. Už ministerijos dokumentų valdymą atsakingas ministerijos, kurios ministras inicijavo įsakymą, administracijos padalinys suderina su kitų ministerijų, kurių ministrai pasirašė bendrą įsakymą, administracijos padaliniais, atsakingais už dokumentų valdymą, įsakymo registravimo datą bei numerį ir jį registruoja.

Per 3 dienas nuo oficialaus paskelbimo „Valstybės žiniose“ ministrų norminiai teisės aktai nustatytąja tvarka skelbiami norminį teisės aktą priėmusios ministerijos interneto tinklalapyje.“

1.14. Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Ministras priima ir pasirašo įsakymus dėl:

22.1. ministerijos strateginių veiklos planų, įstaigų prie ministerijos strateginių veiklos planų tvirtinimo;

22.2. ministerijos administracijos struktūros ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo tvirtinimo;

22.3. ministerijos administracijos padalinių nuostatų ir valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, įstaigų prie ministerijų vadovų pareigybių aprašymų tvirtinimo, Vyriausybės pavedimu – įstaigų prie ministerijos nuostatų ir jų administracijos struktūros tvirtinimo;

22.4. ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, atostogų suteikimo valstybės tarnautojams, pašalpų ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis ir gaunantiems darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, jų skatinimo, jeigu ministras nepaveda šių funkcijų atlikti ministerijos valstybės sekretoriui;

22.5. įstaigų prie ministerijos vadovų priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų, atostogų suteikimo, pašalpų ir tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo, skatinimo, jeigu įstatymai nenustato kitaip;

22.6. komisijų (darbo grupių) sudarymo;

22.7. ministerijos valstybės sekretoriaus, ministerijos sekretorių administravimo sričių nustatymo;

22.8. kitų įstatymų ir Vyriausybės nutarimų jam pavestų funkcijų atlikimo.“

1.15. Išbraukti II skyriaus V skirsnio pavadinime po žodžių „ir Vyriausybės“ žodį „sudaromos“.

1.16. Išdėstyti 24 punktą taip:

24. Vyriausybės komitetų tikslas – teikti Vyriausybei siūlymus dėl jos veiklos prioritetų, politikos ir strategijos tam tikroje srityje pasirinkimo ir atitikties Valstybės ilgalaikės raidos strategijai, prireikus derinti ministrų pozicijas sprendžiant valstybės valdymo reikalus.

Vyriausybės komitetuose gali būti svarstomi kelių ministrų valdymo sritis apimančių teisės aktų projektų derinimo metu iškilę nesutarimai ir svarbiausi valstybės valdymo klausimai prieš juos svarstant Vyriausybės posėdžiuose.

Vyriausybės komitetai sudaromi iš Vyriausybės narių, Vyriausybės kanclerio ir Ministro Pirmininko vyriausiojo patarėjo.

Sudarydama Vyriausybės komitetus, Vyriausybė nustato jų uždavinius, funkcijas, sudėtį, skiria pirmininką.“

1.17. Išdėstyti 25 punktą taip:

25. Vyriausybės komiteto posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja Vyriausybės komiteto pirmininkas.

Vyriausybės komiteto posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Planuojamo Vyriausybės komiteto posėdžio darbotvarkės projektą ir ministerijų ar kitų institucijų nustatyta tvarka parengtą svarstytinų klausimų medžiagą Vyriausybės komiteto pirmininkui teikia Vyriausybės kancleris.

Vyriausybės komiteto pirmininkui pasirašius posėdžio darbotvarkę, Vyriausybės kanceliarija ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki Vyriausybės komiteto posėdžio pateikia posėdžio medžiagą Vyriausybės komiteto nariams ir kitiems kviečiamiems dalyvauti posėdyje asmenims.

Vyriausybės komiteto posėdyje, be Vyriausybės komiteto narių, gali dalyvauti suinteresuotų ministerijų atstovai. Prireikus ir suderinus su Vyriausybės kancleriu Vyriausybės komiteto posėdyje gali dalyvauti ir kiti asmenys.

Vyriausybės komiteto posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės komiteto narių (įskaitant jo pirmininką).

Vyriausybės komiteto sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių Vyriausybės komiteto narių balsų dauguma. Vyriausybės komiteto narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Vyriausybės komiteto pirmininko balsas.

Vyriausybės komiteto posėdžiai protokoluojami. Vyriausybės komiteto posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio pasirašo jo pirmininkas. Posėdžio protokolai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo išsiunčiami visiems Vyriausybės komiteto nariams, o prireikus – ir kitiems posėdyje dalyvavusiems asmenims.“

1.18. Išdėstyti 26 punktą taip:

26. Vyriausybės komisijos sudaromos svarbiems tarpinstituciniams klausimams arba klausimams, kurių sprendimas susijęs su dideliu valstybės biudžeto lėšų poreikiu, svarstyti ir koordinuoti, kitoms Vyriausybės pavestoms užduotims atlikti.

Vyriausybės komisijos gali būti sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, o prireikus – ir kitų asmenų.

Sudarydama Vyriausybės komisijas, Vyriausybė nustato jų užduotis, personalinę sudėtį. Vyriausybė gali pavesti ministrui, Vyriausybės kancleriui ar Vyriausybės įstaigos vadovui patvirtinti Vyriausybės komisijos personalinę sudėtį.“

1.19. Išdėstyti 27 punktą taip:

27. Vyriausybės komisijų posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja Vyriausybės komisijos pirmininkas, o jo nesant – Vyriausybės komisijos pirmininko pavaduotojas ar kitas Vyriausybės komisijos pirmininko paskirtas asmuo.

Vyriausybės komisijų posėdžiai turi vykti ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

Vyriausybės komisijos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės komisijos narių.

Vyriausybės komisijos posėdyje, be Vyriausybės komisijos narių, Vyriausybės komisijos pirmininko kvietimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

Vyriausybės komisijos sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių Vyriausybės komisijos narių balsų dauguma. Vyriausybės komisijos narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

Vyriausybės komisijų posėdžiai protokoluojami. Vyriausybės komisijos posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio pasirašo posėdžio pirmininkas. Posėdžio protokolas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo išsiunčiamas visiems Vyriausybės komisijos nariams, o prireikus – ir kitiems asmenims.

Vyriausybės komisijos, jeigu Vyriausybės nutarimai nenustato kitaip, iki einamųjų metų vasario 15 d. Vyriausybei pateikia Vyriausybės komisijos praeitų metų veiklos ataskaitą. Jeigu Vyriausybės komisija veikia trumpiau nei vienerius metus, Vyriausybės komisijos veiklos ataskaita Vyriausybei pateikiama per mėnesį po to, kai atliekamos Vyriausybės pavestos užduotys.

1.20. Išdėstyti 28 punktą taip:

28. Ministras Pirmininkas gali sudaryti darbo grupes teisės aktų projektams rengti, valstybės masto renginiams organizuoti ir kitoms jo pavestoms užduotims atlikti.

Šios darbo grupės gali būti sudaromos iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asociacijų, mokslo ir studijų institucijų atstovų, nepriklausomų ekspertų, o prireikus – ir kitų asmenų.

Darbo grupės sudarymas įforminamas Ministro Pirmininko potvarkiu, kuriame nustatomos darbo grupės užduotys, sudėtis ir vadovas.

Darbo grupės posėdžius kviečia, jų vietą ir laiką nustato, jiems pirmininkauja darbo grupės vadovas, o jo nesant – darbo grupės vadovo pavaduotojas ar kitas darbo grupės vadovo paskirtas asmuo.

Darbo grupės posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė darbo grupės narių.

Darbo grupės posėdyje, be darbo grupės narių, darbo grupės vadovo kvietimu gali dalyvauti ir kiti asmenys.

Darbo grupės sprendimai priimami posėdyje dalyvavusių darbo grupės narių balsų dauguma. Darbo grupės narių balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas.

Darbo grupės posėdžiai protokoluojami. Posėdžio protokolą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po posėdžio pasirašo posėdžio pirmininkas.

1.21. Išdėstyti 30 punktą taip:

30. Vyriausybės komitetai, Vyriausybės komisijos ir Ministro Pirmininko sudarytos darbo grupės turi teisę kreiptis į valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas, mokslo ir studijų institucijas, švietimo įstaigas, kad jos pateiktų reikiamus duomenis, išvadas, pasiūlymus ar kitą reikiamą informaciją.“

1.22. Išbraukti 31 punkte prieš žodį „komisijose“ žodį „sudarytose“, o po žodžio „rengia“ įrašyti žodį „Vyriausybės“.

1.23. Išdėstyti 32 punktą taip:

32. Vyriausybės nariai negali gauti atlyginimo už darbą Vyriausybės komitetuose, Vyriausybės komisijose ar Ministro Pirmininko sudarytose darbo grupėse. Kitiems Vyriausybės komisijų ir Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių nariams už teisės aktų rengimą ir ekspertizę mokama Vyriausybės nustatyta tvarka. Ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vadovai privalo asmeniškai kontroliuoti, kad nebūtų pažeista atlyginimo už teisės aktų rengimą ir ekspertizę tvarka.“

1.24. Išdėstyti 33 punktą taip:

33. Vyriausybės komitetus ūkiškai ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kanceliarija.

Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes, kurių pirmininkais ar vadovais paskirti ministrai, Vyriausybės įstaigų vadovai, ministerijų ar Vyriausybės įstaigų valstybės tarnautojai, ūkiškai ir techniškai aptarnauja atitinkamos ministerijos ar Vyriausybės įstaigos. Kitas Vyriausybės komisijas ir Ministro Pirmininko sudarytas darbo grupes ūkiškai ir techniškai aptarnauja Vyriausybės kanceliarija, išskyrus tuos atvejus, kai ūkiškai ir techniškai aptarnauti Vyriausybės komisiją ar Ministro Pirmininko sudarytą darbo grupę pavesta kitai institucijai ar įstaigai.“

1.25. Išdėstyti 34 punktą taip:

34. Vyriausybės komitetų, Vyriausybės komisijų ir Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių veiklos dokumentai (posėdžių protokolai, susirašinėjimo medžiaga, įvairūs projektai, pažymos, išvados, pasiūlymai ir kita) saugomi Vyriausybės komitetą, Vyriausybės komisiją ar Ministro Pirmininko sudarytą darbo grupę ūkiškai ir techniškai aptarnaujančioje institucijoje ar įstaigoje.“

1.26. Išbraukti II skyriaus VI skirsnio pavadinime po žodžių „Vyriausybės kanceliarija“ žodį „ir“, po žodžio „tarnautojai“ įrašyti žodžius „ir visuomeniniai konsultantai“.

1.27. Išbraukti 35 punkto trečiojoje pastraipoje žodžius „struktūrą ir“.

1.28. Papildyti šiuo 351 punktu:

351. Ministras Pirmininkas savo įgaliojimų laikotarpiu gali turėti visuomeninių konsultantų, kurie Ministro Pirmininko prašymu teikia jam konsultacijas, pasiūlymus, išvadas ir kitą informaciją.“

1.29. Išdėstyti 43 punktą taip:

43. Vyriausybės įstaigų vadovai, apskričių viršininkai ir savivaldybių tarybos gali teikti atitinkamus teisės aktų projektus Vyriausybei. Vyriausybės įstaigų vadovų teikiamus teisės aktų projektus vizuoja Vyriausybės priskirtas ministras, o apskrities viršininkų ir savivaldybių tarybų teikiamus teisės aktų projektus – atitinkamos valdymo srities ministras.“

1.30. Išdėstyti 49.5 punktą taip:

49.5. Vidaus reikalų ministerija – teisės aktų projektai, kuriais Vyriausybė tvirtina didžiausią leistiną valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičių; teisės aktų projektai, susiję su viešojo administravimo institucijų ir įstaigų steigimu, likvidavimu, reorganizavimu ar pertvarkymu, jų funkcijų pasikeitimu;“.

1.31. Išbraukti 49 punkto paskutinėje pastraipoje po žodžio „pakeitimo“ žodį „ar“ ir įrašyti po žodžio „papildymo“ žodžius „ar pripažinimo netekusiu galios“.

1.32. Įrašyti 50 punkto trečiojoje pastraipoje vietoj žodžio „raštvedybą“ žodžius „dokumentų valdymą“.

1.33. Įrašyti 58 punkto antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „šio Reglamento nustatyta tvarka“ žodžius „arba Vyriausybės pasitarime“.

1.34. Išdėstyti IV skyriaus IV skirsnio pavadinimą taip:

IV. VYRIAUSYBĖS PASITARIMAI.“

1.35. Išdėstyti 65 punktą taip:

65. Svarbiausieji Vyriausybės posėdžio darbotvarkės klausimai (teisės aktų projektai, taip pat teisės aktų projektai, kuriuos ministerijų valstybės sekretorių pasitarime buvo nuspręsta siūlyti aptarti Vyriausybės pasitarime) prieš Vyriausybės posėdžius gali būti svarstomi Vyriausybės pasitarimuose. Vyriausybės pasitarimuose gali būti svarstomi teisės aktų projektų, apimančių kelių ministrų valdymo sritis, derinimo metu iškilę nesutarimai, Lietuvos Respublikos pozicijos dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus ir kitų Europos Sąjungos dokumentų, taip pat Vyriausybei pateiktos ataskaitos, aptariamos Vyriausybės komisijų, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių pateiktos išvados, pasiūlymai ir kita Vyriausybei pateikta informacija. Vyriausybė, svarstydama Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktus, gali priimti Vyriausybės sprendimus, o dėl kitų Europos Sąjungos dokumentų – Vyriausybės rezoliucijas. Vyriausybės pasitarimus šaukia ir jiems pirmininkauja Ministras Pirmininkas.“

1.36. Išdėstyti 75 punkto pirmąją pastraipą taip:

75. Vyriausybės posėdžio darbotvarkė ir medžiaga skelbiama Vyriausybės interneto tinklalapyje.“

1.37. Išdėstyti 77 punktą taip:

77. Vyriausybės posėdžiuose, be Vyriausybės narių, dalyvauja Ministro Pirmininko vyriausiasis patarėjas, Ministro Pirmininko patarėjai, Ministro Pirmininko atstovas spaudai, Vyriausybės kancleris, Vyriausybės kanclerio pavaduotojai, Teisės departamento direktorius, Vyriausybės kanceliarijos Administracijos departamento (toliau vadinama – Administracijos departamentas) direktorius, Administracijos departamento Vyriausybės dokumentų redakcijos vedėjas, Vyriausybės kanceliarijos Vyriausybės komunikacijos departamento (toliau vadinama – Vyriausybės komunikacijos departamentas) Vyriausybės spaudos tarnybos vadovas, Europos teisės departamento generalinis direktorius, asmenys, kuriems teisę dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose suteikia Lietuvos Respublikos Konstitucija ir kiti įstatymai. Vyriausybės posėdyje taip pat dalyvauja kiti asmenys, įrašyti į Vyriausybės posėdžio darbotvarkę.

Vyriausybės posėdžiuose taip pat gali dalyvauti viceministras ar ministerijos valstybės sekretorius, kai ministrą pavaduoja kitas Vyriausybės narys, Vyriausybės įstaigų ir kitų valstybės institucijų vadovai (atsižvelgiant į Ministro Pirmininko nurodymus), apskričių viršininkai ir Vyriausybės atstovai. Jeigu ministrai pageidauja, Vyriausybės posėdžiuose gali dalyvauti ministerijų sekretoriai.

Atitinkamų Vyriausybės įstaigų vadovai, apskričių viršininkai, kiti asmenys turi dalyvauti Vyriausybės posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, prie kurių rengimo jie prisidėjo, arba kiti su jais tiesiogiai susiję klausimai (jų dalyvavimas Vyriausybės posėdžiuose turi būti numatytas posėdžio darbotvarkėje). Jeigu pakviesti į Vyriausybės posėdį svarstyti tam tikrų klausimų Vyriausybės įstaigų vadovai ar apskričių viršininkai negali dalyvauti posėdyje, jų pavedimu gali dalyvauti jų pavaduotojai.

Svarstant klausimą dėl apskričių viršininkų, jų pavaduotojų, Vyriausybės atstovų ar kitų valstybės tarnautojų priėmimo į pareigas (atleidimo iš pareigų), Vyriausybės posėdyje privalo dalyvauti kandidatas į apskrities viršininko, jo pavaduotojo, Vyriausybės atstovo, kitas teisės aktų nustatytas valstybės tarnautojų pareigas (atleidžiamas iš pareigų atitinkamas valstybės tarnautojas).

Posėdžiuose, kuriuose svarstomi su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija susiję projektai, dalyvauja Vyriausybės nariai, viceministras ar ministerijos valstybės sekretorius (kai ministrą pavaduoja kitas Vyriausybės narys), Vyriausybės kancleris arba jo pavaduotojai, atitinkami Ministro Pirmininko patarėjai ir Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, Administracijos departamento Vyriausybės dokumentų redakcijos vedėjas ir kiti pakviesti svarstyti atitinkamo klausimo asmenys, įrašyti į posėdžio darbotvarkę. Šiuose posėdžiuose dalyvaujantys asmenys privalo turėti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo (Žin., 1999, Nr. 105-3019; 2004, Nr. 4-29) nustatyta tvarka išduotą leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

Asociacijų, profesinių sąjungų, politinių ar kitokių nevyriausybinių organizacijų atstovų dalyvavimo Vyriausybės posėdžiuose klausimus sprendžia Ministras Pirmininkas.

Vyriausybės posėdžiuose gali dalyvauti Seimo ir Respublikos Prezidento atstovai.“

1.38. Išdėstyti 79 punkto antrąją pastraipą taip:

„Svarstomo teisės akto projektą (ar kitą valstybės valdymo klausimą) paprastai pristato ministrai (kai teisės akto projektą Vyriausybei teikia Ministras Pirmininkas – Ministras Pirmininkas), prireikus – Vyriausybės įstaigų vadovai, apskričių viršininkai, Ministro Pirmininko patarėjai ar Vyriausybės kanceliarijos valstybės tarnautojai, Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių vadovai, Vyriausybės komisijų (kai teisės akto projektą rengia Vyriausybės komisija) pirmininkai, posėdžio pirmininko sutikimu – kiti valstybės tarnautojai.“

1.39. Išdėstyti 83 punktą taip:

83. Vyriausybės posėdžiai protokoluojami ir daromas jų garso įrašas, kuris perkeliamas į kompiuterines laikmenas. Svarstant su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija susijusius teisės aktų projektus, garso įrašai nedaromi. Posėdžio protokolą rengia Vyriausybės kanceliarija.“

1.40. Išdėstyti 86 punktą taip:

86. Posėdžių garso įrašų kompiuterinės laikmenos saugomos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.“

1.41. Išbraukti 93 punkto pirmajame sakinyje po žodžio „keičiami“ žodį „ar“ ir įrašyti po žodžio „papildomi“ žodžius „ar pripažįstami netekusiais galios“, o antrajame sakinyje po žodžio „keičiamas“ išbraukti žodį „ar“ ir įrašyti po žodžio „papildomas“ žodžius „ar pripažįstamas netekusiu galios“.

1.42. Įrašyti 99 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžių „Vyriausybės kanceliarijos padalinio vadovas“ vietoj žodžio „ar“ žodį „ir“.

1.43. Įrašyti 101 punkte po žodžių „Vyriausybės kanceliarijos padalinio vadovas“ vietoj žodžio „ar“ žodį „ir“.

1.44. Išbraukti 105 punkto ketvirtojoje pastraipoje žodžius „Informacijos ir komunikacijos departamentas (nuo 2007 m. liepos 1 d.)“.

1.45. Išdėstyti 106 punktą taip:

106. Prireikus Vyriausybės nutarimų, Vyriausybės sprendimų, Vyriausybės rezoliucijų ir Ministro Pirmininko potvarkių vertimą į užsienio kalbas organizuoja Vyriausybės kanceliarija.“

1.46. Įrašyti 1235 punkte po žodžio „numatytas“ žodžius „Lietuvos Respublikos“.

1.47. Įrašyti 124 punkte prieš žodžius „Vyriausybės įstatymas“ žodžius „Lietuvos Respublikos“.

1.48. Įrašyti 129 punkte vietoj žodžių „Informacijos ir“ žodį „Vyriausybės“.

1.49. Įrašyti 130 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžio „spaudai“ žodžius „ar kitas Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas“, antrojoje pastraipoje vietoj žodžių „Informacijos ir“ įrašyti žodį „Vyriausybės“.

1.50. Išdėstyti 131 punkto pirmąją pastraipą taip:

131. Visuomenės informavimą apie Vyriausybės veiklą koordinuoja Vyriausybės komunikacijos departamentas, kuris:“.

1.51. Įrašyti 138 punkto ketvirtojoje pastraipoje po žodžių „sprendimų dėl“ žodį „Vyriausybės“.

1.52. Išdėstyti 153 punkto pirmąją pastraipą taip:

153. Ministrai, viceministrai, ministerijų valstybės sekretoriai ir Vyriausybės įstaigų vadovai, planuodami užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų oficialių asmenų oficialius ar darbo vizitus į Lietuvos Respubliką (ministerijas, Vyriausybės įstaigas), kiekvieno ketvirčio pradžioje suderina su Užsienio reikalų ministerija tą ketvirtį numatomus vizitus, ne vėliau kaip prieš savaitę informuoja Užsienio reikalų ministeriją apie šių asmenų atvykimo laiką, delegacijos sudėtį, numatomus oficialius susitikimus, šių susitikimų tikslus ir ne vėliau kaip per savaitę nuo vizitų ir susitikimų pabaigos pateikia šiai ministerijai jų ataskaitas. Kai šiuose vizituose ir susitikimuose aptariami Europos Sąjungos klausimai, ataskaitos pateikiamos ir Vyriausybės kanceliarijai.“

1.53. Išdėstyti 158 punkto antrąją pastraipą taip:

„Ministrai, viceministrai, ministerijų valstybės sekretoriai ir Vyriausybės įstaigų vadovai, numatydami savo oficialius ar darbo vizitus į užsienio valstybes (taip pat ministerijų, Vyriausybės įstaigų sudaromų specialių darbo grupių vizitus į užsienio valstybes derėtis ir rengti tarptautinių sutarčių), ne vėliau kaip prieš savaitę (išskyrus iš anksto nenumatytus vizitus) informuoja Užsienio reikalų ministeriją apie išvykimo laiką, delegacijos sudėtį, numatomus oficialius susitikimus, šių susitikimų tikslus ir ne vėliau kaip per savaitę nuo vizitų ir susitikimų pabaigos pateikia šiai ministerijai jų ataskaitas. Kai šiuose vizituose ir susitikimuose aptariami Europos Sąjungos klausimai, ataskaitos pateikiamos ir Vyriausybės kanceliarijai.“

1.54. Išbraukti 160.1 punkte po žodžio „pakeitimo“ žodį „ar“ ir įrašyti po žodžio „papildymo“ žodžius „ar pripažinimo netekusiais galios“.

1.55. Įrašyti 1601 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ žodžius „Koordinavimo taisyklėmis“.

1.56. Įrašyti 162 punkte vietoj žodžio „panaikinti“ žodžius „pripažinti netekusiais galios“.

1.57. Išdėstyti 163 punktą taip:

163. Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas koordinuoja Vyriausybės atstovų veiklą ir prižiūri, kaip jie vykdo įstatymo nustatytus įgaliojimus.“

1.58. Įrašyti 168 punkto antrojoje pastraipoje vietoj žodžio „skiria“ žodžius „priima į pareigas ir atleidžia iš jų“.

1.59. Išdėstyti 170 punktą taip:

170. Vyriausybės kancleris, Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, Vyriausybės įstaigų vadovai, apskričių viršininkai, Vyriausybės atstovai, taip pat kiti valstybės tarnautojai, kurie komandiruojami į užsienį Ministro Pirmininko nurodymu, grįžę iš komandiruotės, privalo per 3 darbo dienas raštu pateikti Ministrui Pirmininkui komandiruotėje atlikto darbo ir užduoties įvykdymo ataskaitą. Ministras, grįžęs iš tarnybinės komandiruotės užsienyje, per 5 darbo dienas raštu pateikia Ministrui Pirmininkui komandiruotėje atlikto darbo ir užduoties įvykdymo ataskaitą.“

1.60. Išdėstyti 172 punktą taip:

172. Vyriausybės nariai turi teisę į Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo 13 straipsnio 9 dalyje nurodytas atostogas.

Kasmetinės atostogos ministrams, Vyriausybės įstaigų, kitų įstaigų vadovams, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, apskričių viršininkams, Vyriausybės atstovams paprastai suteikiamos pagal atostogų grafiką, kurį potvarkiu kiekvienų metų pradžioje patvirtina Ministras Pirmininkas. Atostogų grafiko projektą rengia Vyriausybės kanceliarija, atsižvelgdama į ministrų, Vyriausybės įstaigų, kitų įstaigų vadovų, kuriuos priima į pareigas ir atleidžia iš jų Vyriausybė arba Ministras Pirmininkas, apskričių viršininkų, Vyriausybės atstovų pageidavimus.

Rengiant kasmetinių atostogų grafiką ir suteikiant atostogas, atsižvelgiama, kad Vyriausybės posėdžiuose būtų kvorumas: kiekviename posėdyje turi dalyvauti daugiau kaip pusė visų Vyriausybės narių.

Į atostogų grafiką įtrauktas asmuo, dėl tam tikrų priežasčių negalintis grafike nurodytu laiku išeiti atostogų arba pageidaujantis paimti dalį atostogų, turi pateikti raštišką prašymą Ministrui Pirmininkui ir gauti jo sutikimą, kad atostogų laikas būtų pakeistas. Šis pakeitimas įforminamas Ministro Pirmininko potvarkiu.

Ministro Pirmininko politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, gavusių Ministro Pirmininko sutikimą pagal jų raštiškus prašymus, atostogos įforminamos Ministro Pirmininko potvarkiu.“

1.61. Išbraukti 174 punkto pirmojoje pastraipoje po žodžio „tarnautojų“ žodį „pareigybių“, po žodžio „sutartis“ įrašyti žodžius „ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių“.

2. Nustatyti, kad įsigaliojus šiam nutarimui teisės aktai, nustatantys Vyriausybės komitetų, Vyriausybės komisijų ir Ministro Pirmininko sudarytų darbo grupių darbo organizavimo tvarką, taikomi tiek, kiek neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamentui.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Gediminas Kirkilas

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                         Regimantas Čiupaila