Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. BALANDŽIO 26 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. lapkričio 19 d. Nr. 1186

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 26 d. nutarimą Nr. 478 „Dėl Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1251, Nr. 79-2754) ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo (Žin., 1999, Nr. 66-2127) 14 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Patvirtinti Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisykles (pridedama).“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2009 m. sausio 1 dieną.

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS                                GEDIMINAS KIRKILAS

 

 

 

L. E. FINANSŲ MINISTRO PAREIGAS                                           RIMANTAS ŠADŽIUS

 

 


 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. balandžio 26 d.

nutarimu Nr. 478

(Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2008 m. lapkričio 19 d.

nutarimo Nr. 1186 redakcija)

 

VALSTYBĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJOMS, PLANAVIMO, TIKSLINIMO, NAUDOJIMO, APSKAITOS IR KONTROLĖS TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, planavimo, tikslinimo, naudojimo, apskaitos ir kontrolės taisyklės (toliau vadinama – šios taisyklės) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų (iš jų ir specialiųjų tikslinių dotacijų savivaldybėms), Privatizavimo fondo lėšų, iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų teikiamų paskolų ir valstybės garantuojamų paskolų (toliau vadinama – valstybės lėšos), skiriamų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti valstybės institucijoms, įstaigoms ir įmonėms, savivaldybių įstaigoms ir įmonėms, taip pat kitiems ūkio subjektams (toliau vadinama – valstybės kapitalo investicijos), planavimą, tikslinimą, naudojimą, apskaitą ir kontrolę.

2. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:

Investicijų projektų įgyvendinimo programa – programa, jungianti du ir daugiau investicijų projektų, pagal kuriuos investuojama į vienai investavimo sričiai priskiriamus vienarūšius investavimo objektus ir kuriems įgyvendinti lėšos (tarp jų ir Europos Sąjungos finansinė parama) numatomos atitinkamos valdymo srities valstybės politiką įgyvendinančiai ministerijai arba Vyriausybės įstaigai, o naudos gavėjais gali būti valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai.

Valstybės investicijų programai skiriamų valstybės kapitalo investicijų preliminarios sumos – Lietuvos Respublikos Vyriausybės trejiems ateinantiems metams patvirtintos preliminarios valstybės kapitalo investicijų sumos, pagal kurias kasmet rengiama tam tikrų metų Valstybės investicijų programa.

Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 66-2127), Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatyme (Žin., 1994, Nr. 43-772; 1998, Nr. 41(1)-1131), Strateginio planavimo metodikoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 (Žin., 2002, Nr. 57-2312; 2007, Nr. 23-879), ir kituose teisės aktuose.

3. Valstybės investicijų programa rengiama atsižvelgiant į:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus prioritetinius strateginius tikslus (prioritetus);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą, jos įgyvendinimo priemones ir valdymo sričių plėtros strategijas;

3.3. Europos Sąjungos finansinės paramos dokumentus ir Lietuvos Respublikos įsipareigojimus Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijai (NATO);

3.4. Valstybės ilgalaikės raidos strategiją, Nacionalinę darnaus vystymosi strategiją, Lietuvos ūkio (ekonomikos) plėtros iki 2015 metų ilgalaikę strategiją, valdymo sričių plėtros strategijas (programas), institucijų strateginius veiklos planus ir kitus teisės aktus;

3.5. valstybės įsipareigojimus valstybės lėšomis iš dalies finansuoti investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), kuriems įgyvendinti naudojama negrąžintina finansinė parama, valstybės vardu pasiskolintos lėšos arba valstybės garantuojamos paskolos;

3.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas tam tikrų metų Valstybės investicijų programai skiriamų valstybės kapitalo investicijų preliminarias sumas ir investavimo į atitinkamą sritį prioritetus.

4. Rengiant Valstybės investicijų programą, pirmenybė teikiama bendrai su Europos Sąjungos parama finansuojamiems ir krašto apsaugos, kaip NATO kolektyvinės saugumo ir gynybos sistemos dalies, tolesnio plėtojimo investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms).

5. Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodiką, kurioje nurodomi vertinimo ir atrinkimo kriterijai, kiti investicijų projektų (investicijų projektų įgyvendinimo programų), kurie gali būti įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, reikalavimai, tvirtina finansų ministras. Šioje metodikoje nustatomi supaprastinti investicijų projektų, kuriuos įgyvendinant įsigyjamų prekių arba paslaugų pirkimo vertė mažesnė kaip 120 tūkst. litų, o darbų – 590 tūkst. litų, reikalavimai.

Investicijų projektams, siūlomiems įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, pagrįsti turi būti taikomi grynosios dabartinės vertės, sąnaudų ir naudos (rezultatų), sąnaudų efektyvumo, taip pat kiti finansiniai (ekonominiai) ir socialiniai investicijų projektų pagrindimo būdai.

 

II. INVESTICIJŲ PROJEKTŲ (INVESTICIJŲ PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PROGRAMŲ) RENGIMAS IR TEIKIMAS

 

6. Investicijų projektus rengia valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, kurių įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, valdymo sričių plėtros strategijoms (programoms) įgyvendinti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti reikia sukurti, įsigyti ilgalaikio materialiojo ar nematerialiojo turto arba padidinti jo vertę.

Investicijų projektų įgyvendinimo programas rengia ministerijos ir Vyriausybės įstaigos.

7. Valstybės ir savivaldybių institucijoms, valstybės įstaigoms, taip pat kitiems ūkio subjektams siūlomus įgyvendinti socialinės apsaugos, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, kultūros, o prireikus ir kitus investicijų projektus rekomenduojama aptarti su verslo organizacijomis, socialiniais ir ekonominiais partneriais.

8. Bendrai su Europos Sąjungos finansine parama finansuojami investicijų projektai rengiami laikantis Europos Sąjungos institucijų nustatytų reikalavimų, Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų.

9. Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos), teikiami įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, turi būti suderinti su Informacinės visuomenės plėtros komitetu prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų derinimo tvarkos aprašo, kurį tvirtina Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktorius, nustatyta tvarka ir terminais. Informacinės visuomenės plėtros investicijų projektų prioritetus tvirtina Informacinės ir žinių visuomenės plėtros komisija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 757 (Žin., 2008, Nr. 87-3481).

10. Institucijos, įstaigos, įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai parengtus investicijų projektus pateikia šių taisyklių 13 punkte nurodytoms valstybės institucijoms arba valstybės įstaigoms pagal valdymo sritis; savivaldybių įstaigos, įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai – savivaldybių institucijoms. Savivaldybių institucijoms priėmus sprendimus dėl gautų investicijų projektų įgyvendinimo, jie teikiami šių taisyklių 13.1 ir 13.2 punkte nurodytoms valstybės institucijoms arba įstaigoms, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta įgyvendinti atitinkamos srities valstybės politiką, jų nustatytais terminais.

11. Institucijos, įstaigos, įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, kurie nepriklauso šių taisyklių 13 punkte nurodytų valstybės institucijų arba įstaigų valdymo sričiai, parengtus investicijų projektus teikia šių taisyklių 13 punkte nurodytoms valstybės institucijoms arba įstaigoms, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta įgyvendinti atitinkamos srities valstybės politiką.

12. Institucijos, įstaigos, įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai, nurodyti šių taisyklių 10 ir 11 punktuose, rengdami investicijų projektus, privalo atsižvelgti į šių taisyklių 13 punkte nurodytų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktas rekomendacijas ir pastabas ir patikslinti investicijų projektus.

13. Siūlomus įgyvendinti investicijų projektus ir (arba) investicijų projektų įgyvendinimo programas, kurių reikia įstatymais ir kitais teisės aktais suteiktiems įgaliojimams vykdyti, valdymo sričių plėtros strategijoms (programoms) įgyvendinti, taip pat viešojo administravimo funkcijoms atlikti, kad jie šio nutarimo nustatyta tvarka būtų įtraukti į tam tikrų metų Valstybės investicijų programą, Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane, kurį tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, nustatytais terminais Finansų ministerijai teikia:

13.1. valstybės institucijos – ministerijos, teisminės valdžios, kontrolės (priežiūros), teisėsaugos, taip pat kitos institucijos;

13.2. valstybės įstaigos – Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija, Vyriausybės įstaigos (departamentai, tarnybos, agentūros, inspekcijos ir kitos įstaigos), apskričių viršininkų administracijos;

13.3. savivaldybių institucijos.

14. Kartu su investicijų projektu (investicijų projektų įgyvendinimo programa) turi būti nurodomas lėšų jam vykdyti poreikis ir numatomų nacionalinio biudžeto asignavimų išlaidoms metinių pokyčių, kurių gali atsirasti įgyvendinus investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą), skaičiavimai visam planuojamam investicijos tarnavimo laikotarpiui, taip pat nurodomi planuojami šių išlaidų padengimo šaltiniai.

 

III. VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMOS RENGIMAS IR TIKSLINIMAS

 

15. Finansų ministerija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais prioritetiniais strateginiais tikslais (prioritetais) ir makroekonominių rodiklių projekcijomis, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei trejų metų Valstybės investicijų programai skiriamų valstybės kapitalo investicijų preliminarių sumų, taip pat investavimo į atitinkamą sritį prioritetų projektą.

16. Lietuvos Respublikos Vyriausybei patvirtinus tam tikrų metų Valstybės investicijų programai skiriamų valstybės kapitalo investicijų preliminarias sumas, taip pat valstybės lėšų investavimo į atitinkamą sritį prioritetus, Finansų ministerija nustato valstybės kapitalo investicijų pagal kiekvieną sritį trejų metų preliminarius limitus ir informuoja apie tai valstybės institucijas ir įstaigas, nurodytas šių taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta atlikti atitinkamos srities valstybės valdymo funkciją ir įgyvendinti šioje srityje valstybės politiką.

17. Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos šių taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta atlikti atitinkamos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinti šioje srityje valstybės politiką, įvertinusios joms pateiktus investicijų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais teikia Finansų ministerijai ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai:

17.1. tos srities investavimo trejų metų prioritetus ir jų pagrindimą;

17.2. pasiūlymus dėl valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį trejų metų preliminarių limitų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), neviršydamos šių taisyklių 16 punkte nurodytų preliminarių limitų;

17.3. informaciją apie tęstinius investicijų projektus, kuriems nesiūloma skirti lėšų;

17.4. informaciją apie naujus investicijų projektus, kuriems siūloma skirti lėšų;

17.5. informaciją apie parengtus nesilaikant šių taisyklių 5 punkte nurodytos Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos reikalavimų investicijų projektus, kuriems siūloma skirti lėšų.

Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos šių taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, apie 17.2 punkte priimtus pasiūlymus taip pat informuoja srities, kurioje įstatymais ir kitais teisės aktais joms pavesta atlikti valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinti šioje srityje valstybės politiką, įstaigas prie ministerijų, apskričių viršininkų administracijas, kitus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojus.

18. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komitetas prireikus priima pasiūlymus dėl valstybės investavimo į atitinkamą sritį prioritetinių krypčių, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos pateiktas pastabas ir pasiūlymus, taip pat Finansų ministerijos pateiktas apibendrintas pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų valstybės investavimo į atitinkamą sritį preliminarių limitų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas).

19. Valstybės institucijos ir įstaigos, nurodytos šių taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta atlikti atitinkamos srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinti šioje srityje valstybės politiką, atsižvelgdamos į Lietuvos Respublikos Vyriausybės Strateginio planavimo komiteto pasiūlymus (jeigu jie priimti) ir (arba) Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabas ir pasiūlymus, tikslina valstybės kapitalo investicijų į atitinkamą sritį preliminarių limitų paskirstymą pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir per 10 darbo dienų nuo Strateginio planavimo komiteto pasiūlymų ir (arba) Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos ir Finansų ministerijos pastabų, pasiūlymų gavimo teikia juos Finansų ministerijai.

20. Finansų ministerija, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintame Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių projektų rengimo plane nustatytais terminais pateiktus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) ir kitus pasiūlymus, kartu su šių taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia Valstybės investicijų programos projektą, kuriame numatomi ir kiekvienos srities trejų metų investavimo prioritetai, ir teikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

21. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, apsvarsčiusi pateiktą Valstybės investicijų programos projektą, teikia jį Lietuvos Respublikos Seimui kartu su Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektu. Kartu teikiama informacija apie tęstinius investicijų projektus, kurių siūloma neįtraukti į Valstybės investicijų programos projektą, tvirtinamiems biudžetiniams metams, nurodžius neįtraukimo priežastis ir ekonominį pagrindimą.

22. Lietuvos Respublikos Seimui patvirtinus Lietuvos Respublikos tam tikrų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir Valstybės investicijų programą (pagal investavimo sritis), Finansų ministerija kartu su šių taisyklių 13.1 ir 13.2 punktuose nurodytomis valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia patvirtintiems biudžetiniams metams numatytų kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) projektą ir teikia jį Lietuvos Respublikos Vyriausybei.

Asignavimų valdytojams kapitalo investicijoms numatytos skirti lėšos negali būti skiriamos investavimo objektams, kuriems nėra pateikti pagal šių taisyklių 5 punkte nurodytos Valstybės kapitalo investicijų planavimo metodikos reikalavimus parengti investicijų projektai (investicijų projektų įgyvendinimo programos).

23. Valstybės investicijų programa prireikus kasmet atnaujinama ir tikslinama atsižvelgiant į šių taisyklių 3 punkte nurodytų dokumentų ir valstybės lėšų, numatomų skirti investicijoms, pokyčius.

24. Siūlymus pakeisti einamųjų biudžetinių metų valstybės kapitalo investicijų paskirstymą pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) Lietuvos Respublikos Vyriausybei gali teikti Finansų ministerija arba ministerijos, kurios teikia joms ir joms pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms ir pagal investavimo sritis kitiems ūkio subjektams patvirtintų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) pakeitimus. Teikiamus Lietuvos Respublikos Vyriausybei valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) pakeitimus būtina suderinti su Finansų ministerija.

25. Valstybės investicijų programa tikslinama ta pačia tvarka kaip tvirtinama. Prašymus patikslinti einamųjų metų Valstybės investicijų programoje numatytas investicijas šių taisyklių 13 punkte nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos teikia vadovaudamosi šių taisyklių nuostatomis dėl investicijų projektų įtraukimo į Valstybės investicijų programą.

 

IV. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMAS

 

26. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai tam tikriems metams valstybės kapitalo investicijoms numatytas lėšas naudoja investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) vykdyti, neviršydami tam tikram laikotarpiui jiems įgyvendinti numatyto lėšų dydžio. Investicijų projekto įgyvendinimo sutartys su rangovais (tiekėjais) turi būti sudaromos dėl visų darbų, prekių arba paslaugų vertės arba techniškai priimtinos jų dalies. Pirkimo dokumentuose ir sutartyse turi būti nustatyta, kad už darbus, paslaugas arba prekes bus mokama neviršijant einamiesiems metams atitinkamam investicijų projektui nustatytąja tvarka patvirtintos (patikslintos, taip pat ir pagal pažymas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimu Nr. 543 (Žin., 2001, Nr. 42-1455; 2004, Nr. 96-3531), patikslintus Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimus išlaidoms, viršplanines ir praėjusiais biudžetiniais metais specialiosioms programoms finansuoti nepanaudotas įmokas ir asignavimus baigiamiems statybos objektams finansuoti, planuojamus panaudoti investicijoms) asignavimų sumos.

Be to, pirkimo dokumentuose ir sutartyse turi būti nustatyta, kad tuo atveju, jeigu einamaisiais metais dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1014 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės piniginių išteklių naudojimo prioritetų nustatymo“ (Žin., 2008, Nr. 120-4563) nuostatų taikymo apribojamas tam tikram laikotarpiui numatytas valstybės piniginių išteklių išdavimas, perkančioji organizacija turi teisę einamaisiais metais atsisakyti tam tikrų sutartyje numatytų, tačiau dar neatliktų darbų atlikimo, nesuteiktų paslaugų arba nepatiektų prekių pirkimo, informavusi apie tai tiekėją (teikėją). Ši nuostata netaikoma ilgalaikiams pirkimams NATO tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti.

27. Valstybės lėšos negali būti investuojamos į fizinių asmenų veiklą ar privačiuosius juridinius asmenis, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir tarptautinėse sutartyse.

28. Jeigu sutaupytus asignavimus išlaidoms numatoma naudoti naujiems investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) vykdyti, apie tai turi būti informuota Finansų ministerija.

29. Finansų ministerijai teikiamoje informacijoje apie papildomų lėšų skyrimą investicijų projektams (investicijų projektų įgyvendinimo programoms) vykdyti iš sutaupytų asignavimų išlaidoms turi būti nurodomas investicijų projekto (programos investicijų projektams įgyvendinti), kuriam vykdyti numatoma skirti šias lėšas, pavadinimas, jo ryšys su Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojo vykdomomis programomis ir išlaidų ekonominė klasifikacija pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikaciją, patvirtintą finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 1K-184 (Žin., 2003, Nr. 69-3135; 2005, Nr. 118-4287), o informacijoje apie naujus investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas), vadovaujantis šių taisyklių 14 punktu, turi būti teikiami skaičiavimai, nurodantys asignavimų išlaidoms pokyčius, atsiradusius dėl papildomo lėšų skyrimo.

 

V. VALSTYBĖS KAPITALO INVESTICIJŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ IR APSKAITA

 

30. Už valstybės kapitalo investicijų naudojimo apskaitos tvarkymą, jų naudojimą pagal paskirtį, naudojimo kontrolę ir sutartyse su rangovais (tiekėjais) numatytas kainas atsakingos valstybės institucijos, valstybės įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, savivaldybių įstaigos ir įmonės, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai). Valstybės įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai), pasibaigus pirmajam pusmečiui ir metams, teikia šių taisyklių 13 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta atlikti atitinkamos srities valstybės valdymo funkciją ir įgyvendinti šioje srityje valstybės politiką, informaciją, ar taupiai ir nepažeidžiant sudarytų sutarčių naudojamos jiems skirtos valstybės kapitalo investicijos, taip pat informaciją apie nustatytus pažeidimus įgyvendinant investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas). Valstybės institucijos ir įstaigos šią informaciją apibendrina ir teikia finansų ministro patvirtinto Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir terminais.

31. Valstybės įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, taip pat kiti ūkio subjektai (užsakovai), įgyvendinę investicijų projektą (investicijų projektų įgyvendinimo programą), finansų ministro nustatyta tvarka ir terminais teikia informaciją apie jiems skirtų valstybės lėšų (specialių tikslinių dotacijų) panaudojimą ir nusistatytų investicijų projekto (investicijų projektų įgyvendinimo programos) vertinimo kriterijų įvykdymą šių taisyklių 13 punkte nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms, kurioms įstatymais ir kitais teisės aktais pavesta atlikti atitinkamos srities valstybės valdymo funkciją ir įgyvendinti šioje srityje valstybės politiką. Valstybės institucijos ir įstaigos šią informaciją apibendrina ir teikia finansų ministro patvirtinto Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir terminais.

32. Valstybės institucijos, įstaigos ir įmonės, savivaldybių institucijos, kiti ūkio subjektai (užsakovai), įgyvendinantys ir (ar) įgyvendinę informacinės visuomenės plėtros investicijų projektus, šių taisyklių 30 ir 31 punktuose nurodytą informaciją šiuose punktuose nustatytais terminais teikia ir Informacinės visuomenės plėtros komitetui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės gautą informaciją apibendrina ir teikia finansų ministro patvirtinto Informacijos apie valstybės kapitalo investicijų panaudojimą pateikimo tvarkos aprašo nustatyta tvarka ir terminais.

33. Finansų ministerija renka iš valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės įstaigų, taip pat kitų ūkio subjektų duomenis apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą ir rengia Valstybės investicijų programos vykdymo ataskaitas pagal asignavimų valdytojus. Duomenų pateikimo tvarka ir terminai nustatyti finansų ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. 1K-413 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetų vykdymo, biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų sąmatų vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 2-21).

34. Finansų ministerija gautą šių taisyklių 30, 31, 32 ir 33 punktuose nurodytą informaciją apibendrina ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijai informaciją apie valstybės lėšų, skirtų valstybės kapitalo investicijoms, naudojimą pasibaigus pirmajam pusmečiui per 45 kalendorines dienas, o pasibaigus metams – iki kitų metų gegužės 1 dienos.

 

_________________