LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ANTŽEMINIŲ PASLAUGŲ TEIKĖJO UAB „AVIAKURAS“ PATVIRTINIMO

 

2010 m. gegužės 7 d. Nr. 3-300

Vilnius

 

Vadovaudamasis Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3-144 „Dėl Antžeminių paslaugų teikimo oro uostuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 40-1510), 40 punktu,

tvirtinu UAB „Aviakuras“ antžeminių paslaugų teikėju trečiosioms šalims tarptautiniame Vilniaus oro uoste teikti aprūpinimo degalais ir tepalais paslaugą (degalų įpylimo ir išpylimo organizavimas ir vykdymas, įskaitant degalų laikymą (degalų pylimo automobilyje) ir atgabenamų degalų kiekybės ir kokybės kontrolę; tepalų ir kitų skysčių įpylimas).

 

 

Susisiekimo ministras                                                                  Eligijus Masiulis

 

_________________