LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO, LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO PROCESO KODEKSO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUSMIŲ VYKDYMO KODEKSO ĮGYVENDINIMO

 

2002 m. spalio 29 d. Nr. 1703

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, patvirtintu 2000 m. rugsėjo 26 d. įstatymu Nr. VIII-1968 (Žin., 2000, Nr. 89-2741), Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, patvirtintu 2002 m. kovo 14 d. įstatymu Nr. IX-785 (Žin., 2002, Nr. 37-1341), ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, patvirtintu 2002 m. birželio 27 d. įstatymu Nr. IX-994 (Žin., 2002, Nr. 73-3084), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įpareigoti:

1.1. Teisingumo ministeriją – iki 2003 m. kovo 1 d. nustatyti:

1.1.1. nuosprendžio apriboti juridinio asmens veiklą vykdymo akto formą;

1.1.2. pataisos inspekcijų pareigūnų įgaliojimus skiriant nuteistiesiems, atliekantiems viešuosius darbus, paskatinimo priemones ir nuobaudas bei jų skyrimo tvarką;

1.1.3. pataisos inspekcijų pareigūnų įgaliojimus skiriant nuteistiesiems, atliekantiems laisvės apribojimo bausmę, paskatinimo priemones ir nuobaudas bei jų skyrimo tvarką;

1.1.4. Areštinių vidaus tvarkos taisykles;

1.1.5. Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisykles;

1.1.6. pataisos įstaigos psichologinės tarnybos struktūrą, veiklos principus ir formas;

1.1.7. lygtinai paleistų iš laisvės atėmimo vietų asmenų itin piktybiškų viešosios tvarkos ir nustatytų pareigų pažeidimų sąrašą;

1.1.8. pataisos įstaigose nuteistiesiems draudžiamų įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų sąrašą;

1.1.9. maisto produktų, kuriuos draudžiama siųsti pašto siuntiniuose arba perduoti nuteistiesiems, sąrašą;

1.1.10. advokato paslaugų, jeigu procesas nutraukiamas ikiteisminio tyrimo metu, atlyginimo tvarką;

1.1.11. įėjimo į pataisos įstaigas ir išėjimo iš jų tvarką.

1.2. Teisingumo ministeriją ir Vidaus reikalų ministeriją – iki 2003 m. kovo 1 d. nustatyti:

1.2.1. pataisos inspekcijų ir policijos bendradarbiavimo vykdant laisvės apribojimo bausmę tvarką;

1.2.2. Vidaus reikalų ministerijos viešojo saugumo pajėgų ir policijos pasitelkimo saugoti pataisos įstaigas ir tvarkai palaikyti, jeigu jose susidarytų ypatinga situacija, tvarką.

1.3. Sveikatos apsaugos ministeriją, suderinus su Teisingumo ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, – iki 2003 m. kovo 1 d. nustatyti:

1.3.1. somatinių ligų, kuriomis sergantys asmenys turi būti laikomi areštinėse izoliuotai nuo kitų nuteistųjų, sąrašą;

1.3.2. nuteistųjų invalidų, pensinio amžiaus ir ribotai pakaltinamų asmenų darbingumo įvertinimo tvarką;

1.3.3. pataisos namuose esančių vaikų (kūdikių) namų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus bei vaikų aprūpinimo sąlygas;

1.3.4. rekomendacijas dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekio pripažinimo nedideliu, dideliu ir labai dideliu.

1.4. Sveikatos apsaugos ministeriją, suderinus su Teisingumo ministerija, – organizuoti nuo Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso įsigaliojimo asmenų, atliekančių arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir nuteistųjų laisvės atėmimu iki gyvos galvos bausmes, sveikatos priežiūrą.

1.5. Teisingumo ministeriją ir Sveikatos apsaugos ministeriją – iki 2003 m. kovo 1 d. nustatyti:

1.5.1. nėščių moterų ir vaikų iki 3 metų turinčių motinų siuntimo ir perkėlimo į pataisos namus, turinčius vaikų (kūdikių) namus, tvarką;

1.5.2. pataisos įstaigose ir areštinėse steigiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir tarnybų struktūrą, etatų skaičių ir veiklos tvarką;

1.5.3. specializuotos būtinosios medicininės pagalbos nuteistiesiems laisvės atėmimu arba areštu suteikimo valstybės arba savivaldybių asmens sveikatos priežiūros viešosiose įstaigose tvarką;

1.5.4. priklausomybės ligomis sergančių nuteistųjų gydymo laisvės atėmimo vietose tvarką.

1.6. Teisingumo ministeriją kartu su suinteresuotomis ministerijomis (Vidaus reikalų ministerija, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Švietimo ir mokslo ministerija, Finansų ministerija) peržiūrėti ir prireikus iki 2003 m. kovo 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksui įgyvendinti, – dėl:

1.6.1. nuteistųjų arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmėmis pristatymo į bausmės atlikimo vietą tvarkos;

1.6.2. Socialinės paramos nuteistiesiems fondo sudarymo ir jo lėšų naudojimo tvarkos;

1.6.3. nuteistųjų iki 16 metų bendrojo lavinimo pataisos įstaigose tvarkos;

1.6.4. nuteistųjų profesinio mokymo pataisos įstaigose ir valstybės įmonėse prie pataisos įstaigų tvarkos;

1.6.5. nuteistųjų profesinio mokymo gamyboje tvarkos;

1.6.6. arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekančių nuteistųjų mitybos ir materialinio buitinio aprūpinimo normų;

1.6.7. paleidžiamų iš areštinių ir pataisos įstaigų asmenų kelionės išlaidų apmokėjimo, aprūpinimo maistu, drabužiais ir avalyne, taip pat vienkartinės negrąžinamos pašalpos jiems skyrimo tvarkos ir sąlygų;

1.6.8. proceso išlaidų liudytojui, nukentėjusiajam, ekspertui, specialistui, vertėjui, paskirtam gynėjui atlyginimo dydžių ir tvarkos.

2. Įgalioti:

2.1. Teisingumo ministeriją ir Vidaus reikalų ministeriją – iki 2003 m. kovo 1 d. nustatyti tam tikrų rūšių daiktų, turinčių reikšmės nusikalstamai veikai tirti ir nagrinėti, saugojimo, pardavimo (perdavimo) ir sunaikinimo tvarką.

2.2. Sveikatos apsaugos ministeriją kartu su Teisingumo ministerija ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – iki 2003 m. kovo 1 d. patvirtinti Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisykles.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS

______________