LIETUVOS RESPUBLIKOS

BAUDŽIAMOJO KODEKSO PATVIRTINIMO IR ĮSIGALIOJIMO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. spalio 31 d. Nr. IX-1168

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 1 dalies pakeitimas

2 straipsnio 1 dalyje po žodžių „baudžiamojo proceso kodeksu“ įrašyti žodį „ir“, išbraukti žodžius „ir Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas įsigalioja kartu ir tik suderintas su naujais Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu ir Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________