LIETUVOS RESPUBLIKOS

RINKLIAVŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 61 STRAIPSNIU

Į S T A T Y M A S

 

2007 m. spalio 18 d. Nr. X-1301

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 52-1484)

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 61 straipsniu

Papildyti Įstatymą 61 straipsniu:

61 straipsnis.     Atleidimas nuo valstybės rinkliavos, kai yra sumokėtas konsulinis mokestis

Nuo valstybės rinkliavos už paso išdavimą ar keitimą ir dokumento dėl teisės į Lietuvos Respublikos pilietybę išsaugojimo išdavimą ar keitimą yra atleidžiami asmenys, kurie dėl šių paslaugų kreipiasi per Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ar konsulines įstaigas užsienyje ir yra sumokėję konsulinį mokestį už konsulinių veiksmų, numatytų Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymo 3 straipsnio 1 dalies 4 ir 5 punktuose, atlikimą.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2008 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________