Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. LAPKRIČIO 5 D. NUTARIMO NR. 1235 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS DIPLOMATINĖS TARNYBOS VEIKLOS“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1258

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. lapkričio 5 d. nutarimą Nr. 1235 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos veiklos“ (Žin., 1999, Nr. 95-2750; 2005, Nr. 137-4931; 2006, Nr. 77-3011; 2007, Nr. 118-4825; 2008, Nr. 130-4987; 2009, Nr. 60-2371):

1.1. Išdėstyti 3.4 punktą taip:

„3.4. Kitam valstybės tarnautojui, kai kartu su juo gyvena jo:

3.4.1. nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos;

3.4.2. pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 20 metų, jeigu jie su valstybės tarnautoju turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar įgiję vidurinio išsilavinimo;

3.4.3. sutuoktinio nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jeigu įstatymo nustatyta tvarka ar teismo sprendimu jų gyvenamoji vieta nustatyta kartu su valstybės tarnautojo sutuoktiniu ir jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos;

3.4.4. sutuoktinio pilnamečiai vaikai (įvaikiai) iki 20 metų, jeigu įstatymo nustatyta tvarka ar teismo sprendimu jų gyvenamoji vieta nustatyta kartu su valstybės tarnautojo sutuoktiniu ir jie su valstybės tarnautoju turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar įgiję vidurinio išsilavinimo.

Už kiekvieną vaiką (įvaikį) kartu su darbo užmokesčiu mokama kompensacija, kurią sudaro 0,2 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – iki 6 metų, 0,3 per mėnesį jo gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos, jeigu vaikas (įvaikis) – 6 ir daugiau metų.“

1.2. Išdėstyti 3.5 punktą taip:

„3.5. Diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją į atstovybę paskyrusios ar perkėlusios valstybės institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka kartu su darbo užmokesčiu mokama kompensacija:

3.5.1. 70 procentų ikimokyklinio ugdymo išlaidų kompensuoti:

3.5.1.1. diplomatui – kartu su juo gyvenančių vaikų (įvaikių) ir išlaikytinių, nurodytų Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 6 punktuose;

3.5.1.2. kitam valstybės tarnautojui – kartu su juo gyvenančių vaikų (įvaikių), nurodytų šio nutarimo 3.4 punkte;

3.5.2. 90 procentų mokymosi išlaidų kompensuoti:

3.5.2.1. diplomatui – kartu su juo gyvenančių ir besimokančių vaikų (įvaikių) ir išlaikytinių, nurodytų Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 2–6 punktuose;

3.5.2.2. kitam valstybės tarnautojui – kartu su juo gyvenančių ir besimokančių vaikų (įvaikių), nurodytų šio nutarimo 3.4 punkte;

3.5.3. mokymosi išlaidų kompensacija, nurodyta 3.5.2 punkte, paprastai mokama vaikui (įvaikiui) ar išlaikytiniui nuo 6 metų ir mokama, kol vaikas (įvaikis) ar išlaikytinis įgis vidurinį išsilavinimą, bet ne ilgiau, iki jam sueis 20 metų.“

1.3. Išdėstyti 3.6 punkto pirmąją pastraipą taip:

„3.6. Atstovybės darbuotojai apdraudžiami sveikatos draudimu. Šiuo draudimu taip pat apdraudžiami kartu su diplomatu gyvenantys Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo 27 straipsnio 1 dalyje nurodyti jo šeimos nariai ir kartu su kitu valstybės tarnautoju gyvenantis jo sutuoktinis ir 3.4 punkte nurodyti šeimos nariai (toliau – šeimos nariai). Už diplomato šeimos narius taip pat mokamos privalomojo sveikatos draudimo įmokos, jeigu jos turi būti mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 9 dalimi. Apdraudžiant sveikatos draudimu: “.

1.4. Išdėstyti 4 punktą taip:

„4. Nustatyti, kad:

„4.1. Lietuvos Respublikos diplomatiniam atstovui (toliau – diplomatinis atstovas), išskyrus laikinąjį reikalų patikėtinį, suteikiamos jo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios gyvenamosios patalpos – rezidencija. Diplomatiniam atstovui nustatoma gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma – ne daugiau kaip 42 000 eurų. Užsienio reikalų ministro sprendimu gali būti nustatyta iki 20 procentų didesnė išlaidų norma. Diplomatiniam atstovui už gyvenamųjų patalpų – rezidencijos – komunalines, ryšių paslaugas (abonentinis telefono ir interneto mokestis, baziniai kabelinės ar palydovinės televizijos kanalai, radijo tinklai) apmokama neviršijant gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normos. Taip pat apmokamos rezidencijai funkcionuoti būtinų baldų nuomos ar įsigijimo išlaidos, jeigu suteikiamos baldais neapstatytos gyvenamosios patalpos. Diplomatinio atstovo rezidencijai būtinų baldų nuomos ar įsigijimo išlaidos neįskaičiuojamos į gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų normą. Diplomatinio atstovo rezidencija, nesvarbu, kieno ji nuosavybė, prilyginama Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės patalpoms.

4.2. Kitiems atstovybės darbuotojams jų pasirinkimu kas mėnesį lygiomis dalimis skiriama išmoka (kompensacija) apsirūpinti darbuotojo pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančiomis gyvenamosiomis patalpomis, komunalinėms ir ryšių išlaidoms padengti (toliau – išmoka) arba, esant galimybei, suteikiamos jų pareigybę ir šeimos narių skaičių atitinkančios gyvenamosios patalpos. Metinis išmokos dydis nustatomas eurais ir yra lygus:

4.2.1. ambasadoriui ypatingiems pavedimams – 42 000 eurų;

4.2.2. laikinajam reikalų patikėtiniui, įgaliotajam ministrui, generaliniam konsului – 21 700 eurų;

4.2.3. ministrui patarėjui – 18 000 eurų;

4.2.4. patarėjui, specialiajam atašė, pirmajam sekretoriui, konsului – 15 600 eurų;

4.2.5. antrajam sekretoriui, trečiajam sekretoriui, atašė, vicekonsului, specialiojo atašė pavaduotojui, kitiems atstovybės darbuotojams – 14 500 eurų.

4.3. Šio nutarimo 4.1 ir 4.2 punktuose nustatytos gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma ir išmoka atstovybės darbuotojams didinamos: jeigu kartu gyvena sutuoktinis, – 15 procentų, jeigu kartu gyvena kiti šeimos nariai, – už kiekvieną kitą šeimos narį 5 procentais. Gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma ir išmoka negali būti didinamos daugiau kaip 40 procentų.

4.4. Išmoka atstovybės darbuotojui išmokama kas mėnesį kartu su darbo užmokesčiu.

4.5. Jeigu diplomato ar kito valstybės tarnautojo sudaromoje gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje numatyta mokėti už gyvenamųjų patalpų nuomą avansu, diplomato ar kito valstybės tarnautojo rašytiniu prašymu gali būti išmokamas ne didesnis už 6 mėnesių išmoką avansas.

Jeigu sudarant nuomos sutartį reikalaujama pateikti užstatą, diplomato ar kito valstybės tarnautojo rašytiniu prašymu išmokama iki 3 mėnesių išmokos dydžio suma, kurią diplomatas ar kitas valstybės tarnautojas privalo grąžinti (išskyrus natūralaus nuomojamo turto nusidėvėjimo išlaidoms padengti panaudotą užstato dalį, jeigu yra šias išlaidas pagrindžiantys dokumentai) ne vėliau kaip paskutinę darbo atstovybėje dieną.

Jeigu diplomatas ar kitas valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės atšaukiamas iš atstovybės ir atšaukimo laikas, nurodytas valstybės institucijos ar įstaigos, paskyrusios ar perkėlusios diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją į atstovybę, vadovo sprendime, trumpesnis už diplomato ar kito valstybės tarnautojo gyvenamųjų patalpų nuomos sutartyje numatytą įspėjimo apie sutarties nutraukimą terminą, taip pat jeigu sutartyje nustatytos netesybos jos nutraukimo prieš terminą atveju, diplomato ar kito valstybės tarnautojo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties nutraukimo išlaidas apmoka valstybės institucija ar įstaiga, paskyrusi ar perkėlusi diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją į atstovybę.

Diplomatą ar kitą valstybės tarnautoją paskyrusiosios ar perkėlusiosios į atstovybę valstybės institucijos ar įstaigos vadovo arba atstovybės vadovo sprendimu gali būti apmokėtos su gyvenamojo ploto nuomos sutarties sudarymu susijusios darbuotojo išlaidos.

4.6. Atstovybės darbuotojams (išskyrus diplomatinį atstovą), kuriems suteikiamos gyvenamosios patalpos, už gyvenamųjų patalpų komunalines, ryšių paslaugas (abonentinį telefono ir interneto mokestį, bazinius kabelinės ar palydovinės televizijos kanalus, radijo tinklus) institucijos ar įstaigos vadovo nustatyta tvarka moka diplomatą, kitą valstybės tarnautoją į atstovybę paskyrusi ar perkėlusi, arba darbuotoją dirbti pagal darbo sutartį priėmusi ar perkėlusi valstybės institucija ar įstaiga. Jeigu atstovybės darbuotojams suteikiamos išnuomotos gyvenamosios patalpos, taikoma gyvenamųjų patalpų nuomos metinė norma negali būti didesnė už šio nutarimo 4.2 ir 4.5 punktuose atitinkamai atstovybės darbuotojų kategorijai nustatytą išmoką.

4.7. Gyvenamųjų patalpų nuomos išlaidų norma ir išmoka, nustatytos šio nutarimo 4.1, 4.2 ir 4.6 punktuose, skaičiuojamos nuo atstovybės darbuotojo darbo atstovybėje pradžios.“

1.5. Įrašyti 5.4 punkte vietoj žodžių „Kompensuojamos kartą per kalendorinius metus diplomatui ar kitam valstybės tarnautojui ir jų šeimos nariams“ žodžius „Kartą per metus, skaičiuojant nuo paskyrimo dirbti į atstovybę, diplomatui ar kitam valstybės tarnautojui ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams kompensuojamos“.

1.6. Išdėstyti 6.2 punktą taip:

„6.2. Į tą pačią atstovybę ar skirtingas atstovybes paskirtiems, perkeltiems ar priimtiems dirbti atstovybės darbuotojams ir jų sutuoktiniams, gyvenantiems toje pačioje vietovėje, gyvenamųjų patalpų nuomos metų išlaidų norma ir išmoka, nustatyta šio nutarimo 4.1 ir 4.2 punktuose, skiriama vienam iš sutuoktinių (atstovybės darbuotojui), kuriam ši norma ar išmoka priklausytų didesnė.“

1.7. Išdėstyti 7.1.1 punktą taip:

„7.1.1. taikomos 2.2, 2.3 punktų ir gali būti taikomos 3.6 punkto (išskyrus šeimos narius ir atstovybės darbuotojus, kurie jau apdrausti (apsidraudę) sveikatos draudimu, galiojančiu toje valstybėje, kurioje yra atstovybė), 4.2 punkto (4.4 punkte nustatyta tvarka ne daugiau kaip 70 procentų 4.2.5 punkte nustatytos išmokos, o jeigu į tą pačią ar skirtingas atstovybes priimti darbuotojai sutuoktiniai gyvena toje pačioje vietovėje, vienam iš šių darbuotojų skiriama iki 100 procentų dydžio 4.2.5 punkte nustatytos išmokos) ir 5.6 punkto nuostatos;“.

1.8. Įrašyti 7.1.2 punkte prieš žodį „kompensuojamos“ žodžius „gali būti“, vietoj žodžių „į atstovybę paskyrusiai darbuotoją“ žodžius „priėmusiai ar perkėlusiai darbuotoją dirbti atstovybėje“.

1.9. Įrašyti 8 punkte po žodžio „vadovui“ žodžius „jo nustatyta tvarka“ ir po žodžio „padėtį“ žodžius „valiutų kursų kitimą“.

1.10. Įrašyti 11 punkte vietoj skaičių ir žodžių “4.1.4, 4.1.5, 4.2 punktų, 4.3 punkto pirmosios pastraipos“ skaičius „4.2.4, 4.2.5, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7“.

2. Šio nutarimo 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 ir 1.10 punktai įsigalioja 2011 m. sausio 1 dieną.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                            AUDRONIUS AŽUBALIS

_________________