NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIO DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL NEKILNOJAMOJO DAIKTO RIBŲ ŽYMĖJIMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ŽEMĖLAPYJE IR KADASTRO ŽEMĖLAPIO TIKSLINIMO TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

 

2006 m. sausio 9 d. Nr. 1P-3

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539; 2005, Nr. 80-2899), 1.6 punktu:

1. Tvirtinu Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techninius reikalavimus (pridedama).

2. Nustatau, kad Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir kadastro žemėlapio tikslinimo techniniai reikalavimai įsigalioja nuo 2006 m. sausio 31 d.

 

 

 

GENERALINIS DIREKTORIUS                                                                     KAZYS MAKSVYTIS

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio

ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m.

sausio 9 d. įsakymu Nr. 1P-3

 

NEKILNOJAMOJO DAIKTO RIBŲ ŽYMĖJIMO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO ŽEMĖLAPYJE IR KADASTRO ŽEMĖLAPIO TIKSLINIMO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo kadastro žemėlapyje, kadastro vietovių ir blokų ribų keitimo, kadastro žemėlapio tikslinimo techniniai reikalavimai (toliau vadinama – Techniniai reikalavimai) reglamentuoja žemės sklypų ribų žymėjimo kadastro žemėlapyje, kadastrinių vietovių ir blokų ribų keitimo, kadastro žemėlapio tikslinimo dėl to, kad buvo naudota skirtingo tikslumo kartografinė medžiaga, techninius reikalavimus.

2. Nekilnojamojo daikto ribas kadastro žemėlapyje pažymi kadastro tvarkytojo struktūrinių padalinių apskričių centruose ir savivaldybėse darbuotojai (toliau vadinama – kadastro tvarkytojo darbuotojai) valstybinėje geodezinių koordinačių sistemoje, naudodami geografinių informacinių sistemų (GIS) programines priemones, naujausią kartografinę medžiagą ir Lietuvos Respublikos georeferencinių duomenų pagrindą, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 (Žin., 2002, Nr. 41-1539), ir šiais techniniais reikalavimais.

3. Nekilnojamojo daikto ribų pažymėjimą kadastro žemėlapyje liudija kadastro tvarkytojo padalinio spaudas nekilnojamojo daikto plane.

 

II. NEKILNOJAMOJO DAIKTO RIBŲ ŽYMĖJIMAS KADASTRO ŽEMĖLAPYJE

 

4. Prieš pažymėdami žemės sklypo ribas kadastro žemėlapyje, kadastro tvarkytojo darbuotojai patikrina, ar nėra trukdančių pažymėti žemės sklypo ribas aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo (Žin., 2000, Nr. 58-1704; 2003, Nr. 57-2530) 17 straipsnio 4 dalyje, ir ar:

4.1. neviršytas maksimalus leistinas skirtumas tarp žemės sklypo ploto, nurodyto žemės tvarkymo ar kadastro duomenų byloje, ir žemės sklypo ploto, nustatyto grafiškai, naudojant ortofotografmius žemėlapius, kuris apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

čia:

Δp – leistinas plotų skirtumas, naudojant ortofotografinius žemėlapius (m2);

Δm – ploto paklaida dėl plano mastelio paklaidos įtakos, matuojant plotą grafiniais metodais arba planimetru, lygi 0,5% sklypo ploto (m2);

Δt – ploto paklaida dėl transformavimo į valstybinę koordinačių sistemą, lygi 0,5% sklypo ploto (m2);

Δr – ribinė ploto apskaičiavimo paklaida, apskaičiuojama pagal formulę:

 

 

čia:

x, y – sklypo ribos posūkio taškų koordinatės (m);

mi – ribos posūkio taškų padėties vidutinė kvadratinė paklaida (m), apskaičiuojama pagal formulę:

 

mi = mg M;

 

čia:

mg – ribos posūkio taško padėties grafinio nustatymo paklaida, įvertinant paklaidas, padaromas vektorizuojant (digituojant) ir apskaičiuojant plotą grafiniais metodais arba planimetru, ši paklaida lygi 0,0003 m;

M – plano mastelio vardiklis;

4.2. neviršytas maksimalus leistinas ploto skirtumas tarp ploto, nurodyto žemės tvarkymo ar kadastro duomenų byloje, ir ploto, nustatyto grafiškai pagal mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

Δpk = Δp + mi · pr;

 

čia:

Δpk – maksimalus leistinas ploto skirtumas (m2);

Δp – leistinas plotų skirtumas, naudojant ortofotografinius žemėlapius (m2);

miribos posūkio taškų padėties vidutinė kvadratinė paklaida (m);

pr – sklypo perimetras, apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

čia:

prg – žemės sklypo perimetras po ribų koregavimo (m);

Pj – juridinis žemės sklypo plotas (m2);

Pg – žemės sklypo plotas po ribų kooregavimo (m2).

5. Žymint žemės sklypo ribas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje, leistinas dviejų gretimų žemės sklypų ribų, išmatuotų kadastrinių matavimų metu valstybinėje koordinačių sistemoje, nesutapimas (persidengimas arba tarpas) nustatomas pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 123 punktą.

6. Žymint žemės sklypo ribas nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje leistinas dviejų gretimų žemės sklypų ribų, išmatuotų kadastrinių matavimų metu skirtingose koordinačių sistemose arba pažymėtų pagal žemės reformos žemėtvarkos projektą, nesutapimas (tarpas arba persidengimas) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

čia:

ΔRN – leistinas ribų nesutapimas (m);

ΔR1 – pirmo sklypo ribos leistina paklaida (m);

ΔR2 – antro sklypo ribos leistina paklaida (m);

k – koeficientas, kurio reikšmė yra 1 – kai skaičiuojamas nesutapimas tarp dviejų gretimų žemės sklypų, išmatuotų vienodo tikslumo kadastrinių matavimų būdais arba pažymėtų vienodo tikslumo kartografinėje medžiagoje, ir 1,5 – kai skaičiuojamas nesutapimas tarp dviejų gretimų žemės sklypų, išmatuotų skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų būdais arba pažymėtų skirtingo tikslumo kartografinėje medžiagoje.

6.1. kadastrinių matavimų metu koordinačių sistemoje, susietoje su valstybine koordinačių sistema, žemės sklypo ribos leistina paklaida (tarpas arba persidengimas) apskaičiuojamas pagal formulę:

 

 

čia:

ΔRk – žemės sklypo ribos leistina paklaida (m);

mt – koordinačių transformavimo vidutinė kvadratinė paklaida (m), apskaičiuota pagal koordinačių tinklo taškus, įvertinant šių taškų vektorizavimo (digitalizavimo) tikslumą;

Δm – žemės sklypo ribų matavimo paklaida (m) – miestuose 0,1 m, urbanizuotose teritorijose 0,2 m, kitose kaimo vietovėse 0,6 m;

6.2. pagal žemės reformos žemėtvarkos projektą nustatytos žemės sklypo ribos leistina paklaida (nesutapimas arba tarpas) apskaičiuojama pagal formulę:

 

ΔRp = md · M;

 

čia:

ΔRp – žemės sklypo ribos leistina paklaida (m); M – plano mastelio vardiklis;

md – žemės sklypo ribos posūkio taškų digitalizavimo (vektorizavimo) leistina paklaida (m), kuri riboms, nustatytoms pagal:

skaitmeninį ortofotografmį žemėlapį – 0,0008 m;

analoginį ortofotografmį žemėlapį – 0,001 m;

mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą – 0,0015 m.

7. Kadastro tvarkytojo nustatyta tvarka kadastro duomenų bazėje atskiru sluoksniu saugoma informaciją apie kadastrinių matavimų metu nustatytų žemės sklypo ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates.

8. Tais atvejais, kai negalima žemės sklypo ribų pažymėti kadastro žemėlapyje, kadastro tvarkytojas parengia išvadą, pridėdamas kadastro žemėlapio ištrauką, dėl žemės sklypo plano patikrinimo, kurioje privalo nurodyti nustatytą nesutapimą (tarpą arba persidengimą) tarp žymimo ir jau pažymėto nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje žemės sklypo, administracinių vienetų, miestų gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių ar blokų ribų bei leistiną nesutapimą (tarpą arba persidengimą), apskaičiuotą pagal šių Techninių reikalavimų 6 punktą.

 

III. KADASTRO VIETOVIŲ IR BLOKŲ RIBŲ KEITIMAS

 

9. Jeigu kadastro žemėlapyje žymimo žemės sklypo riba kerta kadastro vietovės ar bloko ribą ir pagal ortofotografmio žemėlapio situaciją aiškiai matomas kadastro vietovės ar bloko ribos persislinkimas stabilių kontūrų atžvilgiu, dėl to, kad buvo naudota mažesnio tikslumo kartografinė medžiaga, kadastro tvarkytojo darbuotojai kadastro vietovės ar bloko ribą koreguoja pagal žemės sklypo ribą ir informuoja apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamento teritorinį žemėtvarkos skyrių (toliau vadinama – žemėtvarkos skyrius) dėl kadastro vietovės ar bloko ribos pasikeitimo bei pateikia kadastro žemėlapio ištrauką skaitmenine ir analogine forma su pakeistomis ribomis.

10. Tais atvejais, kai žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius, formuodamas žemės sklypo ribas kaimo gyvenamosiose vietovėje ir po 1995 m. birželio 1 d. miestams priskirtose teritorijose, nustato, kad projektuojamo žemės sklypo riba kerta kadastro vietovės ar bloko ribą, projekto autorius parengia ribų pasikeitimo planą, kuriame pažymi esamą kadastro vietovės ar bloko ribą ir pagal žemės sklypo ribą naujai suformuotą kadastro vietovės ar bloko ribą. Kai miestų gyvenamosiose vietovėse nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantis asmuo, atlikdamas žemės sklypų kadastrinius matavimus, nustato, kad matuojamo žemės sklypo riba kerta kadastro vietovės ar bloko ribą, tuomet jis parengia ribų pasikeitimo planą, kuriame pažymi esamą kadastro vietovės ar bloko ribą ir pagal žemės sklypo ribą suformuotą kadastro vietovės ar bloko ribą.

11. Žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius arba nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis nustatantis asmuo žemėtvarkos skyriui pateikia pasiūlymą dėl kadastro vietovės ar bloko ribų pakeitimo, ribų pasikeitimo planą ir žemės tvarkymo bylą arba nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.

12. Žemėtvarkos skyrius per 3 darbo dienas parengia prašymą kadastro tvarkytojui dėl kadastro vietovės ar bloko ribų keitimo ir pateikia šių Techninių reikalavimų 11 punkte išvardintą medžiagą.

13. Kadastro tvarkytojas per 5 darbo dienas pateikia žemėtvarkos skyriui išvadą dėl kadastro vietovės ar bloko ribų keitimo (ar dėl atsisakymo keisti) ir, jeigu ribos keičiamos, kadastro žemėlapio ištrauką su pakeistomis kadastro vietovės ar bloko ribomis analogine ir skaitmenine forma.

14. Patikslinus administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių ar blokų ribas pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 124 punktą, kadastro tvarkytojas apie pasikeitimus per 5 darbo dienas informuoja žemėtvarkos skyrių ir pateikia kadastro žemėlapio ištrauką su pasikeitusia riba analogine ir skaitmenine forma.

 

III. KADASTRO ŽEMĖLAPIO TIKSLINIMAS PAGAL AUKŠTESNIO TIKSLUMO KARTOGRAFINĘ MEDŽIAGĄ

 

15. Žemės sklypų ribos, pažymėtos kadastro žemėlapyje digituojant (skaitmeninant) mažesnio tikslumo kartografinę medžiagą (kadastro vietovių planus) ir nenaudojant ortofotografinių žemėlapių, kadastro tvarkytojo tikslinamos pagal:

15.1. gretimų žemės sklypų ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, nustatytas atliekant kadastrinius matavimus;

15.2. ortofotografinių žemėlapių situaciją;

15.3. žemės sklypų planus, lauko matavimo brėžinius (abrisus);

15.4. Lietuvos teritorijos georeferencinio pagrindo duomenis.

16. Jeigu pagal šių Techninių reikalavimų 15 punktą kadastro žemėlapyje pažymėtų žemės sklypų ribų negalima patikslinti pagal šių Techninių reikalavimų 15.1–15.4 punktus, kinta žemės sklypo konfigūracija arba neleistina ploto paklaida, kadastro tvarkytojas apie tai raštu informuoja žemėtvarkos skyrių ir pateikia kadastro žemėlapio ištrauką skaitmenine ir analogine forma.

17. Žemėtvarkos skyrius, sulyginęs kadastro žemėlapio ištraukoje pažymėtas žemės sklypo ribas su žemės reformos žemėtvarkos projekte suprojektuotomis žemės sklypo ribomis ir atlikęs žemės sklypo ribų patikrinimą vietovėje, parengia žemės sklypo kadastro duomenų patikslinimo aktą pagal šių Techninių reikalavimų 1 priedą ir nustatęs, kad būtina parengti naują žemės sklypo planą, pagal žemės reformos Žemėtvarkos projektų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. balandžio 1 d. nutarimu Nr. 385 (Žin., 1998, Nr. 33-882; 2005, Nr. 66-2359), arba pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus organizuoja naujo žemės sklypo plano parengimą.

18. Kadastro žemėlapyje pažymėtos administracinių vienetų, miestų gyvenamųjų vietovių, kadastro vietovių, blokų ar žemės sklypo ribos, nustatytos atliekant kadastrinius matavimus valstybinėje koordinačių sistemoje arba su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose, negali būti tikslinamos pagal šių Techninių reikalavimų 15.1–15.4 punktuose numatytus atvejus. Šios ribos tikslinamos tik atliekant kadastrinius matavimus ir nustatant ribų posūkio taškų ir riboženklių koordinates valstybinėje koordinačių sistemoje ar su šia sistema susietose vietinėse koordinačių sistemose.

 

IV. INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

19. Kadastro tvarkytojas kiekvieną mėnesį iki kito mėnesio 5 d. teikia Georeferencinio pagrindo duomenų tvarkymo įstaigai kadastro žemėlapio ištraukas skaitmenine forma apie mėnesio laikotarpiu fiksuotus georeferencinio pagrindo nesutapimus su kadastro vietovių, blokų ar žemės sklypų ribomis.

20. Kadastro tvarkytojas kiekvieną ketvirtį iki kito ketvirčio 5 d. elektroniniu paštu teikia ataskaitą *.xls formatu apie ketvirčio laikotarpiu pagal šių Techninių reikalavimų 8 punktą parengtas žemės sklypų planų patikrinimo neigiamas išvadas Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, o apskrities viršininko administracijos žemės tvarkymo departamentams elektroniniu paštu ir raštu pagal šių Techninių reikalavimų 2 priedą.

______________

 

 

Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo

nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir

kadastro žemėlapio tikslinimo techninių

reikalavimų

1 priedas

 

ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO DUOMENŲ PATIKSLINIMO AKTAS

 

200       m.                              mėn.            d.

 

Dėl ____________________________________________________________________________

Nustatyta: _______________________________________________________________________

Išvada: _________________________________________________________________________

Dalyvavo:

______________  apskrities ____________  žemėtvarkos skyriaus __________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

 

Žemės reformos žemėtvarkos projekto autorius _________________________________________

                                                                                                                                          (vardas, pavardė, parašas)

______________

 

 

Nekilnojamojo daikto ribų žymėjimo

nekilnojamojo turto kadastro žemėlapyje ir

kadastro žemėlapio tikslinimo techninių

reikalavimų

2 priedas

 

ATASKAITA

APIE NEIGIAMAS ŽEMĖS SKLYPŲ PLANŲ PATIKRINIMO IŠVADAS

 

nuo 200_ m. __________ mėn. ___ d. iki 200_ m. __________ mėn. ___ d.

 

Eil. Nr.

Planą parengęs juridinis asmuo (įmonės pav.)

Išvadų skaičius

Pastabos

Iš viso

Matavimų tipas

Nustatant posūkio taškų ir riboženklių koordinates

Nenustatant posūkio taškų ir riboženklių koordinačių

1

2

3

4

5

6

_________ apskritis

 

 

 

 

_________ rajonas (savivaldybė)

 

 

 

 

_________ kadastro vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ rajonas (savivaldybė)

 

 

 

 

_________ kadastro vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

______________