LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL METELIŲ REGIONINIO PARKO, JO ZONŲ IR PARKO APSAUGOS ZONOS RIBŲ PATVIRTINIMO

 

2001 m. lapkričio 7 d. Nr. 1310

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Metelių regioninio parko, jo zonų ir parko apsaugos zonos ribas pagal Aplinkos ministerijos pateiktą planą.

2. Pritarti Metelių regioninio parko zonavimo pagrindinėms nuostatoms (pridedama).

3. Pavesti Miškų ir saugomų teritorijų departamentui prie Aplinkos ministerijos per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo pateikti Metelių regioninio parko, jo zonų ir parko apsaugos zonos ribų planą suinteresuotoms ministerijoms, kitoms valstybės institucijoms, taip pat Alytaus ir Lazdijų rajonų savivaldybėms.

4. Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 15 d. nutarimą Nr. 247 „Dėl Dieveniškių istorinio regioninio, Kurtuvėnų, Metelių, Nemuno deltos, Panemunių, Rambyno, Salantų, Veisiejų, Ventos, Žagarės regioninių parkų zonavimo schemų“ (Žin., 1995, Nr. 16-377):

4.1. išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Metelių“;

4.2. pripažinti netekusiais galios Metelių regioninio parko zonavimo schemos pagrindinius teiginius, kuriems pritarta nurodytuoju nutarimu.

5. Iš dalies pakeisti:

5.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. lapkričio 20 d. nutarimą Nr. 1475 „Dėl Metelių, Salantų, Veisiejų regioninių parkų ir jų zonų ribų patvirtinimo“ – išbraukti nutarimo antraštėje ir 1 punkte žodį „Metelių“;

5.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. gruodžio 29 d. nutarimą Nr. 1486 „Dėl naujų draustinių įsteigimo ir draustinių sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 1-9) – išbraukti iš nurodytuoju nutarimu patvirtinto valstybinių kraštovaizdžio draustinių sąrašo Kalniškių kraštovaizdžio draustinį.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS

 

 

Pritarta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2001 m. lapkričio 7 d. nutarimu Nr. 1310

 

METELIŲ REGIONINIO PARKO ZONAVIMO PAGRINDINĖS NUOSTATOS

 

I. TERITORIJOS ZONAVIMAS

 

1. Metelių regioninio parko teritorija pagal gamtos ir kultūros vertybes, jų pobūdį, apsaugos formas ir naudojimo galimybes skirstoma į išsaugančiąją, apsaugos, rekreacinę ir gyvenamąją zonas.

 

II. IŠSAUGANČIOJI ZONA

 

2. Metelių regioninio parko išsaugančiąją zoną sudaro Obelytės ir Trako gamtiniai rezervatai, Barčių, Kalniškės, Metelių ir Teizų kraštovaizdžio draustiniai, Žagarių geomorfologinis draustinis, Dusios hidrografinis draustinis, Rinkotų botaninis draustinis, Juodabalės zoologinis draustinis, Trako botaninis–zoologinis draustinis.

3. Metelių regioninio parko rezervatų ir draustinių tikslai yra šie:

3.1. Obelytės gamtinio rezervato – išsaugoti retų ir nykstančių rūšių augalų populiacijas, pietvakarių Lietuvos zoninės augalijos klimakso etaloną – liepinio skroblyno bendrijas gamtiniame miško komplekse;

3.2. Trako gamtinio rezervato – išsaugoti unikalias reliktines bekočių ąžuolų bendrijas, retų ir nykstančių augalų augavietes, erelių rėksnių perimvietes;

3.3. Barčių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti ežero terasas, paežerio kopų ruožą, smulkias moreninio reljefo formas, botaniniu ir entomologiniu požiūriais vertingus Dusios ežero vakarinės pakrantės šlaitus, kultūros vertybes;

3.4. Kalniškės kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Dzūkų ežeruoto moreninio kalvyno kraštovaizdį su būdingu šiam regionui kalvų ir tarpkalvių augalijos kompleksu;

3.5. Metelių kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti Metelių ir Obelijos ežerų, jų apyežerių kraštovaizdį su vaizdingu Obelytės slėniu, Statiškės, Širvinto miškais, ornitologiniu požiūriu vertingu Karvinės pelkiniu kompleksu, kalkingas Maušelio ežero žemapelkes su retų ir nykstančių augalų bendrijomis, gausia ir įvairia ornitofauna;

3.6. Teizų kraštovaizdžio draustinio – išsaugoti unikalų moreninį masyvą šiauriniame Sūduvos aukštumų šlaite su ypač raiškiomis drumlinų formos kalvomis, sausų pievų bendrijomis, kultūros vertybėmis;

3.7. Žagarių geomorfologinio draustinio – išsaugoti raiškų moreninių pakraštinių darinių masyvą su stambiomis stačiašlaitėmis kalvomis, Žagarių ir Nakrūniškės valakinius gatvinius kaimus su jų erdvine kompozicija ir etnografine architektūra;

3.8. Dusios hidrografinio draustinio – išsaugoti didžiausią Pietų Lietuvos ežerą su jame gyvenančių rūšių žuvimis, didele maurabragių dumblių įvairove, plačius ir smėlėtus atabradus pietrytinėje pakrantėje, paukščių perėjimo, šėrimosi ir priešmigracinių sankaupų vietas;

3.9. Rinkotų botaninio draustinio – išsaugoti Dusios ežero pakrantės miškų bendrijas su retų ir nykstančių rūšių augalija žolinėje dangoje;

3.10. Juodabalės zoologinio draustinio – išsaugoti balinių vėžlių populiaciją Menkučio ežere ir pelkėtose jo apylinkėse;

3.11. Trako botaninio–zoologinio draustinio – išsaugoti unikalią bekočių ąžuolų bendriją, kalvoto Pietvakarių Lietuvos reljefo miškų ir pelkių augaliją – liepynų, skroblynų, pušynų, eglynų ir juodalksnynų, tarpinio tipo pelkių žolinių augalų bendrijas, retų ir nykstančių augalų augavietes ir retųjų paukščių perimvietes.

 

III. APSAUGOS, REKREACINĖ IR GYVENAMOJI ZONOS

 

4. Apsaugos zona – Buckūnų, Obelijos, Obelninkėlių, Papėčių, Statiškės ir Teizininkų kaimų apylinkės, Dusios ežero šiaurinė pakrantė, Sutrės paslėnis, Juodabalės apylinkės, Kalniškės miško dalys.

5. Rekreacinė zona – Dusios ežero rytinė ir pietrytinė pakrantė, taip pat pakrantė į pietus nuo Rinkotų miško ir Metelių ežero pakrantė prie Metelių miestelio.

6. Gyvenamoji zona – Metelių miestelis, Barčių, Buckūnų, Nakrūniškės, Obelininkų, Papėčių, Teizininkų ir Žagarių kaimai.

______________