LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2005 m. spalio 6 d. Nr. 1V-854

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (Žin., 2004, Nr. 69-2382) 50 straipsnio 1 ir 4 dalimis bei įgyvendindamas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) ir 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyvos 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkoje nuostatas:

1. Tvirtinu Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisykles (pridedama).

2. Nustatau, kad radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūros, pradėtos pagal šio įsakymo 3 punkte nurodytas taisykles, baigiamos pagal teisės normas, galiojusias iki šio įsakymo išleidimo. Procedūros pabaiga laikomas jos rezultatus įtvirtinančio Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimo priėmimas, o jei pabaigus procedūrą išduodamas leidimas, – atitinkamo leidimo išdavimas.

3. Pripažįstu netekusiais galios:

3.1. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymą Nr. 199 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5706);

3.2. Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. 1V-72 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 85-3108);

3.3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. 1V-11 „Dėl Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 199 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2005, Nr. 7-221).

4. Nurodau šį įsakymą paskelbti oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

DIREKTORIUS                                                                                       TOMAS BARAKAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo

tarnybos direktoriaus

2005 m. spalio 6 d.

įsakymu Nr. 1V-854

 

RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja radijo ryšiui naudojamų radijo dažnių (kanalų) skyrimo, naudojimo, naudojimo sąlygų keitimo, radijo dažnių (kanalų) keitimo bei skyrimo panaikinimo tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (Žin., 2004, Nr. 69-2382) bei įgyvendinant 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/20/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų leidimo (Leidimų direktyva), 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų direktyva) ir 2002 m. rugsėjo 16 d. Komisijos direktyvos 2002/77/EB dėl konkurencijos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų rinkoje nuostatas.

3. Taisyklėse vartojamos šios sąvokos:

Stacionari radijo stotis – stacionariai įrengta radijo stotis, skirta naudoti sumontavus įrangą konkrečioje vietoje.

Judrioji radijo stotis – radijo stotis, skirta naudoti judant arba jos naudojimo vieta gali būti keičiama neatliekant radijo stoties įrangos montavimo darbų.

Laisvas radijo dažnis (kanalas) – su užsienio valstybėmis sukoordinuotas (jeigu toks koordinavimas yra reikalingas) radijo dažnis (kanalas), išskyrus radijo dažnius (kanalus) Radijo dažnių naudojimo plane pažymėtus įrašu „Rezervuota“, kuris nėra paskirtas naudoti tam tikroje teritorijoje, nėra priimtas Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos (toliau – Tarnyba) sprendimas skirti šį radijo dažnį (kanalą) naudoti tam tikroje teritorijoje ir jis, paskirtas naudoti tam tikromis sąlygomis, netrukdys naudoti kitus, Tarnybos nustatytomis sąlygomis teisėtai naudojamus, radijo dažnius (kanalus).

Leidimas – Tarnybos išduotas rašytinis dokumentas ir (arba) įrašas Tarnybos administruojamoje ir viešai skelbiamoje elektroninėje duomenų bazėje, suteikiantis teisę naudoti jame nurodytą radijo dažnį (kanalą) jame nurodytomis ir teisės aktų nustatytomis sąlygomis.

Paraiška – Taisyklių 20 punkte nurodytas prašymas skirti radijo dažnį (kanalą), kartu su Taisyklių 21 punkte nurodytais dokumentais, jeigu jie turėjo būti pateikti.

Pareiškėjas – asmuo, pateikęs Tarnybai paraišką skirti radijo dažnį (kanalą).

Radijo dažnio (kanalo) naudotojas – asmuo, turintis teisę naudoti radijo dažnius (kanalus).

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme.

 

II. BENDROSIOS RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS PIRMASIS SKIRSNIS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

4. Radijo dažniai (kanalai) gali būti naudojami be atskiro leidimo, jeigu jie yra nurodyti Radijo dažnių (kanalų), kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo, sąraše, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 1V-27 „Dėl Radijo dažnių (kanalų), kuriuos galima naudoti be atskiro leidimo, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 30-1277), ir tik šiame sąraše nustatytomis sąlygomis.

5. Radijo dažniai (kanalai), išskyrus tuos, kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo Taisyklių 4 punkte nurodytomis sąlygomis, gali būti naudojami tik gavus Tarnybos leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus), leidime nurodytai paskirčiai ir leidime nurodytomis sąlygomis.

6. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo paskirtis taip pat nustatoma Radijo dažnių naudojimo plane, patvirtintame Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1V-167 „Dėl Radijo dažnių naudojimo plano patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 20-614), ir kituose Tarnybos patvirtintuose teisės aktuose.

7. Radijo dažnius (kanalus) skiria Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos tarptautiniais įsipareigojimais, Radijo ryšio reglamentu, Nacionaline radijo dažnių paskirstymo lentele ir kitais Tarnybos patvirtintais teisės aktais, įskaitant radijo dažnių naudojimo ir plėtros planus, išduodama leidimus nustatytomis sąlygomis naudoti radijo dažnius (kanalus).

8. Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus), kurie Radijo dažnių naudojimo plane yra pažymėti įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“, skaičius yra ribojamas.

9. Tarnyba gavusi paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) gali priimti sprendimą apriboti išduodamų leidimų skaičių konkretiems radijo dažniams (kanalams) Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme nustatyta tvarka ir sąlygomis. Dėl sprendimo apriboti išduodamų leidimų skaičių Tarnyba konsultuojasi Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-295 „Dėl Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5173), nustatyta tvarka ir sąlygomis. Tarnybos sprendimas apriboti išduodamų leidimų skaičių skelbiamas oficialiame leidinyje „Valstybės žinios“.

10. Radijo dažniai (kanalai) veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, skiriami pagal Taisyklių III skyriaus nuostatas.

11. Radijo dažniai (kanalai) eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui skiriami pagal Taisyklių IV skyriaus nuostatas.

12. Radijo dažniai (kanalai), pagal Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginį planą, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. 1V-125 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4526) bei Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2003 m. spalio 15 d. sprendimu Nr. 89 „Dėl Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginio plano patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 100-4527), numatyti transliuotojams ir (ar) retransliuotojams, turintiems Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, skiriami ir naudojami pagal Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti skyrimo ir naudojimo tvarką, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. 1V-84 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) radijo ir televizijos programoms transliuoti skyrimo ir naudojimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 72-3339), netaikant šių Taisyklių nuostatų.

13. Teisė naudoti radijo dažnius (kanalus) kabelinės televizijos ir mikrobangės daugiakanalės televizijos priėmimo tinkluose suteikiama Radijo dažnių (kanalų) naudojimo kabelinės televizijos ir mikrobangės daugiakanalės televizijos priėmimo tinkluose taisyklėse, patvirtintose Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1V-1 „Dėl Radijo dažnių (kanalų) naudojimo kabelinės televizijos ir mikrobangės daugiakanalės televizijos priėmimo tinkluose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 13-401), nurodytomis sąlygomis.

14. Radijo ir televizijos programų siuntimo paslaugų teikimui Tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus), numatytus Radijo dažnių skyrimo radijo ir televizijos programoms transliuoti ir siųsti strateginiame plane.

15. Tarnyba, nustačiusi, kad galima skirti radijo dažnius (kanalus), kuriems Tarnyba yra nusprendusi apriboti išduodamų leidimų skaičių, Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. 1V-593 „Dėl Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 180-6692), nustatyta tvarka ir sąlygomis skelbia išvadą ir praneša apie galimybę pateikti paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus) arba savo iniciatyva skelbia viešąjį konkursą ar aukcioną.

16. Tarnybos sprendimai dėl radijo dažnių (kanalų), kuriuos naudoti leidimų skaičius yra apribotas, skyrimo, atsisakymo skirti, skyrimo panaikinimo ir leidimo naudoti šiuos radijo dažnius (kanalus) panaikinimo skelbiami „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

17. Visi pagal šias Taisykles Tarnybai teikiami dokumentai turi atitikti Dokumentų teikimo Ryšių reguliavimo tarnybai taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2004 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1V-292 „Dėl Dokumentų teikimo Ryšių reguliavimo tarnybai taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 141-5171), nustatytus reikalavimus. Nevalstybine kalba gauti prašymai ir dokumentai nagrinėjami Taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu į lietuvių kalbą gautą prašymą ar dokumentą gali išversti Tarnyba.

18. Asmenims, naudojantiems radijo dažnius (kanalus), įskaitant ir tuos, kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo, yra privalomos Tarnybos nustatytos bendrosios atitinkamų radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS. RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) SKYRIMAS

 

19. Skiriant radijo dažnius (kanalus), kuriems nėra nuspręsta apriboti leidimų skaičiaus, netaikomos Taisyklių 28-32 punktų nuostatos.

20. Asmuo, pageidaujantis naudoti radijo dažnius (kanalus), išskyrus radijo dažnius (kanalus), kurie gali būti naudojami be atskiro leidimo, privalo pateikti Tarnybai prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 1 priede. Prašyme turi būti nurodyta:

20.1. pageidaujami radijo dažniai (kanalai) arba radijo dažnių juosta, nurodant radijo dažnių (kanalų) kiekį ir kanalo plotį;

20.2. numatoma radijo dažnio (kanalo) arba radijo dažnių juostos naudojimo paskirtis;

20.3. stacionarios radijo stoties, kurioje planuojama naudoti radijo dažnį (kanalą), įrengimo adresas arba radijo dažnio (kanalo) naudojimo teritorija;

20.4. stacionarios radijo stoties antenos aukštis virš žemės paviršiaus;

20.5. pageidaujama maksimali spinduliuotės galia;

20.6. data, nuo kurios planuojama pradėti naudoti radijo dažnį (kanalą) arba radijo dažnių juostą, ir pageidaujamas naudojimo terminas;

20.7. patvirtinimas, kad informacija ar dokumentai, pateikti Tarnybai pranešant apie atitinkamos veiklos pradžią, yra nepasikeitę.

21. Kartu su Taisyklių 20 punkte nurodytu prašymu pareiškėjas turi pateikti:

21.1. dokumentus, pagrindžiančius informaciją apie galimybes vykdyti įpareigojimus, susijusius su radijo dažnių (kanalų) naudojimu, jeigu šie įpareigojimai ir pateiktinos informacijos apimtis Tarnybos buvo nurodyta;

21.2. užsienio valstybių ūkio subjektai, išskyrus užsienio juridinius asmenis, kurie yra užsiregistravę valstybės įmonėje Registrų centre, privalo pateikti užsienio valstybės juridinių asmenų registravimo įstaigos išduoto ūkio subjekto įregistravimo pažymėjimo kopiją (tuo atveju, jei ūkio subjektas yra juridinių asmenų junginys, įregistravimo pažymėjimo kopiją turi pateikti kiekvienas juridinis asmuo, esantis junginio sudėtyje). Jei nuo pranešimo apie veiklos pradžią pagal Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos 2005 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Bendrųjų vertimosi elektroninių ryšių veikla sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 49-1641), pateikimo dienos informacija ir dokumentai, anksčiau pateikti kartu su pranešimu Tarnybai, yra nepasikeitę ir ūkio subjektas prašyme tai patvirtina, šio punkto reikalavimas pateikti ūkio subjekto įregistravimo pažymėjimo kopiją netaikomas.

22. Jeigu prašoma skirti radijo dažnius (kanalus), kurie Radijo dažnių naudojimo plane yra pažymėti įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“ nustatyto dydžio užmokestis už paraiškos nagrinėjimą Tarnybai turi būti sumokėtas į Tarnybos sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį, ne vėliau kaip iki paraiškos gavimo Tarnyboje dienos įskaitytinai.

23. Jeigu paraiškos nagrinėjimo užmokestis nėra sumokėtas į Tarnybos sąskaitą, Tarnyba turi teisę nustatyti iki vieno mėnesio terminą, per kurį pareiškėjas turi sumokėti paraiškos nagrinėjimo užmokestį. Jeigu per Taisyklių 22 punkte ar šiame punkte nustatytą terminą pareiškėjas nesumoka paraiškos nagrinėjimo užmokesčio į Tarnybos sąskaitą, Tarnyba priima šių Taisyklių 24.4 punkte nurodytą sprendimą pagal šių Taisyklių 24.4.6 punktą.

24. Tarnyba kaip įmanoma greičiau, nepažeisdama Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 10 dalyje nustatytų terminų, išnagrinėja paraišką ir pradeda radijo dažnių (kanalų) koordinavimo procedūrą, jeigu tokia yra būtina, arba priima, išsiunčia pareiškėjui ir Informacijos, susijusios su Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo ir Lietuvos Respublikos pašto įstatymo įgyvendinimu, skelbimo taisyklėse nustatyta tvarka paskelbia vieną iš šių sprendimų:

24.1. skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu Radijo dažnių naudojimo plane nėra nuspręsta apriboti išduodamų leidimų skaičiaus arba radijo dažnis (kanalas) skiriamas pagal Taisyklių III arba IV skyriaus nuostatas;

24.2. paskelbti „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ apie pateiktą paraišką skirti radijo dažnius (kanalus) ir pranešti apie galimybę pateikti paraiškas radijo dažnių (kanalų) skyrimui, jeigu Tarnybos patvirtintame Radijo dažnių naudojimo plane yra nuspręsta apriboti leidimų naudoti pareiškėjo pageidaujamų radijo dažnių (kanalų) skaičių;

24.3. paskelbti viešąjį konkursą ar aukcioną;

24.4. atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus) bet kuriuo iš šių atvejų:

24.4.1. nėra laisvų radijo dažnių (kanalų);

24.4.2. pareiškėjo veikla neatitinka Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, konkurso arba aukciono reikalavimų, arba radijo dažnių (kanalų) paskirties;

24.4.3. pareiškėjas jau turimus radijo dažnius (kanalus) naudoja neveiksmingai ar neefektyviai;

24.4.4. pareiškėjas nepateikė reikalingų dokumentų arba informacijos;

24.4.5. pateikta informacija ar dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, yra netikslūs ar neteisingi;

24.4.6. pareiškėjas per nustatytą terminą nesumokėjo atitinkamo užmokesčio.

25. Tarnyba pagal Taisyklių 24 punktą pradėjusi radijo dažnių (kanalų) koordinavimo procedūrą, apie tai per 5 darbo dienas praneša pareiškėjui, o pasibaigus koordinavimo procedūrai priima vieną iš Taisyklių 24.1 punkte nurodytų sprendimų.

26. Prieš priimdama sprendimą atsisakyti skirti pareiškėjui radijo dažnius (kanalus), Tarnyba turi teisę nustatyti iki vieno mėnesio terminą, per kurį pareiškėjas turi pašalinti aplinkybes, trukdančias priimti vieną iš Taisyklių 24.1, 24.2 ar 24.3 punktuose nurodytų sprendimų. Tarnyba nurodo pareiškėjui trūkumus ir nustato terminą jiems pašalinti.

27. Jeigu skirti radijo dažnius (kanalus) pagal paraiškoje nurodytas sąlygas nėra galimybės, Tarnyba Taisyklių 26 punkte nustatyta tvarka informuoja apie tai pareiškėją, nurodydama, kokiomis sąlygomis Tarnyba galėtų pradėti radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūrą. Pareiškėjui per Tarnybos nurodytą terminą pareiškus, kad pasiūlytos sąlygos nėra tinkamos, arba per tą patį terminą nepateikus jokio atsakymo, Tarnyba priima sprendimą atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus) Taisyklių 24.4 punkte nustatytais pagrindais. Pareiškėjui sutikus su pasiūlytomis sąlygomis Tarnyba skiria radijo dažnius (kanalus) pasiūlytomis sąlygomis Taisyklių 24–39 punktuose nustatyta tvarka.

28. Tarnyba, pagal Taisyklių 15 arba 24.2 punktus skelbdama apie galimybę pateikti paraiškas skirti radijo dažnius (kanalus), nurodo pagrindines radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas ir paraiškų priėmimo terminą.

29. Pagal Taisyklių 15 arba 24.2 punktus teikiamos paraiškos turi atitikti Taisyklių 20 ir 21 punkto reikalavimus bei turi būti sumokėtas užmokestis už paraiškos nagrinėjimą pagal Taisyklių 22 punkto reikalavimus. Gavusi tokias paraiškas Tarnyba gali atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus) vadovaudamasi Taisyklių 24.4.2, 24.4.3, 24.4.4, 24.4.5 ir (ar) 24.4.6 punktais. Prieš priimdama sprendimą atsisakyti skirti radijo dažnius (kanalus), Tarnyba pagal Taisyklių 26 punktą turi teisę nurodyti pareiškėjui trūkumus ir nustatyti terminą jiems pašalinti.

30. Pasibaigus paraiškų priėmimo terminui Tarnyba praneša visiems tinkamas paraiškas pateikusiems pareiškėjams apie sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu per Tarnybos nustatytą terminą daugiau joks pareiškėjas nepareiškė noro gauti nurodytus radijo dažnius (kanalus) arba visiems pareiškėjams galima skirti prašomus radijo dažnius (kanalus). Pareiškėjais nelaikomi asmenys, kuriems pagal Taisyklių 24.4 punktą atsisakyta skirti radijo dažnius (kanalus).

31. Jeigu per Tarnybos nustatytą terminą Tarnyba gauna paraiškas skirti daugiau radijo dažnių (kanalų), nei yra numatyta jų skirti, radijo dažniai (kanalai) suteikiami naudoti viešojo konkurso arba aukciono būdu.

32. Viešieji konkursai ir aukcionai organizuojami Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. 1V-777 „Dėl Viešojo konkurso suteikti teisę naudoti elektroninių ryšių išteklius bendrųjų sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 112-4115), ir Aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius taisyklėse, patvirtintose Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 201 „Dėl aukciono suteikti teisę naudoti radijo dažnius (kanalus) ar telefono ryšio numerius taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 125-5708; 2004, Nr. 51-1709), nustatyta tvarka.

33. Tarnybos sprendime skirti radijo dažnius (kanalus) nurodomos pagrindinės radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos.

34. Tarnyba, prieš išduodama leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus), gali pareikalauti papildomos informacijos, reikalingos radijo stoties, kurioje bus naudojamas radijo dažnis (kanalas), elektromagnetinio suderinamumo sąlygų bei įrenginių atitikties Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento, patvirtinto Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 „Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 104-4683, 2004, Nr. 163-5970), reikalavimų įvertinimui.

35. Viešojo konkurso ar aukciono laimėtojui arba pareiškėjui, kuriam Tarnyba pranešė apie sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), sumokėjus Tarnybos nustatytus užmokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, kurias jis įsipareigojo prieš leidimo išdavimą sumokėti kaip viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas, ir pateikus papildomą informaciją, jeigu tokios buvo pareikalauta pagal Taisyklių 34 punktą, Tarnyba išduoda leidimą naudoti radijo dažnius (kanalus).

36. Viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas arba pareiškėjas turi Taisyklių 35 punkte nurodytus užmokesčius ir įmokas sumokėti į Tarnybos sąskaitą, nurodydamas mokėjimo paskirtį, bei pateikti papildomą informaciją ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Tarnybos sprendimo skirti radijo dažnius (kanalus) išsiuntimo dienos.

37. Jeigu konkurso ar aukciono laimėtojas uždelsia sumokėti įmoką ar jos dalį į valstybės biudžetą, Tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 51 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka, turi teisę įpareigoti sumokėti šią įmoką.

38. Tarnyba sprendimu gali atsisakyti išduoti leidimą naudoti ir (ar) panaikinti atitinkamą sprendimą skirti radijo dažnius (kanalus), jeigu:

38.1. viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas arba pareiškėjas nesilaiko Tarnybos sprendime skirti radijo dažnį (kanalą) nustatytų radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų;

38.2. viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas arba pareiškėjas per nustatytus terminus nepateikė pagal Taisyklių 34 punktą reikalaujamos informacijos;

38.3. Tarnyba, išnagrinėjusi pagal Taisyklių 34 punktą gautą informaciją apie radijo stoties, kurioje bus naudojamas radijo dažnis (kanalas), elektromagnetinio suderinamumo sąlygas, nustato, kad radijo stotis, kurioje planuojama naudoti radijo dažnius (kanalus), kels radijo trukdžius teisėtai veikiantiems radijo ryšio įrenginiams;

38.4. planuojami naudoti įrenginiai neatitinka Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento reikalavimų;

38.5. pagal Taisyklių 34 punktą pateikta informacija neatitinka skiriant radijo dažnius (kanalus) nurodytų pagrindinių radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų;

38.6. Tarnyba atsisakė suderinti radijo stoties radiotechninės dalies projektą Taisyklių 43.2 punkte nustatytais atvejais;

38.7. pareiškėjas nepateikė Tarnybai nagrinėti iš naujo pataisyto radijo stoties radiotechninės dalies projekto per Taisyklių 45 punkte Tarnybos nustatytą terminą;

38.8. viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas arba pareiškėjas nesumokėjo įmokų į valstybės biudžetą, kurias jis įsipareigojo sumokėti prieš leidimo išdavimą kaip viešojo konkurso ar aukciono laimėtojas, ir (arba) Tarnybos nustatytų užmokesčių.

39. Atsisakius išduoti leidimą, Taisyklių 35 punkte nustatyti užmokesčiai ir įmokos negrąžinami.

 

TREČIASIS SKIRSNIS. RADIJO STOTIES RADIOTECHNINĖS DALIES PROJEKTAS

 

40. Radijo stoties radiotechninės dalies projektas (toliau šiame skirsnyje – Projektas) turi būti parengtas, jeigu tai yra viena iš radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų, nustatytų Tarnybos sprendime skirti radijo dažnį (kanalą) arba leidime naudoti radijo dažnį (kanalą). Kartu pareiškėjas turi pateikti ir Projekto kopiją.

41. Projektas turi atitikti Tarnybos sprendime skirti radijo dažnį (kanalą) arba leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas ir turi būti pateiktas suderinti per Tarnybos nurodytą terminą, ne trumpesnį kaip 21 diena.

42. Projekte turi būti nurodyta:

42.1. numatomų naudoti radijo ryšio įrenginių sąrašas bei jų techniniuose aprašymuose nurodytos techninės charakteristikos ir informacija dėl įrenginių atitikties Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento reikalavimams;

42.2. radijo ryšio įrenginių išdėstymo patalpose brėžiniai (schemos), jeigu radijo stotis įrengiama patalpoje;

42.3. visų tame pačiame statinyje sumontuotų antenų bendras vaizdas (brėžinys) ir signalo perdavimo linijų sujungimo su antenomis ir signalo šaltiniais schemos;

42.4. projektuojamos antenos aprašymai (brėžiniai ir techniniai parametrai);

42.5. suprojektuotos radijo stoties maksimalios efektyviosios spinduliuotės galios skaičiavimai, spinduliuotės diagramų brėžiniai.

43. Tarnyba ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Projekto gavimo Tarnyboje dienos išnagrinėja Projektą ir:

43.1. jį suderina;

43.2. atsisako suderinti, apie tai motyvuotai pranešdama pareiškėjui, jeigu:

43.2.1. Projektas neatitinka bent vieno iš Taisyklių 41 arba 42 punktuose nurodytų reikalavimų;

43.2.2. Projektas neatitinka bent vienos Tarnybos sprendime skirti radijo dažnį (kanalą), sprendime pakeisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas arba leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytos radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos;

43.2.3. sumontavus radijo stotį, kaip nurodyta Projekte, jos darbas kels radijo trukdžius teisėtai veikiantiems radijo ryšio įrenginiams.

44. Suderinus arba atsisakius suderinti Projektą, jo originalas su Tarnybos lydraščiu grąžinamas pareiškėjui.

45. Pareiškėjas, Tarnybai atsisakius suderinti Projektą, turi teisę jį pataisyti ir pateikti Tarnybai nagrinėti iš naujo ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo Tarnybos atsisakymo suderinti Projektą išsiuntimo dienos.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS. LEIDIMAS NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS)

 

46. Leidimas naudoti radijo dažnį (kanalą) išduodamas asmenims, kuriems Tarnyba yra priėmusi sprendimą skirti radijo dažnį (kanalą).

47. Leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nurodoma:

47.1. radijo dažniai (kanalai) arba radijo dažnių juosta, nurodant kiekvieno kanalo plotį;

47.2. radijo dažnio (kanalo) naudotojas;

47.3. nuorodos į teisės aktus, kuriuose nustatytos papildomos arba bendrosios radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos;

47.4. teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) perleidimo leidimo turėtojo iniciatyva sąlygos;

47.5. gali būti nustatytas vienas ar keli reikalavimai, kad prieš pradėdamas naudoti kiekvieną radijo stotį ir (ar) keisdamas jos naudojimo sąlygas, radijo dažnio (kanalo) naudotojas privalo leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

47.5.1. parengti ir pateikti Tarnybai suderinti stacionariosios radijo stoties radiotechninės dalies projektą;

47.5.2. gauti Tarnybos leidimą naudoti stacionariąją ir (ar) judriąją radijo stotis;

47.5.3. užregistruoti Tarnyboje stacionariąją ir (ar) judriąją radijo stotis;

47.6. maksimalus teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) terminas. Šis terminas turi atitikti paslaugų pobūdį ir negali būti ilgesnis nei nurodytas pareiškėjo prašyme skirti radijo dažnį (kanalą). Maksimalus teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) terminas nustatomas vadovaujantis Radijo dažnių naudojimo planu, atitinkamo radijo ryšio plėtros planu, tarptautiniais ir tarpvalstybiniais susitarimais ir kitais teisės aktais;

47.7. kitos sąlygos pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 2 dalies nuostatas.

48. Tarnyba gali atsisakyti išduoti leidimą naudoti radijo stotį ar atsisakyti užregistruoti radijo stotį, kai pareiškėjas nesilaiko leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytų sąlygų, radijo stotis trukdytų kitiems teisėtai veikiantiems radijo ryšio įrenginiams, arba radijo stotyje planuojami naudoti įrenginiai neatitinka Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento reikalavimų.

 

PENKTASIS SKIRSNIS. RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMAS

 

49. Leidimo turėtojas privalo radijo dažnius (kanalus) naudoti veiksmingai ir efektyviai. Radijo dažnių (kanalų) naudojimo veiksmingumo ir efektyvumo kriterijai yra šie:

49.1. radijo dažnis (kanalas) turi būti pradėtas naudoti ne vėliau, kaip per vieną mėnesį nuo leidimo naudoti radijo dažnį (kanalą) išdavimo dienos, jeigu minėtame leidime nenurodyta kitaip. Nelaikoma, kad radijo dažniai (kanalai) naudojami neveiksmingai ir neefektyviai, jeigu radijo dažnio (kanalo) naudotojas savo iniciatyva sustabdo radijo dažnių (kanalų) naudojimą ne daugiau kaip dviem mėnesiams iš eilės, bet ne daugiau kaip trims mėnesiams per kalendorinius metus, apie tai iš anksto pranešdamas Tarnybai;

49.2. turi būti laikomasi leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nurodytų veiklos pradžios, veiklos plėtojimo terminų ar sąlygų, susijusių su radijo dažnio (kanalo) naudojimu;

49.3. naudojant radijo dažnį (kanalą) negali būti keliami radijo trukdžiai kitiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams;

49.4. išnaudojami leidime nurodyti siuntimo stoties spinduliuotės parametrai, t. y. nenaudojami mažesnės galios siųstuvai, žemesnio aukščio ar mažesnio stiprinimo antenos, dėl kurių siuntimo stoties teorinė aprėpties zona būtų mažesnė kaip 60 proc., lyginant su aprėpties zona tuo atveju, jei parametrai yra išnaudojami maksimaliai;

49.5. kiti kriterijai, jeigu jie nurodyti leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) arba nustatyti kituose teisės aktuose.

50. Jeigu atsiranda radijo trukdžiai radijo dažnių (kanalų) naudotojams, jie šalinami pagal Radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo tvarką, patvirtintą Ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2002 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 27 „Dėl Radijo trukdžių nustatymo ir pašalinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 28-1029).

51. Tarnybai pareikalavus radijo dažnio (kanalo) naudotojas privalo sudaryti sąlygas, kad Tarnybos atstovai galėtų apžiūrėti radijo stoties įrangą ir patikrinti, ar radijo stotis atitinka radiotechninės dalies projektą, kaip radijo dažnio (kanalo) naudotojas laikosi radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, arba pateikti informaciją, reikalingą identifikuoti radijo signalą spinduliuojančią radijo stotį.

52. Tarnyba, nustačiusi, kad radijo dažnio (kanalo) naudotojas nesilaiko radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų, praneša radijo dažnio (kanalo) naudotojui apie savo išvadas ir suteikia jam galimybę pareikšti savo nuomonę ar pašalinti pažeidimus per:

52.1. vieną mėnesį po pranešimo išsiuntimo dienos;

52.2. trumpesnį laiką, kuriam pritaria radijo dažnio (kanalo) naudotojas arba kurį Tarnyba nustato pakartotinio pažeidimo atveju;

52.3. Tarnybos nustatytą ilgesnį terminą.

53. Jei radijo dažnio (kanalo) naudotojas per Taisyklių 52 punkte nurodytą laiką nepašalina pažeidimų (vien tik pažeidimo nutraukimas nelaikomas jo pašalinimu), Tarnyba imasi tinkamų ir proporcingų priemonių, užtikrinančių teisės aktų vykdymą, įskaitant Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 74 straipsnyje nustatytų ekonominių sankcijų skyrimą. Tarnyba per septynias dienas nuo sprendimo taikyti priemones priėmimo informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją apie priemones, kurių imamasi, ir jų priežastis, nustatydama proporcingumo kriterijų atitinkantį terminą, per kurį radijo dažnio (kanalo) naudotojas turi įvykdyti šias priemones.

54. Tarnyba, gavusi įrodymų apie radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pažeidimus, prieš priimdama galutinį sprendimą, turi teisę, nesilaikydama Taisyklių 52 ir 53 punktų nuostatų, imtis skubių laikinų priemonių, įskaitant laikiną daiktų, kurie buvo pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, sulaikymą ir (ar) laikiną uždraudimą naudoti radijo dažnius (kanalus), jeigu tokie pažeidimai:

54.1. kelia tiesioginę ir rimtą grėsmę viešajai tvarkai, visuomenės saugumui ar sveikatai;

54.2. gali sukelti rimtų ekonominių ar veiklos problemų kitiems teikėjams arba elektroninių ryšių tinklų naudotojams ir (ar) elektroninių ryšių paslaugų gavėjams.

55. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas, kuriam buvo pritaikytos Taisyklių 54 punkte numatytos priemonės, šių priemonių taikymo metu gali išdėstyti savo nuomonę ir siūlyti priemones susidariusiai situacijai išspręsti. Tarnyba gali radijo dažnio (kanalo) naudotojo siūlymų pagrindu pakeisti pritaikytą skubią priemonę kita.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS. RADIJO DAŽNIO (KANALO) NAUDOJIMO SĄLYGŲ KEITIMAS

 

56. Tarnybos sprendime skirti radijo dažnį (kanalą) arba leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytos radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos gali būti keičiamos bet kuriuo iš šių atvejų:

56.1. radijo dažnio (kanalo) naudotojo prašymu Taisyklių 57–62 punktuose nustatyta tvarka;

56.2. Tarnybos iniciatyva Taisyklių 64 punkte nustatytais atvejais ir tvarka.

57. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas, norėdamas pakeisti Tarnybos nustatytas radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, įskaitant radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pratęsimą, ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos turi pateikti Tarnybai motyvuotą prašymą, kurio pavyzdinė forma pateikta Taisyklių 2 priede. Prašyme turi būti nurodyta:

57.1. leidimo naudoti radijo dažnį (kanalą) išdavimo data ir numeris;

57.2. leidime naudoti radijo dažnį (kanalą) nurodytos radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos, kurias radijo dažnio (kanalo) naudotojas prašo pakeisti;

57.3. radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygos, į kurias radijo dažnio (kanalo) naudotojas pageidauja pakeisti 57.2 punkte nurodytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas;

57.4. įrodymai, kartu pridedant atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prašymo motyvus.

58. Tarnyba gali nustatyti iki 10 dienų terminą, per kurį radijo dažnio (kanalo) naudotojas turi patikslinti arba pateikti papildomą informaciją, reikalingą priimti sprendimą dėl radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų keitimo.

59. Tarnyba ne vėliau kaip per 30 dienų nuo Taisyklių 57 ir 58 punktuose nurodytų dokumentų ir informacijos gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir atlieka vieną iš šių veiksmų, apie kurį per 5 darbo dienas informuoja radijo dažnio (kanalo) naudotoją:

59.1. Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių nustatyta tvarka konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo keičiamos su radijo dažnių (kanalų) naudojimu susijusios sąlygos ir pradeda radijo dažnių (kanalų) tarptautinio koordinavimo procedūrą, jeigu tai reikalinga;

59.2. motyvuotai atsisako keisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas, jeigu numatomas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų keitimas prieštarautų konkurso ar aukciono metu prisiimtiems įsipareigojimams, tarptautiniams įsipareigojimams, teisės aktams arba trukdytų naudoti kitus, jau naudojamus, radijo dažnius (kanalus), įskaitant tuos, dėl kurių yra priimtas Tarnybos sprendimas skirti radijo dažnį (kanalą) ar yra pradėta radijo dažnio (kanalo) skyrimo konkurso tvarka ar aukciono būdu procedūra.

60. Pasibaigus radijo dažnio (kanalo) koordinavimo procedūrai, jeigu ji buvo vykdoma, ir Taisyklių 59.1 punktuose nurodytai viešajai konsultacijai, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pabaigos, Tarnyba priima sprendimą pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas arba, atsižvelgdama į koordinavimo rezultatus ir gautas motyvuotas pastabas ar prieštaravimus, atsisako keisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas. Jeigu viena iš radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų yra parengti radijo stoties radiotechninės dalies projektą Tarnyba sprendime pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas gali nustatyti terminą, per kurį turi būti parengti ir su Tarnyba suderinti radijo stoties radiotechninės dalies projekto pakeitimai. Apie Tarnybos sprendimą informuojamas radijo dažnio (kanalo) naudotojas. Kartu radijo dažnio (kanalo) naudotojui išsiunčiama sąskaita už leidimo išdavimą, jeigu buvo priimtas sprendimas keisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas, kurią jis turi apmokėti per 30 dienų nuo sąskaitos išsiuntimo.

61. Tarnyba pratęsia radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminą, jeigu nėra 59.2 punkte nurodytų aplinkybių ir radijo dažnio (kanalo) naudotojas per paskutinius trejus metus laikėsi radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų ir yra bent vienas iš šių atvejų:

61.1. Taisyklių 59.1 punkte nurodytos viešosios konsultacijos metu nebuvo gauta motyvuotų pastabų ar prieštaravimų, dėl kurių tolesnis radijo dažnio naudojimas būtų negalimas, taip pat jeigu daugiau joks asmuo nepareiškė noro naudoti tuos pačius radijo dažnius (kanalus) ar visiems asmenims, pareiškusiems norą juos naudoti, radijo dažnių (kanalų) galima skirti pakankamai;

61.2. radijo dažniai (kanalai), kuriems prašoma pratęsti naudojimo terminą, naudojami viešajam ryšių tinklui teikti ir radijo dažnių (kanalų) naudotojo pasikeitimas gali sukelti rimtų ekonominių, socialinių ar veiklos problemų viešojo ryšių tinklo naudotojams ir (ar) elektroninių ryšių paslaugų gavėjams. Šis Taisyklių punktas taikomas tik tuo atveju, jeigu keičiant radijo dažnių (kanalų) naudojimo terminą, nesikeičia kitos radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygos.

62. Jeigu Tarnybos prašoma pratęsti radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminą nesant 61.2 punkte nurodytų aplinkybių ir Taisyklių 59.1 punkte nurodytos viešosios konsultacijos metu nebuvo gauta motyvuotų pastabų ar prieštaravimų, dėl kurių tolesnis radijo dažnio naudojimas būtų negalimas, tačiau gautas prieštaravimas, motyvuojant tuo, kad pats prieštaraujantysis norėtų naudoti tuos pačius radijo dažnius ir visiems asmenims, pareiškusiems norą juos naudoti, radijo dažnių (kanalų) negalima skirti pakankamai, Tarnyba savo iniciatyva skelbia viešąjį konkursą ar aukcioną Taisyklių 15 punkte nustatyta tvarka, o radijo dažnio (kanalo) naudojimo terminas pratęsiamas ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui (kuris gali būti pratęstas tik dėl svarbių priežasčių užsitęsus konkurso ar aukciono procedūrai, kiekvieną kartą pratęsiant ne daugiau kaip 2 mėnesiams), per kurį turi įvykti viešasis konkursas ar aukcionas.

63. Leidimo naudoti radijo dažnius (kanalus) pakeistomis sąlygomis išdavimui arba atsisakymui jį išduoti ir (ar) atitinkamo sprendimo pakeisti radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygas panaikinimui mutatis mutandis taikomos Taisyklių 35–38 punktų nuostatos. Atitinkamas sprendimas ir (ar) leidimas išsiunčiami pareiškėjui per dešimt darbo dienų nuo jų priėmimo dienos.

64. Objektyviai pagrįstais atvejais, susijusiais su efektyviu ir veiksmingu radijo dažnių naudojimu arba jeigu to reikalauja tarptautiniai įsipareigojimai ar Europos Sąjungos teisės aktai arba keičiama elektroninių ryšių išteklių paskirtis, Tarnyba savo iniciatyva turi teisę pakeisti leidime nurodytas radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas. Apie tokį planuojamą pakeitimą informuojamas radijo dažnio (kanalo) naudotojas ir Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių nustatyta tvarka konsultuojamasi dėl sprendimo projekto. Sprendimas pakeisti radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygas priimamas arba atsisakoma priimti tokį sprendimą atsižvelgus į konsultavimosi metu gautas motyvuotas pastabas.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS. TEISĖS NAUDOTI RADIJO DAŽNĮ (KANALĄ) PERLEIDIMAS

 

65. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas turi teisę kitam asmeniui perleisti teisę naudoti jam skirtą radijo dažnį (kanalą), nekeičiant Tarnybos nustatytų radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų, šiais atvejais:

65.1. radijo dažnio (kanalo) naudotojas ir asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), priklauso tam pačiam ūkio subjektui, arba;

65.2. prašomas perleisti radijo dažnis (kanalas) Radijo dažnių naudojimo plane nėra pažymėtas įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“ arba „Rezervuota“ ir nėra paskirtas veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis.

66. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas, norėdamas perleisti teisę naudoti jam skirtą radijo dažnį (kanalą) kitam asmeniui, ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki teisės naudoti radijo dažnius (kanalus) termino pabaigos, turi pateikti Tarnybai motyvuotą prašymą, kuriame turi nurodyti įrodymus, pridedant atitinkamus dokumentus, patvirtinančius prašymo motyvus. Kartu su prašymu turi būti pateiktas asmens, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), sutikimas. Jeigu prašoma perleisti radijo dažnį vadovaujantis Taisyklių 65.1 punktu, kartu su prašymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys, kad radijo dažnio (kanalo) naudotojas ir asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), priklauso vienam ūkio subjektui.

67. Tarnyba gali nustatyti iki 10 dienų terminą, per kurį radijo dažnio (kanalo) naudotojas turi patikslinti arba pateikti papildomą informaciją, reikalingą sprendimui priimti.

68. Tarnyba per 30 dienų nuo Taisyklių 66 punkte nurodytų dokumentų gavimo Tarnyboje dienos išnagrinėja prašymą (šis terminas gali būti pratęstas motyvuotu Tarnybos direktoriaus sprendimu) ir atlieka vieną iš šių veiksmų, apie kurį per 5 darbo dienas informuodama radijo dažnio (kanalo) naudotoją:

68.1. Viešo konsultavimosi dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos sprendimų taisyklių nustatyta tvarka konsultuojasi dėl sprendimo, kuriuo leidžiama perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) kitam asmeniui;

68.2. motyvuotai atsisako leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) kitam asmeniui, jeigu:

68.2.1. Tarnyba nustatė, kad pateikti dokumentai neįrodo, jog radijo dažnio naudotojas ir asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), priklauso vienam ūkio subjektui, jeigu buvo prašoma perleisti radijo dažnį (kanalą) vadovaujantis Taisyklių 65.1 punktu;

68.2.2. prašomas perleisti radijo dažnis (kanalas) Radijo dažnių naudojimo plane pažymėtas įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“ arba „Rezervuota“;

68.2.3. prašomas perleisti radijo dažnis (kanalas) yra paskirtas veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis;

68.2.4. pateikti ne visi Taisyklių 66 punkte nustatyti dokumentai arba pateikti dokumentai yra neteisingi, netikslūs, neatitinka nustatytų reikalavimų ar per Tarnybos nustatytą terminą nebuvo patikslinti;

68.2.5. teisės naudoti radijo dažnį (kanalą) perleidimas gali sukelti rimtų ekonominių ir (ar) veiklos problemų kitiems asmenims, turės didelės neigiamos įtakos elektroninių ryšių paslaugų teikimo rinkai ir (ar) ženkliai pablogins konkurencijos sąlygas;

68.2.6. radijo dažnio (kanalo) naudotojas nesilaiko radijo dažnio (kanalo) naudojimo sąlygų;

68.2.7. asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), pagal teisės aktus negali būti atitinkamo radijo dažnio (kanalo) naudotoju.

69. Pasibaigus Taisyklių 68.1 punkte nurodytai viešajai konsultacijai, bet ne vėliau kaip iki atitinkamo radijo dažnio (kanalo) naudojimo termino pabaigos, Tarnyba priima vieną iš šių spendimų, apie kurį informuojamas radijo dažnio (kanalo) naudotojas:

69.1. leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) kitam asmeniui, ir nustato šio perleidimo sąlygas. Asmeniui, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), išsiunčiama sąskaita už leidimo išdavimą, kurią jis privalo apmokėti per 30 dienų nuo sąskaitos išsiuntimo dienos;

69.2. atsižvelgiant į gautas motyvuotas pastabas ar prieštaravimus, atsisakyti leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) kitam asmeniui.

70. Praėjus Taisyklių 67 punkte nurodytam terminui, Tarnyba pakartotinai nagrinėja prašymą, atsižvelgdama į pateiktą papildomą informaciją arba paaiškinimus (jeigu tokie buvo pateikti) ir priima vieną iš Taisyklių 68 punkte nurodytų sprendimų.

71. Radijo dažnio (kanalo) naudotojui, kuris prašė perleisti radijo dažnį (kanalą), ir asmeniui, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), įvykdžius pagal Taisyklių 69.1 punkte nustatytas radijo dažnio (kanalo) perleidimo sąlygas, Tarnyba išduoda leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą) asmeniui, kuriam prašoma perleisti radijo dažnį (kanalą) ir panaikina leidimą radijo dažnio (kanalo) naudotojui.

72. Tarnyba sprendimu gali atsisakyti išduoti leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą) asmeniui, kuriam prašoma perleisti radijo dažnį (kanalą), ir (ar) panaikinti atitinkamą sprendimą leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) bet kuriuo iš šių atvejų, jeigu:

72.1. radijo dažnio (kanalo) naudotojas ar asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), neįvykdė Tarnybos sprendime leisti perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) nustatytų sąlygų;

72.2. asmuo, kuriam prašoma perleisti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą), per Taisyklių 69.1 punkte nustatytą terminą neapmokėjo sąskaitos už leidimo išdavimą.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS. RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) KEITIMAS IR TEISĖS NAUDOTI RADIJO DAŽNIUS (KANALUS) SUSTABDYMAS BEI PANAIKINIMAS

 

73. Tarnyba priimdama sprendimą radijo dažnio (kanalo) naudotojui paskirtą radijo dažnį (kanalą) pakeisti kitu, gali radijo dažnio (kanalo) naudotojui leisti tuo pačiu metu naudoti abu radijo dažnius (kanalus), tačiau ne ilgiau kaip 6 mėnesius nuo teisės naudoti keičiantįjį radijo dažnį (kanalą) suteikimo dienos.

74. Padarius sunkų arba pakartotinį radijo dažnių (kanalų) naudojimo sąlygų pažeidimą, kai priemonių, kurių buvo imtasi pagal Taisyklių 53 punktą, nepakako pažeidimams ištaisyti, Tarnyba turi teisę sprendimu sustabdyti iki 3 metų ar panaikinti teisę naudoti radijo dažnį (kanalą).

75. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas gali atsisakyti jam skirto radijo dažnio (kanalo), apie tai raštu pranešdamas Tarnybai.

76. Leidimas naudoti radijo dažnį (kanalą) netenka galios:

76.1. gavus radijo dažnio (kanalo) naudotojo prašymą dėl leidimo atsisakymo ir Tarnybai nusprendus panaikinti leidimą naudoti radijo dažnį (kanalą);

76.2. Tarnybai panaikinus teisę naudoti radijo dažnį (kanalą) pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 5 dalį;

76.3. Tarnybai pakeitus skirtą radijo dažnį (kanalą) kitu pagal Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 58 straipsnio 5 dalį;

76.4. pasibaigus teisės naudoti radijo dažnį (kanalą) terminui.

 

III. RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ), REIKALINGŲ VEIKLAI, SUSIJUSIAI SU VALSTYBĖS IR JOS INSTITUCIJŲ NEKOMERCINĖMIS FUNKCIJOMIS, SKYRIMAS IR NAUDOJIMAS

 

77. Pagal šio skyriaus nuostatas skiriami ir naudojami radijo dažniai (kanalai), reikalingi veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis.

78. Veiklai, susijusiai su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu ir valstybės sienos apsauga, skiriami radijo dažniai (kanalai) Radijo dažnių naudojimo plane pažymėti įrašu „Valstybės reikmėms“ arba kiti radijo dažniai (kanalai), jeigu tai yra būtina valstybės gynybai užtikrinti.

79. Veiklai, susijusiai su valstybės pagalbos tarnybomis, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu, skiriami radijo dažniai (kanalai) pagal šio skyriaus nuostatas, jeigu pareiškėjas yra atitinkamą sritį kuruojanti ministerija arba jos paskirta institucija.

80. Veiklai, susijusiai su kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis, skiriami radijo dažniai (kanalai) pagal šio skyriaus nuostatas, jeigu jie reikalingi veiklai, susijusiai su Lietuvos ir (ar) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veikla, Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga, didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms pagal tarptautinius susitarimus vykdyti. Esant objektyviam būtinumui šie radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami nesilaikant Radijo dažnių naudojimo plane nustatytos radijo dažnių (kanalų) paskirties, jeigu tokių radijo dažnių naudojimas nekels žalingų trukdžių teisėtai veikiančioms radijo ryšio sistemoms.

81. Prašymus skirti radijo dažnius (kanalus), reikalingus Taisyklių 78, 79 ir 80 punktuose nurodytai veiklai, gali pateikti šios institucijos:

81.1. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su valstybės gynyba;

81.2. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su civiline aviacija ir traukinių eismo saugumu, didelių nelaimių padariniams švelninti ir pagalbos operacijoms pagal tarptautinius susitarimus vykdyti;

81.3. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu laisvės atėmimo vietose;

81.4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su Lietuvos ir (ar) užsienio valstybių diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų veikla ir Lietuvos Respublikos oficialių svečių apsauga;

81.5. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu;

81.6. Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas – veiklai, susijusiai su valstybės saugumo užtikrinimu;

81.7. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija arba jos paskirta institucija – veiklai, susijusiai su viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis ir valstybės sienos apsauga.

82. Pareiškėjas, prašydamas skirti radijo dažnį (kanalą), kreipiasi į Tarnybą, pateikdamas motyvuotą prašymą, kuriame nurodo:

82.1. motyvus, kodėl prašomi skirti radijo dažniai (kanalai) negali būti skiriami ir naudojami Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka, kartu pridėdamas atitinkamus dokumentus, patvirtinančius veiklai būtiną prašomų skirti radijo dažnių (kanalų) kiekį ir (ar) radijo dažnių juostos plotį;

82.2. būsimą radijo dažnio (kanalo) ar radijo dažnių juostos naudotoją;

82.3. Taisyklių 20.1–20.6 punktuose nurodytą informaciją.

83. Nagrinėjant paraiškas ir skiriant pareiškėjui radijo dažnius (kanalus) arba radijo dažnių juostas Taisyklių 78,79 ir 80 punktuose nurodytai veiklai taikomos šių Taisyklių II skyriaus antrojo skirsnio 22, 23, 24.1, 25, 26, 27, 33, 35, 34, 38 ir 39 punktų nuostatos.

84. Tarnyba gali atsisakyti skirti radijo dažnį (kanalą) Taisyklių 24.4 punkte nurodytais pagrindais arba bet kuriuo iš šių atvejų:

84.1. prašymą pateikė institucija, nenurodyta Taisyklių 81 punkte;

84.2. veikla, kuriai prašoma skirti radijo dažnius (kanalus), nėra susijusi su valstybės gynyba, saugumu, viešosios tvarkos palaikymu, valstybės pagalbos tarnybomis, valstybės sienos apsauga, civiline aviacija, traukinių eismo saugumu bei stabilaus ir patikimo energetikos sistemos darbo užtikrinimu, didelių nelaimių padarinių švelninimu ir pagalbos operacijomis pagal tarptautinius susitarimus ir kitomis valstybės (įskaitant ir užsienio valstybes) ir jos institucijų nekomercinėmis funkcijomis arba Tarnyba nusprendžia, kad prašomi skirti radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami ir naudojami Taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka;

84.3. pareiškėjas prašo skirti radijo dažnius (kanalus) Taisyklių 81 punkte jam nepriskirtai veiklai.

85. Pagal šio skyriaus nuostatas skirti radijo dažniai (kanalai) naudojami, keičiamos jų naudojimo sąlygos ir naikinamas radijo dažnių (kanalų) skyrimas Taisyklių II skyriaus pirmajame, penktajame, šeštajame ir aštuntajame skirsniuose nustatyta tvarka.

 

IV. RADIJO DAŽNIŲ KANALŲ SKYRIMAS EKSPERIMENTINIAMS TIKSLAMS NEKOMERCINIAM NAUDOJIMUI

 

86. Jeigu radijo dažnių juostose, Radijo dažnių naudojimo plane pažymėtose įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“ arba „Rezervuota“, yra nepaskirtų radijo dažnių (kanalų), taip pat jeigu pradėtos radijo dažnių (kanalų) skyrimo procedūros, bet radijo dažniai (kanalai) nėra paskirti, tokie radijo dažniai (kanalai) gali būti skiriami pareiškėjams, pateikusiems prašymus skirti radijo dažnius (kanalus) eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui, jeigu tai neprieštarauja radijo ryšio plėtros planams ir kitiems teisės aktams. Tokie radijo dažniai (kanalai) skiriami, naudojami, keičiamos jų naudojimo sąlygos ir naikinamas radijo dažnių (kanalų) skyrimas Taisyklių I ir II skyriuose nustatyta tvarka, jeigu šis skyrius nenustato kitaip.

87. Pateikdamas prašymą pareiškėjas turi nurodyti, kokių tikslų jis sieks atlikdamas eksperimentą.

88. Radijo dažniai (kanalai) eksperimentiniams tikslams nekomerciniam naudojimui skiriami tiesiogiai pareiškėjui netaikant viešojo konkurso ar aukciono procedūros.

89. Tarnyba skiria tik tiek radijo dažnių (kanalų), kiek yra būtina konkrečiam eksperimentui atlikti.

90. Radijo dažniai (kanalai), Radijo dažnių naudojimo plane pažymėti įrašu „Leidimų naudoti radijo dažnius (kanalus) skaičius ribotas“ ir nėra pažymėti įrašu „Rezervuota“, gali būti skiriami eksperimentiniams tikslams, nekomerciniam naudojimui ne ilgesniam kaip 1 mėnesio terminui.

91. Radijo dažniai (kanalai), Radijo dažnių naudojimo plane pažymėti įrašu „Rezervuota“, gali būti skiriami eksperimentiniams tikslams, nekomerciniam naudojimui ne ilgesniam kaip 6 mėnesių terminui.

92. Terminas naudoti radijo dažnius (kanalus), skirtus pagal šio skyriaus nuostatas, negali būti pratęsiamas.

93. Pareiškėjas negali gauti jokio atlygio už paslaugas, teikiamas naudojant pagal šio skyriaus nuostatas skirtus radijo dažnius (kanalus).

94. Radijo dažniai (kanalai) naudojami eksperimentiniams nekomerciniams tikslams negali kelti radijo trukdžių kitiems teisėtiems radijo dažnių (kanalų) naudotojams ir nėra saugomi nuo radijo trukdžių, keliamų kitų radijo stočių.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

95. Radijo dažnio (kanalo) naudotojas už šių Taisyklių bei kitų teisės aktų pažeidimus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

96. Tarnybos veiksmai arba neveikimas įgyvendinant šias Taisykles gali būti skundžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo

taisyklių 1 priedas

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, registro kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(pašto adresas)

________________________________________________________________________________

(telefonas, faksas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius

tel. (5) 210 56 23, faks. (5) 216 15 64, el. paštas rrt@rrt.lt

 

PRAŠYMAS SKIRTI RADIJO DAŽNĮ (KANALĄ)

 

                                      Nr. ______

(data)

 

1. Pageidaujami radijo dažniai (kanalai) arba radijo dažnių juosta, nurodant radijo dažnių (kanalų) kiekį ir kanalo plotį:____________________________________________________________________________

2. Numatoma radijo dažnio (kanalo) arba radijo dažnių juostos naudojimo paskirtis:_____________

________________________________________________________________________________

3. Stacionarios radijo stoties, kurioje planuojama naudoti radijo dažnį (kanalą), įrengimo adresas arba radijo dažnio (kanalo) naudojimo teritorija: ________________________________________________________

4. Stacionarios radijo stoties antenos aukštis virš žemės paviršiaus ________________  m

5. Pageidaujama maksimali spinduliuotės galia ________________  dBW

6. Data nuo kurios planuojama pradėti naudoti radijo dažnį (kanalą) arba radijo dažnių juostą: _____

m. _______________  mėn. ___  d.

7. Pageidaujamas radijo dažnio (kanalo) arba radijo dažnių juostos naudojimo terminas___________

8. ______________________________________________________________________________

(patvirtinimas, kad informacija ar dokumentai, pateikti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pranešant

apie atitinkamos veiklos pradžią, yra nepasikeitę)

 

PRIDEDAMA:

1. Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, _______  lapas.

2. Prašymo motyvus pagrindžiantys dokumentai, _______  lapų.

3. Dokumentai, pagrindžiantys informaciją apie galimybes vykdyti įpareigojimus, susijusius su radijo dažnių (kanalų) naudojimu, __________________________  lapų.

4. Užsienio valstybės juridinių asmenų registravimo įstaigos išduoto ūkio subjekto įregistravimo pažymėjimo kopija (tik užsienio valstybių ūkio subjektams), _____________________  lapas.

 

 

_______________________________________                                          ____________________

                      (pareiškėjo vadovo ar jo                                                (parašas)           A. V.                  (vardas ir pavardė)

                    įgalioto asmens pareigos)

______________


 

Radijo dažnių (kanalų) skyrimo ir naudojimo

taisyklių 2 priedas

 

________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, registro kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

(pašto adresas)

________________________________________________________________________________

(telefonas, faksas, el. paštas)

 

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai

Algirdo g. 27, LT-03219 Vilnius

tel. (5) 210 56 23, faks. (5) 216 15 64, el. paštas rrt@rrt.lt

 

PRAŠYMAS PAKEISTI RADIJO DAŽNIO (KANALO) NAUDOJIMO SĄLYGAS

 

___________________ Nr. ______

(data)

 

Prašau pakeisti _____________________________  išduotame leidime Nr. ___________________

                                                    (leidimo išdavimo data)                                                                              (leidimo numeris)

nurodytas radijo dažnio (kanalo) arba radijo dažnių juostos naudojimo sąlygas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

į toliau nurodytas:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

PRIDEDAMA:

1. Įgaliojimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą pasirašo įgaliotas asmuo, _______  lapas.

2. Prašymo motyvus pagrindžiantys dokumentai, _____________  lapų.

 

 

_______________________________________                               __________________________

                     (pareiškėjo vadovo ar jo                                                    (parašas)              A. V.              (vardas ir pavardė)

                    įgalioto asmens pareigos)

______________