NARKOTIKŲ, TABAKO IR ALKOHOLIO KONTROLĖS
DEPARTAMENTO DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS

 

DĖL NARKOTINių IR PSICHOTROPINių MEDŽIAGų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų Aprašo PATVIRTINIMO

 

2011 m. gruodžio 28 d. Nr. T1-358

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) kontrolės įstatymu (Žin., 1999, Nr. 55-1764; 2008, Nr. 65-2455) bei atsižvelgdamas į 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1277/2005, nustatančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles (OL 2005 L 202, p.7), 5 straipsnio 1 punktą ir 6 straipsnį:

1. Tvirtinu Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašą (pridedama).

2. Nustatau:

2.1. Subjektai, kurių veikla susijusi su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) bei jų preparatų pateikimu į rinką, patalpas, įrengtas iki šio įsakymo įsigaliojimo ir neatitinkančias šiuo įsakymu patvirtinto Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymo ir saugojimo sąlygų aprašo, turi pertvarkyti ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio įsakymo įsigaliojimo.

2.2. Šis įsakymas įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

 

 

Direktorius                                                                                    Zenius Martinkus

 

SUDERINTA

Policijos departamento prie

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

2011-12-19 raštu Nr. 5-S-5602

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės

departamento direktoriaus

2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. T1-358

 

NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKŲ (PREKURSORIŲ) LAIKYMO IR SAUGOJIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių), laikymo ir saugojimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) nustato minimalius saugos nuo įsilaužimo, pašalinių asmenų patekimo bei eksploatavimo reikalavimus patalpoms, kuriose subjektai vykdo veiklą, susijusią su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) bei jų preparatų pateikimu į rinką.

2. Aprašas nustato minimalias sąlygas patalpoms, kuriose laikomi ir saugomi I kategorijos, II kategorijos ir III kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai).

3. Toje pačioje patalpoje kartu su I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kurių laikymui ir saugojimui Apraše yra nustatytos sąlygos patalpoms, gali būti laikomi II bei III kategorijų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai). Tokia patalpa turi atitikti Apraše nustatytas sąlygas, taikomas patalpai, kurioje laikomi ir saugomi I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką.

4. Aprašas nenustato bendrųjų darbuotojų saugos, priešgaisrinės saugos, patalpų statybos ir higienos reikalavimų.

5. Apraše vartojamos sąvokos:

Antras saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojama visa patalpos erdvė saugomame objekte.

Apsauginės grotos – grotos, pagamintos iš sukryžiuotų ne plonesnių kaip 16 mm skersmens plieninių strypų (langeliai turi būti ne didesni kaip 150x150 mm). Strypų galai įtvirtinami lubose, grindyse ar sienose ir ne mažiau kaip 80 mm užliejami cemento skiedinio mišiniu. Kryžiavimo ir sujungimo taškuose strypai suvirinami. Grotos gali būti atidaromos (tokiu atveju jos rakinamos ne mažiau kaip dviejose vietose). Lankstai turi būti neišardomi. Ant langų grotos įrengiamos iš vidinės langų pusės.

Apsauginė įsilaužimo signalizacija – tai visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, kitų signalizacijos priemonių, kurios automatiškai nustato ir fiksuoja įsilaužimą. Apsauginė įsilaužimo signalizacija sudaryta iš pirmojo ir antrojo saugomų objektų apsaugos ruožų.

Apsauginė signalizacija – visuma tarpusavyje sujungtų prietaisų, registruojančių bandymą įsibrauti, įsibrovimą, užpuolimą ar gaisrą ir pranešančių apie šiuos įvykius. Apsauginė signalizacija privalo turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutrūkus elektros srovės tiekimui, užtikrintų jos nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 valandas. Apsauginė signalizacija turi būti įjungta į centralizuoto ar vietinio stebėjimo pultą.

Apsauginės žaliuzės – plieninės arba aliumininės (pagamintos ekstruzijos būdu ir užpildytos epoksidinėmis dervomis) žaliuzės, skirtos apsaugoti patalpas nuo įsilaužimo arba sumažinti įsilaužimo galimybę.

Centralizuoto stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomų objektų apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose.

Judesio jutiklis – tai prietaisas, registruojantis fizinių kūnų mechaninius judesius jo kontroliuojamoje erdvėje ir formuojantis atitinkamą signalą apie įsilaužimą ar bandymą įsilaužti į patalpas. Jis gali būti mikrobangų, infraraudonųjų spindulių pasyvusis ar aktyvusis, ultragarso ir kt.

Magnetokontaktinis jungiklis – magnetu valdomas jungiklis, montuojamas ant varstomų konstrukcijų.

Pateikimas į rinką – yra bet koks į oficialų sąrašą įtrauktų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teikimas Europos Sąjungoje už užmokestį ar nemokamai, arba jų saugojimas, gaminimas, gamyba, perdirbimas, prekyba, platinimas arba tarpininko veikla, kurios tikslas – tiekimas Europos Sąjungoje.

Pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas – visuma signalizacijos priemonių, kuriomis blokuojamos saugomo objekto įėjimo durys (atidarant ar laužiant), langai (atidarant, išdaužus ar imant langų stiklą, žaliuzes), ventiliacijos ir kitos angos.

Vietinio stebėjimo pultas – prietaisas, priimantis saugomo objekto (saugomas objektas turi būti vienas) apsaugos pultų pranešimus laidinėmis ir belaidėmis ryšio linijomis, formuojantis šviesos ir garso signalus savo indikatoriuose arba periferiniuose įrenginiuose. Vietinio stebėjimo pultas turi turėti rezervinį elektros maitinimo šaltinį, kuris, nutraukus elektros srovės tiekimą, užtikrintų jo nepertraukiamą veikimą ne trumpiau kaip 24 val.

Kitos šiame Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ( OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 8 tomas, p. 46), 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 111/2005, nustatančiame prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (OL 2005 L 22, p.1) bei 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1277/2005, nustatančiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles (OL 2005 L 202, p.7).

 

II. SĄLYGOS PATALPOMS, KURIOSE LAIKOMi IR saugomi I kategorijos NARKOTINių IR PSICHOTROPINių MEDŽIAGų pirmtakai (prekursoriai) Vykdant JŲ pateikimą į rinką

 

6. Subjekto veiklos vieta (teritorija), kurioje laikomi ir saugomi I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką, turi būti visą parą saugoma.

7. Patalpa, kurioje laikomi ir saugomi I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką, turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.1. turi turėti ne mažiau kaip dviejų ruožų apsauginę įsilaužimo signalizaciją, įjungtą į vietinį arba centralizuoto stebėjimo pultą. Jeigu apsauginė įsilaužimo signalizacija neįjungta į centralizuoto stebėjimo pultą, jos optiniai ir garso signalizatoriai turi būti įtaisyti vietinio stebėjimo pulte;

7.2. turi turėti ne mažiau kaip 180 mm storio gelžbetonines išorines sienas (jei jos yra) arba ne mažiau kaip 250 mm storio mūrines ar tokio paties stiprumo kitos medžiagos išorines sienas. Išorinės sienos, neatitinkančios šių reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis. Vidinės sienos turi būti ne mažiau kaip 120 mm storio gelžbetoninės arba ne mažiau kaip 120 mm storio mūrinės, armuotos metaliniu tinklu. Vidinės sienos, neatitinkančios šių reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

7.3. turi turėti ne plonesnius kaip 180 mm storio gelžbetoninius arba analogiškus jiems pagal stiprumą perdengimus. Lubos ir grindys, neatitinkančios šių reikalavimų, turi būti sutvirtintos apsauginėmis grotomis;

7.4. turi turėti duris, atitinkančias II saugumo klasės durims nustatytus reikalavimus, nurodytus Reikalavimuose, keliamuose patalpoms, kuriose vykdoma ginklų, šaudmenų, jų dalių apyvarta, patvirtintuose Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 5-V-180 (Žin., 2011, Nr. 30-1427);

7.5. ant langų (jeigu jie yra), taip pat dūmtraukiuose ir ventiliacijos kanaluose (jeigu anga didesnė nei 180x180 mm) turi būti uždėtos apsauginės grotos. Vietoj apsauginių grotų gali būti įrengiamos apsauginės žaliuzės. Šiuo atveju tarp lango stiklo ir apsauginių žaliuzių turi būti įrengti judesio jutikliai su užuolaidos tipo linzėmis. Apsauginės žaliuzės turi būti blokuojamos atidarant.

8. Patalpa, kurioje laikomi ir saugomi I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai), turi būti įrengta taip, kad į ją negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys.

9. Patalpa, kurioje laikomi ir saugomi I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai), turi būti laikoma užrakinta.

10. Patalpos, kuriose valstybės institucijos ar ūkio subjektai, įgalioti atlikti valstybės nustatytas funkcijas bei teisės aktų nustatyta tvarka turinčios(-tys) specialiąsias licencijas, taip pat mokymo įstaigos, vykdančios mokslinę veiklą, saugo ir laiko I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), turi būti:

10.1. įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas. Pirmajame saugomo objekto apsaugos ruože turi būti blokuojamas durų, langų atidarymas magnetokontaktiniais jungikliais;

10.2. I kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) saugomi ir laikomi metalinėse spintose (seifuose), pritvirtintose prie grindų arba sienų, kurių sienelių storis ne mažesnis kaip 3 mm. Seifų pritvirtinti nereikia, jei jų svoris ne mažesnis kaip 300 kilogramų.

 

III. SĄLYGOS PATALPOMS, KURIOSE LAIKOMi IR saugomi II kategorijos NARKOTINių IR PSICHOTROPINių MEDŽIAGų pirmtakai (prekursoriai) Vykdant JŲ pateikimą į rinką

 

11. Subjekto veiklos vieta (teritorija), kurioje laikomi ir saugomi II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką, turi būti aptverta, visą parą saugoma.

12. Patalpos, kuriose laikomi ir saugomi II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką:

12.1. turi turėti apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmąjį saugomo objekto apsaugos ruožą, įjungtą į vietinį arba į centralizuoto stebėjimo pultą;

12.2. turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys;

12.3. turi būti laikomos užrakintos.

13. Patalpos, kuriose laikomi ir saugomi II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant mokslinius, technologinius ar laboratorinius tyrimus, turi atitikti šiuos reikalavimus:

13.1. turi būti įrengtas apsauginės įsilaužimo signalizacijos pirmasis saugomo objekto apsaugos ruožas;

13.2. pirmajame saugomo objekto apsaugos ruože turi būti blokuojamas durų, langų atidarymas magnetokontaktiniais jungikliais;

13.3. turi turėti įrengtą metalinę spintą (arba seifą) II kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) laikymui ir saugojimui.

 

IV. SĄLYGOS PATALPOMS, KURIOSE LAIKOMI IR SAUGOMI III KATEGORIJOS NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ PIRMTAKAI (PREKURSORIAI) VYKDANT JŲ PATEIKIMĄ Į RINKĄ

 

14. Subjekto veiklos vieta (teritorija), kurioje laikomi ir saugomi III kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką, turi būti aptverta, ne darbo metu saugoma.

15. Patalpos, kuriose laikomi ir saugomi III kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką, turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų laisvai patekti pašaliniai asmenys, laikomos užrakintos.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

16. Šiame Apraše nustatytų sąlygų laikymąsi pagal kompetenciją kontroliuoja Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, policijos įstaigos.

17. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, atsižvelgęs į pateiktus motyvuotus subjektų prašymus, gali leisti laikyti ir saugoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) vykdant jų pateikimą į rinką patalpose, kuriose tokia pati arba griežtesnius reikalavimus turinti apsauga užtikrinama kitomis, nei nustatyta Aprašo sąlygose, techninėmis priemonėmis.

18. Patalpų, kuriose laikomi ir saugomi narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką, apsauginės įsilaužimo signalizacijos ir vaizdo stebėjimo sistemas gali projektuoti bei įrengti fiziniai ir juridiniai asmenys, tokiems darbams turintys atitinkamų valstybės įstaigų išduotus atestatus. Su šiais fiziniais ir juridiniais asmenimis turi būti pasirašytos sutartys, jog informacija, susijusi su patalpų, kuriose laikomi ir saugomi I ir II kategorijų narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakai (prekursoriai) vykdant jų pateikimą į rinką, apsaugos sistemų projektavimu bei įrengimu, nebus atskleista tretiesiems asmenims, išskyrus Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, policijos įstaigų pareigūnus, kurie atlieka minėtų patalpų ir sąlygų atitikimo vertinimo bei kontrolės funkcijas.

19. Ūkio subjektai, nesutinkantys su valstybės institucijų pareigūnų sprendimais, priimtais vadovaujantis šiuo Aprašu, turi teisę juos apskųsti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________