LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1993 M. GEGUŽĖS 28 D. NUTARIMO NR. 378 DALINIO PAKEITIMO

 

1994 m. spalio 3 d. Nr. 941

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos tarifus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. gegužės 28 d. nutarimu Nr. 378 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinės rinkliavos nuostatų ir jos tarifų patvirtinimo“ (Žin., 1993, Nr. 19-479, Nr. 28-469, Nr. 58-1126), įrašyti po 2.5 punkto šias 8 ir 9 pastabas:

8. Asmenims, kurie yra reabilituoti pagal Lietuvos Respublikos 1990 m. gegužės 2 d. įstatymą Nr. I-180 „Dėl asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atstatymo“ (Žin., 1990, Nr. 14-386), pateikusiems reabilitacijos pažymą, vizos išduodamos nemokamai.

9. Lietuvių kilmės asmenims, pateikusiems krašto lietuvių bendruomenių išduotas Užsienio reikalų ministerijos patvirtintos formos pažymas, vizos išduodamos nemokamai“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS                                                                   POVILAS GYLYS