LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, NUSTATYMO IR ATVEJŲ, KADA JUOS PRIVALOMA TAIKYTI, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. vasario 21 d. Nr. 3-100

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2006, Nr. 13-460; 2011, Nr. 18-856) 1.8 punktu ir įgyvendindamas 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (OL 2009 L 120, p. 5),

t v i r t i n u Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                Eligijus Masiulis


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo

ministro 2011 m. vasario 21 d.

įsakymu Nr. 3-100

 

ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO IR APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONES, NUSTATYMO IR ATVEJŲ, KADA JUOS PRIVALOMA TAIKYTI, TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų įsigyjant kelių transporto priemones, nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma taikyti, tvarkos aprašas (toliau – šis aprašas) nustato energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir atvejus, kada juos privaloma taikyti M1, N1, N2, N3, M2 ir M3 kategorijų kelių transporto priemonėms (toliau – transporto priemonės), ir taikomas apskaičiuojant šių transporto priemonių eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai.

2. Visos perkančiosios organizacijos, išskyrus šio aprašo 3 punkte paminėtus atvejus, pirkdamos kelių transporto priemones, privalo įvertinti transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai pagal šiame apraše nustatytus reikalavimus.

3. Šiuo aprašu nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimai netaikomi:

3.1. perkant transporto priemones:

3.1.1. krašto apsaugos sistemos institucijų reikmėms, kai šios transporto priemonės įsigyjamos naudoti karinėms operacijoms, joms pasirengti ir kitoms gynybos karinėms funkcijoms vykdyti;

3.1.2. operatyviniams tikslams;

3.1.3. valstybinio ir diplomatinio protokolo reikmėms;

3.1.4. suprojektuotas ir pagamintas naudoti statybos aikštelėse ar karjeruose, uostų ar oro uostų teritorijose;

3.1.5. suprojektuotas ir pagamintas priešgaisrinės apsaugos ir viešosios tvarkos užtikrinimo tarnybų reikmėms;

3.2. vykdant mažos vertės pirkimus.

4. Perkančiosios organizacijos, pirkdamos transporto priemones šio aprašo 3.1.2 punkte nurodytais tikslais ir šio aprašo 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5 punktuose nurodytoms reikmėms, techninėse specifikacijose turi nurodyti perkamų transporto priemonių energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus arba viešųjų pirkimų pasiūlymus turi vertinti pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, o perkamų transporto priemonių degalų sąnaudas ir aplinkos apsaugos reikalavimus nustatyti kaip vieną iš vertinimo kriterijų.

 

II. REIKALAVIMAI

 

5. Transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikis energetikai ir aplinkai, kurį reikia įvertinti, turi apimti:

5.1. energijos suvartojimą;

5.2. išmetamą anglies dvideginio (CO2) kiekį;

5.3. išmetamą azoto oksidų (NOx), ne metano angliavandenilių (NMHC) ir kietųjų dalelių kiekį.

6. Reikalavimai dėl transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikio energetikai ir aplinkai įvertinimo turi būti vykdomi vienu iš šių būdų:

6.1. perkančioji organizacija kelių transporto priemonių pirkimo dokumentuose nustato su energijos suvartojimu ir atitiktimi aplinkos apsaugos reikalavimams susijusias technines specifikacijas pagal šio aprašo 5 punkto nuostatas, kurias turi atitikti perkama kelių transporto priemonė, taip pat gali nustatyti bet kokio papildomo poveikio aplinkai technines specifikacijas;

6.2. perkančioji organizacija, priimdama sprendimą dėl pirkimo laimėtojo, kaip vertinimo kriterijų įtraukia kelių transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikį energetikai ir aplinkai:

6.2.1. tais atvejais, kai taikoma pirkimo procedūra, kelių transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikis energetikai ir aplinkai naudojamas kaip pateiktų pasiūlymų vertinimo kriterijus;

6.2.2. tais atvejais, kai kelių transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio poveikis energetikai ir aplinkai yra išreiškiamas pinigine verte, tam, kad jis būtų įtrauktas į sprendimą dėl pirkimo laimėtojo, naudojamasi šio aprašo III skyriuje pateikta kelių transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio sąnaudų apskaičiavimo metodika.

 

III. EKSPLOATACINIO LAIKOTARPIO SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO METODIKA

 

7. Degalų kiekis, suvartojamas transporto priemonei nuvažiavus vieno kilometro atstumą (Dkm), apskaičiuojamas energijos suvartojimo vienetais (MJ/km). Elektra varomų automobilių suvartojamas energijos kiekis nurodomas energijos suvartojimo vienetais tiesiogiai. Jei suvartojamas degalų kiekis nurodomas skirtingais vienetais, jis perskaičiuojamas į suvartojamą energijos kiekį, reikalingą vienam kilometrui nuvažiuoti, naudojant šio aprašo priedo 1 lentelėje nurodytus skirtingų degalų rūšių energijos kiekio perskaičiavimo koeficientus:

 

Dkm = E * Kkm.

Šioje formulėje:

Dkm – degalų kiekis, suvartojamas transporto priemonei nuvažiavus vieno kilometro atstumą, apskaičiuojamas energijos suvartojimo vienetais (MJ/km);

E – degalų energijos kiekio perskaičiavimo koeficientas, pateiktas šio aprašo priedo 1 lentelėje (MJ/l arba MJ/Nm3);

Kkm – degalų kiekis, suvartojamas transporto priemonei nuvažiavus 1 km atstumą, pagal automobilio technines specifikacijas (l/km).

 

8. Apskaičiuojant transporto priemonės suvartojamos energijos piniginę vertę (P), turi būti taikoma vienoda energijos vieneto piniginė vertė (Lt/MJ). Šia pinigine verte, į kurią neįskaičiuoti mokesčiai, turi būti pasirenkama mažesnioji energijos vieneto piniginė vertė, kuri gaunama iš benzino arba dyzelino, kai jis naudojamas kaip transporto priemonės degalai:

 

P = V / E .

Šioje formulėje:

P – energijos vieneto piniginė vertė (Lt/MJ);

V – fiksuota mažesnioji benzino arba dyzelino kaina, į kurią neįskaičiuoti mokesčiai (Lt/l).

 

9. Eksploatacinio laikotarpio sąnaudos transporto priemonės suvartojamai energijai (S) apskaičiuojamos transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio ridą dauginant iš energijos suvartojimo kilometrui, apskaičiuoto pagal šio aprašo 7 punktą, ir iš energijos vieneto sąnaudų, apskaičiuotų pagal šio aprašo 8 punktą:

 

S = R * Dkm * P .

 

Šioje formulėje:

S – eksploatacinio laikotarpio sąnaudos transporto priemonės suvartojamai energijai (Lt);

R – transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio rida (km).

 

10. Eksploatacinio laikotarpio sąnaudos, kurios patiriamos dėl transporto priemonės išmetamo anglies dvideginio (CO2) kiekio, (LCO2) apskaičiuojamos transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio ridą dauginant iš anglies dvideginio (CO2), išmetamo nuvažiavus vieno kilometro atstumą, kiekio kilogramais ir dauginant iš išmetamo anglies dvideginio (CO2) kilogramo kainos, nurodytos šio aprašo priedo 2 lentelėje:

 

LCO2 = R * C * ACO2 .

 

Šioje formulėje:

LCO2 – eksploatacinio laikotarpio sąnaudos, kurios patiriamos dėl transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio (Lt);

C – CO2 kiekis, išmetamas nuvažiavus 1 km atstumą (kg/km);

ACO2 – kaina už kelių transporto priemonių išmetamą teršalų kiekį (Lt/kg arba Lt/g), pateikiama šio aprašo priedo 2 lentelėje.

 

11. Eksploatacinio laikotarpio sąnaudos, kurios patiriamos dėl transporto priemonės išmetamų kitų nei anglies dvideginis (CO2) teršalų kiekio (I), apskaičiuojamos sudedant eksploatacinio laikotarpio sąnaudas, patiriamas dėl išmetamo azoto oksidų (NOx), ne metano angliavandenilių (NMHC) ir kietųjų dalelių kiekio. Kelių transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio sąnaudos, patiriamos dėl šių išmetamų teršalų, apskaičiuojamos transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio ridą dauginant iš atitinkamo teršalo, išmetamo nuvažiavus vieno kilometro atstumą, kiekio gramais ir iš atitinkamo teršalo gramo kainos, nurodytos šio aprašo priedo 2 lentelėje:

 

I = LNOx + LNMHC + Lkietųjų dalelių .

 

Šioje formulėje:

LNOx, NMHC, kietųjų dalelių = R * C * ANOx, NMHC, kietųjų dalelių .

Šioje formulėje:

LNOx – eksploatacinio laikotarpio sąnaudos, kurios patiriamos dėl išmetamo NOx kiekio (Lt);

LNMHC – eksploatacinio laikotarpio sąnaudos, kurios patiriamos dėl išmetamų NMHC kiekio (Lt);

Lkietųjų dalelių – eksploatacinio laikotarpio sąnaudos, kurios patiriamos dėl išmetamo kietųjų dalelių kiekio (Lt).

 

12. Atskirai įvertinus skirtingus eksploatacinio laikotarpio kaštus, galime apskaičiuoti bendrus, viso eksploatacinio laikotarpio, kelių transporto priemonės kaštus (TC) (Lt):

 

TC = S + LCO2 + I .

 

13. Atliekant šio aprašo 9, 10 ir 11 punktuose nurodytus skaičiavimus kelių transporto priemonės eksploatacinio laikotarpio rida, jei gamintojo dokumentuose nenurodyta kitaip, pateikiama šio aprašo priedo 3 lentelėje pagal atskiras kelių transporto priemonių kategorijas. Įsigyjant nenaują transporto priemonę, taip pat turi būti įvertinta jau esama rida.

_________________


Energijos vartojimo efektyvumo ir

aplinkos apsaugos reikalavimų, taikomų

įsigyjant kelių transporto priemones,

nustatymo ir atvejų, kada juos privaloma

taikyti, tvarkos aprašo

priedas

 

DUOMENYS, NAUDOJAMI KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ EKSPLOATACINIO LAIKOTARPIO SĄNAUDOMS APSKAIČIUOTI

 

1 lentelė. Variklinių degalų energijos kiekis

 

Degalai

Energijos kiekis

Dyzelinas

36 MJ/l

Benzinas

32 MJ/l

Gamtinės dujos/biodujos

38 MJ/Nm3

Suskystintosios naftos dujos (SND)

24 MJ/l

Etanolis

21 MJ/l

Biodyzelinas

33 MJ/l

Emulsiniai degalai

32 MJ/l

Vandenilis

11 MJ/Nm3

 

2 lentelė. Kainos už kelių transporto priemonių išmetamą teršalų kiekį

 

Anglies dvideginisCO2

Azoto oksidaiNOx

Ne metano angliavandeniliaiNMHC

Kietosios dalelės

0,14 Lt/kg

0,015 Lt/g

0,003 Lt/g

0,3 Lt/g

 

3 lentelė. Kelių transporto priemonių eksploatacinio laikotarpio rida

 

Transporto priemonės kategorija

 

(M ir N kategorijos, kaip apibrėžta 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2007/46/EB, nustatančioje motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (OL 2007 L 263, p. 1)

Eksploatacinio laikotarpio rida

Lengvieji automobiliai (M1)

200 000 km

Lengvieji krovininiai automobiliai (N1)

250 000 km

Sunkieji krovininiai automobiliai (N2, N3)

1 000 000 km

Autobusai (M2, M3)

800 000 km

 

_________________