LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2009 M. LIEPOS 24 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-1652 „DĖL STUDIJŲ PROGRAMŲ IŠORINIO VERTINIMO IR AKREDITAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. sausio 26 d. Nr. V-147

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. liepos 24 d. įsakymą Nr. ISAK-1652 „Dėl Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 96-4083, Nr. 152-6860):

1. Įrašau 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 ir 3.7 punktuose vietoj datos „2011 m. sausio 1 d.“ datą „2011 m. gegužės 1 d.“

2. Įrašau 13 ir 14 punktuose vietoj žodžių „Studijų ir mokymo programų“ žodžius „Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų“.

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Studijų programų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą papildau šiuo nauju 91 punktu:

91. Studijų programos, kurios akreditavimo terminas yra pasibaigęs, ir į ją neplanuojama priimti naujų studentų, akreditavimo terminas gali būti pratęstas neatlikus studijų programos išorinio vertinimo, bet ne ilgiau kaip 4 metams.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius