LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 10 d. Nr. V-402

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 25-944; 2012, Nr. 58-2916):

1. Išdėstau preambulę taip:

„Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804) 39 straipsnio 1 dalimi:“.

2. Nurodytu įsakymu patvirtintame Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos apraše:

2.1. išbraukiu 6 punkte žodžius „socialinių įgūdžių ugdymo programą“;

2.2. išdėstau 12.2 punktą taip:

12.2. Pagrindinio ar Vidurinio ugdymo programos baigiamosios (10 ar 12 (gimnazijos II ar IV)) klasės mokiniui, negavusiam pagrindinio išsilavinimo pažymėjimo (nebaigus pagrindinio ugdymo programos ir (ar) nedalyvavus pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties) ar brandos atestato“;

2.3. išdėstau 15 punktą taip:

15. Mokiniui, nebaigusiam Vidurinio ugdymo programos ir nepaliktam kartoti programas ar neišlaikiusiam brandos egzaminų, eilutė „Direktoriaus ________ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į / palikta (-as) _________ kl.“ nespausdinama. Mokiniui, nebaigusiam pagrindinio ugdymo programos ir (ar) nedalyvavusiam mokymosi pasiekimų patikrinime be pateisinamos priežasties (paliktam dešimtoje klasėje), eilutėje „Direktoriaus _______ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į / palikta (-as) _________ kl.“ nespausdinami žodžiai „perkeltas į“. Kitų klasių mokiniams eilutėje „Direktoriaus ________ m. _____________ d. įsakymu Nr. ___ perkelta (-as) į / palikta (-as) _________ kl.“ nespausdinami žodžiai „perkeltas į“, jei mokinys buvo paliktas kartoti ugdymo programos, nespausdinamas žodis „paliktas“, jei mokinys perkeltas į aukštesnę klasę“;

2.4. papildau 27 punktą antruoju sakiniu:

„Galutiniai pažymiai laikomi metiniais“;

2.5. įrašau 32.1 punkte vietoj skaičiaus „50“ skaičių „86“;

2.6. įrašau 32.3 punkte vietoj skaičiaus „50“ skaičių „86“;

2.7. išdėstau 33 punktą taip:

33. Buvusio mokinio išlaikyti brandos egzaminai įskaitomi į privalomų išlaikyti brandos egzaminų skaičių. 2012 m. ir ankstesniaisiais metais išlaikytas lietuvių kalbos (gimtosios) arba lietuvių kalbos (valstybinės) brandos egzaminas yra laikomas išlaikytu lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminu. 2002–2007 m. išlaikytas tik vienas iš egzaminų – lietuvių kalbos (gimtoji, testas) ar lietuvių kalbos (gimtoji, teksto interpretacija) – nelaikomas išlaikytu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminu“;

2.8. išdėstau 35 punktą taip:

35. Vadovaujantis Kalbų įskaitų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2391 (Žin., 2006, Nr. 141-5437; 2013, Nr. 4-133), 7 punktu į brandos atestato priedą įrašoma pripažinta išlaikyta ir įvertinta 10 balų užsienio kalbos įskaita“;

2.9. išdėstau 36.3 punktą taip:

36.3. mokiniui ir buvusiam mokiniui, pateikusiam apeliaciją dėl pagrindinės sesijos metu neišlaikyto valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino, išlaikiusiam to dalyko mokyklinį brandos egzaminą pakartotinės sesijos metu ir apeliaciniam komitetui jo valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino darbą įvertinus patenkinamai, į brandos atestato priedą įrašomas jo prašyme nurodyto tipo brandos egzaminas ir jo įvertinimas“;

2.10. išdėstau 36.4 punktą taip:

36.4. einamaisiais metais išlaikiusiesiems: lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą išlaikytų brandos egzaminų skiltyje „Tipas“ įrašoma „Valstybinis“ arba „Mokyklinis“, biologijos, chemijos, fizikos, istorijos, informacinių technologijų, matematikos, užsienio kalbų (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių), geografijos – tik „Valstybinis“, gimtųjų kalbų (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių), menų, muzikologijos ir technologijų – tik „Mokyklinis“; “

2.11. išdėstau 37 punktą taip:

37. Asmeniui, iki 1993 metų įskaitytinai baigusiam Vidurinio ugdymo programą ir einamaisiais metais gaunančiam brandos atestatą (išskyrus buvusį profesinės mokyklos mokinį), prie dorinio ugdymo dalykų (tikybos ar etikos) nurodomas B kursas, užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) – B2 lygis, kitų dalykų – A kursas. Penkių balų vertinimo sistemos pažymiai (išskyrus nepatenkinamus pažymius 1 ir 2), padauginti iš dviejų (pvz., 4 x 2 = 8), įrašomi kaip dešimties balų vertinimo sistemos pažymiai. Dalyko programos apimtis valandomis nenurodoma. Galutiniai pažymiai laikomi metiniais;“;

2.12. išdėstau 64 punktą taip:

64. Apskaitos žurnalai kompiuteryje (elektronine forma) sudaromi kalendoriniams metams Mokinių registro duomenų pagrindu. Apskaitos žurnalą sudaro trys pirmo kompiuterio programos naudojimo metu automatiškai sukuriami aplankai, skirti blankų gavimo apskaitai, neišduotų blankų apskaitai ir pažymėjimų, brandos atestato, jo priedo, brandos atestato (diplomo) priedo išdavimo apskaitai tvarkyti. Kiekvienų kalendorinių metų pabaigoje kompiuteryje sudaryti apskaitos žurnalai išspausdinami, o kitais kalendoriniais metais elektronine forma sudaromi atlikus pakeitimus“;

2.13. įrašau 66.1 punkte vietoj žodžių „einamaisiais mokslo“ žodį „kalendoriniais“;

2.14. išdėstau 83 punkto pirmąją pastraipą taip:

83. Kalendoriniams metams pasibaigus“;

2.15. išdėstau 89.1 punktą taip:

89.1. įgijusiam vidurinį išsilavinimą, brandos atestatą išspausdina iki 2013 m. liepos 16 d., jei taikoma Aprašo 40 punkto nuostata – iki 2013 m. liepos 19 d., kitais atvejais – įvykdžius reikalavimus, nustatytus viduriniam išsilavinimui įgyti, bet ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos“;

2.16. papildau nauju 90 punktu (buvusius 90–92 punktus laikau atitinkamai 91–93 punktais):

90. Mokymosi pasiekimus įteisinančiuose ir kituose dokumentuose mokinių mokymosi pasiekimų įvertinimai (balai) įrašomi pagal Aprašo 27 priede pateiktas vertinimo skales“;

2.17. išdėstau 93 punktą taip:

93. Mokyklos, vykdančios bendrojo ugdymo programas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui pateikia kalendoriniais metais panaudotų ir sugadintų pažymėjimų, brandos atestatų, jų priedų ir brandos atestato (diplomo) priedų blankų skaičių“;

2.18. išdėstau 2 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.19. išdėstau 14 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.20. išdėstau 15 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.21. išdėstau 16 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.22. išdėstau 17 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.23. išdėstau 18 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.24. išdėstau 19 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.25. išdėstau 20 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.26. išdėstau 23 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.27. išdėstau 24 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.28. išdėstau 25 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.29. išdėstau 26 priedą nauja redakcija (pridedama);

2.30. papildau 27 priedu (pridedama).

 

Švietimo ir mokslo ministras                                               Dainius Pavalkis

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

2 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

 

DALYKŲ KURSŲ PROGRAMŲ APIMTYS VALANDOMIS

(Vidurinio ugdymo programos, adaptuotos vidurinio ugdymo programos)

 

Dalykai

Programos apimtis, val.

bendrajam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

išplėstiniam kursui (užsienio kalbos mokėjimo lygiui)

Dorinis ugdymas (etika)

70

Dorinis ugdymas (tikyba)

70

Lietuvių kalba ir literatūra

280 arba 380

350 arba 450

Gimtoji kalba (baltarusių)

Gimtoji kalba (lenkų)

Gimtoji kalba (rusų)

Gimtoji kalba (vokiečių)

280

350

Užsienio kalba (anglų)

Užsienio kalba (prancūzų)

Užsienio kalba (rusų)

Užsienio kalba (vokiečių)

172 arba 210

Istorija

140

210

Geografija

140

210

Integruotas socialinių mokslų kursas

140

Matematika

210

310

Informacinės technologijos

70

140

Biologija

140

210

Fizika

140

245

Chemija

140

210

Integruotas gamtos mokslų kursas

140

Menai1

140

210

Technologijos1

140

210

Integruotas menų ir technologijų kursas

140

Bendroji kūno kultūra

140 arba 210

280

Pasirinkta sporto šaka2

140 arba 210

Pasirenkamieji dalykai1

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

Projektas2

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

Meninio ugdymo dalykai3

Kursų nėra. Valandų skaičių nurodo mokykla pagal mokytojo įrašus dienyne.

Kalbų (lietuvių kalba ir literatūra (įskaita), užsienio kalba (anglų, įskaita), užsienio kalba (prancūzų, įskaita), užsienio kalba (rusų, įskaita), užsienio kalba (vokiečių, įskaita)) įskaitos

Kursų nėra. Valandų skaičius nenurodomas, rašomi brūkšniai.

Kalbų įskaitos įrašomos po atitinkamų dalykų įrašų.

 

Pastabos:

1mokykla įrašo menų dalyko pavadinimą, pvz., šokis, technologijų dalyko pavadinimą, pvz., turizmas ir mityba, pasirenkamojo dalyko pavadinimą, pvz., braižyba;

2mokykla skliaustuose įrašo projekto, pasirinktos sporto šakos pavadinimą, pvz., projektas (menai), pasirinkta sporto šaka (krepšinis);

3meninio ugdymo dalykai, kurių mokinys mokosi pagal specializuoto ugdymo krypties programą.

 

_________________

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

14 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Vidurinio ugdymo pasiekimų pažymėjimo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3701

(Herbas)

 

LIETUVOS RESPUBLIKA

 

VIDURINIO UGDYMO PASIEKIMŲ

PAŽYMĖJIMAS

X Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno Nemuno gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

 

metais baigė

 

adaptuotą vidurinio ugdymo

(kodas)

 

 

 

 

 

(programos pavadinimas kilmininko forma)

 

programą

(000000000)

. Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

Ad., 5 (penki)

3.

Užsienio kalba (anglų)

 

B1

 

210

 

Ad., 4 (keturi)

4.

Užsienio kalba (vokiečių)

 

A2

 

210

 

Ad., 6 (šeši)

5.

Istorija

 

B

 

140

 

Ad., 6 (šeši)

6.

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

7.

Matematika

 

B

 

210

 

6 (šeši)

8.

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

9.

Dailė

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

10.

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

11.

Verslo pagrindai

 

 

000

 

10 (dešimt)

12.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

7 (septyni)

 

Direktorius       A. V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________


 

 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

15 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                     Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno Nemuno gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

 

(000000000)

.

Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)


Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

 

A

 

350

 

9 (devyni)

3.

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

6.

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

7.

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

8.

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

9.

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

10.

Turizmas ir mityba

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

11.

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

12.

Užsienio kalba (italų)

 

 

000

 

7 (septyni)

13.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Valstybinis

 

78 (septyniasdešimt aštuoni)

Technologijos

 

Mokyklinis

 

7 (septyni)

Biologija

 

Valstybinis

 

90 (devyniasdešimt)

 

Direktorius       A. V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

16 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                     Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Vilniaus konservatorijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ir muzikinio ugdymo

(kodas)

 

programą

 

(000000000)

.

Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

A

 

350

 

8 (aštuoni)

3.

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

7 (septyni)

4.

Užsienio kalba (anglų)

B1

 

210

 

8 (aštuoni)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

9 (devyni)

6.

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

7.

Matematika

B

 

210

 

4 (keturi)

8.

Biologija

B

 

140

 

6 (šeši)

9.

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

10 (dešimt)

10.

Specialybė

 

000

 

10 (dešimt)

11.

Solfedžio

 

000

 

10 (dešimt)

12.

Harmonija

 

000

 

10 (dešimt)

13.

Visuotinė muzikos istorija

 

000

 

8 (aštuoni)

14.

Koncertmeisterio klasė

 

000

 

7 (septyni)

15.

Kamerinis ansamblis

 

000

 

8 (aštuoni)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

Tipas

 

Įvertinimas

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

Mokyklinis

 

8 (aštuoni)

 

Užsienio kalba (anglų)

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

 

Istorija

Valstybinis

 

53 (penkiasdešimt trys)

 

Muzikologija

Mokyklinis

 

7 (septyni)

 

 

Direktorius       A. V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

17 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

Kodas 3016                                                                                     Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Kauno profesinėje mokykloje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

 

(000000000)

.

Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

6.

Istorija

 

B

 

140

 

9 (devyni)

7.

Matematika

 

A

 

310

 

6 (šeši)

8.

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

9.

Dailė

 

B

 

70

 

10 (dešimt)

10.

Bendroji kūno kultūra

 

B

 

140

 

9 (devyni)

11.

Ekonomika ir verslas

 

 

000

 

8 (aštuoni)

12.

Medžio technologija

 

 

000

 

7 (septyni)

13.

Statybos ir architektūros istorija

 

 

000

 

8 (aštuoni)

14.

Statybų technologija

 

 

000

 

6 (šeši)

15.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

59 (penkiasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų)

 

Valstybinis

 

60 (šešiasdešimt)

Matematika

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Biologija

 

Valstybinis (2002 m.)

 

60 (šešiasdešimt)

 

Direktorius       A. V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

18 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                     Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

 

(000000000)

.

Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

 

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

 

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

 

B

 

280

 

9 (devyni)

3.

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

4.

Užsienio kalba (anglų)

 

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

 

10 (dešimt)

6.

Užsienio kalba (vokiečių)

 

A2

 

210

 

8 (aštuoni)

7.

Istorija

 

A

 

210

 

9 (devyni)

8.

Informacinės technologijos

 

B

 

70

 

7 (septyni)

9.

Matematika

 

B

 

210

 

6 (šeši)

10.

Biologija

 

B

 

140

 

5 (penki)

11.

Dailė

 

B

 

140

 

10 (dešimt)

12.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

 

000

 

10 (dešimt)

 

Vardenis Pavardenis brandos egzaminų nelaikė (atleistas).

 

Direktorius       A. V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

19 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Brandos atestato priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3016                                                                                     Be brandos atestato negalioja

 

BRANDOS ATESTATO

 

Y Nr. 000000

 

PRIEDAS

(serija, Nr.)

 

XX Nr. 0000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Šiaulių suaugusiųjų gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais baigė

 

suaugusiųjų vidurinio ugdymo

(kodas)

 

programą

 

(000000000)

.

Jo mokymosi rezultatai:

(kodas)

 

Eil. Nr.

Dalyko pavadinimas

Programos kursas

 

Valandų skaičius

 

Įvertinimas

1.

Dorinis ugdymas (etika)

B

 

70

 

Įskaityta

2.

Lietuvių kalba ir literatūra

B

 

280

 

9 (devyni)

3.

Lietuvių kalba ir literatūra (įskaita)

 

 

10 (dešimt)

4.

Užsienio kalba (anglų)

B2

 

210

 

10 (dešimt)

5.

Užsienio kalba (anglų, įskaita)

 

 

10 (dešimt)

6.

Užsienio kalba (vokiečių)

B1

 

210

 

8 (aštuoni)

7.

Istorija

B

 

140

 

9 (devyni)

8.

Informacinės technologijos

A

 

140

 

7 (septyni)

9.

Matematika

A

 

310

 

6 (šeši)

10.

Biologija

B

 

140

 

5 (penki)

11.

Dailė

B

 

70

 

10 (dešimt)

12.

Bendroji kūno kultūra

B

 

140

 

9 (devyni)

13.

Braižyba

 

000

 

7 (septyni)

14.

Projektas (socialiniai mokslai)

 

000

 

10 (dešimt)

 

Išlaikyti egzaminai:

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

 

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

79 (septyniasdešimt devyni)

Užsienio kalba (anglų) (atleistas)

 

 

Biologija (atleistas)

 

 

Matematika (atleistas)

 

 

 

 

Direktorius       A. V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

20 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Brandos atestato (diplomo) priedo pildymo pavyzdys)

 

Kodas 3007                                                                                     Be brandos atestato negalioja

 

 

BRANDOS ATESTATO (DIPLOMO)

Y Nr. 000000

PRIEDAS

(serija, Nr.)

XX Nr. 000000

 

Vardenis Pavardenis

 

(00000000000)

(vardas, pavardė)

 

(asm. k. arba gimimo data)

 

Marijampolės Šešupės gimnazijoje

(mokyklos pavadinimas vietininko forma)

 

(000000000)

 

MMMM

metais išlaikė šiuos bendrojo lavinimo dalykų egzaminus:

(kodas)

 

Egzaminas

 

Tipas

 

Įvertinimas

Lietuvių kalba ir literatūra

 

Valstybinis

 

89 (aštuoniasdešimt devyni)

Geografija

 

Valstybinis

 

80 (aštuoniasdešimt)

 

 

 

 

Direktorius       A. V.

 

 

Vardis Pavardis

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

MMMM

m.

xxxx

 

yy

d.

 

Reg. Nr.

00

 

_________________

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

23 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Mokymosi pasiekimų pažymėjimų apskaitos žurnalo pavyzdinė forma)

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ GAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Dokumento, pagal kurį gauti blankai, pavadinimas, data ir numeris

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIŠDUOTŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ  APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Neišdavimo priežastis (nepanaudotas, sugadintas, sugrąžintas išdavusiai juos institucijai)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKYMOSI PASIEKIMŲ PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Reg. Nr. ________  __________________________________   a. k.  ___________________

(vardas ir pavardė)                          (asmens kodas)

 

Pagal ______________________________________  ugdymo programą (kodas ___________)

(ugdymo programos pavadinimas)

 

mokėsi  _____  klasėje _________  metais

 

____________________________________________________  pažymėjimo  kodas _______

(pažymėjimo pavadinimas)

serija _____ Nr. ____________

 

________________________

(išdavimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavau

_________

(data)

 

________

(parašas)

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

Mokymosi rezultatai

Išlaikytų brandos egzaminų arba pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai

dalyko pavadinimas

programos kursas

valandų skaičius

įvertinimas

dalykas / egzaminas

tipas

įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktoriaus ______  m. _______   ___ d. įsakymu Nr. ____ perkelta (-as) į / palikta (-as) į _____ kl.

(spausdinami reikalingi žodžiai)

 

_________________

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

24 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Pradinio ugdymo pažymėjimų apskaitos žurnalo pavyzdinė forma)

 

PRADINIO UGDYMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ GAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Dokumento, pagal kurį gauti blankai, pavadinimas, data ir numeris

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIŠDUOTŲ PRADINIO UGDYMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Neišdavimo priežastis (nepanaudotas, sugadintas, sugrąžintas išdavusiai juos institucijai)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRADINIO UGDYMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Reg. Nr. ________  ___________________________________   a. k.  ___________________

(vardas ir pavardė)                                                  (asmens kodas)

 

______________________________________________ ugdymo programą (kodas ________)

(ugdymo programos pavadinimas)

 

baigė _______ metais.

 

______________________________________________________ pažymėjimo  kodas _____

(pažymėjimo pavadinimas)

serija _____ Nr. ____________

 

________________________

(išdavimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavau

_________

(data)

 

________

(parašas)

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

_________________

 


Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

25 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų apskaitos žurnalo pavyzdinė forma)

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ GAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Dokumento, pagal kurį gauti blankai, pavadinimas, data ir numeris

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIŠDUOTŲ PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ BLANKŲ APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Neišdavimo priežastis (nepanaudotas, sugadintas,  sugrąžintas išdavusiai juos institucijai)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAGRINDINIO IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Reg. Nr. _____   _____________________________________ , a. k. ____________________

(vardas ir pavardė)                                              (asmens kodas)

 

______________________________________________ ugdymo programą (kodas ________)

(ugdymo programos pavadinimas)

baigė _______ metais.

 

Pagrindinio išsilavinimo pažymėjimas, kodas ______ serija ____ Nr.  ____________

 

________________________

(išdavimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavau

_________

(data)

 

________

(parašas)

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

Mokymosi rezultatai

Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rezultatai

dalyko pavadinimas

įvertinimas

dalykas

įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

26 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

(Brandos atestatų ir jų priedų apskaitos žurnalo pavyzdinė forma)

 

BRANDOS ATESTATŲ IR JŲ PRIEDŲ BLANKŲ GAVIMO APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Dokumento, pagal kurį gauti blankai, pavadinimas, data ir numeris

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEIŠDUOTŲ BRANDOS ATESTATŲ IR JŲ PRIEDŲ BLANKŲ APSKAITA

(______________metai)

 

Pavadinimas

Kodas

Serija

Numeris

Neišdavimo priežastis (nepanaudotas,  sugadintas,  sugrąžintas išdavusiai juos institucijai)

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BRANDOS ATESTATŲ IR JŲ PRIEDŲ IŠDAVIMO APSKAITA

(_________________metai)

 

 

Reg. Nr. _____   _____________________________________ , a. k. ____________________

(vardas ir pavardė)                                              (asmens kodas)

 

____________________________________ programą (kodas _______) baigė ______ metais.

(ugdymo programos pavadinimas)

 

Vidurinį išsilavinimą įgijo _____ metais.

 

Brandos atestatas, kodas ______ serija ___ Nr. _______,  ____________ priedas, 

 

kodas______ serija ____ Nr. _____

 

________________________

(išdavimo data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gavau

_________

(data)

 

________

(parašas)

 

______________

(vardas ir pavardė)

 

Mokymosi rezultatai

Išlaikyti egzaminai

dalyko pavadinimas

programos kursas

valandų skaičius

įvertinimas

egzaminas

tipas

įvertinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

 


 

Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo

27 priedas

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-402 redakcija)

 

VERTINIMO SKALĖS BENDRAJAME UGDYME

 

Vertinimo1 skalė pradiniame ugdyme

Pasiekimų lygis

Įvertinimas įrašu2

aukštesnysis

padarė pažangą (žymima „p. p.“)

pagrindinis

patenkinamas

nepatenkinamas3

nepadarė pažangos (žymima „n. p.“)

1 Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pradinio ugdymo bendrosiose programose.

² Mokinių, ugdomų pagal pritaikytą individualizuotą programą, specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padarytos arba nepadarytos pažangos vertinimas; pasiekimų vertinimas mokantis dorinio ugdymo.

3 Mokiniui, nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“.

 

Dešimtbalė vertinimo4 skalė pagrindiniame ir viduriniame ugdyme

Pasiekimų lygis

Balai

Trumpas apibūdinimas

aukštesnysis

10 (dešimt)

puikiai

9 (devyni)

labai gerai

pagrindinis

8 (aštuoni)

gerai

7 (septyni)

pakankamai gerai

6 (šeši)

vidutiniškai

patenkinamas

5 (penki)

patenkinamai

4 (keturi)

pakankamai patenkinamai

nepatenkinamas

3 (trys)

nepatenkinamai

2 (du)

blogai

1 (vienas)

labai blogai

4 Vertinant mokinių pasiekimus orientuojamasi į pasiekimų lygius, apibrėžtus pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosiose programose.

 

Mokyklinių brandos egzaminų vertinimo5 skalė

Rezultatas

Balai

Išlaikyta

4–10

Neišlaikyta

1–3

5 Vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus.

Valstybinių brandos egzaminų vertinimo6 skalė (nuo 1999 m. iki 2012 m. įskaitytinai)

Rezultatas

Balai

Išlaikyta

1–100

Neišlaikyta

0

6 Kandidatų, laikiusių brandos egzaminą, žinių ir gebėjimų vertinimas pagal nustatytas vertinimo normas (vertinimo instrukcijas) ir lyginimas su kitų kandidatų žiniomis ir gebėjimais.

 

Valstybinių brandos egzaminų vertinimo7 skalė (nuo 2013 m.), išskyrus užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinį brandos egzaminą

Rezultatas

Pasiekimų lygis

Balai

Išlaikyta

aukštesnysis

86–100

pagrindinis

36–85

patenkinamas

16–35

Neišlaikyta

nepatenkinamas

1–15

7 Vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui.

 

Valstybinio užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) brandos egzamino vertinimo7 skalė (nuo 2013 m.)

Rezultatas

Pasiekimų lygis

Kalbos mokėjimo lygis pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis

Balai

Išlaikyta

aukštesnysis

B2

86–100

pagrindinis

36–85

patenkinamas

B1

16–35

Neišlaikyta

nepatenkinamas

1–15

7 Vertinimas pagal nustatytus vertinimo kriterijus ir kandidato brandos egzamino rezultato priskyrimas iš anksto nustatytam valstybinių brandos egzaminų pasiekimų lygiui.

 

_________________