Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. 290 patvirtinti LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS ORLAIVIŲ AVARIJŲ BEI INCIDENTŲ TYRIMŲ VADOVO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šie nuostatai reglamentuoja Susisiekimo ministerijos orlaivių avarijų bei incidentų tyrimų vadovo (toliau – tyrimų vadovas) uždavinius, funkcijas, teises, darbo organizavimo tvarką ir atsakomybę.

2. Tyrimų vadovas yra valstybės karjeros tarnautojas, tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas susisiekimo ministrui.

3. Tyrimų vadovas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, susisiekimo ministro įsakymais, Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvencijos 13 priedu ir kitais Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (ICAO) bei Europos civilinės aviacijos konferencijos (ECAC) ir Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais civilinės aviacijos avarijų bei incidentų tyrimą.

4. Tyrimų vadovas yra savarankiškas ir nepriklausomas spręsdamas savo kompetencijai priskirtus klausimus.

5. Tyrimų vadovo veikla finansuojama iš Susisiekimo ministerijai skirtų biudžeto asignavimų.

6. Tyrimų vadovas turi savo blanką, antspaudą su pavadinimu ir nešiojamą ant krūtinės skiriamąjį ženklą.

 

II. TYRIMŲ VADOVO UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

7. Tyrimų vadovo uždaviniai:

7.1. organizuoti visų civilinių orlaivių avarijų bei pavojingų incidentų, įvykusių Lietuvos Respublikos teritorijoje, ištyrimą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos tarptautinius įsipareigojimus (6.18.2*);

7.2. organizuoti visų Lietuvos Respublikoje registruotų civilinių orlaivių avarijų, įvykusių ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, ištyrimą, kai tokių tyrimų nevykdo kita valstybė (6.18.2*);

7.3. organizuoti visų Lietuvos Respublikoje registruotų ar Lietuvos Respublikoje įsteigtų įmonių eksploatuojamų civilinių orlaivių pavojingų incidentų, įvykusių ne Lietuvos Respublikos teritorijoje, ištyrimą, kai tokių tyrimų nevykdo kita valstybė (6.18.2*);

7.4. palaikyti ryšius su atitinkamomis Lietuvos Respublikos ir/ar užsienio valstybių civilinės aviacijos institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis (6.11*).

8. Tyrimų vadovas, vykdydamas jam pavestus uždavinius:

8.1. rengia civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo bei pranešimų nuostatus ir teikia juos tvirtinti susisiekimo ministrui (6.3.1*);

8.2. paskiria orlaivių avarijų bei pavojingų incidentų tyrimo komisijas, vadovauja jų darbui. Asmeniškai ištiria tyrimo požiūriu nesudėtingas avarijas ar pavojingus incidentus (6.18.2*);

8.3. teikia susisiekimo ministrui tvirtinti tyrimo komisijos sudėtį, kai Lietuvos Respublikoje registruotas orlaivis patiria avariją už Lietuvos Respublikos ribų;

8.4. organizuoja tyrimą ar asmeniškai ištiria orlaivių incidentus, kurie netraktuojami kaip pavojingi, bet kurių ištyrimas, tyrimų vadovo nuomone, gali turėti įtakos skrydžių saugai gerinti (6.18.2*);

8.5. nustato šių nuostatų 8.4 punkte paminėtų incidentų tyrimų vykdymo tvarką;

8.6. parengia pobūdį bei pavojingumą atitinkančia forma orlaivio avarijos ar incidento tyrimo ataskaitą;

8.7. remdamasis avarijos ar incidento tyrimo rezultatais, esant reikalui, pateikia skrydžių saugos rekomendacijas;

8.8. paskelbia Civilinės aviacijos administracijai (toliau – CAA) ir suinteresuotoms civilinės aviacijos įmonėms ar organizacijoms orlaivio avarijos ar incidento tyrimo ataskaitą;

8.9. informuoja atitinkamas užsienio valstybių civilinės aviacijos institucijas bei tarptautines organizacijas apie civilinių orlaivių avarijas bei pavojingus incidentus ir jų tyrimų išvadas sutinkamai su Civilinių orlaivių avarijų ir incidentų klasifikavimo, tyrimo bei pranešimų nuostatais (6.11*);

8.10. tvarko Lietuvos Respublikoje registruotų civilinių orlaivių avarijų ir pavojingų incidentų apskaitą (6.18.2*).

 

III. TYRIMŲ VADOVO TEISĖS

 

9. Tyrimų vadovas, atlikdamas jam pavestas funkcijas, turi teisę:

9.1. pateikęs tarnybinį pažymėjimą laisvai patekti į Lietuvos Respublikos CAA, tarptautinių oro uostų, visų civilinių aerodromų bei aviacijos įmonių ir organizacijų teritorijas, orlaivio avarijos ar incidento vietą, taip pat į avariją ar incidentą patyrusį orlaivį bei apžiūrėti jo vidų ar liekanas;

9.2. įvykus orlaivio avarijai ar incidentui, nedelsiant sudaryti daiktinių įrodymų sąrašą, užtikrinti skrydžio savirašių ir visos orlaivio dokumentacijos, galinčios turėti įtakos tyrimui, perėmimą ir apsaugą tyrimo laikotarpiui, kontroliuoti nuolaužų ir kitų orlaivio dalių pašalinimą iš įvykio vietos;

9.3. susipažinti su skrydžio savirašių bei kitos orlaivio dokumentacijos įrašų turiniu ir jais naudotis;

9.4. susipažinti su aukų kūnų apžiūros ar iš aukų kūnų paimtų mėginių tyrimų rezultatais;

9.5. nedelsdamas susipažinti su asmenų, susijusių su orlaivio eksploatavimu, patikros ar iš jų paimtų mėginių tyrimų rezultatais;

9.6. apklausti liudytojus;

9.7. patikrinti bet kokią gautą informaciją;

9.8. išsireikalauti ir susipažinti su reikiama informacija, turima orlaivio savininko, naudotojo ar gamintojo bei CAA, skrydžių valdymo tarnybos ar oro uosto administracijos;

9.9. kreiptis pagalbos, jei būtina, į kitų valstybių institucijas ar subjektus dėl:

9.9.1. įrangos ar įrengimų, reikalingų nuolaužų, orlaivio įrangos bei kitų su tyrimu susijusių objektų techniniam tyrimui atlikti, skrydžių savirašių informacijai dešifruoti, avarijos duomenims įvertinti, patiekimo;

9.9.2. avarijų tyrimo ekspertų specialioms užduotims atlikti, kai tiriama sudėtinga avarija, atsiuntimo;

9.10. kreiptis į kitos valstybės analogišką instituciją dėl avarijos ar incidento tyrimo delegavimo tai valstybei.

10. Tyrimų vadovas pagal savo kompetenciją leidžia tarnybinius raštus, nustatyta tvarka platina informaciją, susijusią su avarijų bei incidentų tyrimu.

11. Tyrimų vadovas teikia susisiekimo ministrui informaciją apie civilinių orlaivių avarijų tyrimą.

 

IV. TYRIMŲ VADOVO DARBO ORGANIZAVIMAS

 

12. Tyrimo vadovą, vadovaudamasis Aviacijos įstatymu, skiria ir atleidžia iš pareigų susisiekimo ministras Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

13. Tyrimų vadovas asmeniškai atsako už priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

14. Tyrimų vadovas naudojasi jo veiklai skirtomis lėšomis Susisiekimo ministerijos nustatyta tvarka. Lėšų panaudojimo kontrolę vykdo Susisiekimo ministerijos Apskaitos ir atsiskaitomybės skyrius.

15. Kiekvienais metais tyrimų vadovas pateikia Susisiekimo ministerijai reikalingų lėšų sąmatą ateinančių metų Susisiekimo ministerijos biudžetui formuoti. Esant būtinumui, tyrimų vadovas papildomai finansuojamas iš Susisiekimo ministerijos biudžeto.

16. Tyrimų vadovas gali vykti į komandiruotes darbo klausimais, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose.

 

V. TYRIMŲ VADOVO ATSAKOMYBĖ

 

17. Tyrimų vadovas atsako už tinkamą jam priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymą bei avarijų ir incidentų tyrimų išvadų objektyvumą Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

ORLAIVIŲ AVARIJŲ BEI INCIDENTŲ TYRIMŲ VADOVAS                         K. POVILONIS

______________

_______________

* Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos nuostatai (Žin., 1998, Nr. 83-2324; 1999, Nr. 84-2500)