VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS 2002 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 289 „DĖL AVANSINIO PELNO MOKESČIO DEKLARACIJOS FR0430 FORMOS IR JOS UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2006 m. birželio 8 d. Nr. VA-54

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu,

pakeičiu Avansinio pelno mokesčio deklaracijos FR0430 formos užpildymo taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 289 (Žin., 2002, Nr. 100 – 4487, toliau – taisyklės):

1. Papildau taisyklių 3 punktą šia sąvoka:

„pereinamasis mokestinis laikotarpis – tai mokestinis laikotarpis, kai yra keičiami vieneto mokestiniai metai. Pereinamojo laikotarpio pradžia yra diena po ankstesnių kalendorinių metų pabaigos (jei ankstesnis mokestinis laikotarpis buvo kalendoriniai metai), o pabaiga – diena prieš naujo mokestinio laikotarpio pradžią. Jei ankstesnis mokestinis laikotarpis nesutapo su kalendoriniais metais, tai pereinamojo laikotarpio pradžia yra diena po ankstesnio mokestinio laikotarpio pabaigos, o pabaiga – diena prieš naujo mokestinio laikotarpio pradžią“.

2. Papildau taisykles nauja dalimi „Deklaracijos pildymas, kai vienetui nustatomas kitoks mokestinis laikotarpis“. Šią dalį laikau VI dalimi ir ją išdėstau taip:

 

VI. DEKLARACIJOS PILDYMAS, KAI VIENETUI NUSTATOMAS KITOKS MOKESTINIS LAIKOTARPIS

 

36. Vienetai, kuriems AVMI viršininko sprendimu nustatomas kitoks mokestinis laikotarpis arba kuriems leidžiama buvusį kitokį mokestinį laikotarpį pakeisti į kalendorinių metų arba kitokį mokestinį laikotarpį (toliau – naujas mokestinis laikotarpis), naujo mokestinio laikotarpio deklaraciją turi užpildyti Taisyklėse nustatyta tvarka pagal pasirinktą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.

Kai mokestinio laikotarpio avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, nustatant avansinio pelno mokesčio sumas, į pelno mokesčio sumas, apskaičiuotas už pereinamąjį mokestinį laikotarpį, neatsižvelgiama.

37. Vienetai už pereinamąjį laikotarpį privalo pateikti atskirą deklaraciją. Deklaracijoje už pereinamąjį laikotarpį vienetai apskaičiuoja mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių. Vienetai pereinamojo laikotarpio deklaraciją turi užpildyti Taisyklėse nustatyta tvarka pagal pasirinktą avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo būdą.

38. Vienetai deklaracijas už pereinamąjį laikotarpį AVMI turi pateikti ne vėliau kaip pereinamojo mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną.

39. Deklaracijos už pereinamąjį laikotarpį A dalies 1–8 ir 12 laukeliai užpildomi Taisyklių 17–20 punktuose nustatyta tvarka.

40. Deklaracijos už pereinamąjį laikotarpį A dalies 9, 10 ir 11 laukeliai užpildomi Taisyklių 21 punkte nustatyta tvarka, t. y. šiuose laukeliuose įrašomas visas vieneto mokestinis laikotarpis, buvęs iki jo pakeitimo, neatsižvelgiant į pereinamojo mokestinio laikotarpio trukmę.

41. Deklaracijos už pereinamąjį laikotarpį B, C ir D dalys pildomos, atsižvelgiant į pereinamojo mokestinio laikotarpio trukmę:

41.1. jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiuoja pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, ir pereinamasis laikotarpis yra:

41.1.1. trumpesnis nei 9 mėnesiai arba lygus 9 mėnesiams – vienetas pildo deklaracijos B dalį,

41.1.2. ilgesnis nei 9 mėnesiai – vienetas pildo deklaracijos B ir C dalis.

41.2. Jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiuoja pagal numatomą mokestinių metų pelno mokesčio sumą, tai pereinamojo laikotarpio deklaracijoje pildoma tik D dalis.

42. Pereinamojo laikotarpio deklaracijų B, C ir D dalių atitinkami 13, 14, 19, 21 ir 22 laukeliai, apskaičiuojant vienam ketvirčiui tenkančio avansinio pelno mokesčio sumą, pildomi Taisyklėse nustatyta tvarka.

Kai vieneto pereinamojo laikotarpio paskutinis ketvirtis pasibaigia nepasibaigus visam I, II, III ar IV ketvirčiui, tai nepilnam ketvirčiui (mažiau kaip trys mėnesiai) tenkanti avansinio pelno mokesčio suma nurodoma pildomose deklaracijų B, C ar D dalyse, apskaičiuojama pagal tam ketvirčiui tenkančių pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. 2006 m. sausio 15 d. vienetui AVMI viršininko sprendimu nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis – nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 2007 m. balandžio 30 d. Vienetas iki 2006 m. sausio 31 d. privalo pateikti deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį (nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d.).

Vienetas avansinį pelno mokestį skaičiavo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus. Tarkime, kad deklaracijos 14 laukelyje vienetas apskaičiavo 3000 Lt vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą. Deklaracijos 15 laukelyje vienetas turi įrašyti I ketvirčio 3000 Lt avansinio mokesčio sumą, t. y. 2006 m. 01- 03 mėnesių, o 16 laukelyje – II ketvirčio 1000 Lt avansinio mokesčio sumą (3000 Lt: 3 mėn. x 1 mėn.), t. y. tik vieno mėnesio (balandžio). Deklaracijos 17 laukelis nepildomas.

43. Vienetai, kurie einamuoju mokestiniu laikotarpiu iki naujo mokestinio laikotarpio pradžios jau pateikė deklaracijas AVMI, turi jas patikslinti ir perskaičiuoti tose deklaracijose apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą avansinio pelno mokesčio sumas, atsižvelgdami į pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių.

44. Vienetai patikslintas deklaracijas už pereinamąjį laikotarpį AVMI turi pateikti kartu su pirmąja naujo mokestinio laikotarpio deklaracija, t. y. ne vėliau kaip naujo mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio paskutinę dieną.

45. Patikslintos deklaracijos A dalies 1–8 ir 12 laukeliai užpildomi Taisyklių 17–20 punktuose nustatyta tvarka.

46. Vienetai, kurių mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais, ir kurie vėliau perėjo prie kitokio mokestinio laikotarpio, patikslintoje deklaracijoje už pereinamąjį laikotarpį 9 laukelyje nurodo visą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija tikslinama (neatsižvelgiant į tai, kad patikslintoje deklaracijoje avansinis pelno mokestis apskaičiuojamas tik už pereinamąjį mokestinį laikotarpį), o 10 ir 11 laukelių nepildo.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. 2006 metais jis perėjo prie kitokio mokestinio laikotarpio -nuo gegužės 1 d. iki kitų metų balandžio 30 d. Vienetas, teikdamas patikslintą 2006 metų deklaraciją už pereinamąjį mokestinį laikotarpį (nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d.), patikslintos deklaracijos 9 laukelyje įrašo „2006“ metus, o 10 ir 11 laukelių nepildo.

Vienetai, kurių mokestinis laikotarpis nesutapo su kalendoriniais metais, ir kurie vėliau perėjo prie mokestinio laikotarpio, kuris sutampa su kalendoriniais metais (arba perėjo prie kitokio mokestinio laikotarpio), patikslintoje deklaracijoje už pereinamąjį laikotarpį 10-11 laukelyje nurodo visą mokestinį laikotarpį, kurio deklaracija tikslinama, o 9 laukelio nepildo.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis nesutampa su kalendoriniais metais (prasideda gegužės 1 d. ir baigiasi kitų metų balandžio 30 d.). Nuo 2007 m. sausio 1 d. vienetas perėjo prie kitokio mokestinio laikotarpio, sutampančio su kalendoriniais metais. Vienetas teikdamas patikslintą 2006 metų deklaraciją už pereinamąjį mokestinį laikotarpį (nuo 2006 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.), patikslintos deklaracijos 10 laukelyje įrašo „2006-05-01“, 11 laukelyje įrašo „2007-04-30“, o 9 laukelio nepildo.

47. Patikslinamųjų deklaracijų B, C ir D dalys pildomos, atsižvelgiant į pereinamojo mokestinio laikotarpio trukmę:

47.1. jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiavo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, ir jam nustatytas naujas mokestinis laikotarpis prasideda:

47.1.1. nepasibaigus devyniems buvusio mokestinio laikotarpio mėnesiams, ir IV ketvirčio deklaracija dar nepateikta, tai patikslintoje deklaracijoje tikslinama tik B dalis,

47.1.2. nuo IV ketvirčio pirmo, antro ar trečio mėnesio, ir deklaracija už tą ketvirtį jau pateikta, tai patikslintoje deklaracijoje tikslinama tik C dalis,

47.1.3. nuo IV ketvirčio pirmo mėnesio, ir šio laikotarpio deklaracija dar nepateikta, tai deklaracijos B dalis (už I, II ir III ketvirčius) netikslinama;

47.2. jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiavo pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, ir einamuoju mokestiniu laikotarpiu pateikė vieną deklaraciją, kurioje buvo užpildytos jos abi B ir C dalys, tai šios dalys tikslinamos pagal Taisyklių 47.1.1–47.1.3 punktų nuostatas;

47.3. jei vienetas avansinį pelno mokestį skaičiavo pagal numatomą mokestinių metų pelno mokesčio sumą, tai patikslintoje deklaracijoje pildoma tik D dalis.

48. Patikslintų deklaracijų B, C ir D dalių atitinkami 13, 14, 19, 21 ir 22 laukeliai, apskaičiuojant vienam ketvirčiui tenkančio avansinio pelno mokesčio sumą, pildomi Taisyklėse nustatyta tvarka.

Kai vienetui nustatytas naujas mokestinis laikotarpis prasideda nepasibaigus visam buvusio mokestinio laikotarpio I, II, III ar IV ketvirčio laikotarpiui, tai nepilnam ketvirčiui (mažiau kaip trys mėnesiai) tenkanti avansinio pelno mokesčio suma nurodoma pildomose patikslintų deklaracijų B, C ar D dalyse, apskaičiuojama pagal tam ketvirčiui tenkančių pereinamojo mokestinio laikotarpio mėnesių skaičių ir įrašoma deklaracijos B, C ar D dalies atitinkamo tokio ketvirčio laukelyje:

48.1. pildant patikslintos deklaracijos B dalį, nepilnam pereinamojo mokestinio laikotarpio ketvirčiui tenkanti avansinio pelno mokesčio suma apskaičiuojama 14 laukelyje, apskaičiuotą vieno ketvirčio sumą, padalinus iš 3 mėnesių ir padauginus iš tam ketvirčiui tenkančių mėnesių skaičiaus. Taip apskaičiuota suma įrašoma atitinkamame deklaracijos 15–17 laukelyje.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais. Tarkime, kad 2006 m. sausio 30 d. vienetas pateikė AVMI deklaraciją, kurioje užpildė B dalį ir jos 14 laukelyje apskaičiavo 2006 mokestinių metų 3000 Lt vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio sumą. I, II ir III ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma (t. y. ta pati 3000 Lt suma) buvo įrašyta deklaracijos 15, 16 ir 17 laukeliuose. Vėliau vieneto prašymu dėl veiklos ypatybių jam buvo nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis (nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki kitų kalendorinių metų balandžio 30 d.). Pirmasis kitoks mokestinis laikotarpis prasidės nuo 2006 m. gegužės 1 d. ir baigsis 2007 m. balandžio 30 d.

Tokiu atveju iki 2006 m. gegužės 31 d. vienetas turės pateikti patikslintą deklaraciją ir perskaičiuoti avansinį pelno mokestį už pereinamąjį mokestinį laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d.

Kadangi deklaracijos 14 laukelyje buvo apskaičiuota 3000 Lt vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma, tai patikslintos deklaracijos 15 laukelyje vienetas turi įrašyti I ketvirčio 3000 Lt avansinio mokesčio sumą, t. y. 2006 m. 01–03 mėnesių, o 16 laukelyje – II ketvirčio 1000 Lt avansinio mokesčio sumą (3000 Lt: 3 mėn. x 1 mėn.), t. y. tik vieno mėnesio (balandžio). Deklaracijos 17 laukelis nepildomas.

48.2. pildant patikslintos deklaracijos C dalį, kai vienetui nustatytas kitoks mokestinis laikotarpis prasideda nuo IV ketvirčio antro ar trečio mėnesio, tai nepilnam pereinamojo mokestinio laikotarpio IV ketvirčiui tenkanti avansinio pelno mokesčio suma apskaičiuojama 19 laukelyje apskaičiuotą vieno ketvirčio sumą, padalijus iš 3 mėnesių ir padauginus iš tam ketvirčiui tenkančių mėnesių skaičiaus. Taip apskaičiuota suma įrašoma deklaracijos C dalies 20 laukelyje.

Kai vieneto naujas mokestinis laikotarpis prasideda IV ketvirčio pirmą mėnesį, tai, pildydamas patikslintą deklaraciją už pereinamąjį laikotarpį, vienetas nepildo 19 ir 20 laukelių;

48.3. pildant patikslintos deklaracijos D dalį, kai vienetas pasirinkęs mokėti avansinį pelno mokestį pagal numatomą mokestinio laikotarpio pelno mokesčio sumą, tai, apskaičiuojant nepilnam ketvirčiui tenkančią avansinio pelno mokesčio sumą, deklaracijos D dalies 22 laukelyje apskaičiuota vieno ketvirčio suma padalinama iš 3 mėnesių ir padauginama iš tam ketvirčiui tenkančių mėnesių skaičiaus. Taip apskaičiuota suma įrašoma atitinkamame deklaracijos 23–26 laukelyje.

 

Pavyzdys

 

Vieneto mokestinis laikotarpis sutapo su kalendoriniais metais, tačiau vėliau Vieneto prašymu dėl veiklos ypatybių jam bus nustatytas mokestinis laikotarpis nuo kalendorinių metų gegužės 1 d. iki kitų kalendorinių metų balandžio 30 d. Pirmasis kitoks mokestinis laikotarpis prasidės nuo 2006 m. gegužės 1 d. ir baigsis 2007 m. balandžio 30 d. Vienetas iki 2006 m. gegužės 31d. turėsi patikslinti deklaraciją už pereinamąjį mokestinį laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. balandžio 30 d. Patikslintos deklaracijos D dalies 22 laukelyje apskaičiuota 3000 Lt vieno ketvirčio avansinio pelno mokesčio suma. Deklaracijos 23 laukelyje vienetas turi įrašyti I ketvirčio 3000 Lt avansinio mokesčio sumą, t. y. 2006 m. 01–03 mėnesių, o 24 laukelyje – II ketvirčio 1000 Lt avansinio mokesčio sumą (3000 Lt: 3 mėn. x 1 mėn.), t. y. tik vieno mėnesio (balandžio). Deklaracijos 25 ir 26 laukeliai nepildomi.

49. Avansinis pelno mokestis už pereinamąjį laikotarpį turi būti sumokėtas tais pačiais terminais kaip ir einamųjų metų avansinis pelno mokestis – ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno einamųjų mokestinių metų ketvirčio dieną, o už paskutinį ketvirtį – ne vėliau kaip iki šio ketvirčio paskutinio mėnesio 25 dienos.“.

3. Buvusias Taisyklių VI–VII dalis atitinkamai laikau VII–VIII dalimis.

4. Buvusius Taisyklių 36–38 punktus atitinkamai laikau 50–52 punktais.

 

 

 

VIRŠININKAS                                                                                MODESTAS KASELIAUSKAS