LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL TELEKARDIOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2011 m. gegužės 9 d. Nr. V-455

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 6 dalimi bei atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2011 m. balandžio 12 d. nutarimą Nr. 3/6 „Dėl Telekardiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Telekardiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2011 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-455

 

TELEKARDIOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR JŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Telekardiologijos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato telekardiologijos paslaugų teikimo reikalavimus ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

2.1. DICOM – (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine) tarptautinis standartas, naudojamas skaitmeniniams medicininiams vaizdams perduoti kompiuteriniais tinklais.

2.2. Forma Nr. 027 – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (Žin., 1999, Nr. 103-2972) patvirtinta forma Nr. 027/a „Išrašas iš medicininių dokumentų“.

2.3. HL7 v3 (angl. Health Level Seven Version 3) – sąveikumo ir duomenų mainų tarptautinis standartas, naudojamas sveikatos priežiūros srityje.

2.4. HL7 CDA (angl. Health Level Seven Clinical Document Architecture) – klinikinių duomenų struktūros tarptautinis standartas.

2.5. HOLTER tyrimas – ilgalaikė elektrokardiogramos stebėsena.

2.6. Kardiologinis tyrimas – širdies ultragarsiniai tyrimai ir (ar) HOLTER tyrimas.

2.7. Kardiologinio tyrimo duomenys – paciento asmens duomenys, jo kardiologinio tyrimo duomenys ir šio tyrimo skaitmeniniai vaizdai.

2.8. Kardiologinį tyrimą atliekanti asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – ASPĮ) – ambulatorines antrinio lygio kardiologijos paslaugas teikianti ASPĮ, atitinkanti Aprašo 4 punkte nurodytus reikalavimus.

2.9. Konsultuojančioji ASPĮ – ambulatorines tretinio lygio kardiologijos paslaugas teikianti ASPĮ, atitinkanti Aprašo 5 punkte nurodytus reikalavimus.

2.10. Telekardiologijos paslauga – ambulatorines antrinio lygio kardiologijos paslaugas teikiančios ASPĮ gydytojo kardiologo (arba vaikų kardiologo) konsultacijos dalis, kai atliekamas paciento kardiologinis tyrimas, o šio tyrimo duomenys kompiuteriniais tinklais (internetu) perduodami konsultuojančiajai ASPĮ kardiologinio tyrimo rezultatams įvertinti ir aprašymui atlikti.

3. Telekardiologijos paslauga susideda iš šių etapų:

3.1. kardiologinio tyrimo atlikimas;

3.2. kardiologinio tyrimo duomenų persiuntimas konsultuojančiajai ASPĮ;

3.3. kardiologinio tyrimo duomenų vertinimas ir archyvavimas;

3.4. vertinimo rezultatų (aprašymo) persiuntimas paciento kardiologinį tyrimą atlikusiai ASPĮ.

 

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

4. Reikalavimai kardiologinį tyrimą atliekančiai ASPĮ:

4.1. būtina turėti galiojančią licenciją antrinio lygio ambulatorinėms kardiologijos ir (ar) vaikų kardiologijos paslaugoms teikti;

4.2. ASPĮ vadovas privalo paskirti asmenį, atsakingą už paciento kardiologinio tyrimo duomenų, ASPĮ vadovo nustatyta tvarka persiunčiamų konsultuojančiajai ASPĮ, saugumą ir kokybę. Kardiologinio tyrimo duomenų persiuntimo tvarka nustatoma vadovaujantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12 „Dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 7-268);

4.3. ASPĮ, atlikdama kardiologinį tyrimą, turi vadovautis įstaigos vadovo patvirtintais šių paslaugų kokybės ir paciento tyrimo duomenų saugumo užtikrinimo procedūrų aprašais;

4.4. ASPĮ naudojama skaitmeninė įranga turi būti visiškai suderinta su konsultuojančiosios ASPĮ skaitmenine įranga;

4.5. ASPĮ privalo pildyti pacientų registracijos žurnalą (gali būti pildomas ir elektroninis pacientų registracijos žurnalas);

4.6. ASPĮ turi prisijungti prie konsultuojančiosios ASPĮ uždarojo duomenų perdavimo kompiuterinio tinklo, leidžiančio kardiologinį tyrimą atliekančiai ASPĮ saugiai perduoti kardiologinių tyrimų duomenis ir gauti tyrimų rezultatų aprašymus, o konsultuojančiajai ASPĮ suteikiančio tiesioginės kardiologinio tyrimo duomenų peržiūros galimybę.

5. Reikalavimai konsultuojančiajai ASPĮ:

5.1. būtina turėti galiojančią licenciją tretinio lygio ambulatorinėms kardiologijos ir (ar) vaikų kardiologijos paslaugoms teikti;

5.2. ASPĮ vadovas privalo paskirti asmenį, atsakingą už paciento duomenų saugumą ir kokybę persiunčiant kardiologinių tyrimų rezultatų aprašymus ASPĮ vadovo nustatyta tvarka. Kardiologinių tyrimų rezultatų aprašymų siuntimo tvarka nustatoma vadovaujantis Elektroninių dokumentų valdymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos archyvų departamento direktoriaus 2006 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. V-12;

5.3. atlikdama kardiologinio tyrimo duomenų vertinimą ir archyvavimą, ASPĮ turi vadovautis įstaigos vadovo patvirtintais šio tyrimo duomenų vertinimo ir archyvavimo kokybės bei duomenų saugumo užtikrinimo procedūrų aprašais;

5.4. ASPĮ privalo pildyti pacientų registracijos žurnalą (gali būti pildomas ir elektroninis pacientų registracijos žurnalas);

5.5. ASPĮ turi būti prisijungusi prie uždarojo duomenų perdavimo kompiuterinio tinklo, užtikrinančio saugią kardiologinių tyrimų duomenų peržiūrą ir leidžiančio formuoti bei išsiųsti tyrimų rezultatų aprašymus.

6. Patalpos, kuriose teikiamos telekardiologijos paslaugos, turi atitikti galiojančias higienos normas.

7. Visa telekardiologijos paslaugas teikiančių ASPĮ naudojama skaitmeninė kardiologijos įranga turi būti aprobuota naudoti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

8. Kardiologinio tyrimo duomenys persiunčiami ir saugomi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 152-7759) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. V-89 „Dėl Reikalavimų sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 16-774) nustatyta tvarka:

8.1. širdies ultragarsinių tyrimų duomenys turi būti persiunčiami ir saugomi tarptautiniu DICOM 3.0 formatu;

8.2. forma Nr. 027 turi atitikti HL7 CDA dokumento formato reikalavimus. Ji persiunčiama pagal HL7 v3 standarte nustatytą protokolą.

9. Jei 8 punkte nurodytuose teisės aktuose tvarka dar neįgyvendinta, laikinai kardiologinio tyrimo duomenys gali būti persiunčiami ir saugojami šį tyrimą atliekančios ir konsultuojančiosios ASPĮ suderintu skaitmeniniu formatu. Tokiu atveju konsultuojančioji įstaiga privalo saugoti duomenis ir vienu iš standartinių formatų.

10. Konsultuojančiosios ASPĮ techninę įrangą sudaro:

10.1. kompiuterizuota gydytojo darbo vieta, kurioje įdiegiama specializuota programinė įranga kardiologinio tyrimo duomenų analizei atlikti;

10.2. vaizdų archyvavimo programinė įranga ir duomenų archyvas;

10.3. HOLTER tyrimo duomenų archyvavimo programinė įranga ir duomenų archyvas;

10.4. informacinės sistemos programinė įranga;

10.5. uždarojo duomenų perdavimo kompiuterinio tinklo įranga;

10.6. sistemos atsarginių kopijų darymo ir atkūrimo priemonės.

11. Konsultuojančioji ASPĮ, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, privalo užtikrinti tyrimų duomenų saugumą ir slaptumą.

 

IV. TELEKARDIOLOGIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

12. Telekardiologijos paslauga kardiologinį tyrimą atliekančioje ASPĮ teikiama taip:

12.1. Kardiologinį tyrimą skiria, jo apimtį ir atlikimo būdą pagal savo kompetenciją nurodo II lygio ambulatorines paslaugas teikiantis gydytojas kardiologas (arba vaikų kardiologas), pildydamas atitinkamus medicinos dokumentus.

12.2. Kardiologinį tyrimą atlieka gydytojas kardiologas (arba vaikų kardiologas) arba kitas gydytojas, turintis teisę atlikti echoskopinius tyrimus. Ilgalaikės elektrokardiogramos stebėsenos aparatą gali prijungti ir nuimti bendrosios praktikos slaugytoja, dalyvaujant gydytojui, jeigu gydytojo dalyvavimą numato ASPĮ vadovo ar jo įstatyminio atstovo patvirtinta kardiologinio tyrimo atlikimo metodika. Gauti kardiologinio tyrimo skaitmeniniai duomenys perduodami konsultuojančiajai ASPĮ ir joje archyvuojami.

12.3. Kardiologinį tyrimą atliekanti ASPĮ šios įstaigos vadovo patvirtinta tvarka užpildo paciento elektroninį siuntimą – formą Nr. 027. Šioje formoje būtina nurodyti paciento statistinės apskaitos kortelės numerį ir paciento identifikavimo duomenis (asmens kodą arba draudžiamojo identifikavimo kodą).

13. Telekardiologijos paslauga konsultuojančiojoje ASPĮ teikiama taip:

13.1. Gavęs visus duomenis (formos Nr. 027 siuntimą ir skaitmeninius medicininius vaizdus), konsultuojančiosios ASPĮ gydytojas kardiologas (arba vaikų kardiologas) arba kitas gydytojas, turintis teisę atlikti echoskopinius tyrimus, juos apdoroja, įvertina ir aprašo atitinkamuose medicinos dokumentuose (dokumentai gali būti pildomi ir elektroniniu būdu). Pagal dokumentų duomenis turi būti galima identifikuoti konsultuojantįjį gydytoją.

13.2. Kardiologinio tyrimo rezultatų aprašymas, siuntimo (forma Nr. 027) duomenys ir skaitmeniniai šio tyrimo duomenys turi būti susieti su paciento registracijos žurnale esančiais įrašais. Visi šie dokumentai išsaugomi konsultuojančiosios ASPĮ informacinėje sistemoje ir persiunčiami tyrimą atlikusiai ASPĮ. Persiuntimo būdą ir terminus nustato kardiologinį tyrimą atlikusios ASPĮ ir konsultuojančiosios ASPĮ sutartis.

13.3. Kardiologinio tyrimo rezultatų aprašymui, siuntimo (forma Nr. 027) duomenims ir skaitmeniniams šio tyrimo duomenims perduoti naudojamas uždarasis duomenų perdavimo kompiuterinis tinklas ir konsultuojančiosios ASPĮ informacinė sistema.

 

V. DUOMENŲ ARCHYVAVIMAS

 

14. Konsultuojančiojoje ASPĮ kardiologinių tyrimų duomenys archyvuojami ir saugojami 15 metų teisės aktų nustatyta tvarka.

 


VI. APMOKĖJIMO TVARKA

 

15. Teritorinė ligonių kasa sudaro sutartį su kardiologinį tyrimą atliekančia ASPĮ dėl gydytojo kardiologo (arba vaikų kardiologo) antrinio lygio konsultacijos, kai teikiama telekardiologijos paslauga, išlaidų apmokėjimo.

16. Gydytojo kardiologo (arba vaikų kardiologo) antrinio lygio konsultacijos, kai teikiama telekardiologijos paslauga, teikimą ir išlaidų apmokėjimą reglamentuoja Aprašas bei Asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl bazinių kainų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 57-1611).

17. Kardiologinį tyrimą atlikusi ASPĮ ir konsultuojančioji ASPĮ tarpusavyje atsiskaito sutarties pagrindu. Sutarčių sudarymą reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262) ir kiti teisės aktai.

 

_________________