LIETUVOS RESPUBLIKOS

KARO PRIEVOLĖS ĮSTATYMO 8, 154, 155, 1512, 16, 17, 18, 19, 30 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI II SKYRIAUS TREČIOJO SKIRSNIO IR 151 STRAIPSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. liepos 13 d. Nr. IX-2359

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 106-2427; 1999, Nr. 59-1918; 2000, Nr. 64-1933; 2003, Nr. 38-1725, Nr. 42-1912, Nr. 104-4644)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 3, 5, 6 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Asmenys, pripažinti kaltais dėl padarytų tyčinių nusikaltimų, už kuriuos jiems buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė, į privalomąją pradinę karo tarnybą nešaukiami.“

2. 8 straipsnio 5 dalies 2 punkte vietoj skaičiaus „3“ įrašyti skaičių „4“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) atlikę tarnybą vienu iš šio straipsnio 4 dalyje nurodytų būdų ir gavę šios tarnybos atlikimą patvirtinantį pažymėjimą;“.

3. Pakeisti 8 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Privalomoji pradinė karo tarnyba vienu iš šio straipsnio 4 dalies 1, 3, 4 ir 5 punktuose nurodytų būdų gali būti pakeista krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka Administravimo tarnybos karo prievolės centro sprendimu (išskyrus išimtį, nustatytą šio straipsnio 7 dalyje). Šiais būdais atliekamos tarnybos trukmę ir jos atlikimą patvirtinančių pažymėjimų formą kariuomenės vado siūlymu nustato krašto apsaugos ministras.“

4. 8 straipsnio 7 dalyje vietoj skaičiaus „3“ įrašyti skaičių „4“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Pretenduojantiems į vidaus tarnybą asmenims privalomoji pradinė karo tarnyba šio straipsnio 4 dalies 4 punkte nurodytu būdu pakeičiama krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka.“

 

2 straipsnis. II skyriaus trečiojo skirsnio pripažinimas netekusiu galios

II skyriaus trečiąjį skirsnį pripažinti netekusiu galios.

 

3 straipsnis. 151 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

151 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

4 straipsnis. 154 straipsnio 2 dalies pakeitimas

154 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „administratorius“ įrašyti žodžius „administracijos direktorius“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas karo prievolės administravimo funkcijas, išskyrus priskirtas savivaldybės karo prievolininkų atrankos komisijai (toliau – savivaldybės atrankos komisija), atlieka šaukimui organizuoti savivaldybės paskirtas ir reikalingus įgaliojimus turintis tarnautojas (toliau – savivaldybės administracijos tarnautojas). Jo pareiginius nuostatus, atitinkančius pavyzdinių nuostatų reikalavimus, tvirtina, jį skiria bei atleidžia savivaldybės administracijos direktorius.“

 

5 straipsnis. 155 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktų pakeitimas

1. Pakeisti 155 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) atlieka savivaldybės teritorijoje gyvenančių ikišauktinio amžiaus jaunuolių apskaitą;“.

2. Pakeisti 155 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) organizuoja vengiančių įsirašyti į karinę įskaitą, vengiančių sveikatos tikrinimo ikišauktinio amžiaus jaunuolių ir šauktinių paiešką bei jų patraukimą administracinėn ar baudžiamojon atsakomybėn;“.

 

6 straipsnis. 1512 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 1512 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Už tinkamumo karo tarnybai tikrinimo dienas regioniniuose karo prievolės centruose ar savivaldybės atrankos komisijose šauktiniams išmokama 0,1 minimalaus gyvenimo lygio dydžio dienpinigių.“

2. Pakeisti 1512 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šauktiniams apmokamos kelionės iš gyvenamosios vietos į regioninį karo prievolės centrą ar savivaldybės atrankos komisiją ir atgal arba į tarnybos vietą išlaidos pagal pateiktus keleivinio transporto (išskyrus taksi) bilietus, o tokių bilietų nepateikus – pagal nustatyta tvarka patvirtintus važiavimo paprastu autobusu ir (ar) traukinio bendruoju keleiviniu vagonu maksimalius tarifinius įkainius. Kelionės išlaidos neapmokamos, kai karo prievolininkas vežamas Administravimo tarnybos transportu arba kai jis šio transporto atsisako.“

 

7 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnio 1 dalį, 2 dalį pripažinti netekusia galios ir visą straipsnį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Tarnybos vieta

Privalomosios pradinės karo tarnybos kariai tarnybą atlieka Lietuvos kariuomenėje.“

 

8 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Į privalomąją pradinę karo tarnybą gali būti pašaukti Lietuvos Respublikos piliečiai nuo 19 iki 26 metų. Piliečiai, parašę prašymą savivaldybės atrankos komisijai arba regioniniam karo prievolės centrui, tarnybą gali pradėti ir būdami 18 metų, o krašto apsaugos ministro sutikimu taip pat ir 27 metų, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnio 1 ir 3 dalyse numatytus atvejus.“

 

9 straipsnis. 18 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 18 straipsnį 4 dalimi:

4. Paleidimo iš privalomosios pradinės karo tarnybos tvarką nustato krašto apsaugos ministras.“

 

10 straipsnis. 19 straipsnio 7 dalies pakeitimas

19 straipsnio 7 dalyje vietoj skaičiaus „3“ įrašyti skaičių „4“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Būtinųjų karinių mokymų metu karo prievolininkams taikomos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams nustatytos socialinės garantijos, jie maitinami ir jiems išduodama nustatyto pavyzdžio apranga. Taip pat jiems mokamos privalomosios pradinės karo tarnybos kariams nustatytos išmokos buitinėms išlaidoms iš Krašto apsaugos ar Vidaus reikalų ministerijoms skiriamų valstybės biudžeto lėšų, atsižvelgiant į tai, kurios sistemos institucijoje jie atlieka būtinuosius karinius mokymus. Šios socialinės garantijos, aprūpinimo sąlygos ir išmokos tokia pačia tvarka taikomos ir karo prievolininkams, atliekantiems tarnybą šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytu būdu.“

 

11 straipsnis. 30 straipsnio 3 dalies pakeitimas

30 straipsnio 3 dalyje vietoj skaičiaus „3“ įrašyti skaičių „4“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Aukštųjų ir aukštesniųjų mokyklų vadovai privalo sudaryti studentams tokias mokymosi sąlygas, kad šie galėtų atlikti tarnybą šio įstatymo 8 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatytu būdu.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________