LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.05.05:2004 „STATINIO PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS DALIS“ PATVIRTINIMO

 

2003 m. gruodžio 24 d. Nr. 701

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2002, Nr. 20-766) 11.5 punktu,

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.05.05:2004 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis“ (pridedama).

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2000 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“ patvirtinimo ir organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997 „Statinio projekto sudėtis“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 67-2031) 1 punktą ir šiuo punktu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 1.05.05:2000 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 123 „Dėl kai kurių aplinkos ministro įsakymų dalinio pakeitimo“ (Žin., 2002, Nr. 31-1175) 1.3 punktą;

2.3. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 670 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2000 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“, patvirtintą aplinkos ministro 2000 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 329 „Dėl organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2000 „Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis“ patvirtinimo ir organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.05.02:1997 „Statinio projekto sudėtis“ dalinio pakeitimo“, papildymo“ (Žin., 2003, Nr. 4-155).

 

 

Aplinkos Ministras                                                                                                     Arūnas Kundrotas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 701

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.05.05:2004

 

STATINIO PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS DALIS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtį [5.4].

2. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalyje turi būti įvertinama esama aplinkos būklė, statinyje planuojamos ūkinės veiklos poveikis aplinkai ir numatytos priemonės šiam poveikiui sumažinti.

3. Šis Reglamentas taikomas rengiant statinių projektus [5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8]:

3.1. kai neprivalomas planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas, tačiau juos statant, rekonstruojant ar eksploatuojant bei keičiant gamybos technologiją bus veikiama aplinka;

3.2. kai būtina detalizuoti ar patikslinti numatytų poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje sprendinių ir priemonių įgyvendinimą;

3.3. kai, užbaigus statyti statinius, yra reikalingas Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) gamtos išteklių naudojimo leidimas.

4. Reglamentas yra privalomas visiems statybos proceso dalyviams, RAAD ir kitoms Aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai priklausančioms institucijoms, valstybinę teritorijų planavimo ir statybos priežiūrą atliekantiems viešojo administravimo subjektams, savivaldybėms [5.3].

 

II. NUORODOS

 

5. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

5.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą (Žin., 1992, Nr. 5-75);

5.2. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymą (Žin., 1996, Nr. 82–1965; 2000, Nr. 39–1092);

5.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

5.4. statybos techninį reglamentą STR 1.05. 06:2002 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2144);

5.5. statybos techninį reglamentą STR 1.05.07:2002 „Statinio projektavimo sąlygų sąvadas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2153);

5.6. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ (Žin., 2002, Nr. 55-2203);

5.7. aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 32–99 „Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 106-3087);

5.8. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, atnaujinimo ir panaikinimo taisykles (Žin., 2002, Nr. 85-3684).

 

III. SĄVOKOS

 

6. Šiame Reglamente vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme [5.1], Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatyme [5.2], Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [5.3];

 

IV. STATINIO PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS DALIS

 

7. Statytojas (užsakovas), pateikdamas savivaldybės administracijos direktoriui ar kitam jo įgaliotam savivaldybės administracijos tarnautojui prašymą statinio projektavimo sąlygų sąvadui [5.3, 5.5] gauti, kartu pateikia dviem egzemplioriais duomenis apie statinyje planuojamą ūkinę veiklą ir naudojamus išteklius šio Reglamento 2 priede nustatyta forma.

8. Savivaldybės administracijos direktorius ar kitas jo įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas per 3 dienas nuo statytojo (užsakovo) prašymo pateikimo savivaldybei dienos raštu pateikia RAAD vieną egzempliorių 7 punkte nurodytų duomenų.

9. RAAD, gavęs šio Reglamento 8 punkte nurodytus duomenis, per 10 dienų parengia projektavimo sąlygas, kuriose nurodo, ar reikia rengti statinio projekto aplinkos apsaugos dalį, ir pateikia jas savivaldybės administracijos direktoriui ar kitam jo įgaliotam savivaldybės administracijos tarnautojui (pagal šio Reglamento 3 priede nustatytą formą). Vienas projektavimo sąlygų egzempliorius siunčiamas savivaldybei, o antras lieka RAAD.

10. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalis, parengta vadovaujantis statinio projektavimo sąlygų sąvadu bei šio Reglamento 1 priedo reikalavimais, pateikiama techniniame projekte [5.4].

11. Jeigu statybos darbai vyks įsteigtoje Europos Bendrijos svarbos teritorijoje arba potencialioje šios rūšies saugomoje teritorijoje, įtrauktoje į aplinkos ministro įsakymu patvirtintą buveinių apsaugai svarbių teritorijų siūlomą sąrašą (toliau – potencialios Europos Bendrijos svarbos teritorijos), ar šalia jos ir nėra tiesiogiai susiję ar skirti šios teritorijos tvarkymui, tai statinio projekto aplinkos apsaugos dalyje turi būti pateikta informacija, nurodyta šio Reglamento 1 priedo 8 skyriuje „Biologinė įvairovė“. Informacija pateikiama tokia apimtimi, kad atsakingos institucijos, nurodytos šio reglamento 8 punkte, galėtų nustatyti, ar statybos darbai gali turėti reikšmingą poveikį įsteigtai ar potencialiai Europos Bendrijos svarbos teritorijai.

12. Savivaldybės administracijos direktorius ar kitas jo įgaliotas savivaldybės administracijos tarnautojas, gavęs statytojo (užsakovo) prašymą statybos leidimui gauti [5.3, 5.6], per 3 dienas pateikia RAAD statinio projekto aplinkos apsaugos dalies du egzempliorius.

13. RAAD Statybos įstatymo [5.3] ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka patikrina, ar įvertintos šio Reglamento 9 punkte nurodytos RAAD projektavimo sąlygos, ir, kai projekto sprendiniai atitinka projektavimo sąlygas, RAAD nustatyta tvarka suderina statinio projekto aplinkos apsaugos dalies du egzempliorius. Vienas egzempliorius teikiamas savivaldybės administracijos direktoriui ar kitam jo įgaliotam savivaldybės administracijos tarnautojui (statinių, skirtų krašto apsaugos reikmėms, projektų aplinkos apsaugos dalis, teikiamos apskrities viršininko administracijai), antrasis egzempliorius lieka RAAD. Jeigu RAAD nesuderina statinio projekto aplinkos apsaugos dalies, vienas egzempliorius paliekamas RAAD, antrasis egzempliorius grąžinamas savivaldybei ir raštu nurodoma nederinimo priežastis.

14. Statinio projekto aplinkos apsaugos dalies sudėtis nurodyta šio Reglamento 1 priede. Tokios apimties statinio projekto aplinkos apsaugos dalis turi būti rengiama, jei statinyje planuojama ūkinė veikla darys poveikį visiems aplinkos komponentams (vandeniui, orui, dirvožemiui, žemės gelmėms, biologinei įvairovei, kraštovaizdžiui), skleisdama į aplinką cheminę, fizikinę ir biologinę taršą.

15. Rengiant statinio projekto aplinkos apsaugos dalį, turi būti įvertinami tik tie aplinkos komponentai, kuriems darys poveikį statinyje planuojama ūkinė veikla, o aiškinamajame rašte pateikiami motyvai, kodėl nebuvo vertinamas statinio ūkinės veiklos poveikis kitiems aplinkos komponentams.

16. Rekonstruojant esamą statinį, projekto aplinkos apsaugos dalis turi apimti ne tik statinio naują (jei toks statomas) priestatą, naujus antstatus, įrenginius ir technologijas, bet ir esamą (nerekonstruojamą) statinio ir veiklos dalį, kuri daro poveikį aplinkai.

17. Keičiant esamo statinio įrenginių eksploatacinį režimą, modernizuojant įrenginius, kai dėl to nereikia atlikti statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbų, statinio projekto aplinkos apsaugos dalis gali būti koreguojama, pakeitimus suderinus su visomis tų įrenginių saugos ir paskirties valstybinės priežiūros institucijomis.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

STR 1.05.05:2004

1 priedas

 

STATINIO PROJEKTO APLINKOS APSAUGOS DALIS

 

1. BENDRIEJI DUOMENYS

 

Informacija apie planuojamos ūkinės veiklos organizatorių (užsakovą): įmonės pavadinimas, adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas, faksas.

Informacija apie projekto aplinkos apsaugos dalies rengėją: įmonės (įstaigos) pavadinimas, adresas, kontaktinio asmens vardas, pavardė, telefonas, faksas.

Ūkinės veiklos pavadinimas, aprašymas. Ūkinės veiklos vykdymo etapai (statyba, eksploatacija, veiklos nutraukimas), jų terminai ir eiliškumas. Numatomas veiklos vykdymo (objekto eksploatacijos) laikas.

Duomenys apie gaminius (produkciją), energetinėms reikmėms naudojamus išteklius (užpildyti 1 lentelę).

 

1 lentelė

 

Duomenys apie gaminius (produkciją), energetinėms reikmėms naudojamus išteklius

 

Produkcija

Energetinėms reikmėms naudojami ištekliai

pavadinimas

kiekis per metus

pavadinimas

kiekis per metus

šaltiniai

 

 

Mazutas

 

 

 

 

Gamtinės dujos

 

 

 

 

Suskystintos dujos

 

 

 

 

Akmens anglis

 

 

 

 

Krosnių kuras

 

 

 

 

Benzinas

 

 

 

 

Elektros energija

 

 

 

 

Šiluminė energija

 

 

 

 

Dyzelinas

 

 

 

 

Biokuras

 

 

 

 

Kiti

 

 

 

Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus (užpildyti 2 lentelę).

 

2 lentelė

 

Duomenys apie naudojamas žaliavas, chemines medžiagas ar preparatus

 

Žaliavos, cheminės medžiagos ar preparato pavadinimas

Kiekis naudojant objektą, t/metus

Cheminės medžiagos ar preparato klasifikavimas ir ženklinimas*

kategorijos pavadinimas

pavojaus nuoroda

rizikos frazės, saugumo frazės

 

 

 

 

 

 

* pagal Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 36-987)

 

Ūkinės veiklos sąlygojama fizikinė ir biologinė tarša. Duomenys apie objekto veiklos sąlygojamus aplinką veikiančius fizikinius ir biologinius teršalus (užpildyti 3 lentelę).

 

3 lentelė

 

Ūkinės veiklos sąlygojama fizikinė ir biologinė tarša

 

Taršos rūšis

Taršos šaltinio pavadinimas

Taršos šaltinių skaičius

Didžiausia leidžiama (nekenksminga aplinkai ir žmogui) tarša

Aplinkos foninis užterštumas

Apskaičiuota ūkinės veiklos sąlygojama tarša

ir priemonės jai mažinti

Priemonės taršai mažinti

objekto teritorijoje (prie ribų)

gyvenamojoje, rekreacijos teritorijoje, įvertinus foninį užterštumą

be priemonių

įgyvendinus priemones

Triukšmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektromagnetinė spinduliuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jonizuojančioji spinduliuotė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologinė tarša (mikroorganizmai, virusai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiti fizikinės bei biologinės taršos veiksniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pildant lentelę, nurodyti atitinkamų fizikinės ir biologinės taršos šaltinių duomenis pagal projektuojamų įrenginių technines charakteristikas.

Projektuojamo objekto vietos aprašymas. Geografinė ir administracinė padėtis. Informacija apie esamą žemėnaudą, vietovės infrastruktūrą, vietovėje esančias gamtines, istorines, kultūrines arba archeologines vertybes, vietovės aplinkos apsaugos ir naudojimo režimą (pvz., saugomos teritorijos, apsaugos zonos ir pan.). Informacija apie nagrinėjamo objekto vietą pagal teritorijų planavimo dokumentus.

Numatomo prijungimo prie esamų inžinerinių tinklų aprašymas.

Pridedami šie projektavimo dokumentai: prijungimo prie esamų inžinerinių tinklų sąlygos; paviršinio vandens telkinio, į kurį numatoma išleisti nuotekas, foninio užterštumo duomenys; aplinkos oro foninio užterštumo arba gretimų įmonių teršalų, išmetamų į aplinkos orą, duomenys; veikiančio objekto oro teršalų išmetimo į aplinkos orą inventorizacijos duomenys (plėtimo, rekonstrukcijos projektų atveju); duomenys apie sklype augančius saugotinus vertingus medžius ir kitus vertingus augalus; teritorijų planavimo dokumentų ištrauka.

 

Rengiant projekto aplinkos apsaugos dalį, rekomenduojama vadovautis Lietuvos standartais:

LST 1516:1998 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“;

LST ISO 11091:1999 „Statybiniai brėžiniai. Sklypo aplinkotvarkiniai brėžiniai“;

LST 1569:2000 „Statinio projektas. Lauko inžinerinių tinklų grafiniai ženklai“.

 

2. TECHNOLOGINIAI PROCESAI

 

Projektuojamų ūkinės veiklos technologinių procesų aprašymas.

 

3. ATLIEKOS

 

Ūkinės veiklos objektų gamybos atliekos, atliekų tvarkymas, šalinimas ir panaudojimas (užpildyti 4 lentelę).

 

4 lentelė

Atliekos, atliekų tvarkymas

 

Technologinis procesas

Atliekos

Atliekų saugojimas objekte

Numatomi atliekų tvarkymo būdai

pavadinimas

kiekis,

agregatinis būvis (kietas, skystas, pastos)

kodas pagal atliekų sąrašą

statistinės klasifikacijos kodas

pavojingumas

laikymo sąlygos

didžiausias kiekis

t/d

kg/

parą

t/

metus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. VANDUO

 

Šioje dalyje turi būti pateikta informacija apie planuojamame sklype ir planuojamos ūkinės veiklos įtakos zonoje esančius vandens išteklius (kiekybiniai, kokybiniai, biologiniai, hidromorfologiniai rodikliai) bei apie planuojamo objekto statybos metu ir naudojant objektą planuojamą poveikį vandens aplinkai bei su vandeniu susijusioms ekosistemoms. Šioje dalyje reikalinga informacija tik apie tuos vandens aplinkos elementus ir tik apie tas vandens aplinkos elementų charakteristikas, kurioms turės poveikio projekto įgyvendinimas arba/ir su objektu susijusi veikla. Dažniausiai reikalinga informacija:

Hidrografinis tinklas: teritorijoje esančių upių, upelių ir kitų paviršinių vandens telkinių pavadinimai, apsauginės juostos – zonos, planai.

Pagrindiniai duomenys apie paviršinius vandens telkinius: telkinio pavadinimas, plotas (ha), nustatytos specialiosios naudojimo ar apsaugos sąlygos, debitas, tūris, cheminė būklė, biologinė įvairovė ir kita su planuojamu poveikiu susijusi informacija.

Duomenys apie hidrogeologines sklypo sąlygas: geologinis pjūvis su gruntų filtracijos savybėmis, pirmojo nuo žemės paviršiaus vandeningojo sluoksnio (daugeliu atvejų gruntinio vandens) slūgsojimo gylis, cheminė sudėtis ir kita su planuojamu poveikiu susijusi informacija.

Pagrindiniai duomenys apie požeminio vandens telkinius: planuojamo naudoti (naudojamo) vandeningojo sluoksnio pavadinimas ir indeksas, planuojamų ar esamų gręžinių gyliai, požeminio vandens slūgsojimo gylis, planuojamos ar esamos vandenvietės našumas, Valstybinės naudingųjų iškasenų išteklių komisijos patvirtinti požeminio vandens ištekliai ir kt.

Esami, planuojami ir potencialūs (avariniai) paviršinio ir požeminio vandens taršos šaltiniai, jų charakteristikos, išdėstymo schemos, poveikį mažinančių, kompensuojančių ar prevencinių priemonių aprašymas.

Numatomų aprūpinimo vandeniu šaltinių aprašymas (požeminio, paviršinio vandens telkiniai, miesto ar kito objekto vandentiekis (techninės sąlygos), paviršinės (lietaus) nuotekos ir kt.).

Esamų ir planuojamų melioracijos, drenažo sistemų aprašymas, planas.

Esamų ir planuojamų hidrotechnikos statinių aprašymas: tipas, aukštis, techninė būklė ir kt.

Planuojamo objekto ir susijusios veiklos poveikio vandens aplinkai aprašymas: galimi (planuojami) vandens telkinių cheminės, kiekybinės, biologinės, hidromorfologinės būklės pokyčiai, įtaka kitiems vandens ir vandens telkinių naudotojams.

 

Vandens poreikiai (užpildyti 4 lentelę) ir vandens telkinių naudojimas

Pasirinkto aprūpinimo vandeniu varianto pagrindimas.

Vandens gerinimo (paruošimo) priemonės.

Duomenys apie planuojamo imti (imamo) vandens kokybę: fizikiniai, cheminiai, mikrobiologiniai ir kiti rodikliai.

Apskaičiuotas planuojamo naudoti ar naudojamo paviršinio vandens telkinio gamtosauginis debitas.

Vandens poreikių ir vandens telkinių įtakos aprašymas ir planai: požeminio vandens išteklių pokyčiai, užliejamos ar nusausinamos teritorijos, paviršinio vandens telkinių debitų pokyčiai ir pan.

Duomenys apie kitus vandens paėmimo ar vandens telkinio naudojimo zonoje esamus ar planuojamus vandens naudotojus.

 

Nuotekų tvarkymas

Objektų, kurie naudos daugiau kaip 100 m3/d vandens, atveju pateikiami paviršinio vandens telkinio, iš kurio imamas vanduo, foninio užterštumo rodikliai (užpildyti 6 lentelę).

Nuotekų susidarymo šaltinių aprašymas.

Susidarančių ir išleidžiamų nuotekų (ūkio-buities, gamybinių, paviršinių ir kt.) kiekis bei fizikinės ir cheminės charakteristikos (užpildyti 7 lentelę). Nuotekų susidarymo netolygumų aprašymas.

Nuotekų tvarkymo priemonės (projektuojamos surinkimo sistemos aprašymas (schemos, brėžiniai), valymo įrenginių aprašymas (skaičiavimai, technologinės schemos, brėžiniai), išleistuvo vieta (priimtuvas, atstumas nuo žiočių, baseinas ir kt.), gamybinių nuotekų pirminis valymas (skaičiavimai, technologinės schemos, brėžiniai), antrinis nuotekų panaudojimas, priemonės, mažinančios nuotekų ir teršalų susidarymą, ir t. t.; užpildyti 8 lentelę).

Nuotekų priimtuvų aprašymas (pavadinimas ar kitoks identifikavimas, charakteristikos, nustatyti priimtuvo naudojimo ir apsaugos reikalavimai bei normatyvai, kiti duomenys) (užpildyti 9 lentelę). Poveikio priimantiems vandens telkiniams (arba kitiems aplinkos elementams) aprašymas (kokybės pokyčiai, susimaišymo zonos, apsivalymo galimybės, poveikis ekosistemoms, teršalų akumuliacijos galimybės, migracija ir pan.). Įtakos kitiems nuotekas priimančio telkinio naudotojams aprašymas ir kt.

Techninės sąlygos nuotekoms išleisti į kitų objektų kanalizacijos tinklus.

 

Vandenų apsauga

Trumpai aprašyti kitas įmanomas vandens telkinių naudojimo (vandens paėmimo, nuotekų išleidimo, vandentakių užtvenkimo, teritorijų sausinimo ar užliejimo, laivybos, hidrotechnikos statinių statybos ir pan.) alternatyvas, pagrindžiant, kodėl pasirinktas naudojimo būdas ir priemonės yra priimtiniausios vandensauginiu aspektu.

Paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos bei zonos, vandenviečių ir atskirų gręžtinių šulinių sanitarinės apsaugos zonos (aprašymas ir planai).

Gamybos, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo metu susidarančio dumblo, šlamo ir kitų nuosėdų kiekis, drėgnumas; jų utilizavimo priemonių aprašymas, skaičiavimai, schemos, planai.

Požeminių vandens telkinių apsaugos nuo taršos priemonės.

Vandens telkinių apsaugos nuo užterštų paviršinių (lietaus) nuotekų priemonės objekto statybos metu.

Numatomos galimo avarinio teršiančių medžiagų patekimo į vandenis prevencinės priemonės.

Apskaičiuoto paviršinio vandens telkinio gamtosauginio debito užtikrinimo priemonės.

Planuojamos vandens telkinių naudojimo apskaitos bei daromo poveikio kontrolės priemonės.

 

Skyriaus „Vanduo“ schemos, brėžiniai

Situacijos planas, kuriame būtų nurodyti aprūpinimo vandeniu šaltiniai, vandens ėmimo vietos, nuotekų valymo įrenginiai, nuotekų išleidimo vietos, nuotekų debito matavimo ir mėginių ėmimo vietos, vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos bei zonos, vandenviečių sanitarinės apsaugos zonos, o žemės ūkio objektų atveju – mėšlo, srutų bei kitų nuotekų utilizavimo vietos.

Situacijos planas, kuriame būtų nurodyti esantys, projektuojami ir likviduojami hidrotechnikos statiniai, inžineriniai tinklai, kiti statiniai, įrenginiai, pavojingų medžiagų bei atliekų sandėliavimo, nukenksminimo ar utilizavimo vietos.

Vandens išgavimo įrenginių, apskaitos priemonių brėžiniai, planai.

Nuotekų surinkimo, valymo, kontrolės įrenginių technologinės schemos, brėžiniai, planai.

Teritorijos vertikalaus planavimo brėžinys (sklypo aukščių planas).

 

5 lentelė

Naudojamo vandens balansas

 

Vandens tiekimo (išgavimo) šaltinis

Vandens naudojimo sritys (tikslai)

Didžiausias valandinis debitas, m3/h

Didžiausias paros debitas, m3/d

Vidutinis metinis kiekis, m3

Taupymo ir apsaugos priemonės

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 lentelė

Paviršinio vandens telkinio būklė

Vandens telkinio pavadinimas, statusas

Gamtosauginis debitas

Sausiausio mėnesio 95% tikimybės vidutinis debitas, m3/s

Foninis užterštumas

Didžiausia leidžiama koncentracija telkinyje (DLK), mg/l

rodiklio pavadinimas

vidutinė metinė koncentracija, mg/l

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 lentelė

Nuotekų ir teršalų balansas

 

Nuotekų surinkimo sistemos eilės Nr., sistemos paskirtis

Nuotekų susidarymo šaltiniai

Nuotekų kiekis

Susidariusių (nevalytų) nuotekų užterštumas

Apskaitos priemonės

didžiausias valandinis, m3/h

didžiausias paros, m3/d

vidutinis metinis, m3/m

teršalo pavadinimas

teršalo koncentracija, mg/l

teršalo kiekis

didžiausia momentinė

vidutinė paros

t/d

(kg/d)

t/m

(kg/m)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

1. XXXXX

0.0

0.0

0

XXXXXX

0.0000

0.0000

0.00

0.0

XXXXXX

 

 

 

 

 

XXXXXX

0.0000

0.0000

0.00

0.0

 

 

2. XXXXX

0.0

0.0

0

XXXXXX

0.0000

0.0000

0.00

0.0

XXXXXX

 

 

 

 

 

XXXXXX

0.0000

0.0000

0.00

0.0

 

 

Bendrai sistemoje:

0.0

0.0

0

XXXXXX

0.0000

0.0000

0.00

0.0

XXXXXX

 

 

 

 

 

XXXXXX

0.0000

0.0000

0.00

0.0

 

2.

1. XXXXX

0.0

0.0

0

XXXXXX

0.0000

0.0000

0.00

0.0

XXXXXX

 

8 lentelė

Duomenys apie nuotekų valymą ir išleidimą

 

Nuotekų surinkimo sistemos eilės Nr.

Išleistuvo apibūdinimas, vieta (atstumas nuo žiočių, koordinatės) ir eilės Nr.

 

 

 

 

 

Nuotekų priimtuvas

Nuotekų valymo būdas

Valymo įrenginių našumas

Teršalų kiekis valytose nuotekose

Susidarančio dumblo, šlamo aprašymas, kiekis

teršalo

pavadinimas

koncentracija, mg/l

teršalo kiekis

m3/h

m3/d

vidutinė paros

vidutinė metinė

maks. momentinė

t/d

t/m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 lentelė

Išleidžiamų nuotekų susimaišymo priimtuve rodikliai

 

Nuotekų priimtuvo pavadinimas............................

Nuotekų išleistuvo eilės Nr.

Teršalo pavadinimas

Teršalo foninė koncentracija priimtuve, mg/l

Pagal galiojančią metodiką apskaičiuota teršalo koncentracija po susimaišymo, mg/l

Pagal galiojančią metodiką apskaičiuotas leistinas išleisti teršalo kiekis išleistuvo vietoje,

kg/d

Didžiausia leidžiama teršalo koncentracija priimtuve,

mg/l

1

2

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Jei įmonė rekonstruojama, nuotekų priimtuvo vandens foninė teršalų koncentracija nustatoma aukščiau nuotekų išleistuvo vietos.

Pastaba. 9 lentelė privaloma objektams, kurie į paviršinio vandens telkinį planuoja išleisti daugiau kaip 5 m3/d nuotekų.

 

5. APLINKOS ORAS

 

Šis skyrius rengiamas projektuojant statinius, susijusius su ūkine veikla, dėl kurios į aplinkos orą išmetami teršalai, ir statinius, kuriuose planuojama įrengti > 0,12 MW šiluminio našumo stacionarius degimo įrenginius.

 

Susidarantys aplinkos oro teršalai

Stacionarių ir mobilių, organizuotų ir neorganizuotų taršos šaltinių trumpa charakteristika.

Veikiančio objekto teršalų išsiskyrimo ir išmetimo į aplinkos orą šaltinių inventorizacijos duomenys (plėtimo, rekonstrukcijos projektų atveju).

Išsiskiriančių ir išmetamų teršalų kiekio skaičiavimai (lentelės), kuriuose nurodomas degalų, kuro bei žaliavų suvartojimo kiekis, rūšys, technologinių bei energetinių įrenginių tipai, darbo režimas, teršalų kiekio skaičiavimo formulės (ar nuorodos į metodikas bei kitus teisės aktus), koeficientai, kitos skaičiavimams reikalingos charakteristikos ir skaičiavimų rezultatai. Apskaičiuotas iš stacionarių taršos šaltinių išsiskiriantys bei išmetamas teršalų kiekis pateikiamas 10 lentelėje. Numatomi planuojamai ūkinei veiklai vykdyti mobilieji taršos šaltiniai, jų sukeliama tarša.

Teršalų ribinės užterštumo vertės, teršalų didžiausios leidžiamos koncentracijos (DLK) aplinkos ore (užpildoma 11 lentelė).

Suminiu poveikiu pasižyminčių teršalų grupių, į kurias įeina konkretaus objekto išmetami teršalai ir foninio užterštumo ar gretimų įmonių teršalai, sąrašas.

 

Aplinkos oro užterštumo prognozė

Pateikiami duomenys išmetamų teršalų didžiausioms pažemio koncentracijoms skaičiuoti:

- skaičiavimo metodika, naudota kompiuterinė programinė įranga;

- skaičiavimui reikalingų koeficientų vertės;

- teritorijos ploto arba atskirų taškų koordinatės, kur atliekamas teršalų sklaidos aplinkos ore skaičiavimas;

- jei ūkinės veiklos objekto išmetami teršalai turės poveikį greta esančioms teritorijoms, kurioms nustatytos specialiosios aplinkos oro užterštumo lygio sąlygos, skaičiuojant atskirų teršalų užterštumo lygius, būtina šias sąlygas įvertinti;

- foninio aplinkos oro užterštumo vertės arba duomenys šioms vertėms apskaičiuoti.

 

Išmetamų teršalų ir suminiu poveikiu pasižyminčių teršalų grupių, į kurias įeina objekto išmetami teršalai, didžiausių pažemio koncentracijų skaičiavimai:

- išmetamų teršalų;

- išmetamų teršalų, įvertinus foninį aplinkos oro užterštumą.

Teršalų pažemio koncentracijų skaičiavimo rezultatų analizė.

 

Leistinos taršos į aplinkos orą normatyvai, įvertinus foninę taršą (užpildyti 12 lentelę).

 

Aplinkos oro apsauga

Aplinkos oro taršos reguliavimo (teršalų išsiskyrimo mažinimo, išmetamų dujų valymo pagerinimo, išmetimo parametrų gerinimo ir kt.) techniniai sprendiniai.

Numatomi išmetamų dujų valymo įrenginiai bei kitos poveikio aplinkos orui mažinimo priemonės (užpildyti 13 lentelę).

Aplinkos oro taršos mažinimo priemonės esant nepalankioms teršalų išsisklaidymo sąlygoms.

 

Skyriaus „Aplinkos oras“ schemos, žemėlapiai

Teritorijos, kurioje yra ūkinės veiklos objektas, apylinkių situacijos planas, apimantis ne mažesnę kaip 2 km spindulio teritoriją nuo projektuojamo objekto (M 1:1000, 1:2000 ar kt.). Jei taršos šaltinio aukštis (H) yra didesnis kaip 40 m, tai situacijos planas turi apimti ne mažesnę kaip 50 H spindulio teritoriją. Situacijos plane nurodomas projektuojamas objektas, pažymima vėjų rožė, jei yra, – saugoma ar kt. teritorija, kuriai nustatytos specialiosios aplinkos oro užterštumo lygio sąlygos, kiti ūkinės veiklos objektai, kurių išmetami teršalai įvertinti taršos skaičiavimuose.

Statybos sklypo planas su pažymėtais stacionariais aplinkos oro taršos šaltiniais.

Išmetamų teršalų galimų didžiausių pažemio koncentracijų žemėlapis (schema), kuriame pažymimas projektuojamas objektas, atskirų teršalų koncentracijų bei suminiu poveikiu pasižyminčių teršalų grupių koncentracijų, viršijančių DLK, izolinijos.

 

10 lentelė (1 dalis)

 

Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, išsiskiriantys bei išmetami teršalai

 

Cecho, baro ar kt. pavadinimas, technologinio proceso pavadinimas

Teršalų išsiskyrimo šaltiniai

Taršos šaltiniai

pavadinimas

kiekis, vnt.

darbo laikas per metus, val.

išsiskyrę teršalai

teršalų kodai

išsiskyręs teršalų kiekis, t/metus

pavadinimas

šaltinio Nr.

aukštis, m

išėjimo žiočių skersmuo, m

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 lentelė (2 dalis)

Stacionarūs aplinkos oro taršos šaltiniai, išsiskiriantys bei išmetami teršalai

 

Išmetamųjų dujų parametrai

Taršos šaltinių koordinatės X, Y vietinėje koordinačių sistemoje

Išmetami teršalai

greitis, m/s

temperatūra, oC

tūrio debitas, m3/s

X

Y

kiekis

vienkartinis (kontrolinis)2, g/s (mg/m3)

metinis, t/metus

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastabos:

1. Jei teršalų kiekis įvertinamas nedetalizuojant taršos šaltinių, tada pagal analogiškų objektų duomenis 10, 11 ir 15, 16 skiltyse nurodomi atitinkamos įrenginių grupės ar cecho taršos šaltinių simetrijos centro matmenys bei koordinatės.

2. Vienkartinis (kontrolinis) išmetamų teršalų kiekis gali būti pateikiamas g/s arba mg/Nm3. Vienetai nurodomi šalia verčių.

 

11 lentelė

Teršalų ribinės užterštumo vertės (didžiausios leidžiamos koncentracijos gyvenamosios aplinkos ore, mg/m3)

 

Teršalo pavadinimas

Didžiausia leidžiama koncentracija

vienkartinė

paros vidutinė

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

12 lentelė

Leistinos taršos į aplinkos orą normatyvai (Pastaba. Planuojamos ūkinės veiklos objektų atveju laikinai leistinos taršos (LLT) normatyvai nenustatomi)

 

Eil. Nr.

Teršalai

Leistinos taršos normatyvai

pavadinimas

kodas

vienkartinis (kontrolinis) kiekis1, g/s arba mg/m3

metinis, t/metus

1

2

3

4

5

1.

Anglies monoksidas (CO)

177

 

 

 

 

 

5917

 

 

 

 

 

6069

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

2.

Azoto oksidai (NOx)

250

 

 

 

 

 

5872

 

 

 

 

 

6044

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

3.

Sieros dioksidas (SO2)

1753

 

 

 

 

 

5897

 

 

 

 

 

6051

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

4.

Kietosios dalelės (deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas)

6493

 

 

 

 

 

6486

 

 

 

 

Kietosios dalelės

4281

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

5.

Vanadžio pentoksidas

2023

 

 

 

 

 

6037

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

Kiti teršalai2:

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso:

 

 

Pastabos:

1. Vienkartinis (kontrolinis) kiekis gali būti pateikiamas g/s arba mg/Nm3. Vienetai nurodomi šalia verčių.

2. Kiti teršalai surašomi abėcėlės tvarka.

3. Užbrūkšniuoti langeliai nepildomi.

 

13 lentelė

Išmetamųjų dujų valymo įrenginiai, aplinkos oro taršos prevencijos priemonės

 

Taršos šaltinio pavadinimas

Valymo įrenginio pavadinimas, tipas

Sulaikomi (nukenksminami) teršalai

Projektinis efektyvumas

Kitos taršos prevencijos priemonės

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

6. DIRVOŽEMIS

 

Bet kurio planuojamos ūkinės veiklos etapo (pvz., statybos ar eksploatavimo) metu nuimamo derlingojo dirvožemio sluoksnio plotas, storis ir tūris.

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojama dirvožemio tarša iš stacionarių ar mobilių taršos šaltinių (teršalų rūšys ir jų kiekis).

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamas fizinis (mechaninis) poveikis dirvožemiui. Dirvožemio sluoksnių sumaišymas, suspaudimas, trypimas, dirvožemio tankio pokyčiai.

 

Dirvožemio apsauga

Nuimto dirvožemio sluoksnio laikino saugojimo vieta, numatomas jo panaudojimas (pvz., rekultivuojant).

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamos dirvožemio taršos sumažinimo priemonės.

Planuojamos ūkinės veiklos sąlygojamo fizinio poveikio dirvožemiui sumažinimo priemonės.

 

Skyriaus „Dirvožemis“ schemos, žemėlapiai

Žemėlapis (schema), kurioje pažymimi vyraujantys dirvožemių tipai, granuliometrinė sudėtis, dirvožemio sluoksnio numatomas nukasimas, sandėliavimas ir panaudojimas.

 

7. ŽEMĖS GELMĖS

 

Žemės gelmių ištekliai.

Inžinerinės ir geologinės sąlygos.

Geologiniai procesai (nuošliaužos, erozija, sufozija, karstas).

 

Žemės gelmių apsauga

Žemės gelmių užterštumas (įskaitant podirvio uolienas).

Žemės gelmių (gruntinio vandens) apsaugos priemonės.

Vertingų, saugomų geologinių objektų apsauga.

 

Skyriaus „Žemės gelmės“ schemos, žemėlapiai

Geologinis žemėlapis. Žemės gelmių išteklių lokalizacija.

Vertingų, saugomų geologinių objektų, procesų, kitų probleminių arealų lokalizacija.

 

8. BIOLOGINĖ ĮVAIROVĖ

 

Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ar greta jos (nurodant atstumą iki jų) esančios įsteigtos ar potencialios Europos Bendrijos svarbos teritorijos (jų pavadinimai) ir jose randami europinės svarbos natūralių buveinių tipai ir (arba) rūšys bei jų charakteristikos.

Planuojamos ūkinės veiklos vietovėje ar greta jos esančios kitos saugomos teritorijos.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje esančių medžių, krūmų ir kitų želdinių bendra charakteristika (rūšis, skersmuo, aukštis, būklė). Saugotini želdiniai, vejos.

Į Raudonąją knygą įrašytų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių radvietės ar augavietės.

 

Biologinės įvairovės apsauga

Poveikis esančioms įsteigtos ar potencialioms Europos Bendrijos svarbos teritorijoms, jose saugomiems europinės svarbos natūralių buveinių tipams ir (arba) rūšims (buveinių tipų ploto ir (arba) rūšių buveinių ploto sumažėjimas, didelis rūšių trikdymas, natūralių buveinių ar rūšių buveinių suskaidymas, rūšių tankumo sumažėjimas, maitinimosi, migracijos, žiemojimo ar veisimosi vietų suardymas) ir priemonės jam išvengti ar sumažinti.

Poveikis kitoms saugomoms teritorijoms, saugomoms gyvūnų, augalų ir grybų rūšims bei jų bendrijoms ir priemonės jam išvengti ar sumažinti.

Priemonės ūkinės veiklos nuskurdintai laukinei augalijai atkurti.

Nukertamų ir persodinamų medžių kiekis (rūšis, skersmuo, aukštis, būklė), sodinami medžiai, įrengiamos vejos.

Gyvūnų susitelkimo, veisimosi, maitinimosi, poilsio, žiemojimo vietų ir migracijos kelių apsaugos ir atkūrimo priemonės.

Vandens gyvūnų apsaugos priemonės vandens paėmimo iš paviršinio vandens telkinių vietose.

 

Skyriaus „Biologinė įvairovė“ schemos, žemėlapiai

Žemėlapiuose (brėžiniuose) pažymimos esamos įsteigtos ar potencialios Europos Bendrijos, kitos saugomos teritorijos, natūralių buveinių užimami plotai jose, į Raudonąją knygą įrašytų rūšių radvietės ar augavietės, migracijos keliai, maitinimosi, žiemojimo, veisimosi vietos.

Kertamų, sodinamų medžių, krūmų bei įrengiamų želdinių ir vejų schema.

 

9. KRAŠTOVAIZDIS

 

Kraštovaizdžio apsauga

Žemėnaudos struktūra bei jos kitimas. Statinio sklypo žemės naudmenos su eksplikacija (užpildyti 14 lentelę).

Degradavusių teritorijų rekultivacijos ir renatūralizacijos galimybės, mastas bei priemonės.

Planuojamos ūkinės veiklos teritorijos panaudojimo rekreacijai galimybės.

Kraštovaizdžio estetinės vertės apsaugos priemonės (objekto lokalizacija, sklypo planas, tinkamos formos, medžiagų bei statinių parinkimas, paviršiaus (reljefo) ir statinių sąveikos modeliavimas, įmonės teritorijos apželdinimas, estetinio ekologinio potencialo padidinimas). Kraštovaizdžio, tvarkomieji kirtimai.

Projektuojamas statinys saugomų teritorijų (rezervatai, nacionaliniai parkai, regioniniai parkai, draustiniai, jų apsaugos zonos, biosferos monitoringo teritorijos) atžvilgiu bei numatomas poveikis šioms teritorijoms ir jų apsaugos bei naudojimo režimui.

Projektuojamas statinys gamtinių-rekreacinių teritorijų (rekreaciniai miškai, bendro naudojimo želdynai, miško parkai, vandens telkiniai, poilsiavietės, stovyklavietės) atžvilgiu bei numatomas poveikis šioms teritorijoms ir naudojimo režimui.

Natūralių ir pusiau natūralių teritorijų (miškai, kiti želdiniai, pelkės, vandenys) ir urbanizuotų teritorijų (užstatytos teritorijos, keliai) santykis, jo kitimas.

 

14 lentelė

Projektuojamo statinio sklypo žemės naudmenos su eksplikacija

 

Žemės naudmenų pavadinimas

Plotas, ha

prieš pradedant vykdyti veiklą (statybą ar rekonstrukciją)

pradėjus vykdyti veiklą (užbaigus statybą ar rekonstrukciją)

renatūralizuota (rekultivuota)

Žemės ūkio naudmenos:

 

 

 

ariamoji žemė

 

 

 

sodai

 

 

 

pievos ir natūralios ganyklos

 

 

 

Miškai

 

 

 

Keliai (pravažiavimai)

 

 

 

Užstatyta teritorija (kiemai ir po pastatais)

 

 

 

Vandenys

 

 

 

Kita žemė:

 

 

 

želdiniai (medžiai ir krūmai)

 

 

 

pelkės

 

 

 

pažeista žemė

 

 

 

nenaudojama žemė

 

 

 

Iš viso:

 

 

 

 

Skyriaus „Kraštovaizdis“ schemos, brėžiniai

Žemės naudmenų struktūros ir apsaugos brėžinys (nurodomi pokyčiai).

Teritorijos apželdinimo schema.

 

10. EKSTREMALIOS SITUACIJOS (AVARIJOS)

 

Projektuojamo statinio rizikos analizė ir galimų avarinių situacijų (įskaitant galimus netikėtus bei avarinius teršalų išmetimus į aplinką) prognozavimas, avarijų likvidavimo planų sudarymas bei prevencinių priemonių numatymas.

______________


 

STR 1.05.05:2004

2 priedas

 

Duomenys apie statinyje planuojamą ūkinę veiklą ir naudojamus gamtos išteklius

 

________________________________________________________________________________

(statytojas, užsakovas)

________________________________________________________________________________

(adresas, telefonas, įmonės kodas)

Projektuotojas ____________________________________________________________________

(vardas, pavardė, a. k.)

 

Miesto (rajono) savivaldybė

___________________________________________________________________  200 m. Mėn. d.

________________________________________________________________________________

(statinio pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(statomo (rekonstruojamo) statinio statybos vieta)

1. Bendrieji duomenys apie statinį:

1.1. Statinio paskirtis _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.2. Numatomos veiklos pavadinimas, paskirtis, produkcija ________________________________

________________________________________________________________________________

1.3. Informacija apie planuojamas naudoti žaliavas ir chemines medžiagas ar preparatus,

energetinius ir technologinius išteklius (pavadinimas, kiekis per metus) _______________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Informacija apie statinio statybos vietą:

2.1. Adresas _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.2. Vietovės naudojimo režimas _____________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(valstybinis parkas, draustinis, vandens telkinio apsaugos zona)

 

2.3. Vietovėje esančios gamtinės, kultūrinės ar kt. Vertybės ________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.4. Žemėnauda___________________________________________________________________

______________________________________________  (žemės ūkio, miško, kitos paskirties žemė)

2.5. Žemės sklypo plano kopija_______________________________________________________

___________________________________________________________  (nurodyti, kas pridedama)

3. Informacija apie galimo poveikio aplinkai šaltinius:

3.1. Fizikinė ir biologinė tarša ________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(triukšmas, elektromagnetinė spinduliuotė, jonizuojančioji spinduliuotė, biologinė tarša

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(mikroorganizmai, virusai) ir kt.)

3.2. Planuojamas atliekų susidarymas __________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(atliekų pavadinimas ir kodas (pagal atliekų sąrašą, pateiktą „atliekų tvarkymo taisyklėse“) planuojamas kiekis

(kg/metus)

3.3. Aprūpinimas vandeniu ir nuotekų tvarkymas:

3.3.1. Planuojamas vandens poreikis (vidutinis m3/parą, m3/metus, maksimalus m3/parą, m3/h) ______

3.3.2. Planuojamas aprūpinimo vandeniu šaltinis _________________________________________

________________________________________________________________________________

(požeminis, paviršinis vanduo, centralizuotas ar kito objekto vandentiekis)

3.3.3. Planuojamų vandens paėmimo įrenginių aprašymas (pvz., skaičius, tipas, gręžinių gylis ir pan.)

________________________________________________________________________________

3.3.4. Kiti galimi aprūpinimo vandeniu šaltiniai__________________________________________

________________________________________________________________________________

3.3.5. Kodėl pasirinktas 3.3.2 papunktyje nurodytas šaltinis (technologiniai vandens kokybės ir

kiekybės reikalavimai, kaina ir pan.) ___________________________________________________

3.3.6. Planuojamos pasirinkto vandens šaltinio apsaugos priemonės __________________________

________________________________________________________________________________

Papunkčiai 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 pildomi, kai numatomas aprūpinimas vandeniu nuosavais

įrenginiais imant vandenį iš aplinkos.

3.3.7. Nuotekų rūšis (buitinės, gamybinės, paviršinės, aušinimo) ir planuojamas nuotekų kiekis

(vidutinis m3/parą, m3/metus, maksimalus m3/parą, m3/h)

________________________________________________________________________________

3.3.8. Planuojamos nuotekų tvarkymo sistemos aprašymas (surinkimas į bendrą sistemą; tvarkymas

individualiose sistemose, pirminis valymas, apytakinių sistemų taikymas ir pan.) ________________

________________________________________________________________________________

3.3.9. Planuojamas susidarančių nuotekų užterštumas (nuotekų sudėtis, koncentracijos ir teršalų

kiekis kg/d; kg/metus) ______________________________________________________________

3.3.10. Numatomas nuotekų priimtuvas (paviršiniai vandens telkiniai, filtracijos į gruntą įrenginiai,

sukaupimo rezervuarai, lietinimo sistemos, miesto ar kito objekto nuotekų tinklai) _______________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.3.11. Kiti galimi nuotekų priimtuvai _________________________________________________

3.3.12. Numatomos pasirinkto priimtuvo apsaugos priemonės (nuotekų išvalymo efektyvumas,

valymo patikimumo užtikrinimo priemonės (keli valymo laipsniai, avariniai sukaupimo rezervuarai

ir pan.), numatomos valymo technologijos aprašymas)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

3.3.13. Kodėl pasirinktas 3.3.10 papunktyje nurodytas priimtuvas (priimtinesnis aplinkosauginiu

požiūriu, mažesnė įrengimo kaina ar pan.) ______________________________________________

________________________________________________________________________________

3.3.14. Kitos numatomos aplinkosauginės priemonės, susijusios su nuotekų tvarkymu (dumblo,

šlamo utilizavimo priemonės, apsauginės zonos, poveikio monitoringas ir pan.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Papunkčiai 3.3.11, 3.3.12, 3.3.13, 3.3.14 pildomi, kai nuotekas planuojama išleisti į aplinką arba

planuojamas pirminis nuotekų valymas.

Papunkčiai nuo 3.3.7 iki 3.3.14 pildomi kiekvienam planuojamam nuotekų šaltiniui atskirai

 

3.4. planuojama įrengti._______________ MW šiluminio našumo kurą deginantį įrenginį, kūrenamą

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(nurodoma kuro rūšis)

 

3.5. aplinkos oro tarša (numatomų išmesti teršalų pavadinimai, orientacinis jų kiekis per metus, kt.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

3.7. Kita informacija apie statomą statinį ir galimą jo įtaką aplinkai (biologinei įvairovei,

kraštovaizdžiui ir kt.)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Formą užpildė:

Statytojas (užsakovas) ...........................................................................................................................

Pareigos               parašas               vardas, pavardė                 data

Projektuotojas ........................................................................................................................................

Pareigos               parašas               vardas, pavardė                 data

 

Formą gavau _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(RAAD pavadinimas, vardas, pavardė, parašas, data)

 

Pastaba. Už šioje formoje pateiktų duomenų teisingumą atsakingas statytojas (užsakovas) ir projektuotojas.

______________


 

STR 1.05.05:2004

3 priedas

 

.......................... miesto (rajono) savivaldybei į projektavimo sąlygų sąvadą

(pavadinimas)                                                                                                                                 

 

...................... regiono aplinkos apsaugos departamento išvada dėl statinio projekto

(pavadinimas)                       aplinkos apsaugos dalies (projektavimo sąlygos)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(statytojas, užsakovas)

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(adresas, įmonės kodas, telefonas)

 

Projektuotojas ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(statinio pavadinimas)

statomo (rekonstruojamo) ___________________________________________________________

                                                                                 (statinio statybos vieta)

Išvada dėl statinio projekto aplinkos apsaugos dalies rengimo (projektavimo sąlygos)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

.................... regiono aplinkos apsaugos departamentas ........................................................................

 

 

Pareigos                           parašas                    vardas,            pavardė                            data

______________