LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOJI TARYBA

 

N U T A R I M A S

DĖL PARTIJŲ, VISUOMENINIŲ, VISUOMENINIŲ-POLITINIŲ ORGANIZACIJŲ IR VISUOMENINIŲ JUDĖJIMŲ KOLEKTYVINĖS NARYSTĖS

 

1990 m. gruodžio 27 d. Nr. I-893

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

1. Nustatyti, kad partijų, visuomeninių, visuomeninių-politinių organizacijų ir visuomeninių judėjimų kolektyviniais nariais ar rėmėjais gali būti tik registruoti piliečių visuomeniniai susivienijimai, visuomeninės sąjungos ar visuomeninės organizacijos.

2. Iki 1991 m. sausio 31 d. visos partijos, visuomeninės, visuomeninės-politinės organizacijos ir visuomeniniai judėjimai privalo savo įstatus suderinti su šiuo nutarimu.

Šis nutarimas įsigalioja nuo priėmimo dienos.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PIRMININKAS                                          V. LANDSBERGIS

______________