LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO Nr. A1-345 „DĖL SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugsėjo 13 d. Nr. A1-533

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 89-4661):

1.1. Išdėstau 2 punktą taip:

2. Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius procesus savivaldybių administracijas, kurios papildytų savivaldybių teikiamą pagalbą neįgaliesiems konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius, ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias organizacijas (asociacijas, labdaros ir paramos fondus, religines bendruomenes ir bendrijas, viešąsias įstaigas) (toliau vadinama – organizacijos) teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.“

1.2. Išbraukiu 4.1 ir 4.2 punktuose žodžius „ne vėliau kaip“.

1.3. Išdėstau 7 punktą taip:

7. Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę. Nuolatinio, periodinio pobūdžio paslaugomis laikomos organizacijos nustatytu laiku vykdomos ir ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę pasikartojančios šio Aprašo 12 punkte nurodytos veiklos: neįgaliųjų socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo, palaikymo ar atkūrimo; neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose; meninių, sportinių bei kitų gebėjimų lavinimo meno, kultūros, sporto būreliuose, kolektyvuose, klubuose.“

1.4. Įrašau 9.2 punkte po žodžio „poreikius“ žodžius „ir (arba) kai vieną projektą teikia kelios organizacijos“.

1.5. Išdėstau 9.3 punktą taip:

9.3. kurie skirti kaimo vietovėse gyvenantiems neįgaliesiems;“.

1.6. Išdėstau 9.5 punktą taip:

9.5. kurie atitinka pagal šiame Apraše remiamas veiklas savivaldybės nustatytus prioritetus, patvirtintus savivaldybės administracijos direktoriaus arba jo įgalioto asmens. Savivaldybės prioritetai turi būti paskelbti savivaldybės interneto svetainėje.“

1.7. Įrašau 10.6 punkte vietoj žodžių „tikslinės grupės asmenų“ žodį „neįgaliųjų“.

1.8. Išdėstau 11.2 punktą taip:

11.2. neįgaliųjų šeimos nariai – tėvai (įtėviai), sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, globėjai, rūpintojai (išskyrus šio Aprašo 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytas veiklas).“

1.9. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Projektuose remiamos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijos vykdomos socialinės reabilitacijos turinį atitinkančios nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklos ir teikiamos paslaugos (vienkartiniai renginiai, organizuojami toje pačioje ar kitoje savivaldybėje, galimi tik kaip vykdomų nuolatinio, periodinio pobūdžio veiklų (paslaugų) dalis ar rezultatas):“.

1.10. Išdėstau 12.2 punktą taip:

12.2. asmeninio asistento pagalbos:

12.2.1. padedant neįgaliesiems apsilankyti užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose viešąsias paslaugas teikiančiose įstaigose (palydint ir pavežant), sprendžiant kylančias problemas;

12.2.2. teikiant informaciją asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį;“.

1.11. Įrašau 12.3 punkte po žodžio „klubuose“ žodžius „kuriuose neįgalieji mokosi gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato“.

1.12. Išdėstau 13.4 punktą taip:

13.4. projekto vykdytojų ir dalyvių transporto išlaidoms (kurui, eksploatacijai, draudimui, remontui, transporto priemonių nuomai, transporto bilietams (išskyrus taksi) apmokėti;“.

1.13. Išdėstau 13.7 punktą taip:

13.7. projekto vykdytojų ir dalyvių komandiruočių ir kelionių faktinėms išlaidoms (į projekto vykdymo vietą ir atgal (išskyrus taksi) apmokėti;“.

1.14. Papildau 13.13 ir 13.14 punktais:

13.13. banko mokesčiai;

13.14. organizacijos teikiamos paslaugos gali būti iš dalies apmokamos paties paslaugos gavėjo, vadovaujantis organizacijos nustatyta paslaugų apmokėjimo tvarka. Surinktos lėšos turi būti naudojamos tai paslaugai teikti.“

1.15. Išdėstau 14.1 punkto pirmąjį sakinį taip:

14.1. projekto vadovo, kuris administruoja projekto veiklas, atstovauja neįgaliųjų interesams bendruomenėje ir gina jų teises, ir finansininko išlaidos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą.“

1.16. Įrašau 15 punkte vietoj skaičiaus „10“ skaičių „20“.

1.17. Išdėstau 19.17 punktą taip:

19.17. darbui apmokėti asmenims, kai pats asmuo yra tos paslaugos gavėjas ir teikėjas.“

1.18. Išdėstau 21.2.5 punktą taip:

21.2.5. pažymos, kurioje pateikiamas kiekvienos planuojamos veiklos ar paslaugų gavėjų sąrašas, kuriame nurodomas paslaugų gavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vietovė (miesto, miestelio, kaimo pavadinimas), neįgalumo lygis ar darbingumo lygis, ar nustatytas specialiųjų poreikių lygis, ar neįgaliųjų šeimos nariai.“

1.19. Įrašau 24 punkte po žodžio „paslaugos“ žodžius „savivaldybės prioritetai“.

1.20. Išdėstau 38 punktą taip:

38. Organizacijai pateikus savivaldybės administracijai patikslintą projektą (raštu ir kompiuterinėje laikmenoje) pagal skirtas lėšas, pateiktas pastabas ir rekomendacijas, savivaldybės administracijos direktorius arba jo įgaliotas savivaldybės administracijos darbuotojas su organizacija pasirašo projekto finansavimo sutartį, parengtą pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto finansavimo sutarties formą (5 priedas).“

1.21. Įrašau 47.1 punkte po žodžio „paslaugos“ žodžius „savivaldybės prioritetai“.

1.22. Įrašau 47.3 punkte po žodžių „susipažinti su“ žodžius „projektų paraiškomis“.

1.23. Įrašau 50 punkte po žodžio „panaudojimą“ žodžius „ir projekte nurodytų laukiamų rezultatų pasiekimą“.

1.24. Papildau 51 punktą antruoju sakiniu:

„Atlikusi patikrinimą, savivaldybės administracija parengia kontrolės ataskaitą ir pateikia ją tikrintam subjektui.“

1.25. Išdėstau 52 punktą taip:

52. Organizacija įgyvendina projektą ir teikia savivaldybės administracijai projekto vykdymo, lėšų panaudojimo ir pasiektų rezultatų ataskaitas pagal projekto finansavimo sutartyje, parengtoje pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto finansavimo sutarties formą (5 priedas), nustatytus reikalavimus, pridėtas ataskaitų formas ir nustatytus terminus.“

1.26. Įrašau 53 punkte po žodžio „administracija“ žodžius „gali stabdyti arba“.

1.27. Išdėstau 57 punktą taip:

57. Neįgaliųjų reikalų departamentas planuoja valstybės biudžeto lėšas kitais metais projektams finansuoti konkrečioje savivaldybėje, įvertindamas bendrą projektams finansuoti visose savivaldybėse numatytų lėšų dydį, išlaidas projektams administruoti, pagal bendrą šalyje gyvenančių neįgaliųjų dalį perskaičiuotą vidutinį konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičių, organizacijų aktyvumo, įgyvendinant einamaisiais metais projektus konkrečioje savivaldybėje, rodiklį:“.

1.28. Įrašau 57.1 punkte vietoj skaičiaus „5“ skaičių „5,5“.

1.29. Išdėstau 57.5 punktą taip:

57.5. Konkrečioje savivaldybėje organizacijų aktyvumo rodiklis apskaičiuojamas, įvertinant einamaisiais metais projektuose paslaugas gaunančių asmenų (neįgaliųjų, jų šeimos narių) dalį iš perskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus, kuris apskaičiuojamas konkrečios savivaldybės gyventojų skaičių dauginant iš šalyje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus ir dalinant iš bendro gyventojų skaičiaus:

AX

APX = ––– , kur:

NVX

AP– konkrečios savivaldybės organizacijų aktyvumo rodiklis;

AX – konkrečioje savivaldybėje einamaisiais metais paslaugas gaunančių asmenų (neįgaliųjų ir jų šeimos narių) skaičius;

NVX – perskaičiuotas vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius.

GX * N

NVX = ––––– , kur:

G

G– konkrečios savivaldybės gyventojų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius;

G – bendras gyventojų skaičius;“.

1.30. Išdėstau 57.7 punktą taip:

57.7. Konkrečioje savivaldybėje projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos apskaičiuojamos dalinant visas projektams finansuoti skirtas tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšas iš bendro neįgaliųjų skaičiaus ir dauginant iš perskaičiuoto vidutinio konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičiaus:

T * NVX

TX = ––––––– , kur:

N

TX – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos konkrečioje savivaldybėje;

T – projektams finansuoti skirtos tolygaus paskirstymo (prieinamumo) dalies lėšos;

NVX – perskaičiuotas vidutinis konkrečioje savivaldybėje gyvenančių neįgaliųjų skaičius;

N – bendras neįgaliųjų skaičius.“

1.31. Išbraukiu 58.2 punkte žodžius „Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie“.

1.32. Įrašau 59 punkte vietoj skaičiaus „1“ skaičių „15“.

1.33. Papildau 61 punktą antruoju sakiniu:

„Papildomos lėšos skiriamos tik atrinktiems projektams finansuoti.“

1.34. Išdėstau 63 punktą taip:

63. Projektams administruoti savivaldybių administracijoms skiriamos lėšos, priklausomai nuo einamaisiais metais administruojamų projektų skaičiaus: iki 10 projektų administruojančioms savivaldybėms skiriami 6 procentai projektams finansuoti planuojamų valstybės biudžeto lėšų, nuo 11 iki 20 projektų – 5,5 procento, daugiau nei 21 projektą – 5 procentai, tačiau ne daugiau kaip 90 tūkst. litų. Projektams administruoti skiriamos valstybės biudžeto lėšos gali būti naudojamos darbuotojų darbo užmokesčiui, sumokėti specialistams už projektų vertinimą, administravimą, kontrolės vykdymą, socialinio draudimo įmokoms, įmokoms į Garantinį fondą, transportui (išskyrus taksi), ryšių paslaugoms, kanceliarijos prekėms, kitoms prekėms (išskyrus ilgalaikį turtą). Į steigiamas darbo vietas projektams administruoti rekomenduojama įdarbinti neįgalius asmenis.“

1.35. Išdėstau 3 priedo 4 punktą taip:

4. Komisija sudaroma vieneriems metams iš ne mažiau kaip trijų specialistų (rekomenduojama iš savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių įstaigų, aukštųjų mokyklų, išskyrus darbuotojus, kuriems mokama už projektų administravimą). Projektų atrankos stebėseną vykdo Neįgaliųjų reikalų departamento deleguoti skėtinių neįgaliųjų asociacijų atstovai (toliau vadinama – neįgaliųjų asociacijų atstovai).“

1.36. Išdėstau 4 priedo 1 lentelės 2 punktą taip:

 

2.

Lėšų poreikis projektų administravimo išlaidoms

 

 

X

 

1.37. Išdėstau 5 priedo 3.11 punktą taip:

3.11. fiksuoti visas ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projekto įgyvendinimu, rengti veiklų (paslaugų) įvykdymą patvirtinančius dokumentus (naudos gavėjų sąrašus su parašais, kontaktine informacija ir trumpu paslaugos turinio aprašymu), saugoti su Projekto vykdymu susijusius dokumentus laikydamasis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatytos tvarkos;“.

2. N u s t a t a u, kad iki šio įsakymo įsigaliojimo pradėti finansuoti Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai baigiami finansuoti pagal Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 (Žin., 2012, Nr. 89-4661), redakciją, galiojusią iki šio įsakymo įsigaliojimo.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė     Algimanta Pabedinskienė