LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius, tvarkos aprašo patvirtinimo

 

2013 m. kovo 29 d. Nr. D1-225/4-240

Vilnius

 

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662) 8 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1443 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymą“ (Žin., 2009, Nr. 135-5884) 2.3 punktu, įgyvendindami 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 15 skyrius, 7 tomas, p. 631), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/29/EB (OL 2009 L 140, p. 63), 10a straipsnio 7 dalies ir 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo Nr. 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL 2011 L 130, p. 1), IV skyriaus nuostatas,

t v i r t i n a m e Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius, tvarkos aprašą (pridedama).

 

Aplinkos ministras                                                        Valentinas Mazuronis

 

Ūkio ministrė                                                                                        Birutė Vėsaitė

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos

2013-03-04 raštu Nr. (17.3-16)3-831

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

2013-03-05 raštu Nr. 2D-1155(11.17)

 

_________________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-225/4-240

 

Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius, tvarkos aprašas

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Apyvartinių taršos leidimų skyrimo veiklos vykdytojams, planuojantiems eksploatuoti naujus įrenginius, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato nemokamų apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) skyrimo iš Bendrijos rezervo 2013–2020 metų laikotarpiu tvarką.

2. Aprašas taikomas veiklos vykdytojams, po 2011 m. birželio 30 d. pradėjusiems eksploatuoti naujus šiltnamio efektą sukeliančias dujas (toliau – ŠESD) išmetančius įrenginius pagal Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 87-3662) 1 priede nurodytą veiklos rūšių sąrašą arba po 2011 m. birželio 30 d. labai išplėtusiems esamų įrenginių pajėgumą, kaip nurodyta 2011 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimo Nr. 2011/278/ES, kuriuo nustatomos suderinto nemokamo apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės (OL 2011 L 130, p. 1) (toliau – Sprendimas Nr. 2011/278/ES), 3 straipsnio i punkte. Toliau Apraše naujas ŠESD išmetantis įrenginys ir įrenginys, kurio pajėgumas labai išplėstas, vadinami Įrenginiu.

3. Aprašas netaikomas orlaivio naudotojams ir veiklos vykdytojams, eksploatuojantiems elektros energijos gamybos įrenginius.

4. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme, Sprendime Nr. 2011/278/ES ir kituose teisės aktuose.

 

II. ATL SKYRIMO IŠ BENDRIJOS REZERVO SĄLYGOS IR TVARKA

 

5. Veiklos vykdytojai, nurodyti Aprašo 2 punkte ir norintys gauti nemokamus ATL iš Bendrijos rezervo Įrenginiams, pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija) užpildytą elektroninę paraiškos nemokamiems ATL gauti pereinamajam laikotarpiui nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. formą (toliau – Paraiška) ir nepriklausomo vertintojo tinkamumo patvirtinimo pažymą (toliau – Pažyma), patvirtinančią pateiktų duomenų tikrumą, patikimumą ir tikslumą.

Paraiškos elektroninė forma ir metodologiniai dokumentai pateikti Europos Komisijos interneto tinklalapyje http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/cap/allocation/documentation en.htm.

6. Veiklos vykdytojai Paraiškas ir Pažymas turi pateikti ne vėliau kaip per vienų metų laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo Įrenginio arba Įrenginio technologinio proceso dalies įprastos eksploatacijos pradžios, kaip tai apibrėžta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 3 straipsnio n punkte.

7. Veiklos vykdytojas, rengdamas ir teikdamas Paraišką, vadovaujasi Sprendimo Nr. 2011/278/ES 17–22 straipsnių nuostatomis.

8. Aplinkos ministerija, vadovaudamasi Sprendimo Nr. 2011/278/ES nuostatomis, įvertina Paraiškos ir Pažymos duomenis ir nedelsdama praneša Europos Komisijai preliminarų bendrą metinį veiklos vykdytojui nemokamai suteikiamų ATL skaičių.

9. Kai Europos Komisija patvirtina Aplinkos ministerijos pateiktą preliminarų bendrą metinį veiklos vykdytojui nemokamai suteikiamų ATL skaičių ir priima sprendimą dėl nemokamų ATL suteikimo Įrenginiams iš Bendrijos rezervo, Aplinkos ministerija raštu informuoja veiklos vykdytoją apie jam skirtą galutinį metinį nemokamų ATL skaičių, kuris kasmet koreguojamas taikant linijinį mažinimo koeficientą, kaip nustatyta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 19 straipsnio 5 dalyje.

10. Veiklos vykdytojas, po 2011 m. birželio 30 d. labai sumažinęs Įrenginio pajėgumą, kaip nurodyta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 3 straipsnio j punkte, ir kai nepriklausomas vertintojas patvirtina šį pajėgumo sumažinimą, privalo, naudodamasis Paraiška ir Pažyma, pateikti Aplinkos ministerijai duomenis apie Įrenginio technologinio proceso dalies sumažintą pajėgumą ir įrengtąjį pajėgumą, kad būtų galima perskaičiuoti nemokamai suteikiamus ATL pagal Sprendimo Nr. 2011/278/ES 21 straipsnio 2–3 dalių nuostatas.

11. Veiklos vykdytojui, kurio Įrenginio veikla yra laikoma nutraukta Sprendimo Nr. 2011/278/ES 22 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais, ATL neišduodami, vadovaujantis Sprendimo Nr. 2011/278/ES 22 straipsnio 2–3 dalyse nustatyta tvarka.

12. Veiklos vykdytojui, kurio Įrenginio veikla, vadovaujantis Sprendimo Nr. 2011/278/ES 23 straipsnio 1 dalies nuostatomis, yra laikoma iš dalies nutraukta, suteikiamas atitinkamai pakoreguotas ATL skaičius pagal Sprendimo Nr. 2011/278/ES 23 straipsnio 2–4 dalių nuostatas.

13. Veiklos vykdytojai, nurodyti Aprašo 5, 10, 11 ir 12 punktuose, kasmet iki gruodžio 31 d. privalo pateikti Aplinkos ministerijai Sprendimo Nr. 2011/278/ES 24 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją. Jeigu pateikta informacija turi įtakos veiklos vykdytojams suteiktų ATL skaičiui, Aplinkos ministerija Sprendimo Nr. 2011/278/ES 24 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka informuoja apie tai Europos Komisiją.

14. Aplinkos ministerija, gavusi iš veiklos vykdytojų Aprašo 13 punkte nurodytą informaciją, pateikia ją svarstyti viešai pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas klimato kaitos valdymui aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarką, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-381 (Žin., 2005, Nr. 102-3789; 2010, Nr. 43-2071).

15. Kai Europos Komisija patvirtina Aprašo 9 ir 13 punktuose nurodytus duomenis, Aplinkos ministerija informuoja Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondą, išduodantį ATL iš Bendrijos rezervo, apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą ATL skaičių. Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondas šią informaciją skelbia savo interneto svetainėje.

16. Aplinkos apsaugos agentūra kasmet iki gruodžio 31 d. Aplinkos ministerijai raštu pateikia informaciją, susijusią su leidimų išmesti ŠESD išdavimu, pakeitimu ir galiojimo panaikinimu.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

_________________