LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ PERSONALUI, TEIKIANČIAM AUDINIŲ IR (AR) LĄSTELIŲ ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS, IR ĮRANGAI, REIKALINGAI AUDINIAMS IR (AR) LĄSTELĖMS ĮSIGYTI (PAIMTI), APDOROTI, KONSERVUOTI, LAIKYTI, PASKIRSTYTI, APRAŠŲ PATVIRTINIMO

 

2009 m. kovo 13 d. Nr. V-188

Vilnius

 

Įgyvendindamas Mirusio žmogaus audinių ir ląstelių, gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, kodavimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-397 (Žin., 2007, Nr. 58-2252; Nr. 132-5393), 7 ir 8.3 punktus:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Specialiųjų reikalavimų personalui, teikiančiam akies audinio ir (ar) amniono membranos įsigijimo (paėmimo), apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo paslaugas, ir įrangai, reikalingai akies audiniui ir (ar) amniono membranai įsigyti (paimti), apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, aprašą;

1.2. Specialiųjų reikalavimų personalui, teikiančiam širdies ir kraujagyslių audinių įsigijimo (paėmimo), apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo paslaugas, ir įrangai, reikalingai širdies ir kraujagyslių audiniams įsigyti (paimti), apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, aprašą;

1.3. Specialiųjų reikalavimų personalui, teikiančiam raumeninių ir kaulinių audinių įsigijimo (paėmimo), apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo paslaugas, ir įrangai, reikalingai raumeniniams ir kauliniams audiniams įsigyti (paimti), apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, aprašą;

1.4. Specialiųjų reikalavimų personalui, teikiančiam odos audinio įsigijimo (paėmimo), apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo paslaugas, ir įrangai, reikalingai odos audiniui įsigyti (paimti), apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, aprašą.

2. Pavedu ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį kontroliuoti įsakymo vykdymą.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. V-188

 

SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ PERSONALUI, TEIKIANČIAM AKIES AUDINIO IR (AR) AMNIONO MEMBRANOS ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS, IR ĮRANGAI, REIKALINGAI AKIES AUDINIUI IR (AR) AMNIONO MEMBRANAI ĮSIGYTI (PAIMTI), APDOROTI, KONSERVUOTI, LAIKYTI, PASKIRSTYTI, APRAŠAS

 

I. REIKALAVIMAI PERSONALUI, TEIKIANČIAM AKIES AUDINIO ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS

 

1. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios akies audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, personalas privalo atitikti bendruosius jam keliamus reikalavimus, nustatytus Mirusio žmogaus audinių ir ląstelių, gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, kodavimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-397 (Žin., 2007, Nr. 58-2252, Nr. 132-5393) (toliau – Tvarkos aprašas).

2. Audinių banke ar įstaigoje, teikiančioje akies audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, turi dirbti gydytojas oftalmologas arba medicinos gydytojas arba bendrosios praktikos slaugytojas, išklausęs specialius audinio įsigijimo (paėmimo) profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių programa turi būti suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

3. Audinių banke, teikiančiame akies audinio apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, gali dirbti bet kuris specialistas, nurodytas 2 punkte.

4. Akies audinio kokybę gali vertinti tik gydytojas oftalmologas.

5. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios akies audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, personalas, dalyvaujantis pokalbyje su mirusio donoro artimaisiais, privalo būti baigęs kursus, kurių programa turi būti suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Audinių banke ar įstaigoje, teikiančioje akies audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, gali dirbti psichologas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir baigęs kursus, nurodytus 5 punkte.

 

II. REIKALAVIMAI PERSONALUI, TEIKIANČIAM AMNIONO MEMBRANOS ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS

 

7. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios amniono membranos įsigijimo (paėmimo) paslaugas, personalas privalo atitikti bendruosius jam keliamus reikalavimus, nustatytus Tvarkos apraše.

8. Įstaigoje, teikiančioje placentos, skirtos amniono membranai paruošti, įsigijimo (paėmimo) paslaugas, turi dirbti gydytojas akušerisginekologas.

9. Audinių banke, teikiančiame amniono membranos apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, gali dirbti bet kuris specialistas, nurodytas 2 punkte.

10. Amniono membranos kokybę gali vertinti tik specialistas, nurodytas 4 punkte.

 

III. REIKALAVIMAI ĮRANGAI, REIKALINGAI AKIES AUDINIUI IR (AR) AMNIONO MEMBRANAI ĮSIGYTI (PAIMTI), APDOROTI, KONSERVUOTI, LAIKYTI, PASKIRSTYTI

 

11. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios akies audinio ir (ar) amniono membranos įsigijimo (paėmimo) paslaugas, įranga privalo atitikti bendruosius jai keliamus reikalavimus, nustatytus Tvarkos apraše.

12. Audinių bankas ar įstaiga, teikianti akies audinio ir (ar) amniono membranos įsigijimo (paėmimo) paslaugas, privalo turėti:

12.1. vienkartinių priemonių, reikalingų akies audiniui ir (ar) amniono membranai įsigyti (paimti), ne mažiau kaip šešiems donoriniams atvejams (vienkartinių priemonių sąrašas nustatomas atsižvelgiant į audinių banko ar įstaigos, teikiančios akies audinio ir (ar) amniono membranos įsigijimo (paėmimo) paslaugas, standartinę veiklos procedūrą);

12.2. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius akies audiniui ir (ar) amniono membranai įsigyti (paimti) (instrumentų rinkinių sudėtis nustatoma atsižvelgiant į audinių banko ar įstaigos, teikiančios akies audinio ir (ar) amniono membranos įsigijimo (paėmimo) paslaugas, standartinę veiklos procedūrą).

13. Audinių bankas, teikiantis akies audinio ir (ar) amniono membranos apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, privalo turėti:

13.1. vienkartinių priemonių, reikalingų akies audiniui ir (ar) amniono membranai apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, ne mažiau kaip šešiems donoriniams atvejams (vienkartinių priemonių sąrašas nustatomas atsižvelgiant į audinių banko standartinę veiklos procedūrą);

13.2. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius akies audiniui ir (ar) amniono membranai apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti (instrumentų rinkinių sudėtis nustatoma atsižvelgiant į audinių banko standartinę veiklos procedūrą);

13.3. šaldytuvą, skirtą audinių karantinui;

13.4. šaldytuvą audiniams saugoti ir (ar) programuoto šaldymo įrangą, ir įrangą, skirtą ilgalaikiam audinių saugojimui;

13.5. biomikroskopą (plyšinę lempą) su priedais akies audiniui įvertinti;

13.6. veidrodinį mikroskopą akies audinio endoteliui įvertinti;

13.7. vertikalios tėkmės laminarą.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. V-188

 

SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ PERSONALUI, TEIKIANČIAM ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ AUDINIŲ ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS, IR ĮRANGAI, REIKALINGAI ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ AUDINIAMS ĮSIGYTI (PAIMTI), APDOROTI, KONSERVUOTI, LAIKYTI, PASKIRSTYTI, APRAŠAS

 

I. REIKALAVIMAI PERSONALUI, TEIKIANČIAM ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ AUDINIŲ ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS

 

1. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios širdies ir kraujagyslių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, personalas privalo atitikti bendruosius jam keliamus reikalavimus, nustatytus Mirusio žmogaus audinių ir ląstelių, gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, kodavimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-397 (Žin., 2007, Nr. 58-2252, Nr. 132-5393) (toliau – Tvarkos aprašas).

2. Audinių banke ar įstaigoje, teikiančioje širdies ir kraujagyslių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, turi dirbti gydytojas širdies chirurgas ar (ir) gydytojas kraujagyslių chirurgas.

3. Audinių banke, teikiančiame širdies ir kraujagyslių audinių apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, gali dirbti bendrosios praktikos slaugytojas arba bet kuris specialistas, nurodytas 2 punkte.

4. Širdies audinio kokybę gali vertinti tik gydytojas širdies chirurgas; kraujagyslių audinio kokybę gali vertinti tik gydytojas kraujagyslių chirurgas.

5. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios širdies ir kraujagyslių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, personalas, dalyvaujantis pokalbyje su mirusio donoro artimaisiais, privalo būti baigęs kursus, kurių programa turi būti suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Audinių banke ar įstaigoje, teikiančioje širdies ir kraujagyslių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, gali dirbti psichologas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir baigęs kursus, nurodytus 5 punkte.

 

II. REIKALAVIMAI ĮRANGAI, REIKALINGAI ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ AUDINIAMS ĮSIGYTI (PAIMTI), APDOROTI, KONSERVUOTI, LAIKYTI, PASKIRSTYTI

 

7. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios širdies ir kraujagyslių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, įranga privalo atitikti bendruosius jai keliamus reikalavimus, nustatytus Tvarkos apraše.

8. Audinių bankas ar įstaiga, teikianti širdies ir kraujagyslių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, privalo turėti:

8.1. vienkartinių priemonių, reikalingų širdies ir kraujagyslių audiniams įsigyti (paimti), ne mažiau kaip šešiems donoriniams atvejams (vienkartinių priemonių sąrašas nustatomas atsižvelgiant į audinių banko ar įstaigos, teikiančios širdies ir kraujagyslių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, standartinę veiklos procedūrą);

8.2. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius širdies ir kraujagyslių audiniams įsigyti (paimti) (instrumentų rinkinių sudėtis nustatoma atsižvelgiant į audinių banko ar įstaigos, teikiančios širdies ir kraujagyslių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, standartinę veiklos procedūrą).

9. Audinių bankas, teikiantis širdies ir kraujagyslių audinių apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, privalo turėti:

9.1. vienkartinių priemonių, reikalingų širdies ir kraujagyslių audiniams apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, ne mažiau kaip šešiems donoriniams atvejams (vienkartinių priemonių sąrašas nustatomas atsižvelgiant į audinių banko standartinę veiklos procedūrą);

9.2. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius širdies ir kraujagyslių audiniams apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti (instrumentų rinkinių sudėtis nustatoma, atsižvelgiant į audinių banko standartinę veiklos procedūrą);

9.3. šaldytuvą, skirtą audinių karantinui;

9.4. programuoto šaldymo įrangą ir įrangą, skirtą ilgalaikiam audinių saugojimui;

9.5. ilgalaikio saugojimo pakuočių sandarinimo įrangą;

9.6. vertikalios tėkmės laminarą.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. V-188

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI PERSONALUI, TEIKIANČIAM RAUMENINIŲ IR KAULINIŲ AUDINIŲ ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS, IR ĮRANGAI, REIKALINGAI RAUMENINIAMS IR KAULINIAMS AUDINIAMS ĮSIGYTI (PAIMTI), APDOROTI, KONSERVUOTI, LAIKYTI, PASKIRSTYTI, APRAŠAS

 

I. REIKALAVIMAI PERSONALUI, TEIKIANČIAM RAUMENINIŲ IR KAULINIŲ AUDINIŲ ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS

 

1. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios raumeninių ir kaulinių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, personalas privalo atitikti bendruosius jam keliamus reikalavimus, nustatytus Mirusio žmogaus audinių ir ląstelių, gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, kodavimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-397 (Žin., 2007, Nr. 58-2252, Nr. 132-5393) (toliau – Tvarkos aprašas).

2. Audinių banke ar įstaigoje, teikiančioje raumeninių ir kaulinių audinių įsigijimo (paėmimo) ir apdorojimo paslaugas, turi dirbti ne mažiau kaip du gydytojai ortopedai traumatologai ir ne mažiau kaip vienas bendrosios praktikos slaugytojas, išklausęs specialius audinio įsigijimo (paėmimo) profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių programa turi būti suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

3. Audinių banke, teikiančiame raumeninių ir kaulinių audinių konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, gali dirbti bendrosios praktikos slaugytojas arba bet kuris specialistas, nurodytas 2 punkte.

4. Raumeninio ir kaulinio audinio kokybę gali vertinti tik gydytojas ortopedas traumatologas.

5. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios raumeninių ir kaulinių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, personalas, dalyvaujantis pokalbyje su mirusio donoro artimaisiais, privalo būti baigęs kursus, kurių programa turi būti suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Audinių banke ar įstaigoje, teikiančioje raumeninių ir kaulinių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, gali dirbti psichologas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir baigęs kursus, nurodytus 5 punkte.

 

II. REIKALAVIMAI ĮRANGAI, REIKALINGAI RAUMENINIAMS IR KAULINIAMS AUDINIAMS ĮSIGYTI (PAIMTI), APDOROTI, KONSERVUOTI, LAIKYTI, PASKIRSTYTI

 

7. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios raumeninių ir kaulinių audinių įsigijimo (paėmimo) paslaugas, įranga privalo atitikti bendruosius jai keliamus reikalavimus, nustatytus Tvarkos apraše.

8. Audinių bankas ar įstaiga, teikianti raumeninių ir kaulinių audinių įsigijimo (paėmimo) ir apdorojimo paslaugas, privalo turėti:

8.1. vienkartinių priemonių, reikalingų raumeniniams ir kauliniams audiniams įsigyti (paimti) ir apdoroti, ne mažiau kaip šešiems donoriniams atvejams (vienkartinių priemonių sąrašas nustatomas, atsižvelgiant į audinių banko ar įstaigos, teikiančios raumeninių ir kaulinių audinių įsigijimo (paėmimo) ir apdorojimo paslaugas, standartinę veiklos procedūrą);

8.2. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius mirusio donoro raumeniniams ir kauliniams audiniams įsigyti (paimti);

8.3. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius gyvo donoro kauliniam audiniui įsigyti (paimti);

8.4. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius raumeniniams ir kauliniams audiniams apdoroti;

8.5. instrumentų rinkinių sudėtis nustatoma atsižvelgiant į audinių banko ar įstaigos, teikiančios raumeninių ir kaulinių audinių įsigijimo (paėmimo) ir apdorojimo paslaugas, standartinę veiklos procedūrą ir būtinai įtraukiant akumuliatorinį osciliacinio pjovimo jėgos instrumentą.

9. Audinių bankas, teikiantis raumeninių ir kaulinių audinių konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, privalo turėti:

9.1. vienkartinių priemonių, reikalingų raumeniniams ir kauliniams audiniams konservuoti, laikyti, paskirstyti, ne mažiau kaip šešiems donoriniams atvejams (vienkartinių priemonių sąrašas nustatomas atsižvelgiant į audinių banko standartinę veiklos procedūrą);

9.2. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius raumeniniams ir kauliniams audiniams konservuoti, laikyti, paskirstyti (instrumentų rinkinių sudėtis nustatoma, atsižvelgiant į audinių banko standartinę veiklos procedūrą);

9.3. šaldytuvą, skirtą audinių karantinui;

9.4. programuoto šaldymo įrangą ir įrangą, skirtą ilgalaikiam audinių saugojimui;

9.5. skystų CO2 dujų balioną;

9.6. vertikalios tėkmės laminarą.

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2009 m. kovo 13 d.

įsakymu Nr. V-188

 

SPECIALIŲJŲ REIKALAVIMŲ PERSONALUI, TEIKIANČIAM ODOS AUDINIO ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS, IR ĮRANGAI, REIKALINGAI ODOS AUDINIUI ĮSIGYTI (PAIMTI), APDOROTI, KONSERVUOTI, LAIKYTI, PASKIRSTYTI, APRAŠAS

 

I. REIKALAVIMAI PERSONALUI, TEIKIANČIAM ODOS AUDINIO ĮSIGIJIMO (PAĖMIMO), APDOROJIMO, KONSERVAVIMO, LAIKYMO, PASKIRSTYMO PASLAUGAS

 

1. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios odos audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, personalas privalo atitikti bendruosius jam keliamus reikalavimus, nustatytus Mirusio žmogaus audinių ir ląstelių, gyvo žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, kodavimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo, paskirstymo sąlygų tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-397 (Žin., 2007, Nr. 58-2252, Nr. 132-5393) (toliau – Tvarkos aprašas).

2. Audinių banke ar įstaigoje, teikiančioje odos audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, turi dirbti medicinos gydytojas ir (arba) bendrosios praktikos slaugytojas, išklausę specialius audinio įsigijimo (paėmimo) profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus, kurių programa turi būti suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

3. Audinių banke, teikiančiame odos audinio apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, gali dirbti bet kuris specialistas, nurodytas 2 punkte.

4. Odos audinio kokybę gali vertinti medicinos gydytojas arba (ir) medicinos biologas.

5. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios odos audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, personalas, dalyvaujantis pokalbyje su mirusio donoro artimaisiais, privalo būti baigęs kursus, kurių programa turi būti suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija.

6. Audinių banke ar įstaigoje, teikiančioje odos audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, gali dirbti psichologas, turintis aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir baigęs kursus, nurodytus 5 punkte.

 

II. REIKALAVIMAI ĮRANGAI, REIKALINGAI ODOS AUDINIUI ĮSIGYTI (PAIMTI), APDOROTI, KONSERVUOTI, LAIKYTI, PASKIRSTYTI

 

7. Audinių banko ar įstaigos, teikiančios odos audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, įranga privalo atitikti bendruosius jai keliamus reikalavimus, nustatytus Tvarkos apraše.

8. Audinių bankas ar įstaiga, teikianti odos audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, privalo turėti:

8.1. vienkartinių priemonių, reikalingų odos audiniui įsigyti (paimti), ne mažiau kaip šešiems donoriniams atvejams (vienkartinių priemonių sąrašas nustatomas atsižvelgiant į audinių banko ar įstaigos, teikiančios odos audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, standartinę veiklos procedūrą);

8.2. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius odos audiniui įsigyti (paimti) (instrumentų rinkinių sudėtis nustatoma atsižvelgiant į audinių banko ar įstaigos, teikiančios odos audinio įsigijimo (paėmimo) paslaugas, standartinę veiklos procedūrą, kurioje turi būti numatytas automatinis dermatomas).

9. Audinių bankas, teikiantis odos audinio apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugas, privalo turėti:

9.1. vienkartinių priemonių, reikalingų odos audiniui apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti, ne mažiau kaip šešiems donoriniams atvejams (vienkartinių priemonių sąrašas nustatomas atsižvelgiant į audinių banko standartinę veiklos procedūrą);

9.2. ne mažiau kaip du komplektus po du instrumentų rinkinius odos audiniui apdoroti, konservuoti, laikyti, paskirstyti (instrumentų rinkinių sudėtis nustatoma atsižvelgiant į audinių banko standartinę veiklos procedūrą);

9.3. šaldytuvą, skirtą audinių karantinui;

9.4. programuoto šaldymo įrangą; įrangą, skirtą ilgalaikiam audinių saugojimui, ir (ar) šaldytuvą audiniui saugoti;

9.5. ilgalaikio saugojimo pakuočių sandarinimo įrangą;

9.6. mikroskopą odos audiniui vertinti;

9.7. odos perforatorių;

9.8. vertikalios tėkmės laminarą.

 

_________________