LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENTOJŲ REGISTRO

Į S T A T Y M A S

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas reglamentuoja Lietuvos Respublikos gyventojų registro steigimą, tvarkymą, likvidavimą, registrui teikiamus duomenis bei jų naudojimo tvarką, duomenų teikėjų ir naudotojų teises bei atsakomybę.

 

2 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyventojų registras

Gyventojų registras yra personalinė visų Respublikos piliečių, nuolat gyvenančių Lietuvos Respublikoje kitų valstybių piliečių ir asmenų be pilietybės apskaita duomenų banke pagal vieningą rodiklių sistemą.

Gyventojų registro paskirtis – rinkti ir kaupti duomenis apie Lietuvos Respublikos gyventojų pasiskirstymą bei sudėtį, migracijos mastus ir kryptis, darbo išteklius ir jų naudojimą bei kitą socialinę informaciją, ją nuolat atnaujinti, apdoroti ir šio įstatymo nustatyta tvarka teikti Lietuvos Respublikos valstybinės valdžios ir valdymo įstaigoms bei kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims.

Lietuvos Respublikos gyventojų registrą sudaro centrinis gyventojų registras ir vietiniai gyventojų registrai. Pastarieji yra centrinio registro padaliniai. Gyventojų registras sudaro galimybę gauti duomenis apie gyventojus pagal kiekvieną duomenų poziciją ar jų junginius.

 

3 straipsnis. Gyventojų registro steigėjas ir tvarkytojas

Gyventojų registro steigėjas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Gyventojų registro nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė, remdamasi šiuo įstatymu.

Gyventojų registro tvarkytojas yra Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Jis rengia metodiką registrui tvarkyti Lietuvos Respublikoje ir jos administraciniuose teritoriniuose dariniuose bei duomenims jo pagrindu gauti.

 

4 straipsnis. Gyventojų registro duomenys

Registre turi būti kiekvieno gyventojo (asmens) šie duomenys:

1. Asmens kodas:

1) kodas,

2) vardas,

3) pavardė,

4) tėvo asmens kodas,

5) motinos asmens kodas,

6) sutuoktinio asmens kodas,

7) vaikų asmens kodas,

8) šeimos dydis;

2. Gyvenamoji vieta:

1) ankstesnė gyvenamoji vieta,

2) dabartinė gyvenamoji vieta,

3) miestas, seniūnija, gatvė, namo numeris, buto numeris,

4) rajonas (apskritis),

5) apylinkė (valsčius),

6) kaimas,

7) atvykimo data,

8) išvykimo data,

9) išvykimo vieta;

3. Pilietybė, gimtoji kalba, pasas, karo prievolė:

1) pilietybė,

2) pilietybės suteikimo (netekimo) data,

3) gimtoji kalba,

4) paso serija ir numeris,

5) išdavimo vieta,

6) išdavimo data,

7) karo prievolininkas;

4. Demografiniai duomenys:

1) lytis,

2) gimimo vieta,

3) gimimo data,

4) šeiminė padėtis,

5) mirties data,

6) mirties priežastis;

5. Užimtumas:

1) darbo vieta (verslas),

2) profesija ar pareigos,

3) įsidarbinimo data,

4) atleidimo iš darbo (registravimosi darbo biržoje) data;

6. Mokymasis:

1) mokymo įstaiga,

2) įstojimo data,

3) baigimo data;

7. Išsilavinimas, specialybė:

1) išsilavinimas,

2) specialybė;

8. Duomenys apie pensiją:

1) pensijos rūšis,

2) skyrimo (netekimo) data.

Šio straipsnio pirmojoje dalyje nenurodyti duomenys apie gyventojus į registrą nerašomi.

Gyventojų registro duomenų bankas gali būti nemokamai naudojamas kitų valstybinių duomenų bankų masyvams: švietimo, sveikatos, užimtumo, socialinės apsaugos, pasų, komunalinio ūkio, mokesčių.

 

5 straipsnis. Gyventojų registrui pateikiami duomenys

Į gyventojų registrą duomenys apie kiekvieną asmenį įrašomi tik pagal pateiktus dokumentus.

Gyventojų registrui duomenis pateikia:

1) Vidaus reikalų ministerijos pasų tarnybos – tapatybės, pilietybės, paso ir gyvenamosios vietos duomenis;

2) Krašto apsaugos ministerija – duomenis apie karo prievolininkus;

3) civilinės metrikacijos skyriai – duomenis apie gimimus, mirimus, santuokas, ištuokas;

4) darbdaviai ir kitos darbuotojų apskaitą tvarkančios institucijos, valstybiniai duomenų bankai – duomenis apie darbą, išsilavinimą, profesiją ir specialybę;

5) vidurinio, profesinio, aukštesniojo ir aukštojo mokymo įstaigos – duomenis apie mokymąsi, išsilavinimą, jose įgytą specialybę;

6) socialinio aprūpinimo, draudimo ir kitos pensijas skiriančios institucijos – duomenis apie pensijas.

Emigracijos ir imigracijos tarnyba pateikia visus duomenis apie emigrantus ir imigrantus.

Išvardinti duomenys pateikiami pagal Gyventojų registro nuostatus. Pareigūnai, nepateikę, pateikę pavėluotai arba klaidingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

6 straipsnis. Asmens kodas

Asmens kodas yra individuali vienuolikos dešimtainių skaitmenų seka, kurią asmeniui suteikia gyventojų registro tarnyba. Asmens kodas naudojamas asmeniui identifikuoti ir tarpusavio ryšiui tarp atskirų duomenų bankų nustatyti.

Asmens kodo struktūra yra tokia:

pirmasis skaitmuo atitinka lytį ir gimimo šimtmetį,

antrasis ir trečiasis – gimimo metų du paskutinius skaitmenis,

ketvirtasis ir penktasis – gimimo mėnesį,

šeštasis ir septintasis – gimimo dieną,

aštuntasis, devintasis ir dešimtasis – gimusių tą pačią dieną įrašymo į registrą eiliškumą,

vienuoliktasis – pirmųjų dešimties skaitmenų kontrolinį skaičių.

Asmens kodas įrašomas į pasą, gimimo liudijimą, valstybinio socialinio draudimo kortelę, vairuotojo pažymėjimą ir kitus asmens apskaitos dokumentus.

 

7 straipsnis. Gyventojų registro duomenų naudojimas

Gyventojų registro duomenų parengimo, naudojimo ir apsaugos klausimams nagrinėti sudaroma taryba. Tarybos sudėtį ir nuostatus tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

Gyventojų registro duomenimis turi teisę naudotis:

1) pateiktais suvestinėse – visi Lietuvos Respublikos juridiniai ir fiziniai asmenys;

2) pateiktais rinkėjų, ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų, karo ar alternatyvios tarnybos prievolininkų, specialistų, nedirbančių asmenų sąrašuose – Lietuvos Respublikos valstybinio valdymo ir vietos savivaldybių valdymo įstaigos (apie savo teritorijos gyventojus);

3) sąrašai pateikiami pagal jų tikslinę paskirtį atitinkančius rekvizitus bei tarnybos, kuriai jie pateikiami, veiklos pobūdį ir tik pagal raštišką atitinkamo valdžios organo sprendimą;

4) savo asmens duomenimis gali naudotis kiekvienas Lietuvos Respublikos gyventojas.

 

8 straipsnis. Gyventojų registro tvarkytojo įgaliojimai

Jeigu į registrą buvo įrašyti klaidingi duomenys, tai gyventojų registro tvarkytojas, remdamasis pareiškėjo pateiktais dokumentais, privalo tokį įrašą pakeisti.

Registro tvarkytojui draudžiama taisyti pateikiamų dokumentų įrašus (duomenis) arba to reikalauti iš pateikėjo.

Gyventojų registro tarnybos darbuotojai turi pasirašyti pasižadėjimą, kad nepažeis šio įstatymo reikalavimų. Juos pažeidę gyventojų registro tarnybos darbuotojai atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

 

9 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyventojų teisės naudotis registro duomenimis

Lietuvos Respublikos gyventojai gali gauti pažymas su savo asmens duomenimis. Šios pažymos turi juridinę galią.

Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, pateikę asmens dokumentą, turi teisę patikrinti įrašytus į gyventojų registrą savo asmens duomenis ir, jeigu yra netikslumų, pareikalauti juos ištaisyti.

Ginčus dėl duomenų gyventojų registre atšaukimo ar keitimo sprendžia teismas.

 

10 straipsnis. Gyventojų registro duomenų skelbimas

Duomenys apie gyventojus iš registro gali būti skelbiami tik suvestinėmis.

 

11 straipsnis. Gyventojų registro finansavimas

Registrui steigti ir išlaikyti naudojamos Lietuvos valstybės biudžeto lėšos. Gyventojų registro tvarkytojas gali lėšų sukaupti teikdamas mokamą informaciją šio įstatymo nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis. Registro likvidavimas

Gyventojų registras likviduojamas pagal Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos nutarimą.

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS

PIRMININKO PAVADUOTOJAS                                                   BRONISLOVAS KUZMICKAS

 

 

Vilnius, 1992 m. sausio 23 d.

Nr. I-2237