VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ APSKAITOS AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIUOSE

 

2002 m. birželio 14 d. Nr. 156

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos akcizų įstatymu (Žin., 2001, Nr. 98-3482), Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) 17 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 821 „Dėl Akcizų įstatymo nuostatų įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 56-2264), Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 58-2371) bei 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu:

1. Tvirtinu:

1.1. Klasifikatorių operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje esančiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis.

1.2. Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių.

1.3. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio pavyzdinio apskaitos žurnalo formą ir jo pildymo taisykles.

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams užtikrinti, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėliuose būtų pildomi akcizais apmokestinamų prekių apskaitos žurnalai.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko pavaduotojams šio įsakymo vykdymą kontroliuoti pagal kuruojamas veiklos sritis.

 

 

 

Viršininkas                                                                                              Jurgis Gurauskas


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. 156

 

KLASIFIKATORIUS OPERACIJŲ, SUSIJUSIŲ SU AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE ESANČIOMIS AKCIZAIS APMOKESTINAMOMIS PREKĖMIS

 

Kodas

Pavadinimas

A1

Akcizais apmokestinamų prekių, skirtų eksportui, išgabenimas

A2

Akcizais apmokestinamų prekių, skirtų užsienio šalių diplomatinių ir konsulinių atstovybių veiklai, išgabenimas

A3

Akcizais apmokestinamų prekių, kurios pagal Muitinės kodeksą neapmokestinamos importo mokesčiais, išgabenimas

A4

Akcizais apmokestinamų prekių (išskyrus kurą), kurios Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tiekiamos kaip atsargos laivams ir (arba) orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais maršrutais, išgabenimas

E1

Etilo alkoholio, pripažinto denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam netaikomas akcizas, išgabenimas

E2

Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės bei (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, išgabenimas

E3

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, išgabenimas

E4

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų šokolado gaminių gamybai, jeigu 100 kilogramų (neto) Šokolado gaminių sunaudojama ne daugiau kaip 8,5 litro gryno etilo alkoholio, išgabenimas

E5

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų maisto produktų gamybai, jeigu 100 kilogramų (neto) šių produktų sunaudojama ne daugiau kaip 5 litrai gryno etilo alkoholio, išgabenimas

 

E6

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų maisto pramonėje naudojamų kvapiųjų medžiagų ar jų mišinių gamybai, išgabenimas

E7

Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų gėrimų, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, neviršija 1,2 proc. tūrio, gamybai, išgabenimas

K1

Orlaivių degalų (variklių kuro) tiekiamų kaip kuro atsargos orlaiviams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais ir vietiniais maršrutais, taip pat teikiantiems kitokias paslaugas už atlyginimą; orlaiviams, kurie naudojami atliekant valstybės ar savivaldybių institucijų funkcijas; orlaiviams, dalyvaujantiems karinėse tarptautinėse pratybose, išgabenimas

K2

Laivų degalų (variklių kuro), kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams, gabenantiems keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais ir vietiniais maršrutais, taip pat teikiantiems kitokias paslaugas už atlyginimą; laivams, kurie naudojami atliekant valstybės ar savivaldos institucijų funkcijas; laivams, dalyvaujantiems karinėse tarptautinėse pratybose; žvejybos laivams, išgabenimas

K3

Akcizų įstatymo 29-33 straipsniuose nurodytų produktų, kai jie naudojami kitiems tikslams negu kaip degalai (variklių kuras), šildymo kuro arba degalų (variklių kuro) priedų išgabenimas

K4

Gazolių (dyzelinių degalų), skirtų naudoti žemės ūkyje, taip pat tvenkinių ir kitų vidaus vandenų žuvininkystėje, išgabenimas

S1

Akcizais apmokestinamų prekių išgabenimas iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio į kitą akcizais apmokestinamų prekių sandėlį taikant akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimą

S2

Akcizais apmokestinamos prekių, kurioms akcizų mokėjimo laikino atidėjimo rėžimas panaikintas ir už kurias akcizai nesumokėti, išgabenimas iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio

LG

Išleistų laisvai cirkuliuoti importuotų akcizais apmokestinamų prekių įvežimas

 

SG

Kitų akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai sumokėti, įvežimas

 

NG

Kitų akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai nesumokėti, įvežimas

 

RG

Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas (su AAD), įvežimas

PP

Akcizais apmokestinamų prekių pagaminimas akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje

M1

Akcizais apmokestinamų prekių panaudojimas kaip žaliava kitoms akcizais apmokestinamoms prekėms gaminti (Akcizų įstatymo 9 str. l d. 2 punktas)

M2

Akcizais apmokestinamų prekių panaudojimas tikslams, kai šios prekės atleidžiamos nuo akcizų (Akcizų įstatymo 9 str. 1 d. 2 punktas)

M3

Akcizais apmokestinamų prekių sunaudojimas akcizais apmokestinamų prekių gamybos procese (Akcizų įstatymo 36 str. 1 d. 4 punktas)

M4

Akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai nesumokėti, sunaudojimas (Akcizų įstatymo 9 str. 1 d. 2 punktas)

PR

Akcizais apmokestinamų prekių, už kurias akcizai nesumokėti, praradimas

IN

Akcizais apmokestinamų prekių likučių koregavimas, atsižvelgiant į inventorizavimo duomenis

______________


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. 156

 

AKCIZŲ ĮSTATYME NURODYTŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ TARIFINIŲ GRUPIŲ KODŲ KLASIFIKATORIUS

 

Prekių grupės

Akcizų įstatyme nurodytos akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas

Matavimo vienetas

Alus:

100

 

Alus

110

HLT (alaus, perskaičiuoto pagal 1 procento faktinę alkoholio koncentraciją, hektolitras)

Mažosios alaus daryklos ne daugiau kaip 100 tūkst. dekalitrų per metus realizuojamas alus

120

HLT (alaus, perskaičiuoto pagal 1 procento faktinę alkoholio koncentraciją, hektolitras)

Alkoholiniai gėrimai:

200

 

Vynas iš šviežių vynuogių

210

HLT (hektolitras)

Fermentuoti gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 procentų tūrio

220

HLT (hektolitras)

Fermentuoti gėrimai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 8,5 procentų tūrio

230

HLT (hektolitras)

Tarpiniai produktai (išskyrus tarpinius produktus, kurie atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vaisių - uogų vynų apibūdinimą, taip pat tarpinius produktus, pagamintus iš midaus), kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio

240

HLT (hektolitras)

Tarpiniai produktai (išskyrus tarpinius produktus, kurie atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vaisių - uogų vynų apibūdinimą, taip pat tarpinius produktus, pagamintus iš midaus), kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio

250

HLT (hektolitras)

Tarpiniai produktai, kurie atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vaisių - uogų vynų apibūdinimą, taip pat tarpiniai produktai, pagaminti iš midaus, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio

260

HLT (hektolitras)

Tarpiniai produktai, kurie atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vaisių - uogų vynų apibūdinimą, taip pat tarpiniai produktai, pagaminti iš midaus, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 procentų tūrio

270

HLT (hektolitras)

Etilo alkoholis, išskyrus midaus trauktines

280

HPA (gryno etilo alkoholio hektolitras)

Midaus trauktinės

290

HPA (gryno etilo alkoholio hektolitras)

Apdorotas tabakas:

300

 

Cigaretės

310

MIL (tūkstantis vienetų)

Cigarai, cigarilės

320

KGM (kilogramas)

Rūkomasis tabakas

330

KGM (kilogramas)

Kuras:

400

 

Variklių benzinas, jo pakaitalai ir priedai

410

TNE (tona)

Variklių benzinas, jo pakaitalai ir priedai (valstybės atsargos)

411

TNE (tona)

Variklių benzinas ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, pagaminti laikantis Biokuro įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų

420

TNE (tona)

Variklių benzinas ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, pagaminti laikantis Biokuro įstatymo ir jo Įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (valstybės atsargos)

421

TNE (tona)

Žibalas, jo pakaitalai ir priedai

430

TNE (tona)

Žibalas, jo pakaitalai ir priedai (valstybės atsargos)

431

TNE (tona)

Gazoliai, jo pakaitalai ir priedai

440

TNE (tona)

Gazoliai, jo pakaitalai ir priedai (valstybės atsargos)

441

TNE (tona)

Šildymui skirti gazoliai (buitinis krosnių kuras), pažymėti Akcizų įstatymo 37 str. nustatyta tvarka

450

TNE (tona)

Šildymui skirti gazoliai (buitinis krosnių kuras), pažymėti Akcizų įstatymo 37 str. nustatyta tvarka (valstybės atsargos)

451

TNE (tona)

Gazoliai ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, pagaminti laikantis Biokuro įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų

460

TNE (tona)

Gazoliai ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, pagaminti laikantis Biokuro įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (valstybės atsargos)

461

TNE (tona)

Gazoliai ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, pagaminti iš Akcizų įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka ženklintų gazolių (buitinių krosnių kuro) laikantis Biokuro įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų

465

TNE (tona)

Gazoliai ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, pagaminti iš Akcizų įstatymo 37 straipsnyje nustatyta tvarka ženklintų gazolių (buitinių krosnių kuro) laikantis Biokuro įstatymo ir jo įgyvendinimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų (valstybės atsargos)

466

TNE (tona)

Skystasis kuras (mazutai), atitinkantis Vyriausybės ar jo įgaliotos institucijos nustatytus požymius, jo pakaitalai ir priedai

470

TNE (tona)

Skystasis kuras (mazutai), atitinkantis Vyriausybės ar jo įgaliotos institucijos nustatytus požymius, jo pakaitalai ir priedai (valstybės atsargos)

471

TNE (tona)

Skystasis kuras (mazutai), jo pakaitalai ir priedai

480

TNE (tona)

Skystasis kuras (mazutai), jo pakaitalai ir priedai (valstybės atsargos)

481

TNE (tona)

Skystasis kuras (mazutai), jo pakaitalai ir priedai, pažymėti Akcizų įstatymo 37 str. nustatyta tvarka

490

TNE (tona)

Skystasis kuras (mazutai), jo pakaitalai ir priedai, pažymėti Akcizų įstatymo 37 str. nustatyta tvarka (valstybės atsargos)

491

TNE (tona)

Naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, jų pakaitalai ir priedai:

500

 

Skirti naudoti kaip degalai (variklių kuras) naftos dujos ir dujiniai angliavandeniliai, jų pakaitalai ir priedai

510

MTQ (tūkstantis litrų)

_____________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų

ministerijos viršininko 2002 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. 156

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO PAVYZDINIO APSKAITOS ŽURNALO PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio pavyzdinio apskaitos žurnalo pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato, kaip turi būti pildomas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos žurnalas (toliau – Žurnalas).

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis finansų ministro 2002 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. 154 „Dėl Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo įgyvendinimo“ patvirtinta Operacijų apskaitos tvarka ir reikalavimais dėl apskaitos priemonių.

3. Taisyklių turi laikytis akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (toliau – Sandėlių) savininkai, kuriems privaloma tvarkyti centrinio mokesčių administratoriaus (toliau – Inspekcija) nustatytos formos Žurnalus.

4. Visos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka galiojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. SANDĖLIO ŽURNALO PILDYMAS

 

5. Žurnalo tituliniame lape įrašomas Žurnalo pavadinimas, Sandėlio savininko pavadinimas, Sandėlio atskiras identifikacinis numeris ir jo adresas.

6. Žurnalo stulpelyje „Eil. Nr.“ nurodomas įrašo eilės numeris.

7. Stulpelyje „Data“ nurodoma operacijos atlikimo data (metai, mėnuo, diena).

8. Stulpelyje „Laikas (val. min.)“ nurodomas operacijos atlikimo laikas (valandomis ir minutėmis).

9. Stulpelyje „Prekės KPN kodas“ nurodomas akcizais apmokestinamos prekės kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą.

10. Stulpelyje „Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas“ nurodomas kodas iš Inspekcijos patvirtinto Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus.

11. Stulpelyje „Prekės pavadinimas ir trumpas aprašymas“ nurodomas prekės pavadinimas ir trumpas aprašymas, kad būtų galima identifikuoti pačią prekę pagal jos tikslų pavadinimą.

12. Stulpelyje „Prekės matavimo vnt.“ nurodomas tai prekei būdingas matavimo vienetas, pagal kurį būtų galima nustatyti akcizo sumą, tenkančią konkrečiam prekių kiekiui. Gali būti naudojami Inspekcijos patvirtinti Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriuje nurodyti prekių matavimo vienetų triženkliai kodai.

13. Stulpelio „Pajamos“ skiltyje „Operacijos kodas“ nurodomas kodas iš Inspekcijos patvirtinto Klasifikatoriaus operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje esančiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis. Skiltyje „Dokumento serija ir numeris“ nurodomas operaciją pagrindžiančio dokumento numeris, o jeigu šis dokumentas turi ir seriją, tai – ir serija. Skiltyje „Kiekis“ nurodomas akcizais apmokestinamų prekių, su kuriomis buvo atlikta operacija, kiekiai, jie nurodomi tais matavimo vienetais, kurie nurodyti stulpelyje „Prekės matavimo vnt.“. Kiekviena operacija turi būti nurodoma atskiroje eilutėje. Pagamintų prekių kiekiai turi būti nurodomi Žurnale ne vėliau kaip Sandėlio darbo dienos pabaigoje, o jeigu Sandėlis dirba ištisą parą, tai šie kiekiai nurodomi kalendorinės dienos pabaigoje.

14. Stulpelio „Išlaidos“ skiltyje „Operacijos kodas“ nurodomas kodas iš Inspekcijos patvirtinto Klasifikatoriaus operacijų, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje esančiomis akcizais apmokestinamomis prekėmis, o skiltyje „Kiekis“ nurodomas akcizais apmokestinamų prekių, su kuriomis buvo atlikta operacija, kiekiai, jie nurodomi tais matavimo vienetais, kurie nurodyti stulpelyje „Prekės matavimo vnt.“. Kiekviena operacija turi būti nurodoma atskiroje eilutėje ir tuoj po operacijos.

15. Stulpelyje „Likutis po operacijos (kiekis)“ nurodomas akcizais apmokestinamų prekių kiekis po operacijos, jis nurodomas tais matavimo vienetais, kurie nurodyti stulpelyje „Prekės matavimo vnt.“.

16. Stulpelyje „Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas“, asmuo, kurį Sandėlio savininkas įgaliojo pildyti Žurnalą, turi įrašyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti. Jeigu pildomas elektroninis Žurnalas, šio stulpelio pildyti neprivaloma.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Žurnalus įmonės spausdina ar kitaip įsigyja savo nuožiūra. Žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti Sandėlio savininko antspaudu. Įrašas, nurodantis žurnalo puslapių skaičių (skaičiais ir žodžiais), tvirtinamas Sandėlio savininko bei apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos, kurios veiklos teritorijoje yra Sandėlis, darbuotojo parašais. Žurnalas turi būti užregistruotas ir užantspauduotas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos antspaudu. Sandėlio savininkas turi teisę Žurnalą papildyti stulpeliais ir skiltimis.

18. Trynimai ir nepatvirtinti taisymai Žurnale draudžiami. Taisymai turi būti patvirtinti taisytojo parašu.

19. Jeigu Sandėlyje yra įdiegta kompiuterinė akcizais apmokestinamų prekių apskaita, tai suderinus su apskrities valstybine mokesčių inspekcija, kurios veiklos teritorijoje yra Sandėlis, šiose Taisyklėse nurodyto Žurnalo pildyti neprivaloma. Žurnalo informacija kasdien išspausdinama lapuose, kurie numeruojami, patvirtinami Sandėlio savininko arba jo įgalioto asmens parašu ir segami į atskiras kiekvieno mėnesio bylas.

20. Žurnalas (jeigu tvarkomas kompiuterinis Žurnalas, tai kiekvieno mėnesio bylos su įsegta Žurnalų informacija) saugomas laikantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

21. Už šių Taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. birželio 14 d.

įsakymu Nr. 156

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO PAVYZDINIS APSKAITOS ŽURNALAS

 

Eil. Nr.

Data

Laikas (val., min)

Prekės KPN kodas

Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas

Prekės pavadinimas ir trumpas aprašymas

Prekės matavimo vnt.

Pajamos

Išlaidos

Likutis po operacijos

Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas

operacijos kodas

dokumento serija ir numeris

kiekis

operacijos kodas

dokumento serija ir numeris

kiekis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________