LIETUVOS RESPUBLIKOS

TERITORIJŲ PLANAVIMO ĮSTATYMO 4, 12, 15, 22, 24 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. rugsėjo 28 d. Nr. IX-2466

Vilnius

 

(Žin., 1995, Nr. 107-2391; 2004, Nr. 21-617)

 

1 straipsnis. 4 straipsnio 3 dalies 4 punkto pakeitimas

4 straipsnio 3 dalies 4 punkte po žodžio „detaliojo“ įrašyti žodžius „ir specialiojo“ ir šį punktą išdėstyti taip:

4) vietovės – žemės sklypai ar jų grupės (rengiami detaliojo ir specialiojo teritorijų planavimo dokumentai).“

 

2 straipsnis. 12 straipsnio papildymas 4 dalimi

Papildyti 12 straipsnį 4 dalimi:

4. Savivaldybės teritorijos dalies (miesto ar miestelio) bendrieji planai nekeičiami, jei šių planų gyvenamosios, visuomeninės, pramonės ir sandėliavimo bei komercinės paskirties teritorijose numatomi kito naudojimo būdo (negu nustatytas) žemės sklypai sudaro ne daugiau kaip 20 procentų bendro konkrečios teritorijos pažymėto ploto, taip pat tais atvejais, kai keičiamas taršių gamybinės paskirties objektų žemės sklypo naudojimo būdas, nesukeliant neigiamų pasekmių gyvenimo ir aplinkos kokybei (šių objektų sąrašą tvirtina savivaldybės taryba).“

 

3 straipsnis. 15 straipsnio 1 dalies papildymas 10 punktu

Papildyti 15 straipsnio 1 dalį 10 punktu:

10) gyvenamųjų teritorijų išdėstymo planai.“

 

4 straipsnis. 22 straipsnio 2 ir 6 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Detalieji planai gali būti rengiami ir kitais atvejais, kai tai numato įstatymai ar kiti teisės aktai.“

2. Pakeisti 22 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Detalieji planai, keičiantys pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, rengiami, jei toks keitimas numatytas savivaldybės ar jos dalies bendruosiuose, taip pat specialiuosiuose planuose. Jei bendrieji ar specialieji planai neparengti, detaliųjų planų planavimo organizatoriumi gali būti tik savivaldybės administracijos direktorius arba valstybinės žemės valdytojas.“

 

5 straipsnis. 24 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. 24 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodžius „Keisti pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį“, po žodžio „planuose“ įrašyti žodžius „arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, taip pat gyvenamųjų teritorijų išdėstymo planuose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Rengti detaliuosius planus formuojant žemės sklypus gyvenamųjų namų kvartalų ar gyvenamųjų namų grupių (daugiau kaip trys gyvenamieji namai) statybai galima tik tais atvejais, kai tai yra numatyta savivaldybės teritorijos ar jos dalies bendruosiuose planuose arba specialiuosiuose saugomų teritorijų ar jų zonų, taip pat gyvenamųjų teritorijų išdėstymo planuose.“

2. Pakeisti 24 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Inžineriškai neparengtose teritorijose, kuriose numatoma statyti komunalinius inžinerinius tinklus, detalieji planai pastatų ir statinių statybai rengiami tais atvejais, jeigu jų planavimo tikslams įgyvendinti yra parengti būtinos inžinerinės infrastruktūros plėtros planai. Jei šie planai neparengti, jie gali būti rengiami vienu metu su detaliaisiais planais.“

3. 24 straipsnio 4 dalyje po žodžio „bendrųjų“ įrašyti žodžius „išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Detalieji planai negali būti rengiami, jeigu jų planavimo tikslai prieštarauja valstybės, Vyriausybės, Vyriausybės įgaliotos institucijos, apskrities ir savivaldybės lygmens bendrųjų (išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 4 dalyje) arba specialiųjų planų sprendiniams, taip pat įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimams.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________