VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M. GRUODŽIO 7 D. ĮSAKYMO Nr. VA-186 „DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO)“ PAKEITIMO

 

2009 m. birželio 30 d. Nr. VA-49

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966), 18.11 punktu:

Pakeičiu Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles, patvirtintas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. VA-186 (Žin., 2004, Nr. 180-6689; toliau – Taisyklės):

1. Išdėstau 3.3 punktą taip:

3.3. mokesčių mokėtojo savivaldybė – savivaldybė, kurios teritorijoje yra mokesčių mokėtojo buveinė arba nuolatinė gyvenamoji vieta“.

2. Laikau buvusį 3.3 punktą atitinkamai 3.4 punktu.

3. Išdėstau 5.1 punktą taip:

5.1. įskaitoma Valstybinės mokesčių inspekcijos ir muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti, taip pat padengti mokesčių mokėtojo skolas, jei mokesčių mokėtojas turi laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija, Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. 1K-199 (Žin., 2004, Nr. 86-3140; 2007, Nr. 80-3220), nustatyta tvarka bei pervedama antstoliams pagal jų pateiktus patvarkymus areštuoti turimas mokesčių mokėtojo mokesčių permokas (skirtumą)“.

4. Išdėstau 6 punkto pirmą pastraipą taip:

6. Prašymą mokesčių mokėtojas teikia vietos mokesčių administratoriui. Prašymą vietos mokesčių administratoriui teikia ir tais atvejais, kai jo mokestis buvo sumokėtas į kitos AVMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas arba kai mokestis nuo 2009 m. sausio 1 d. yra sumokėtas į VMI prie FM biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą ir pervestas į kitos, ne mokesčių mokėtojo, savivaldybės biudžetą“.

5. Išdėstau 7.5 punktą taip:

7.5. mokesčių mokėtojui turint laiku negrąžintų skolų valstybei pagal paskolas iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų ar pagal paskolas, dėl kurių kreditoriams suteikta valstybės garantija (toliau – skola valstybei), padengiamos minėtos skolos“.

6. Papildau nauju 7.6 punktu:

7.6. pervedama antstoliui pagal jo patvarkymą areštuota mokesčio permoka (skirtumas)“.

7. Laikau buvusį 7.5 punktą atitinkamai 7.7 punktu.

8. Išdėstau 7-1 punktą taip:

7-1. Mokesčio permoka (skirtumu) gali būti įskaitoma tik Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Lietuvos Respublikos muitinės administruojamų mokesčių mokestinėms nepriemokoms padengti bei mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti.

Mokesčio permoka (skirtumas) gali būti įskaityta tik to paties mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms padengti, išskyrus atvejus, kai pagal pateiktą Prašymą“.

9. Išdėstau 7-1.2 punktą taip:

7-1.2. neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens mokesčių permoka (skirtumas) įskaitoma to paties neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko (savininkų) mokestinėms nepriemokoms padengti ir/ar mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti“.

10. Išdėstau 7-1.3 punktą taip:

7-1.3. mokestį išskaičiuojančio asmens iš mokesčių mokėtojo išskaičiuota ir sumokėta per didelė mokesčio suma arba klaidingai išskaičiuotas ir sumokėtas mokestis įskaitomas to mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms padengti. Tokiu atveju mokestį išskaičiuojantis asmuo turi patikslinti mokesčio deklaraciją, o mokesčių mokėtojas kartu su Prašymu vietos mokesčių administratoriui turi pateikti tinkamai užpildytą Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymą, kurios pavyzdinė forma pateikta Apskaičiuotų ir išmokėtų išmokų, išskaičiuoto ir į biudžetą sumokėto pajamų mokesčio pažymos pildymo ir išdavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-90 (Žin., 2005, Nr. 152-5631), 1 priede“.

11. Papildau nauju 7-1.5 punktu:

7-1.5. įskaitomos Mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos perėmimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. 51 (Žin., 2002, Nr. 22-841; 2004, Nr. 82-2967), nustatyta tvarka perimtos kito mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos (toliau – perimtos mokestinės nepriemokos)“.

12. Išdėstau 8.1 punktą taip:

8.1. kai mokesčių mokėtojas iki prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) pateikimo atlieka veiksmą, liudijantį tai, kad jis žino apie mokesčio permokos buvimą ir siekia ją susigrąžinti (įskaityti) bei pateikia vietos mokesčių administratoriui minėto veiksmo atlikimą pagrindžiančius įrodymus, minėtas terminas skaičiuojamas nuo to veiksmo atlikimo dienos.“

13. Išdėstau 11 punktą taip:

11. Prašymo 4 laukelyje nurodomas mokesčių mokėtojo savivaldybės kodas. Savivaldybių kodai nurodyti Prašymo formos kitoje lapo pusėje“.

14. Išdėstau 12 punktą taip:

12. Prašymo 6 stulpelyje nurodomas kodas savivaldybės, į kurios biudžetą buvo įskaitytas mokestis. Prašymo 6 stulpelyje ir 4 stulpelyje savivaldybių kodai bus skirtingi, kai mokestis, kurio permoka prašoma grąžinti (įskaityti), buvo sumokėtas į tos AVMI kitų teritorinių skyrių ar kitų AVMI biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas.

Jeigu prašomas grąžinti mokestis po 2009 m. sausio 1 d. buvo sumokėtas penkiaženkliu įmokos kodu, 6 stulpelyje įrašomi to penkiaženklio kodo paskutiniai du skaičiai, nurodantys savivaldybę, į kurios biudžetą buvo įskaitytas mokestis. Įmokų kodai nurodyti Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąraše, patvirtintame Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-57/1B-160 (Žin., 2003, Nr. 23-982)“.

15. Papildau 16 punktą šia pastraipa:

„Kai dėl mirusiam gyventojui grąžintinos mokesčio permokos grąžinimo kreipiasi turto palikėjo įpėdinis, Prašymo 11 laukelyje turi būti nurodoma grąžinimo priežastis (21. Kitos priežastys) ir įrašoma mirusio gyventojo, kurio mokesčio permoką prašoma grąžinti, vardas, pavardė, asmens kodas. Kartu su Prašymu turi būti pateiktas teises į mokesčio permoką (ar visą mirusiojo turtą) patvirtinantis paveldėjimo teisės liudijimas“.

16. Išdėstau 17.1 punktą taip:

17.1. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, kurioms pritaikytas 0 procentų PVM tarifas“.

17. Išdėstau 17.2 punktą taip:

17.2. sąlyginė PVM suma, apskaičiuota taikant standartinį PVM tarifą nuo to mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių ir paslaugų, nurodytų PVM įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punkte“.

18. Išdėstau 25 punktą taip:

25. Mokestį išskaičiuojančio asmens permokėtos gyventojų pajamų mokesčio sumos, išskyrus klaidingai sumokėtas sumas, gali būti įskaitomos tik gyventojų pajamų mokesčiui bei su juo susijusioms sumoms padengti ir tik tuo atveju, jeigu jos nesusidarė dėl per daug išskaityto gyventojų pajamų mokesčio“.

19. Išdėstau 26 punktą taip:

26. Mokesčių mokėtojo mokesčių permoka (skirtumu) negali būti įskaitomos Valstybinio socialinio draudimo įmokos, o Valstybinio socialinio draudimo įmokų permoka negali būti dengiamos kitos mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės.

Klaidingai į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėta valstybinio socialinio draudimo įmoka be mokesčių mokėtojo Prašymo negali būti dengiamos kitos mokesčių mokėtojo mokestinės prievolės“.

20. Išdėstau 28.1 punktą taip:

28.1. 15 stulpelyje kartojamas 4 laukelyje nurodytas savivaldybės kodas, išskyrus atvejus, kai mokestis, kurį prašoma įskaityti, turi būti įskaitytas į kitos, nei mokesčių mokėtojo, savivaldybės biudžetą“.

21. Išdėstau 28.4 punktą taip:

28.4. 18 stulpelyje – permokos (skirtumo) suma dengiamos įmokos pavadinimas. Kai prašoma įskaityti mokesčius muitinėje, nurodomas pavadinimas teritorinės muitinės, kurios administruojamoje teritorijoje yra mokesčių mokėtojo buveinė ar jo nuolatinė gyvenamoji vieta.“

22. Papildau nauju 31.5 punktu:

31.5. įpėdiniams grąžinamos palikėjo permokėtos mokesčių sumos“.

23. Laikau buvusį 31.5 punktą atitinkamai 31.6 punktu.

24. Išdėstau 32 punktą taip:

32. Kai Taisyklių 7-1 punkte nurodytais atvejais mokesčio permoką (skirtumą) prašoma įskaityti kito asmens mokestinėms prievolėms padengti, Prašymo 18 laukelyje nurodomi to asmens identifikaciniai duomenys, kaip tai nurodyta Taisyklių 10 punkte, taip pat to asmens pavadinimas arba vardas ir pavardė“.

25. Išdėstau 34 punktą taip:

34. Kartu su Prašymu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus pateikti dokumentus (ar jų kopijas), kurių rekvizitus įrašo Prašymo 26 laukelyje. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) sumokėtą per didelę nedeklaruojamo mokesčio dalį arba klaidingai pervestą sumą, Prašymo 26 laukelyje nurodomas mokėjimo dokumento numeris, data ir sumokėta suma“.

26. Papildau nauju 36-1 punktu:

36-1. Pateiktas Prašymas negali būti tikslinamas. Jeigu pateiktame Prašyme mokesčių mokėtojui reikalinga patikslinti įskaitomų (grąžinamų) mokesčių įmokų kodus ar grąžinamas (įskaitomas) sumas, mokesčių mokėtojas turi pateikti laisvos formos prašymą panaikinti anksčiau pateiktą Prašymą bei pateikti naują Prašymą.

Savivaldybės kodą, grąžinimo pagrindą, suderinus su mokesčių mokėtoju, gali pataisyti mokesčių administratorius“.

27. Išdėstau 37 punktą taip:

37. Vietos mokesčių administratorius gautą mokesčių mokėtojo Prašymą nustatyta tvarka turi įregistruoti ir perduoti atitinkamam mokesčių administratoriaus struktūriniam padaliniui. Apie elektroniniu paštu atsiųsto Prašymo gavimą vietos mokesčių administratorius turi mokesčių mokėtojui išsiųsti patvirtinimą jo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Jei Prašymas teikiamas elektroniniu būdu, dokumentai prie Prašymo nepridedami, o pateikiami betarpiškai vietos mokesčių administratoriui ar išsiunčiami paštu ir apie tai pažymima Prašymo 26 laukelyje“.

28. Išdėstau 38 punktą taip:

38. Mokesčių administratorius, gavęs mokesčių mokėtojo Prašymą, privalo patikrinti mokesčių mokėtojo kartu su Prašymu pateiktus dokumentus. Jei pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir/ar netikslūs, taip pat trūksta duomenų sprendimui priimti, mokesčių administratorius ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų po Prašymo gavimo jį pateikusiam asmeniui Prašyme nurodytu buveinės ar gyvenamosios vietos adresu išsiunčia pranešimą, kuriame nurodoma, kokie duomenys/dokumentai turi būti pateikti papildomai (tokiame pranešime nurodoma, iki kada turi būti pateikti duomenys/dokumentai), arba nurodoma, kad Prašymas nebus nagrinėjamas ir priežastys.

Elektroniniu paštu pateiktas Prašymas turi būti užpildytas ir pateiktas laikantis šių Taisyklių nustatytų reikalavimų. Jeigu elektroniniu paštu pateiktame Prašyme įrašyti duomenys yra neteisingi ir/ar netikslūs, taip pat trūksta duomenų sprendimui priimti, asmeniui jo nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas pranešimas ir nurodoma, kokie duomenys ir dokumentai turi būti papildomai pateikti (nurodoma jų pateikimo data)“.

29. Išdėstau 39 punktą taip:

39. Jei per nustatytą terminą dokumentai nepateikiami, Prašymas nenagrinėjamas ir apie tai informuojamas mokesčių mokėtojas. Prašyme uždedama žyma, kad nustatytu terminu dokumentai nepateikti, ir įsegamas į bylą (ta pati nuostata taikoma ir elektroniniu paštu gautam Prašymui)“.

30. Išdėstau Taisyklių 40 punktą taip:

40. Jeigu mokestinio patikrinimo (tyrimo) metu pateikiamas Prašymas grąžinti (įskaityti) kito mokesčio permoką (skirtumą) nei tikrinamasis (tiriamasis) mokestis, tai grąžinimas (įskaitymas) vykdomas bendra Taisyklėse nustatyta tvarka.

Jeigu mokestinio patikrinimo (tyrimo) metu nustatoma, kad prašomos grąžinti (įskaityti) permokos (skirtumo) dalis gali būti grąžinta (įskaityta) nelaukiant mokestinio patikrinimo pabaigos, mokesčių administratorius gali pasiūlyti mokesčių mokėtojui pateikti atskirą Prašymą šios dalies grąžinimui (įskaitymui)“.

31. Išdėstau 41 punkto pirmąją pastraipą taip:

41. Vietos mokesčių administratorius per MAĮ numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) 30 kalendorinių dienų terminą, kuris skaičiuojamas nuo Prašymo gavimo, o jei vietos mokesčių administratorius buvo nurodęs pateikti papildomus dokumentus – nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos, privalo“.

32. Papildau nauju 41.2-1 punktu:

41.2-1. išsiųsti paklausimą Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl mokesčių mokėtojo laiku negrąžintos skolos valstybei sumos“.

33. Išdėstau 41.4 punktą taip:

41.4. pagal priimtą Sprendimą mokesčio permoka (skirtumu) padengti mokesčių mokėtojo mokestines nepriemokas, įskaitant mokestines nepriemokas pagal kitų AVMI administruojamose teritorijose jo turimus padalinius (išskyrus tas mokestines nepriemokas, kurioms suėjęs mokesčio išieškojimo senaties terminas) bei mokesčių permokos susidarymo data, bet ne ankstesne kaip Prašymo duoti sutikimą mokestinei nepriemokai perimti FR0327 formos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 86 (Žin., 2002, Nr. 37-1352; 2005, Nr. 25-821) pateikimo data, padengti perimtas mokestines nepriemokas“.

34. Išdėstau 41.5 punktą taip:

41.5. tuo atveju, kai priimamas Sprendimas mokesčio permoka (skirtumu) padengti mokestines nepriemokas ir deklaruojamus bei apskaičiuotus nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokamus į kitų, ne mokesčių mokėtojo, savivaldybių biudžetus, Integruotoje mokesčių informacinės sistemos (toliau – IMIS) aplikacijoje „Centralizuoti mokėjimai“ atlikti įskaitymus“.

35. Pripažįstu netekusiu galios 41.7 punktą.

36. Papildau nauju 41.8-1 punktu:

41.8-1. pagal iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos gautą atsakymą apie pradelstas mokesčių mokėtojo skolas valstybei, padengti skolas valstybei ir išsiųsti mokėjimo nurodymus į minėtame atsakyme nurodytas banko sąskaitas“.

37. Išdėstau 43 punktą taip:

43. Vietos mokesčių administratorius, gavęs mokesčių mokėtojo prašymą grąžinti (įskaityti) į kitos, ne mokesčių mokėtojo, savivaldybės biudžetą sumokėto mokesčio permoką, Prašymą kartu su būtinais priedais per 7 darbo dienas privalo išsiųsti atitinkamai AVMI.“

38. Išdėstau 44.1 punktą taip:

44.1. dengiamų mokesčių įmokų kodus ir įskaitytinas sumas“.

39. Pripažįstu netekusiu galios 45 punktą.

40. Išdėstau 51 punktą taip:

51. Mokesčių administratorius neprivalo išsiųsti Sprendimo ar Pranešimo mokesčių mokėtojui, kai mokesčio permoka (skirtumas) grąžinama ir/ar įskaitoma taip, kaip nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme. Tokiu atveju mokesčių administratoriaus viršininko įgaliotas asmuo mokesčių mokėtojo Prašyme daro žymą apie permokos (skirtumo) grąžinimo ir/ar įskaitymo įvykdymą, užrašo savo pareigas, vardą, pavardę (arba deda savo spaudą), pasirašo ir nurodo grąžinimo ir/ar įskaitymo atlikimo datą“.

41. Išdėstau 59.5 punktą taip:

59.5. jeigu mokesčių mokėtojas jo administruojamojoje teritorijoje neturi mokestinių nepriemokų, IMIS aplikacijoje „Centralizuoti mokėjimai“ atlikti mokesčių, nurodytų vietos mokesčių administratoriaus rašte, įskaitymus į kitų savivaldybių biudžetus“.

42. Išdėstau 59.6 punktą taip:

59.6. jeigu mokesčių mokėtojas neturi mokestinių nepriemokų jo administruojamojoje teritorijoje ir vietos mokesčių administratorius nenurodė įskaityti mokesčių į kitų savivaldybių biudžetus, grąžinti mokesčio permoką (visą ar jos dalį) į Prašyme nurodytą mokesčių mokėtojo sąskaitą banke“.

43. Išdėstau 60 punktą taip:

60. Mokesčių apskaitos funkcijas atliekančio padalinio darbuotojas, gavęs mokesčių mokėtojo Prašymą, atitinkamo skyriaus Išvadą, Sprendimą (jeigu buvo priimtas) ar kitokiu būdu pateiktą informaciją, jog reikia įskaityti mokesčio permoką (skirtumą) ar klaidingai sumokėtą įmoką į kitos savivaldybės biudžetą, atlieka šiuos veiksmus:

60.1. mokesčio permoka padengia Sprendime nurodyto mokesčio prievoles;

60.2. mokesčių apskaitos kortelėje susidariusia to mokesčio permoka IMIS aplikacijoje „Centralizuoti mokėjimai“ atlieka įskaitymus į kitų savivaldybių biudžetus“.

44. Išdėstau 61 punktą taip:

61. Jeigu kita AVMI atlieka mokesčių mokėtojo patikrinimą, tai mokesčio permoka (skirtumas) mokesčių mokėtojui turi būti grąžinta tais pačiais šių Taisyklių 46 punkte nurodytais terminais“.

45. Pripažįstu netekusiu galios 62 punktą.

46. Išdėstau 64 punktą taip:

64. Kai mokesčio permoka (skirtumas) įskaitoma į kitų savivaldybių biudžetus ir pinigai į mokesčių mokėtojo kortelę patenka vėlesne data, nei nurodyta Sprendime prievolės įskaitymo data, Atleidimo nuo baudų ir delspinigių taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-144 (Žin., 2004, Nr. 118-4408), nustatyta tvarka mokesčių mokėtojas atleidžiamas nuo delspinigių, apskaičiuotų už laikotarpį nuo prievolės įskaitymo datos, nurodytos Sprendime, iki pinigų į mokesčių mokėtojo apskaitos kortelę patekimo datos“.

 

 

 

Viršininkas                                                                                Modestas Kaseliauskas