LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮSTATYMAS DĖL JUNGTINIŲ TAUTŲ BENDROSIOS KLIMATO KAITOS KONVENCIJOS KIOTO PROTOKOLO RATIFIKAVIMO

Į S T A T Y M A S

 

2002 m. lapkričio 19 d. Nr. IX-1203

Vilnius

 

1 straipsnis. Protokolo ratifikavimas

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnio 16 punktu ir 138 straipsnio 2 dalimi bei atsižvelgdamas į Respublikos Prezidento 2002 m. spalio 17 d. dekretą Nr. 1947, ratifikuoja 1997 m. gruodžio 11 d. Kiote priimtą Jungtinių Tautų Bendrosios klimato kaitos konvencijos Kioto protokolą.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________