VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

NUTARIMAS

 

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 M. liepos 8 d. NUTARIMO Nr. O3-96 „Dėl ŠILUMOS kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo

 

2013 m. birželio 27 d. Nr. O3-256

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576) 8 straipsnio 9 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo (Žin., 2003, Nr. 51-2254; 2007, Nr. 130-5259; 2009, Nr. 61-2402; 2011, Nr. 123-5816; 2012, Nr. 79-4088) 32 straipsniu ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Kainų ir investicijų skyriaus 2013 m. birželio 11 d. pažymą Nr. O5-209 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 ir 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 pakeitimo“ (toliau – Nutarimas), Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Šilumos kainų nustatymo metodikos, patvirtintos Komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. O3-96 (Žin., 2009, Nr. 92-3959) (toliau – Metodika), 78 punktą ir jį išdėstyti taip:

78. Skaičiuojant šilumos bazinių kainų dedamąsias, planuojamas realizuoti šilumos kiekis (Q) nustatomas įvertinus per paskutinius praėjusius trejus kalendorinius metus ties gyvenamųjų namų ir kitų pastatų tiekimo–vartojimo riba užfiksuotą šilumos kiekį, priežastis, lėmusias šio šilumos kiekio pasikeitimą, prognozuojamą šilumos suvartojimo pasikeitimą bei atsižvelgiant į norminius šilumos kiekius patalpų šildymui ir technologinėms reikmėms pagal šilumnešio rūšį ir vartotojų grupes.“

2. Pakeisti Metodikos 79 punktą ir jį išdėstyti taip:

79. Būtinas patiekti į šilumos perdavimo tinklą šilumos kiekis skaičiuojamas prie planuojamo realizuoti šilumos kiekio (Q) pridėjus norminius šilumos perdavimo technologinius nuostolius bei šilumos energiją, suvartotą savoms administracinėms reikmėms. Norminiai šilumos perdavimo technologiniai nuostoliai skaičiuojami pagal ūkio ministro patvirtintą Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodiką. Komisija, vadovaudamasi atitinkamos šilumos tiekėjų grupės lyginamosios analizės rodikliais, turi teisę šilumos tiekimo įmonėms nustatyti užduotis šilumos perdavimo technologiniams nuostoliams mažinti.“

3. Pakeisti Metodikos 104.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

104.1. šilumos perdavimo vienanarės kainos (iki pastato šilumos įvado) pastovioji dedamoji skaičiuojama pagal priklausomybę:

 

; (ct/kWh)                                                                         (24)

čia

Spr p – pastoviųjų sąnaudų dalis, priskirta šilumos perdavimo veiklai, tūkst. Lt;

Spr veikl – veiklos sąnaudų dalis, priskirta šilumos perdavimui, tūkst. Lt;

NPpr – šilumos perdavimo normatyvinis pelnas, tūkst. Lt;

Q – šilumos kiekis ties gyvenamųjų namų ir kitų pastatų tiekimo–vartojimo riba, tūkst. MWh;“.

4. Pakeisti Metodikos 115.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

115.1. realizuotos šilumos kiekio pokyčio koregavimo koeficientas skaičiuojamas pagal priklausomybę:

 

;                                                                                                     (39)

 

čia

Lp veikl– šilumos bazinės kainos pastoviųjų dedamųjų skaičiavimuose numatyta pastovių sąnaudų dalis (atitinkamos dedamosios pastoviųjų sąnaudų santykis su pastoviomis sąnaudomis bei pelnu);

Qt – šilumos kiekis ties gyvenamųjų namų ir kitų pastatų tiekimo–vartojimo riba šilumos kainos dedamųjų perskaičiavimo ataskaitiniu laikotarpiu, tūkst. MWh;“.

5. Pripažinti Metodikos 118.6 punktą netekusiu galios.

6. Pakeisti Metodikos 121.3 punktą ir jį išdėstyti taip:

121.3. atitinkamo laikotarpio šalies vidutinė atitinkamos kuro rūšies rinkos kaina nustatoma kaip geometrinis šalies šilumos tiekėjų, realizuojančių daugiau kaip 10 GWh šilumos per metus, ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų pirkto kuro kainų vidurkis. Nustatant vidutinę atitinkamos kuro rūšies rinkos kainą atmetamos atitinkamo laikotarpio ekstremalios (didžiausia ir mažiausia) vertės, esant daugiau nei 3 atitinkamos rūšies kuro pirkimams. Vidutinė šalies medienos kilmės biokuro (išskyrus medienos granules ir briketus) rinkos kaina nustatoma kaip vienas geometrinis atitinkamų biokuro rūšių vidurkis. Medienos granulėms ir briketams nustatomos atskiros vidutinės rinkos kainos;“.

7. Pakeisti Metodikos 121.4 punktą ir jį išdėstyti taip:

121.4. pirktos šilumos kainos, taikomos šilumos kainų skaičiavimuose, nustatomos pagal einamąjį mėnesį nustatytas ateinantį mėnesį planuojamos supirkti šilumos kainas ir turi atitikti Metodikos 80.2.2 punkto reikalavimus.“

 

 

Komisijos narys,

laikinai einantis Komisijos pirmininko pareigas      Žilvinas Klimka