LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL GYVENTOJŲ GRUPIŲ, KURIOS PRIORITETO TVARKA BUS SKIEPIJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYTA PANDEMINIO GRIPO VAKCINA, NUSTATYMO

 

2009 m. gruodžio 3 d. Nr. V-990

Vilnius

 

Įgyvendindamas Valstybinės pasirengimo gripo pandemijai programos įgyvendinimo 20082009 metų priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. sausio 23 d. nutarimu Nr. 67 (Žin., 2008, Nr. 16-554), 2.4 priemonę:

1. N u s t a t a u gyventojų grupes, kurios prioriteto tvarka bus skiepijamos valstybės biudžeto lėšomis įsigyta pandeminio gripo vakcina (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio 8 d. įsakymą Nr. V-680 „Dėl gyventojų grupių, kurios prioriteto tvarka bus skiepijamos valstybės biudžeto lėšomis įsigyta pandeminio gripo vakcina, nustatymo“ (Žin., 2006, Nr. 88-3484).

3. P a v e d u viceministrui pagal administruojamą sritį kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                 ALGIS ČAPLIKAS

 

_________________


PATVIRTINTA

Sveikatos apsaugos ministro

2009 m. gruodžio 3 d.

įsakymu Nr. V-990

 

DĖL GYVENTOJŲ GRUPIŲ, KURIOS PRIORITETO TVARKA BUS SKIEPIJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS ĮSIGYTA PANDEMINIO GRIPO VAKCINA, NUSTATYMO

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Siekiant užtikrinti efektyvų ir tikslingą skiepijimą pandeminio gripo vakcina, nustatytos gyventojų grupės, kurios prioriteto tvarka bus skiepijamos valstybės biudžeto lėšomis įsigyta pandeminio gripo vakcina.

2. Šiame įsakyme vartojamos sąvokos:

tikslinė grupė – visi asmenys, kuriems rekomenduojama skiepytis remiantis nacionaliniais teisės aktais;

prioritetinė grupė – tai tikslinei grupei priklausantys asmenys, kurie turi būti skiepijami pirmiausiai;

rizikos grupė – asmenys, kuriems gresia didžiausia rizika susirgti sunkia gripo infekcijos forma;

sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai – asmenys, kurie turi tiesioginį ir pirminį sąlytį su pacientu, taip pat asmenys, kuriems dėl darbo pobūdžio kyla ypač didelė rizika užsikrėsti pandeminiu gripu;

būtinuosius visuomenės poreikius užtikrinančių įstaigų darbuotojai – energijos teikimo (elektros ir šilumos), geriamojo vandens teikimo, priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos patrulių tarnybų – darbuotojai ir socialiniai darbuotojai, taip pat darbuotojai, turintys didelę svarbą atskirų teritorijų tam tikrų veiklos sričių funkcionalumui.

3. Prioritetinės ir tikslinės grupės gali apimti rizikos grupės asmenis (pvz., sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojus, būtinuosius visuomenės poreikius užtikrinančių įstaigų darbuotojus).

 

II. PANDEMINIO (H1N1) 2009 GRIPO PRIORITETINĖS GRUPĖS

 

4. Esant ribotam pandeminio gripo vakcinos kiekiui, pirmiausiai turi būti skiepijami šių prioritetinių grupių asmenys:

4.1. sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai;

4.2. visi asmenys nuo 6 mėnesių amžiaus, sergantys lėtinėmis ligomis (lėtinėmis kvėpavimo sistemos, širdies–kraujagyslių sistemos, metabolinėmis ligomis), ir asmenys, kuriems nustatyta imunodeficitinė būklė);

4.3. nėščios moterys.

5. Suskiepijus prioritetines grupes toliau skiepijami tikslinei grupei priklausantys asmenys.

6. Priklausomai nuo epidemiologinės situacijos ir vakcinos klinikiniais tyrimais pagrįstų įrodymų pagrindinės prioritetinės grupės gali būti keičiamos.

 

_________________