LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1998 M. LIEPOS 23 D. NUTARIMO NR. 921 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO

 

2001 m. liepos 10 d. Nr. 846

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimą Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 67-1957) ir išdėstyti nauja redakcija nurodytuoju nutarimu patvirtintus Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos nuostatus (pridedama).

 

 

 

L. E. MINISTRO PIRMININKO PAREIGAS,

L. E. ŪKIO MINISTRO PAREIGAS                                                     EUGENIJUS GENTVILAS

 

 

Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m.

liepos 23 d. nutarimu Nr. 921 (Lietuvos

Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 10 d.

nutarimo Nr. 846 redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJOS NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (toliau vadinama – Ūkio ministerija, ministerija) yra Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

Ūkio ministerija vykdo įstatymų ir kitų teisės aktų jai pavestas ūkio srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendina šioje srityje valstybės politiką.

2. Ūkio ministerija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija ir įstatymais, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais teisės aktais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Ministro Pirmininko potvarkiais, taip pat šiais nuostatais.

Ministerijos veikla organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės aprobuotais viešai paskelbtais strateginiais veiklos planais, kuriuose nurodomi svarbiausieji ministerijos uždaviniai ir jų įgyvendinimo būdai. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės ilgalaikį strateginį veiklos planą, rengiami ir įgyvendinami vienerių, trejų, penkerių ir dešimties metų ministerijos strateginiai veiklos planai.

3. Ūkio ministerija yra juridinis asmuo, turintis sąskaitą banke ir antspaudą su Lietuvos valstybės herbu ir savo pavadinimu. Ministerijos buveinės adresas: Gedimino pr. 38/2, Vilnius, Lietuvos Respublika.

4. Ūkio ministerija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

 

II. ŪKIO MINISTERIJOS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

5. Svarbiausieji Ūkio ministerijos uždaviniai Lietuvai integruojantis į Europos Sąjungą (toliau vadinama – ES) ir siekiant užtikrinti jos ūkio plėtrą ir gyventojų gerovės kilimą yra:

5.1. formuoti, atsižvelgiant į ES struktūrinę paramą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos ūkio plėtros politiką ir ilgalaikę strategiją, nustatančią sparčios ūkio sektorių plėtros prioritetus;

5.2. sudaryti, atsižvelgiant į ekonomikos globalizaciją ir naujų informacijos technologijų plitimą, palankias sąlygas plėtoti verslą ir investuoti, didinti eksportą, gyventojų užimtumą;

5.3. įgyvendinti pramonės plėtros politiką – sudaryti sąlygas didinti pramonės konkurencingumą, sertifikuoti gaminius, didinti pramonės produkcijos eksportą, pagerinti užsienio prekybos balansą;

5.4. įgyvendinti Nacionalinę energetikos strategiją – restruktūrizuoti ir privatizuoti elektros energijos ir dujų ūkį, tinkamai pasirengti Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimui, sujungti Lietuvos energijos tinklus su Vakarų Europos energetikos sistemomis;

5.5. tobulinti verslą reglamentuojančią teisinę bazę, suderinti ją su ES teise, įgyvendinti derybose su ES prisiimtus įsipareigojimus pagal Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas sritis.

6. Ūkio ministerija, vykdydama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

6.1. bendrosios ekonominės (makroekonominės) politikos įgyvendinimo srityje:

6.1.1. rengia Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus ministerijos kompetencijai priskirtais klausimais;

6.1.2. teikia pasiūlymus dėl Lietuvos ūkio ekonominio plėtojimo prioritetų ir tikslų, rengia jo plėtojimo strategiją ir programas, sudaro teisines ir kitas sąlygas jas įgyvendinti, rengia ir įgyvendina pasirengimo narystei ES programas, atsižvelgdama į kitų ministerijų pasiūlymus, tvarko paramą verslo plėtrai;

6.1.3. rengia bendrąją ūkio šakų (sektorių) plėtros strategiją, plėtros prioritetus, investicijų į ūkio šakas (sektorius) proporcijas ir nustatytąja tvarka teikia jas Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti;

6.1.4. analizuoja Lietuvos ir užsienio energetikos, pramonės, prekybos, paslaugų ir verslo būklę ir raidos tendencijas, analizuoja, vertina ir prognozuoja kainų būklę šiuose ūkio sektoriuose, rengia pagal savo kompetenciją įstatymų ir kitų teisės aktų, kurių reikia Lietuvos ekonomikos valstybinio reguliavimo politikai įgyvendinti, projektus;

6.1.5. dalyvauja formuojant gyventojų užimtumo politiką, analizuojant infliacijos, mokesčių sistemos, kreditų politikos, pinigų politikos įtaką ūkio raidai, atsižvelgdama į pasaulio ekonomikos pokyčius;

6.1.6. teikia Nacionalinei regionų plėtros tarybai pasiūlymus dėl regioninės plėtros politikos formavimo (Nacionalinis plėtros planas), bendradarbiaudama su apskritimis (regionais) ir socialiniais-ekonominiais partneriais, dalyvauja rengiant ir įgyvendinant regionų plėtros programas;

6.1.7. vykdo ir koordinuoja darbus, susijusius su laisvųjų ekonominių zonų, verslo inkubatorių ir kitų verslo infrastruktūros elementų steigimo ekonominiu pagrindimu, steigimu ir funkcionavimu Lietuvos Respublikoje, rengia verslo sąlygų gerinimo priemones;

6.1.8. teikia kartu su kitomis ministerijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės politikos muitų tarifų ir netarifinio reguliavimo srityse;

6.1.9. informuoja visuomenę apie ministerijos veiklą jos kompetencijai priskirtais klausimais;

6.2. ūkio sektorių politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje:

6.2.1. skatina per ministerijos kuruojamas programas inovacinės, mokslinės–techninės, informacinės, įmonių vadovų vadybinės kompetencijos ugdymą energetikos, pramonės, verslininkystės bei prekybos srityse, prisideda prie informacinės visuomenės, bendros europinės mokslo tyrimų erdvės kūrimo;

6.2.2. dalyvauja pagal savo kompetenciją rengiant ir įgyvendinant intelektinės ir pramoninės nuosavybės apsaugą;

6.2.3. formuoja nacionalinę kokybės politiką, plėtoja kokybės užtikrinimo infrastruktūrą, sudaro sąlygas gaminti konkurencingas prekes, organizuoja konkursus nacionaliniam kokybės prizui laimėti;

6.2.4. įteisina pagal savo kompetenciją Lietuvos rinkoje realizuojamų prekių privalomuosius (saugos, nekenksmingumo, ženklinimo ir kitus) reikalavimus, derina juos su ES direktyvomis, tarptautinėmis sutartimis, plėtoja atitikties įvertinimo infrastruktūrą;

6.2.5. prisideda prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės politikos ne maisto produktų rinkos priežiūros srityje rengimo ir įgyvendinimo, užtikrina Lietuvos rinkos integracijos į bendrą ES rinką priemonių vykdymą;

6.2.6. sudaro per įgyvendinamas programas sąlygas diegti ir plėtoti Lietuvos pramonės įmonėse naujausias technologijas, leidžiančias mažinti atliekų, taip pat teršalų, išmetamų į aplinką, poveikį aplinkai;

6.2.7. užtikrina Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos veiklą, susijusią su cheminių medžiagų ir preparatų tiekimo į rinką priežiūra Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, jų informacinių duomenų bazių ir pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registro tvarkymu, informacijos Lietuvos ir ES institucijoms, valdančioms chemines medžiagas ir preparatus, teikimu;

6.2.8. vykdo Lietuvos Respublikos centrinės valdžios institucijos funkcijas pagal 1993 metų konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo nuostatas;

6.2.9. rengia ir įgyvendina Valstybinę atliekų tvarkymo programą, organizuoja pavojingų atliekų tvarkymą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonominių ir kitokių priemonių taikymo;

6.2.10. vykdo civilinės saugos tarnybų pavestus uždavinius stichinių nelaimių ir avarijų padarinių likvidavimo atvejais;

6.2.11. formuoja ir įgyvendina vidaus prekybos ir bendrąją paslaugų teikimo politiką, padeda Lietuvos Respublikos Vyriausybei formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką vartotojų teisių srityje, atstovauja vidaus rinkos vartotojams formuojant užsienio prekybos politiką, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl komercijos atašė pareigybės steigimo, vadovaudamasi Verslo plėtojimo tarybos pasiūlymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtinta Komercijos atašė pareigybės steigimo programa;

6.2.12. dalyvauja kartu su Valstybiniu turizmo departamentu prie Ūkio ministerijos rengiant ir įgyvendinant valstybines turizmo ir turizmo infrastruktūros plėtojimo programas ir projektus;

6.2.13. teikia kartu su Viešųjų pirkimų tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir suinteresuotomis ministerijomis Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų politikos formavimo ir jos įgyvendinimo;

6.2.14. rengia ir įgyvendina valstybės politikos priemones smulkiam ir vidutiniam verslui plėtoti, derina jas su ES teikiama pagalba;

6.2.15. periodiškai tikslina Nacionalinę energetikos strategiją, organizuoja jos įgyvendinimą;

6.2.16. įgyvendina valstybės politiką branduolinės energetikos srityje, vykdydama branduolinės energetikos objektus eksploatuojančių organizacijų steigėjos funkcijas, organizuoja branduolinių avarijų prevencijos, avarijų likvidavimo, tyrimo ir padarinių šalinimo priemones jos kontroliuojamuose branduolinės energetikos objektuose, organizuoja atominės energetikos infrastruktūros Lietuvos Respublikoje plėtrą, dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą branduolinės energetikos srityje, pagal savo kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikai tarptautinėse branduolinės energetikos organizacijose ir konferencijose;

6.2.17. rengia ir tikslina Nacionalinę energijos vartojimo efektyvumo didinimo programą, kartu su kitomis ministerijomis ir institucijomis organizuoja ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

6.2.18. organizuoja elektros energijos ir dujų ūkio restruktūrizavimą, koordinuoja Ignalinos atominės elektrinės blokų eksploatavimo nutraukimo terminus, sąlygas, finansavimą;

6.2.19. organizuoja Lietuvos energijos tinklų sujungimo su Vakarų Europos energetikos sistemomis darbus;

6.2.20. koordinuoja TATENA techninio bendradarbiavimo programas;

6.2.21. rengia energijos išteklių poreikio prognozes, kuro, elektros ir šilumos gamybos, tiekimo ir vartojimo balansus;

6.2.22. nustato prioritetines energijos išteklių rūšis ir energijos vartojimo režimą;

6.2.23. kartu su Aplinkos ministerija koordinuoja pagal savo kompetenciją energijos išteklių gavybos ir perdirbimo klausimus;

6.2.24. pagal savo kompetenciją rengia ir įgyvendina gamybos iš vietinių ir antrinių žaliavų skatinimo programas, taip pat vietinių ir atsinaujinančiųjų energijos šaltinių vartojimą skatinančias programas;

6.2.25. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia pasiūlymus dėl energijos išteklių kainų ir tarifų formavimo ir tvarkymo;

6.2.26. nustato prisijungimo prie energetikos tinklų tvarką ir sąlygas, kartu su Aplinkos ministerija nagrinėja ir sprendžia klausimus, susijusius su naujų energetikos infrastruktūros objektų statyba, plėtojimu ir projektavimu, rengia ir kartu su Aplinkos ministerija tvirtina normatyvinius dokumentus, reglamentuojančius energetikos infrastruktūros statinių statybos specialiuosius reikalavimus;

6.2.27. rengia energetikos ūkio eksploatavimo, saugaus aptarnavimo, energijos tiekimo ir atsiskaitymo už ją taisykles ir tvarką, nustato energetikos specialistų tobulinimosi ir atestavimo tvarką, kartu su Aplinkos ministerija rengia energetikos įrenginių įrengimo taisykles;

6.2.28. įstatymų nustatyta tvarka vykdo valstybinę energijos išteklių ir energijos gamybos, tiekimo, vartojimo ir energetikos įrenginių kontrolę;

6.2.29. vykdydama Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūros (toliau vadinama – agentūra) steigėjos funkcijas, Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo nustatyta tvarka užtikrina valstybinės radioaktyviųjų atliekų tvarkymo strategijos projektų rengimą, agentūrai perduotų radioaktyviųjų atliekų tvarkymą ir laidojimą užtikrinant branduolinę ir radiacinę saugą, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl konkrečių saugyklų ir kapinynų statybos arba jų eksploatavimo nutraukimo, organizuoja dvišalį ir daugiašalį tarptautinį bendradarbiavimą radioaktyviųjų atliekų tvarkymo srityje;

6.2.30. rengia Nacionalinį šilumos ūkio plėtros planą, koordinuoja savivaldybių šilumos ūkio plėtros strategines kryptis, teikia savivaldybėms metodinę pagalbą;

6.2.31. rengia ir vykdo biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo politiką, rengia teisės aktus, nustatančius biokuro, biodyzelino ir bioalyvos gamybos ir naudojimo reikalavimus;

6.2.32. numato ir įgyvendina priemones, užtikrinančias būtiną energijos ir kuro tiekimą ekstremaliomis aplinkybėmis;

6.3. valstybės turto valdymo ir įmonių ūkinės veiklos reguliavimo srityje:

6.3.1. apibendrina įmonių veiklą reguliuojančių įstatymų taikymo praktiką, rengia įstatymų ir kitų teisės aktų įmonių steigimo, registravimo, veiklos, reorganizavimo, likvidavimo klausimais projektus, pagal savo kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus dėl parengtų teisės aktų projektų;

6.3.2. registruoja įmones ir kitus juridinius asmenis, teikia apie juos informaciją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

6.3.3. rengia pasiūlymus dėl ilgalaikio materialiojo turto susidėvėjimo normatyvų sistemos kūrimo;

6.3.4. nagrinėja ministerijų ir kitų valstybės institucijų pasiūlymus dėl komercinės-ūkinės veiklos licencijavimo, teikia dėl jų pasiūlymus Lietuvos Respublikos Vyriausybei;

6.3.5. rengia Ūkio ministerijai priskirtos licencijuotinos komercinės-ūkinės veiklos licencijavimo taisyklių projektus, išduoda Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu licencijas Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytoms komercinės–ūkinės veiklos sritims;

6.3.6. įstatymų numatytais atvejais ir tvarka valdo, naudoja valstybės turtą ir juo disponuoja;

6.3.7. analizuoja, kaip naudojamas ministerijai patikėjimo teise priskirtas valstybės turtas, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus jo valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais;

6.3.8. organizuoja Ūkio ministerijai priskirtų funkcijų įgyvendinimą vykdydama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos, Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos, Energetikos valstybinės inspekcijos prie Ūkio ministerijos steigėjos funkcijas, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu vykdo Ūkio ministerijai priskirtų valstybės įmonių, agentūrų, kitų įstaigų steigėjos funkcijas;

6.3.9. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo valstybei nuosavybės teise priklausančias akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių akcijas, dalyvauja steigiant viešąsias įstaigas;

6.3.10. teikia pagal ministerijai priskirtas valdymo sritis valstybės įmonei Valstybės turto fondui pasiūlymus (ir būtinus duomenis) dėl privatizavimo objektų sąrašo ir privatizavimo programos sudarymo;

6.3.11. teikia valstybės įmonei Valstybės turto fondui pagal ministerijos valdymo sričiai priskirtus objektus pasiūlymus dėl strateginių ir ypač svarbių ūkio objektų privatizavimo tikslingumo, turimų valstybei priklausančių akcijų pardavimo sąlygų ir būdų;

6.3.12. koordinuoja ir kontroliuoja valstybės rezervo sudarymą, kaupimą ir tvarkymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nustato ir tvirtina ūkio subjektus, įpareigotus prisidėti prie rezervo sudarymo ir tvarkymo, jų sukauptinų atsargų kiekį, nomenklatūrą, sukaupimo terminus, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl valstybės rezervo sukaupimo laiko, materialinių išteklių atsargų nomenklatūros, kiekio, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų ir kitų valstybės lėšų skyrimo valstybės rezervui sudaryti, kaupti ir tvarkyti;

6.3.13. organizuoja ministerijai priskirto valstybės rezervo (konkrečiai – naftos produktų, maisto, pramoninių prekių ir eksploatacinių medžiagų) sudarymą, saugojimą, atnaujinimą, kaupimą ir apskaitą;

6.3.14. rengia pagal ministerijai priskirtas valdymo sritis neperspektyvių didelių įmonių restruktūrizavimo programas;

6.3.15. formuoja ir vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką įmonių veiklos restruktūrizavimo ir bankroto proceso klausimais, organizuoja bankrutuojančių įmonių administratorių atestavimą, kontroliuoja jų veiklą;

6.3.16. rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl finansinės paramos iš Garantinio fondo suteikimo bankrutuojančioms įmonėms, rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektus teisės aktų dėl įmonių būklės gerinimo ir restruktūrizavimo tobulinimo;

6.4. užsienio ekonominės politikos formavimo ir įgyvendinimo srityje:

6.4.1. analizuoja pagal savo kompetenciją atitinkamų Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį ES teisei, rengia derybines pozicijas, dalyvauja derybų dėl narystės ES procese;

6.4.2. koordinuoja Lietuvos dalyvavimą įgyvendinant Ūkio ministerijos kompetencijai priskirtas ES iniciatyvas, užtikrina nuoseklų ES paramos pagal Ūkio ministerijos kompetenciją programavimą ir naudojimo monitoringą;

6.4.3. kartu su Užsienio reikalų ministerija formuoja užsienio prekybos politiką, vykdo Lietuvos Respublikos įsipareigojimus Pasaulio prekybos organizacijai, rengia ekonominio ir prekybos bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis sutartis, kitus su tuo susijusius dokumentus, dalyvauja pagal savo kompetenciją konsultacinėse konferencijose ir derybose su tarptautinėmis organizacijomis;

6.4.4. dalyvauja Baltijos jūros valstybių tarybos ekonominio bendradarbiavimo darbo grupių darbe, rengia ir vykdo Baltijos jūros regiono plėtros programas;

6.4.5. koordinuoja Eksporto plėtros ir skatinimo strategijos įgyvendinimą, vykdo eksporto skatinimo politiką – siekia sudaryti palankią eksportui aplinką per kokybės, muitų, mokesčių, pinigų, kreditų, draudimo politiką, ilgalaikes eksporto skatinimo ir kitas programas, plėtoja eksportą ir tranzitą aptarnaujančią infrastruktūrą;

6.4.6. rengia muitų tarifų projektus, koordinuoja šių tarifų taikymą;

6.4.7. koordinuoja strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės sistemos įgyvendinimą;

6.4.8. įstatymų nustatyta tvarka gina vietos gamintojus nuo žalingo importo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka administruoja importuojamų prekių kvotas;

6.4.9. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl ekonomikos ir technikos mokslų plėtojimo krypčių, dalyvavimo tarptautinėse programose, skatinančiose ūkio plėtrą ir bendradarbiavimą įvairiose srityse, dalyvauja konferencijose ekonomikos ir technikos klausimais;

6.4.10. pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka palaiko ryšius su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu rengia tarptautinių sutarčių projektus, organizuoja jų vykdymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai užsienio valstybėse ar tarptautinėse organizacijose;

6.4.11. bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių ekonominiais padaliniais, užsienio ir Lietuvos asocijuotomis verslo struktūromis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, renka iš jų informaciją, kurios reikia eksportui skatinti ir ekonominiams santykiams plėtoti;

6.4.12. organizuoja pagal savo kompetenciją tarptautinius ministerijai priskirtų ūkio šakų efektyvumo ir potencialo didinimo projektų konkursus;

6.4.13. dalyvauja sprendžiant tarptautinius ginčus dėl tarptautinių prekybos sutarčių vykdymo;

6.4.14. dalyvauja organizuojant pagal savo kompetenciją Lietuvos Respublikoje ir užsienyje konferencijas, seminarus, muges, parodas, prekybos dienas ir tarptautinius renginius, skirtus užsienio investicijoms pritraukti ir užsienio ir vidaus prekybai plėtoti;

6.4.15. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar Ministro Pirmininko pavedimu padeda organizuoti pagal savo kompetenciją valstybinių ir vyriausybinių delegacijų oficialius vizitus į užsienį, taip pat užsienio valstybinių ir vyriausybinių delegacijų priėmimą Lietuvos Respublikoje.

7. Ūkio ministerija vykdo ir kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų numatytas funkcijas.

 

III. ŪKIO MINISTERIJOS TEISĖS

 

8. Ūkio ministerija, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, turi teisę:

8.1. koordinuoti pagal savo kompetenciją ministerijų, kitų Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaigų, savivaldybių vykdomųjų institucijų veiklą, susijusią su energetikos, pramonės ir prekybos plėtojimo, investicijų, muitų tarifų ir netarifinio reguliavimo, laisvųjų ekonominių zonų politikos formavimu;

8.2. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo įstaigų ir organizacijų ekonominę, ekologinę, technologinę ir kitokią informaciją, būtiną energetikos, pramonės ir prekybos veiklai analizuoti, šiai veiklai plėtoti ir ūkio plėtojimo strategijos kryptims parengti;

8.3. sudaryti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, valstybės ir savivaldybių įstaigų, mokslo ir mokymo įstaigų bei organizacijų atstovų ir specialistų (suderinus tai su jų vadovais), taip pat užsienio specialistų komisijas, darbo grupes įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektams rengti, kitiems ministerijos kompetencijos klausimams nagrinėti;

8.4. gauti iš ministerijų, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir organizacijų išvadas dėl ministerijos rengiamų įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;

8.5. koordinuoti Lietuvos Respublikoje ir užsienyje rengiamas valstybinės svarbos parodas ir muges;

8.6. organizuoti seminarus ir konferencijas, dalyvauti šiuose renginiuose, rūpintis ministerijos specialistų tobulinimusi įvairiose mokslo institucijose ir kursuose;

8.7. dalyvauti Lietuvos Respublikos valstybinių ir vyriausybinių delegacijų, vykstančių į užsienį, darbe, taip pat priimant užsienio valstybines ir vyriausybines delegacijas Lietuvos Respublikoje;

8.8. skelbti informacinę ir reklaminę medžiagą užsienio ekonominiuose laikraščiuose ir žurnaluose.

9. Ūkio ministerija turi ir kitų įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų suteiktų teisių.

 

IV. ŪKIO MINISTERIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

10. Ūkio ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Ūkio ministrą gali laikinai pavaduoti tik Ministro Pirmininko paskirtas kitas Lietuvos Respublikos Vyriausybės narys. Pavaduojantis ministras nevykdo funkcijų, nurodytų šių nuostatų 12.8, 12.10 ir 12.11 punktuose.

11. Ūkio ministras, vadovaudamas jam pavestai ūkio valdymo sričiai, yra atsakingas Lietuvos Respublikos Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

12. Ūkio ministras:

12.1. sprendžia ministerijos kompetencijai priskirtus klausimus ir yra tiesiogiai atsakingas už Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimą ministerijos kompetencijai priklausančiais klausimais;

12.2. užtikrina įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Respublikos Prezidento dekretų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Ministro Pirmininko potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą;

12.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymų ir kitų teisės aktų projektus;

12.4. užtikrina Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ministro Pirmininko pavedimų vykdymą;

12.5. leidžia įsakymus ir įsakymais patvirtintus kitus teisės aktus, tikrina, kaip jie vykdomi. Įsakymus ir kitus teisės aktus pasirašo ministras. Prireikus ūkio ministras leidžia kartu su kitais ministrais bendrus įsakymus arba įsakymu patvirtintus kitus teisės aktus;

12.6. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei ministerijos veiklos ataskaitas, kaip vykdoma Lietuvos Respublikos Vyriausybės programa ir jos įgyvendinimo priemonės, Ministro Pirmininko reikalavimu atsiskaito už savo veiklą;

12.7. teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti įstaigų prie ministerijos nuostatų projektus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimu tvirtina įstaigų prie ministerijos nuostatus;

12.8. ministerijos sekretoriaus teikimu tvirtina ministerijos administracijos struktūrą, pareigybių sąrašą ir kategorijas, neviršydamas darbo užmokesčiui nustatytų lėšų;

12.9. tvirtina ministerijos administracijos padalinių nuostatus;

12.10. skiria į pareigas ir atleidžia iš jų politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus, ministerijos sekretorių – aukščiausiąjį ministerijos karjeros valstybės tarnautoją, įstaigų prie ministerijos vadovus;

12.11. tvirtina periodiškai atnaujinamus ilgalaikius (iki 10 metų) ministerijos strateginius veiklos planus;

12.12. vykdo kitas įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų jam suteiktas funkcijas.

13. Ūkio ministras koordinuoja ministerijos administracijos padalinių veiklą per viceministrus ir ministerijos sekretorių, o įstaigų prie ministerijos (departamentų, tarnybų, inspekcijų) – per šių įstaigų vadovus.

14. Viceministrai yra tiesiogiai atsakingi ministrui. Ministras vertina jų kompetenciją ir nustato jų įgaliojimus.

Viceministrai per ministerijos sekretorių ir atitinkamus įstaigų prie ministerijos vadovus organizuoja ir užtikrina jų įgaliojimams priskirtose srityse ministro nustatytos politikos įgyvendinimą.

15. Viceministras gali vadovauti departamentui prie ministerijos.

16. Ūkio ministerija turi savo administraciją, kuriai vadovauja ministerijos sekretorius. Jis gali turėti pavaduotoją.

Ūkio ministerijos administraciją sudaro departamentai, skyriai ir kiti padaliniai.

Prie ministerijos gali būti Lietuvos Respublikos Vyriausybės steigiami departamentai, kontrolės ar apskaitos funkcijas vykdančios tarnybos ir inspekcijos.

17. Ūkio ministerijos sekretorius:

17.1. atsako už ministerijos vadybą, teisės aktų (projektų) rengimą, organizuoja ir kontroliuoja visų ministerijos administracijos padalinių veiklą vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar ministro patvirtintomis konkrečiomis priemonėmis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai įgyvendinti;

17.2. atsako už ministerijos ūkinę bei finansinę veiklą;

17.3. teikia ministrui tvirtinti ministerijos administracijos struktūrą, pareigybių sąrašą ir kategorijas;

17.4. organizuoja ministro įsakymų projektų rengimą, pagal savo kompetenciją leidžia vykdomojo pobūdžio potvarkius;

17.5. skiria į pareigas ir atleidžia iš pareigų savo pavaduotoją, ministerijos administracijos padalinių vadovus, kitus ministerijos valstybės tarnautojus, išskyrus politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus;

17.6. atlieka kitas ministro jam pavestas funkcijas.

18. Ūkio ministerijoje sudaroma kolegija – ministro patariamoji institucija. Kolegijos nariai yra ministras (kolegijos pirmininkas), viceministrai, ministerijos sekretorius. Į kolegijos sudėtį gali būti įtraukti ministerijos sekretoriaus pavaduotojas ir kiti ministerijos, kitų institucijų bei organizacijų atstovai. Į kolegijos posėdžius gali būti kviečiami kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų bei organizacijų atstovai ir mokslininkai šių sutikimu.

Ūkio ministerijos kolegijos narių skaičių nustato ir kolegijos personalinę sudėtį bei darbo reglamentą tvirtina ministras. Jis taip pat teikia klausimus kolegijai svarstyti.

 

V. VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PRIĖMIMAS IR DARBO UŽMOKESČIO JIEMS MOKĖJIMAS

 

19. Valstybinės tarnautojų tarnybos Ūkio ministerijoje, darbo užmokesčio jiems mokėjimo tvarką ir sąlygas nustato Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, kiti įstatymai ir teisės aktai.

 

VI. ŪKIO MINISTERIJOS LĖŠŲ ŠALTINIAI IR LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 

20. Ūkio ministerija finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VII. ŪKIO MINISTERIJOS FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

21. Ūkio ministerijos finansinės veiklos kontrolę vykdo Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė, Vidaus audito tarnyba, kitos institucijos ir įstaigos teisės aktų nustatyta tvarka.

______________