LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 60, 129, 135 IR 138 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2009 m. birželio 16 d. Nr. XI-303

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 89-2741; 2005, Nr. 81-2945; 2007, Nr. 81-3309; 2008, Nr. 59-2200, Nr. 73-2796)

 

1 straipsnis. 60 straipsnio 1 dalies papildymas 12 punktu

Papildyti 60 straipsnio 1 dalį 12 punktu:

„12) veika padaryta siekiant išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.“

 

2 straipsnis. 129 straipsnio 2 dalies papildymas 13 punktu

Papildyti 129 straipsnio 2 dalį 13 punktu:

„13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.“

 

3 straipsnis. 135 straipsnio 2 dalies papildymas 13 punktu

Papildyti 135 straipsnio 2 dalį 13 punktu:

„13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.“

 

4 straipsnis. 138 straipsnio 2 dalies papildymas 13 punktu

Papildyti 138 straipsnio 2 dalį 13 punktu:

„13) siekdamas išreikšti neapykantą asmenų grupei ar jai priklausančiam asmeniui dėl amžiaus, lyties, seksualinės orientacijos, neįgalumo, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                         VALDAS ADAMKUS

 

_________________