LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS 2000 M. SPALIO 26 D. ĮSAKYMO NR. 1326 „DĖL NUOSEKLIŲJŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2003 m. kovo 21 d. Nr. 357

Vilnius

 

Siekdamas suvienodinti aukštojo mokslo sistemą reglamentuojančių dokumentų nuostatas, pakeičiu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. spalio 26 d. įsakymą Nr. 1326 „Dėl Nuosekliųjų studijų programų nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 91-2841) ir išbraukiu 26 punkte žodžius „kuriems ši aukštoji mokykla yra pagrindinė darbovietė“.

 

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS                                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS