LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO 87 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2013 m. gegužės 14 d. Nr. XII-301

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099; 2007, Nr. 64-2456)

 

1 straipsnis. 87 straipsnio 1 dalies 6 punkto pakeitimas

87 straipsnio 1 dalies 6 punkte išbraukti žodžius „visuomenės sveikatos stebėseną (monitoringą) ir“ ir šį punktą išdėstyti taip:

6) nustatyta tvarka ir atvejais organizuoti ir apmokėti visuomenės sveikatos saugos ekspertizę.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________