LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO Nr. 5 „DĖL Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2012 m. gegužės 18 d. Nr. V-449

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsniu ir atsižvelgdamas į Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento siūlymą,

p a k e i č i u Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2004, Nr. 54-1842), ir I sąrašo „Narkotinės ir psichotropinės medžiagos, draudžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos I sąrašą:

1. Papildau po žodžio „AL“ šia nauja eilute:

„Amfetamino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpropan-2-amino dariniai, turintys arba neturintys 3-, 4-, 2,4-, 2,5-, 2,4,6-alkoksi-; 3,4-metilendioksi- arba 3,4-etilendioksi-; 4-metiltio-; halogen-; 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-; 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; alkil-, benzil- bei hidroksi- radikalų amino grupėje“.

2. Papildau po žodžių „Etriptaminas (Etryptamine)“ šia nauja eilute :

„Fenetilamino darinių grupė* – bet kokie 2-feniletanamino dariniai, turintys (arba neturintys) metoksi- radikalų 3-, 4-, 2,4-, 2,5-, 3,4-, 2,6-, 2,4,6- arba 3,4,5- fenilo žiedo padėtyse; metilendioksi-, etilendioksi-, propan-1,3-diil-, butan-1,4-diil- arba ciklopentan-1,3-diil- radikalų 3,4- fenilo žiedo padėtyse; turintys (arba neturintys) kondensuotus benzo-, 2-metil- arba 2,2-dimetil-2,3-dihidrofurano žiedus 3,4- fenilo žiedo padėtyse; 4-alkiltio-, halogen-, 2-, 4- arba 5-alkil-, 3,4-dimetil-, 4-haloalkil- arba 4-nitro- radikalų fenilo žiede; turintys (arba neturintys) metil-, hidroksi- arba metoksi- radikalų 2-oje arba metil- radikalą 1-oje etanamino fragmento padėtyje; 1 ir 2 anglies atomai iš etanamino fragmento gali būti ciklopropano žiedo dalimi; amino grupė gali turėti arba neturėti alkil-, dimetil-, alil-, benzil-, cikloalkil-, hidroksi-, metoksi-, 2-hidroksietil-, 2-metoksietil-, 2-propinil- radikalų“.

3. Papildau po žodžių „Paraheksilis (Parahexyl)“ šiomis naujomis eilutėmis :

„Piperazino darinių grupė* – bet kokie 1-fenilpiperazino dariniai, turintys (arba neturintys) halogenų, mono-, di- arba trihalogenmetil- radikalų 4-oje fenilo žiedo padėtyje; 4-metoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede. Taip pat tai 1-benzilpiperazinas ir jo dariniai, turintys (arba neturintys) 4-metil-, 4-benzil- radikalų piperazino žiede; 4-halogen- ir 2,5-dimetoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede

Pirovalerono darinių grupė* – bet kokie 1-fenil-2-(pirolidin-1-il)propan-1-ono dariniai, turintys (arba neturintys) 4-alkil-, 4-metoksi-, 3,4-metilendioksi- radikalų fenilo žiede; 2-naftil- arba 2-tiofenil- žiedus vietoj fenilo žiedo; metil-, etil-, propil- bei izo-propil- radikalų 3-ioje 1-propanono fragmento padėtyje“.


4. Papildau po žodžių „TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine)***“ šia nauja eilute:

„Triptamino darinių grupė* – bet kokie 2-(1H-indol-3-il)etanamino dariniai, turintys (arba neturintys) hidroksi-, metoksi-, metilendioksi-, acetoksi- arba halogeno radikalų 4-oje arba (ir) 5-oje indolo žiedo padėtyje; metil-, dialkil-, dialil-, butan-1,4-diil- radikalų amino grupėje; 1-metil-, 1-etil- radikalų etanamino fragmente“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                           RAIMONDAS ŠUKYS