VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMO GAMINTI ENERGETINIUS PRODUKTUS, TURINČIUS BIOLOGINĖS KILMĖS PRIEMAIŠŲ, IŠDAVIMO

 

2004 m. balandžio 29 d. Nr. VA-75

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas) 38 str. 4 dalimi, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786), 18.11 punktu ir siekdama užtikrinti galimybę taikyti sumažintą akcizo tarifą biologinės kilmės priemaišų turinčioms akcizais apmokestinamoms prekėms:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Leidimo gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų, išdavimo taisykles.

1.2. Leidimo gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų, FR0683 formą (toliau – FR0683 forma).

2. Įsakau:

2.1. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) Duomenų valdymo skyriui pagal nustatytą tvarką į Dokumentų formų registrą įtraukti FR0683 formą.

2.2. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) akcizų administravimo skyriams kontroliuoti, kad asmenys, neturintys FR0683 formos leidimų, pagaminę energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinius, akcizus deklaruotų ir sumokėtų Akcizų įstatymo atitinkamai 33-37 straipsniuose nustatytais tarifais.

3. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą kontroliuoja atitinkamus klausimus kuruojantys VMI prie FM viršininko pavaduotojai ir AVMI viršininkai.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2004 m. balandžio 29 d. įsakymu

Nr. VA-75

 

LEIDIMO GAMINTI ENERGETINIUS PRODUKTUS, TURINČIUS BIOLOGINĖS KILMĖS PRIEMAIŠŲ, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Leidimo gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų, išdavimo taisyklės (toliau – taisyklės) – nustato leidimo gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų (FR0683 forma), išdavimo akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (toliau – sandėlis), kuriuose gaminami energetiniai produktai iš (arba kurių sudėtyje yra) produktų, nurodytų Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas) 38 straipsnyje, savininkams.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Akcizų įstatymo 38 str. 4 dalimi.

3. Taisyklėmis turi vadovautis apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI) bei asmenys, norintys gauti FR0683 formos leidimą gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų (toliau – Leidimas).

4. Tik šiose taisyklėse nustatyta tvarka išduotus Leidimus turintys sandėlių savininkai gali taikyti akcizų tarifą, sumažintą dalimi, proporcingai atitinkančia biologinės kilmės priemaišų dalį (procentais) produkto tonoje (toliau – sumažintas tarifas), jų sandėliuose pagamintiems energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišiniams.

5. Visos taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Akcizų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytas sąvokas.

 

II. LEIDIMO IŠDAVIMAS

 

6. Asmuo, norėdamas sandėlyje gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų, kartu su prašymu steigti sandėlį, atsiimdamas leidimą steigti sandėlį arba jį atsiėmęs, AVMI, kurios aptarnaujamoje teritorijoje yra įsteigtas sandėlis, akcizų administravimo skyriui (toliau – AAS) turi pateikti prašymą išduoti Leidimą (toliau – prašymas). Tokiame prašyme turi būti nurodyta:

6.1. asmens pavadinimas (vardas, pavardė);

6.2. asmens buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;

6.3. asmens mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

6.4. sandėlio savininko identifikacinis numeris (jei jis suteiktas);

6.5. sandėlio identifikacinis numeris (jei jis suteiktas);

6.6. energetinių produktų, turinčių biologinės kilmės priemaišų, gamybos vietos (sandėlio) adresas;

6.7. energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinių pavadinimai. Turi būti nurodyta, kokius produktus sumaišant (pavadinimas, kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (toliau – KN) su kokiais (pavadinimas, KN kodas) leidžiama gaminti vieną ar kitą energetinį produktą, pvz., variklių benzino ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, atitinkantys Akcizų įstatymo 38 straipsnio reikalavimus, pagaminti sumaišant variklių benziną (KN 2710 11 45) su denatūruotu ir dehidratuotu etilo alkoholiu (KN 2207 10 00).

Prašymą savo parašu ir antspaudu turi patvirtinti asmuo, steigiantis sandėlį (juridinio asmens vadovas), arba sandėlio savininkas (juridinio asmens vadovas).

7. AVMI AAS išnagrinėti prašymą ir išrašyti Leidimą turi ne vėliau kaip leidimo steigti sandėlį atidavimo sandėlio savininkui dieną, arba ne vėliau kaip kitą darbo dieną, kai prašymą sandėlio savininkas pateikia atsiėmęs leidimą steigti sandėlį.

8. Leidime turi būti nurodyta:

8.1. Leidimo numeris, kurį turi sudaryti sandėlį identifikuojantys penki ženklai (raidė A ir keturi skaičiai), AVMI kodas, suteiktas vadovaujantis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2002 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl padalinių kodavimo“, ir Leidimo registracijos žurnale eilės numeris);

8.2. sandėlio savininko pavadinimas (vardas, pavardė);

8.3. sandėlio savininko buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;

8.4. sandėlio savininko mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

8.5. sandėlio savininko identifikacinis numeris;

8.6. sandėlio identifikacinis numeris;

8.7. sandėlio, kuriame bus gaminami energetiniai produktai, turintys biologinės kilmės priemaišų, adresas;

8.8. sandėlyje leidžiamų gaminti energetinių produktų, turinčių biologinės kilmės priemaišų, kuriems taikomas sumažintas tarifas, pavadinimai, akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas (toliau – tarifinės grupės kodas) pagal Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorių, patvirtintą Inspekcijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489), nurodant, kokius produktus sumaišant (pavadinimas, KN kodas) su kokiais (pavadinimas, KN kodas) leidžiama gaminti vieną ar kitą energetinį produktą, pvz., Variklių benzino ir biologinės kilmės žaliavų mišiniai, atitinkantys Akcizų įstatymo 38 straipsnio reikalavimus pagaminti sumaišant variklių benziną (KN 2710 11 45) su denatūruotu ir dehidratuotu etilo alkoholiu (KN 2207 10 00).

9. Leidimas įsigalioja nuo jo išdavimo momento ir galioja tol, kol sandėlyje neuždraudžiama gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų, sandėlis neišregistruojamas arba sandėlio savininkas pats atsisako tokios veiklos.

10. Visus išduodamus Leidimus AVMI AAS turi registruoti Leidimų gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų, registravimo žurnale (arba kompiuterinėje duomenų bazėje), kuriame turi būti tokie duomenys:

10.1. prašymo išduoti Leidimą gavimo data;

10.2. sandėlio savininko pavadinimas (vardas, pavardė);

10.3. sandėlio savininko buveinės (gyvenamosios vietos) adresas;

10.4. sandėlio savininko mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas);

10.5. sandėlio savininko identifikacinis numeris;

10.6. sandėlio identifikacinis numeris;

10.7. sandėlio, kuriame bus gaminami energetiniai produktai, turintys biologinės kilmės priemaišų, adresas;

10.8. sandėlyje leidžiamų gaminti energetinių produktų, turinčių biologinės kilmės priemaišų, kuriems taikomas sumažintas tarifas, pavadinimai, KN kodai ir tarifinių grupių kodai;

10.9. Leidimo numeris;

10.10. Leidimo išdavimo data;

10.11. Leidimo panaikinimo data;

10.12. Leidimo panaikinimo pagrindas;

10.13. kiti duomenys, reikalingi identifikuoti Leidimą.

11. Leidimas negali būti išduotas, jeigu sandėlyje nesuteikta teisė gaminti energetinius produktus, turinčius biologinės kilmės priemaišų, kaip jie suprantami Akcizų įstatyme. AVMI AAS prašymo pateikėjui turi raštu nurodyti priežastis, dėl kurių atsisakyta išduoti Leidimą.

 

III. LEIDIMO PAPILDYMAS

 

12. Jeigu sandėlyje yra suteikiama teisė gaminti kitokios sudėties energetinių produktų ir biologinės kilmės žaliavų mišinius, kurie nėra nurodyti Leidime, o sandėlio savininkas tokiems energetinių produktų mišiniams nori taikyti sumažintą tarifą, prašymas išduoti naują Leidimą, pateikiamas ir išduodamas šių taisyklių II skyriuje nustatyta tvarka.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Pasikeitusių įstatymų, Vyriausybės nutarimų, finansų ministro ir Inspekcijos viršininko įsakymų bei kitų teisės aktų nuostatomis būtina vadovautis iš karto, nelaukiant šių taisyklių pakeitimų.

14. Visi ginčai, susiję su šių taisyklių taikymu, nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Už šių taisyklių nesilaikymą taikoma teisės aktuose nustatyta atsakomybė.

______________


 

FR0683 forma patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. VA-75

 

 

 

___________ APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

 

________________________________________________________________________________

(įstaigos duomenys)

 

LEIDIMAS

GAMINTI ENERGETINIUS PRODUKTUS, TURINČIUS BIOLOGINĖS KILMĖS

PRIEMAIŠŲ

 

200__m. __________ ____d. Nr.

________________________________________________________________________________

(akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, sandėlio savininko identifikacinis numeris)

_________________________________________________________________

(mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris)

________________________________________________________________________________

(buveinės arba gyvenamosios vietos adresas)

 

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje Nr._____________________________________ ,

esančiame__________________________________________ , leidžiama gaminti tokius, biologinės

kilmės priemaišų turinčius, energetinius produktus:

(rašyti biologinės kilmės priemaišų, turinčių energetinių produktų pavadinimus ir akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodus, nurodant, su kokiomis biologinės kilmės žaliavomis (pavadinimas, kodas pagal Kombinuotąją nomenklatūrą (toliau – KN)), kokius produktus (pavadinimas, KN kodas) sumaišant leidžiama gaminti vieną ar kitą energetinį produktą)

 

Leidimas galioja nuo 200   m._______________ d.

 

Leidimo galiojimo laikas neterminuotas.

 

(Pareigų pavadinimas)                       (Parašas)                         (Vardas, pavardė)

                                       A. V.

______________