LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.02.07:2004 „STATINIO PROJEKTUOTOJO, STATYBOS RANGOVO, PROJEKTAVIMO AR STATYBOS VALDYTOJO, PROJEKTO AR STATINIO EKSPERTIZĖS RANGOVO TEISĖS ĮGIJIMO TVARKOS APRAŠAS. FIZINIŲ ASMENŲ, JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ UŽSIENIO ORGANIZACIJŲ PATEIKTŲ DOKUMENTŲ, IŠDUOTŲ UŽSIENIO VALSTYBĖJE IR PATVIRTINANČIŲ TEISĘ KILMĖS ŠALYJE UŽSIIMTI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINĖMIS SRITIMIS, PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLĖS“ PATVIRTINIMO

 

2004 m. spalio 21 d. Nr. D1-549

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2004, Nr. 30-983, Nr. 103-3787) 1.1.9 ir 1.1.31 punktais,

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“ (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymą Nr. 621 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.07:2003 „Statinių projektavimo, statybos, statinių projektų ekspertizės ir statinių ekspertizės įmonių atestavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5371).

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                                          ARŪNAS KUNDROTAS


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2004 m. spalio 21d.

įsakymu Nr. D1-549

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS
STR 1.02.07:2004

STATINIO PROJEKTUOTOJO, STATYBOS RANGOVO, PROJEKTAVIMO AR STATYBOS VALDYTOJO, PROJEKTO AR STATINIO EKSPERTIZĖS RANGOVO TEISĖS ĮGIJIMO TVARKOS APRAŠAS. FIZINIŲ ASMENŲ, JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ UŽSIENIO ORGANIZACIJŲ PATEIKTŲ DOKUMENTŲ, IŠDUOTŲ UŽSIENIO VALSTYBĖJE IR PATVIRTINANČIŲ TEISĘ KILMĖS ŠALYJE UŽSIIMTI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINĖMIS SRITIMIS, PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) Statybos įstatymo [4.1] pagrindu ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ [4.2] 1.1.9 ir 1.1.31 papunkčiais Aplinkos ministerijai suteiktais įgaliojimais nustato reikalavimus, kurie privalomi įgyjant teisę Lietuvos Respublikoje būti (toliau – Teisė):

 

1.1. neypatingo statinio projektuotoju;

 

1.2. ypatingo statinio projektuotoju;

 

1.3. neypatingo statinio statybos rangovu;

 

1.4. ypatingo statinio statybos rangovu;

 

1.5. statinio projektavimo valdytoju;

 

1.6. statinio statybos valdytoju;

 

1.7. statinio projekto ar statinio ekspertizės rangovu.

 

2. Teisės užsiimti Reglamento 1 p. nurodyta veikla įgijimo tvarka nustatyta Reglamento IV-VI skyriuose.

 

3. Reglamento nuostatos privalomos visiems statybos proceso dalyviams, viešojo administravimo subjektams, taip pat juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas [4.1].

 

 

 

II SKYRIUS. NUORODOS

 

 

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

 

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2002, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545);

 

4.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 28 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2004, Nr. 30-983, Nr. 103-3787);

 

4.3. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2004 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinę kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų pripažinimo bei šių vadovų atestavimo tvarkos aprašas“*;

 

4.4. statybos techninį reglamentą STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ (Žin., 2003, Nr. 58-2611);

 

4.5. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“*;

 

4.6. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150);

 

4.7. statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2004 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“*;

 

4.8. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2002 „Teritorijų planavimo ir statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai ir atestavimas“ (Žin., 2002, Nr. 54-2152; 2003, Nr. 4-144)*;

 

4.9. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2002 „Statinio projektavimas“(Žin., 2002, Nr. 54-2144, Nr. 89-3814; 2003, Nr. 37-1638, Nr. 59-2684, Nr. 122-5550)***;

 

4.10. statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200)****.

 

 

 

III SKYRIUS. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 

5. Dauguma Reglamente vartojamų sąvokų yra apibrėžtos Statybos įstatyme [4.1]. Šiame skyriuje pateikiamos tik šiame Reglamente vartojamos sąvokos:

 

5.1. valstybė narė bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, Šveicarijos Konfederacija arba valstybė, pasirašiusi Europos ekonominės erdvės sutartį;

 

5.2. kita valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką ir valstybę narę;

 

5.3. užsienio valstybė – bet kuri valstybė, išskyrus Lietuvos Respubliką;

 

5.4. Pareiškėjas – Lietuvos Respublikoje ar užsienio valstybėje įsteigtas juridinis asmuo, Kita organizacija, architektas ar statybos inžinierius, siekiantis teisės Lietuvos Respublikoje būti statinio projektuotoju, statybos rangovu, projektavimo ar statybos valdytoju, projekto ar statinio ekspertizės rangovu;

 

5.5. Kita organizacija – valstybėje narėje ar kitoje valstybėje įsteigta organizacija, neturinti juridinio asmens statuso, tačiau turinti civilinį teisnumą pagal tos valstybės įstatymus;

 

5.6. Atestatas – Aplinkos ministerijos išduodamas dokumentas, suteikiantis teisę būti ypatingo statinio projektuotoju, statybos rangovu, statinio projekto ar statinio ekspertizės rangovu;

 

5.7. Mokslo institucija – statybos, architektūros ar kita su šiomis sritimis susijusi mokslo ir studijų institucija.

 

 

 

IV SKYRIUS. LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ IR FIZINIŲ ASMENŲ ĮGYJAMA TEISĖ

 

 

6. Teisę būti neypatingo statinio projektuotoju juridinis asmuo, Mokslo institucija, architektas, statybos inžinierius įgyja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais [4.1].

 

7. Teisę būti ypatingo statinio projektuotoju juridinis asmuo, Mokslo institucija įgyja atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos Atestatą. Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Atestavimo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento VIII skyriuje.

 

8. Teisę būti neypatingo statinio statybos rangovu juridinis asmuo, statybos inžinierius įgyja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais [4.1].

 

9. Teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu juridinis asmuo įgyja atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos Atestatą. Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Atestavimo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento VIII skyriuje.

 

10. Teisę būti statinio (neypatingo ir ypatingo) projektavimo valdytoju juridinis asmuo, architektas, statybos inžinierius įgyja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais [4.1].

 

11. Teisę būti statinio (neypatingo ir ypatingo) statybos valdytoju juridinis asmuo, statybos inžinierius įgyja Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais pagrindais [4.1].

 

12. Teisę būti statinio (neypatingo, ypatingo, statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą) projekto ar statinio ekspertizės rangovu juridinis asmuo įgyja atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos Atestatą. Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Atestavimo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento VIII skyriuje.

 

 

 

V SKYRIUS. VALSTYBIŲ NARIŲ JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ, FIZINIŲ ASMENŲ ĮGYJAMA TEISĖ

 

 

13. Šio skyriaus nuostatos netaikomos Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

 

14. Teisę būti neypatingo statinio projektuotoju juridinis asmuo, Mokslo institucija, Kita organizacija, architektas, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus dokumentus, patvirtinančius teisę kilmės šalyje užsiimti šia veikla (toliau – Dokumentai), ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos Reglamento VII skyriuje.

 

15. Teisę būti ypatingo statinio projektuotoju juridinis asmuo, Mokslo institucija, Kita organizacija, architektas, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos Reglamento VII skyriuje.

 

Juridinis asmuo, Mokslo institucija, Kita organizacija, nepateikę Dokumentų, arba šių Dokumentų Aplinkos ministerijai nepripažinus, šiame punkte nurodytą Teisę įgyja atestuojant ir išduodant Atestatą Reglamento nustatyta tvarka. Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Atestavimo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento VIII skyriuje.

 

16. Teisę būti neypatingo statinio statybos rangovu juridinis asmuo, Kita organizacija, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos Reglamento VII skyriuje.

 

17. Teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu juridinis asmuo, Kita organizacija, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos Reglamento VII skyriuje.

 

Juridinis asmuo, Kita organizacija, nepateikę Dokumentų, arba šių Dokumentų Aplinkos ministerijai nepripažinus, šiame punkte nurodytą Teisę įgyja atestuojant ir išduodant Atestatą Reglamento nustatyta tvarka. Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Atestavimo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento VIII skyriuje.

 

18. Teisę būti statinio (neypatingo ir ypatingo) projektavimo valdytoju juridinis asmuo, Kita organizacija, architektas, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos pateikiamas Reglamento VII skyriuje.

 

19. Teisę būti statinio (neypatingo ir ypatingo) statybos valdytoju juridinis asmuo, Kita organizacija, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos Reglamento VII skyriuje.

 

20. Teisę būti statinio (neypatingo, ypatingo, statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą) projekto ar statinio ekspertizės rangovu juridinis asmuo, Kita organizacija, architektas, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos Reglamento VII skyriuje.

 

Juridinis asmuo, Kita organizacija, nepateikę Dokumentų, arba šių Dokumentų Aplinkos ministerijai nepripažinus, šiame punkte nurodytą Teisę įgyja atestuojant ir išduodant Atestatą Reglamento nustatyta tvarka. Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Atestavimo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento VIII skyriuje.

 

 

 

VI SKYRIUS. KITOS VALSTYBĖS JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ, FIZINIŲ ASMENŲ ĮGYJAMA TEISĖ

 

 

21. Teisę būti neypatingo statinio projektuotoju juridinis asmuo, Mokslo institucija, Kita organizacija, architektas, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos Reglamento VII skyriuje.

 

22. Teisę būti ypatingo statinio projektuotoju juridinis asmuo, Kita organizacija įgyja atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos Atestatą. Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Atestavimo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento VIII skyriuje.

 

23. Teisę būti neypatingo statinio statybos rangovu juridinis asmuo, Kita organizacija, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos Reglamento VII skyriuje.

 

24. Teisę būti ypatingo statinio statybos rangovu juridinis asmuo, Kita organizacija įgyja atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos Atestatą. Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Atestavimo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento VIII skyriuje.

 

25. Teisę būti statinio (neypatingo ir ypatingo) projektavimo valdytoju juridinis asmuo, Kita organizacija, architektas, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos pateikiamas Reglamento VII skyriuje.

 

26. Teisę būti statinio (neypatingo ir ypatingo) statybos valdytoju juridinis asmuo, Kita organizacija, statybos inžinierius įgyja Aplinkos ministerijai pripažinus jų pateiktus Dokumentus ir išdavus Teisės pripažinimo pažymą. Dokumentų ir Teisės pripažinimo taisyklės pateikiamos Reglamento VII skyriuje.

 

27. Teisę būti statinio (neypatingo, ypatingo, statinio, įrašyto į valstybės investicijų programą) projekto ar statinio ekspertizės rangovu juridinis asmuo, Kita organizacija įgyja atestuojant ir išduodant atitinkamos veiklos Atestatą. Kvalifikaciniai reikalavimai pateikiami Reglamento 1 priede. Atestavimo tvarkos aprašas pateikiamas Reglamento VIII skyriuje.

 

 

 

VII SKYRIUS. FIZINIŲ ASMENŲ, JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ UŽSIENIO ORGANIZACIJŲ PATEIKTŲ DOKUMENTŲ, IŠDUOTŲ UŽSIENIO VALSTYBĖJE IR PATVIRTINANČIŲ TEISĘ KILMĖS ŠALYJE UŽSIIMTI STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINĖMIS SRITIMIS, PRIPAŽINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE TAISYKLĖS

 

 

28. Teisė Reglamento V–VI skyriuose nustatytais atvejais suteikiama, pripažįstant Lietuvos Respublikoje Pareiškėjo pateiktus Dokumentus, kurie pagal šalyje, kurioje Pareiškėjas yra įsteigtas arba kurios jis yra pilietis (toliau – kilmės šalis), galiojančius teisės aktus būtini, įteisinant atitinkamą veiklą ar ja užsiimant, ir kurie įrodo Pareiškėjo teisę kilmės šalyje užsiimti šia veikla.

 

29. Dokumentų pripažinimo procedūrų techninį darbą atlieka Valstybės įmonė „Statybos produkcijos sertifikavimo centras“, Linkmenų g. 28, 08217 Vilnius (toliau – SPSC).

 

30. Pareiškėjas, siekiantis, kad Lietuvos Respublikoje būtų pripažinta jo kilmės šalyje turima Teisė, SPSC Aplinkos ministerijos vardu pateikia prašymą pripažinti Pareiškėjo turimą kilmės šalyje Teisę bei pateiktus Dokumentus. Prie prašymo pridedama:

 

30.1. Dokumentų kopijos kartu su vertimu į valstybinę kalbą;

 

30.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumento (paso ar kito dokumento) kopija ir pavardės keitimo dokumentas (jei pavardė buvo keista) – tik fiziniams asmenims;

 

30.3. Pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios ir ratifikavusios 1961 m. spalio 5 d. Hagoje sudarytą Konvenciją dėl užsienio valstybėse išduotų dokumentų legalizavimo panaikinimo – kvalifikaciją ir įsteigimo faktą patvirtinančius dokumentus su „Apostille“;

 

30.4. Pareiškėjams iš valstybių, kurios yra pasirašiusios teisinės pagalbos ar kitas tarptautines ar tarpvalstybines sutartis su Lietuvos Respublika – Dokumentų (kopijų ar vertimo) patvirtinimą pagal tose sutartyse nustatytą dokumentų pripažinimo tvarką.

 

31. SPSC, gavusi 30 p. nurodytus dokumentus, juos perduoda Atestavimo komisijai.

 

32. Atestavimo komisiją savo įsakymu skiria ir jos darbo reglamentą tvirtina aplinkos ministras.

 

33. Atestavimo komisija atsako už savo sprendimų pagrįstumą ir objektyvumą ir Pareiškėjo komercinių paslapčių išsaugojimą.

 

34. Atestavimo komisija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus, priima savo sprendimą dėl Dokumentų ir Teisės pripažinimo ar nepripažinimo (toliau – Sprendimas). Sprendimas surašomas atskirame protokole.

 

35. Esant teigiamam Atestavimo komisijos Sprendimui, Aplinkos ministerija Pareiškėjui ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo gavimo dienos išsiunčia pažymą apie Teisės pripažinimą (toliau – Pažyma). Pažymą pasirašo Aplinkos ministerijos sekretorius, kuruojantis pagrindinėse statybos srityse dirbančių specialistų ir statybos verslo įmonių atestavimą (toliau – Aplinkos ministerijos sekretorius), tuo patvirtindamas Atestavimo komisijos sprendimą, ir Atestavimo komisijos pirmininkas. Pažyma galioja 5 metus. Pažymoje nurodoma:

 

35.1. Dokumentų pavadinimai, numeriai;

 

35.2. Dokumentų išdavimo datos ir numeriai;

 

35.3. užsienio valstybės pavadinimas ir Dokumentus išdavusių institucijų pavadinimai;

 

35.4. kam Dokumentai išduoti (juridinio asmens ar Kitos organizacijos pavadinimas; fizinio asmens vardas ir pavardė, profesija – architektas ar statybos inžinierius);

 

35.5. Atestavimo komisijos protokolo data, Nr.;

 

35.6. veikla (viena ar kelios), kuria užsiimti Lietuvos Respublikoje pripažįstama Pareiškėjo teisė (pagal nurodytas Reglamento 1 punkte), kiti 37.5-37.6 punktuose nurodyti duomenys;

 

35.7. data, iki kurios galioja Pažyma.

 

36. Esant neigiamoms Atestavimo komisijos išvadoms, SPSC apie tai ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo Pareiškėjo prašymo pateikimo dienos apie tai raštu informuoja Pareiškėją.

 

 

 

VIII SKYRIUS. YPATINGŲ STATINIŲ PROJEKTUOTOJŲ, YPATINGŲ STATINIŲ STATYBOS RANGOVŲ, STATINIŲ PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS, STATINIŲ EKSPERTIZĖS RANGOVŲ ATESTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

37. Kai Reglamento IV–VI skyriuose nustatytais atvejais Teisė įgyjama atestuojant, Pareiškėjas pateikia SPSC prašymą, adresuotą Aplinkos ministerijai, išduoti Atestatą. Prašyme nurodoma:

 

37.1. prašymo pateikimo data;

 

37.2. Pareiškėjo pavadinimas;

 

37.3. veiklos rūšys: statinio (statinio dalies) projektavimas; statinio statyba (bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai); statinio projekto ekspertizė (bendroji, dalinė); statinio ekspertizė;

 

37.4. statinių kategorijos: ypatingi statiniai; statiniai, įrašyti į valstybės investicijų programą (statinio projekto ekspertizės atveju);

 

37.5. statinių grupės: pagal [4.4] nurodytas;

 

37.6. darbų sritys: projektavimo ir ekspertizės (išskyrus statinio ekspertizės) darbų sritys (projekto dalys) – pagal [4.5], [4.9] nurodytas; statinio ekspertizės atveju darbų sritis nenurodoma; statybos darbų sritys – pagal [4.6] nurodytas;

 

37.7. prie prašymo pridedamų dokumentų sąrašas (pagal 39 p.).

 

38. Prašymas pateikiamas ant Pareiškėjo firminio blanko.

 

39. Prie prašymo pridedami:

 

39.1. Pareiškėjo įsteigimo dokumentų ir įstatų kopijos;

 

39.2. duomenų kortelė (Reglamento 2 ir 3 priedai);

 

39.3. pažyma apie dirbančius Pareiškėjo struktūroje vadovus (Reglamento 4 priedas), nustatyta tvarka [4.3], [4.8] gavusius Aplinkos ministerijos atestatą arba pažymą apie teisės kilmės šalyje eiti vadovo pareigas pripažinimą Lietuvos Respublikoje [4.3], [4.8], šių vadovų atestatų (pažymų) kopijos;

 

39.4. atliktų darbų (paslaugų) per pastaruosius 2 metus sąrašas (Reglamento 5 priedas). Naujai įsteigti Pareiškėjai (vykdantys veiklą ne daugiau kaip 6 mėn.) turi pateikti statinių, kuriuos suprojektavo, pastatė ar ekspertavo Pareiškėjo struktūroje dirbantys vadovai [4.3], [4.8], sąrašus;

 

39.5. kasmetinių ataskaitų apie Pareiškėjo veiklą statinių projektavimo ar statinių ekspertizės srityse (per pastaruosius dvejus metus), pateiktų Aplinkos ministerijai, kopijos (ataskaita nereikalinga, jei Pareiškėjas tik įsteigtas ir ekspertizių dar neatliko) – tik Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Pareiškėjams;

 

39.6. statytojų (užsakovų), asociacijų (jeigu Pareiškėjas yra asociacijos narys), mokslo institucijų, kūrybinių sąjungų vertinimai (ne mažiau kaip du) apie suprojektuotus ar pastatytus statinius, ekspertuotus statinių projektus ar statinius. Pareiškėjams, kurie nori pratęsti Atestato galiojimo laiką jam pasibaigus, – ne mažiau kaip 1 vertinimas (laisva forma) – tik Lietuvos Respublikoje įsteigtiems Pareiškėjams;

 

39.7. Pareiškėjo patvirtinta deklaracija arba valstybinės mokesčių inspekcijos pažyma apie mokesčių sumokėjimą, įtraukiant atvejus, numatytus 47.1.1–47.1.3 p.;

 

39.8. darbininkų pagal profesijas sąrašas, darbininkų, kuriems reikia kvalifikaciją liudijančių pažymėjimų (aukštalipiai, suvirintojai, stropuotojai, kranų mašinistai, liftus prižiūrintis personalas ir kt. bei darbų saugos specialistai), pažymėjimų kopijos;

 

39.9. statybos taisyklių (projektavimo atveju – projektavimo darbų organizavimo taisyklių, statybos atveju – statybos taisyklių, ekspertizės atveju – ekspertizės darbų organizavimo taisyklių) įregistravimą Aplinkos ministerijoje patvirtinantis dokumentas – tik Lietuvos Respublikoje įregistruotiems Pareiškėjams.

 

40. SPSC, gavęs Pareiškėjo prašymą ir 39 p. išvardytus dokumentus:

 

40.1. registruoja gautą prašymą, jei pateikti visi reikalingi dokumentai;

 

40.2. esant reikalui, organizuoja pateiktų duomenų patikrinimą;

 

40.3. parengia pasiūlymus dėl Pareiškėjo atestavimo ir juos pateikia Atestavimo komisijai.

 

41. Atestavimo komisija, išnagrinėjusi SPSC pateiktus pasiūlymus, priima vieną iš sprendimų:

 

41.1. išduoti Pareiškėjui Atestatą;

 

41.2. atidėti Pareiškėjo atestavimą;

 

41.3. Pareiškėjo neatestuoti.

 

42. Atestavimo komisijos sprendimas įforminamas atskiru protokolu. Atestavimo komisija turi teisę:

 

42.1. gauti papildomą informaciją apie Pareiškėją iš valstybės bei savivaldos institucijų, ūkio subjektų, mokslo studijų institucijų, asociacijų, nepriklausomų specialistų, statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų;

 

42.2. pasitelkti mokslo studijų institucijas ir statybos srities visuomenines organizacijas, atestuotas ekspertizės įmones, kad šios pateiktų Atestavimo komisijai išvadas dėl Pareiškėjo pateiktų ekspertizės aktų.

 

43. Atestavimo komisija atsako už savo išvadų pagrįstumą ir objektyvumą ir Pareiškėjo komercinių paslapčių išsaugojimą.

 

44. Atestavimo komisijai priėmus sprendimą išduoti Atestatą, SPSC ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo prašymo įregistravimo dienos išduoda Pareiškėjui Atestatą. Atestatą pasirašo Aplinkos ministerijos sekretorius, tuo patvirtindamas Atestavimo komisijos sprendimą, ir Atestavimo komisijos pirmininkas (jo pavaduotojas).

 

45. Esant neigiamoms Atestavimo komisijos išvadoms, SPSC ne vėliau kaip per 2 mėnesius nuo prašymo įregistravimo dienos apie tai raštu informuoja Pareiškėją.

 

46. Atestate nurodoma:

 

46.1. Atestato numeris;

 

46.2. Pareiškėjo pavadinimas, kodas, adresas;

 

46.3. veiklos rūšys – statinio (statinio dalies) projektavimas; statinio statyba (bendrieji statybos darbai, specialieji statybos darbai); statinio projekto ekspertizė (bendroji, dalinė); statinio ekspertizė;

 

46.4. statinių kategorija – ypatingi statiniai; statiniai, įrašyti į valstybės investicijų programą (statinio projekto ekspertizės atveju);

 

46.5. statinių grupė – pagal [4.4] nurodytas;

 

46.6. projektavimo ir ekspertizės (išskyrus statinio ekspertizės) darbų sritys (projekto dalys) – pagal [4.5], [4.9] nurodytas. Statinio ekspertizės atveju darbo sritis nenurodoma;

 

46.7. statybos darbų sritys – pagal [4.6] nurodytas;

 

46.8. data, iki kurios galioja Atestatas;

 

46.9. Atestavimo komisijos protokolo Nr.

 

47. Atestatas išduodamas:

 

47.1. 1 metams, jei:

 

47.1.1. Pareiškėjas nesumokėjo pridėtinės vertės mokesčių į biudžetą dėl laiku negautų pajamų už darbus ar paslaugas, apmokamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ar savivaldybių biudžetų, Privatizavimo fondo, Kelių fondo lėšų, – kai taikomas 1999 11 23 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1291 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio mokėjimo termino“ (Žin., 1999, Nr. 102-2926);

 

47.1.2. Pareiškėjas atsiskaito už skolas akcijomis ar turtu, – kai taikomas 1998 10 13 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1218 „Dėl mokesčių mokėtojų atsiskaitymo su Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių biudžetais bei Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetu akcijomis ir turtu tvarkos“ (Žin., 1998, Nr. 91-2520; 2000, Nr. 77-2342);

 

47.1.3. Pareiškėjui atidėtas skolos mokėjimo terminas, – kai taikoma 1995 06 28 Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 52-1 straipsnio nuostata (mokestinės nepriemokos į biudžetą ir fondus mokėjimo atidėjimas) (Žin., 1995, Nr. 61-1525; 1998, Nr. 68-1978);

 

47.2. 2 metams, jei jis išduodamas pirmą kartą;

 

47.3. 5 metams – pratęsiant Atestato galiojimą.

 

48. Kontrolinis Atestato tekstas, pasirašytas Atestavimo komisijos techninio sekretoriaus, bei Pareiškėjo atestavimo dokumentacija 5 metus po Atestato galiojimo termino pasibaigimo saugomi SPSC.

 

49. Atestato galiojimas gali būti pratęstas, jeigu Pareiškėjas ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki Atestato galiojimo pabaigos pateikia SPSC prašymą ir Reglamento 39 p. nurodytus dokumentus ir jeigu jo veikla atitinka šio Reglamento 2 priede nurodytus kvalifikacinius reikalavimus.

 

50. Jei keičiasi Atestato ar Pažymos savininko pavadinimas ar (ir) buveinė, tačiau nesikeičia veiklos pobūdis ir nevyksta reorganizavimas, Atestato ar Pažymos savininkui ne vėliau kaip prieš 2 mėn. iki pasikeitimo SPSC pateikus prašymą Aplinkos ministerijos vardu, SPSC išduoda naują Atestatą ar Pažymą, paimant senąjį, nekeičiant anksčiau išduoto Atestato ar Pažymos registracijos numerio ir netaikant atestavimo ar Dokumentų pripažinimo procedūrų.

 

 

 

IX SKYRIUS. ATESTATO AR PAŽYMOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS AR PANAIKINIMAS

 

 

51. Pažymos ar Atestato galiojimą panaikinti ar sustabdyti laikotarpiui nuo 3 mėn. iki 1 metų gali Atestavimo komisija. Pažymos ar Atestato galiojimas gali būti panaikinamas ar sustabdomas šiais atvejais:

 

51.1. už normatyvinių statybos techninių dokumentų bei normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimus, vykdant atestate nurodytus darbus:

 

51.1.1. už statybos darbų vykdymą be statybos leidimo;

 

51.1.2. už statybos darbų vykdymą nesuderinus projekto pakeitimų;

 

51.1.3. už statybos darbų vykdymą neįforminus statybos vykdymo dokumentų;

 

51.1.4. jei Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (toliau – VTPSI), apskričių viršininkų administracijos valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijų tarnybos, vykdydamos valstybės valdžios ir valdymo institucijų pavedimus ar nagrinėdamos gautus iš statytojų (užsakovų), projektuotojų, apskričių viršininkų administracijų, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų bei kitų valstybės institucijų ir trečiųjų asmenų skundus, nustatė, kad projektavimo, statybos ar ekspertizės darbai buvo vykdomi pažeidžiant normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus statinio mechaninio atsparumo ir pastovumo, gaisrinės saugos, higienos, sveikatos ir aplinkos apsaugos, kultūros vertybių apsaugos, saugaus naudojimo, apsaugos nuo triukšmo, energijos taupymo ir šilumos išsaugojimo bei objekto apsaugos reikalavimus;

 

51.1.5. už pakartotinį statybos ir statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų ir VTPSI pagrįstų nurodymų nevykdymą, per nustatytą laiką nepašalinus nurodytų pažeidimų;

 

51.1.6. už statinio garantiniu naudojimo laikotarpiu pastebėtų statybos defektų nepašalinimą nustatytąja tvarka;

 

51.2. jei Ekspertizės rangovas nebeatitinka bent vieno iš šio Reglamento 1 priede nurodytų kvalifikacinių reikalavimų;

 

51.3. jei Ekspertizės rangovas nepateikė Aplinkos ministerijai kasmetinės ataskaitos apie ekspertizės veiklą [4.7], [4.10];

 

51.4. jei Aplinkos ministerija, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija, apskričių viršininkų administracijos valstybinių teritorijų planavimo ir statybos inspekcijų tarnybos, vykdydamos valstybės valdžios ir valdymo institucijų pavedimus ar nagrinėdamos gautus iš statytojų (užsakovų), projektuotojų, apskričių viršininkų administracijų, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų bei kitų valstybės institucijų ir trečiųjų asmenų skundus, nustatė, kad Ekspertizės rangovas pažeidė įstatymų, kitų teisės aktų, šio ir kitų statybos techninių reglamentų bei statinio saugos ir paskirties normatyvinių dokumentų reikalavimus, nekokybiškai atliko statinio projekto ar statinio ekspertizę, nustatydamas klaidingus reikalavimus, arba ekspertizės akto išvadose rekomendavo tvirtinti nekokybišką projektą;

 

51.5. jei teismas patenkino juridinių ar fizinių asmenų civilinius ieškinius dėl žalos, padarytos atlikus nekokybišką ekspertizę;

 

51.6. jei paaiškėjo, kad atestavimui Pažymos gavimui pateikti duomenys neatitinka tikrovės;

 

51.7. Atestato ar Pažymos savininko reorganizavimo atveju;

 

51.8. kai darbams vadovauja asmenys, neturintys Teisės vadovauti atitinkamai statybos techninės veiklos pagrindinei sričiai;

 

51.9. Atestato ar Pažymos savininkui nutraukus veiklą;

 

51.10. kai pametamas, sunaikinamas ar kitaip prarandamas Atestato ar Pažymos originalas. Šiuo atveju Atestato ar Pažymos savininkas per 10 dienų privalo pateikti SPSC motyvuotą paaiškinimą raštu. SPSC ne vėliau kaip per 5 dienas nuo paaiškinimo gavimo dienos savo interneto tinklapyje (www. spsc. lt) paskelbia Atestatą ar Pažymą netekusiu galios. Aplinkos ministerija išduoda Atestato ar Pažymos dublikatą, kurį pasirašo Aplinkos ministerijos sekretorius ir Atestavimo komisijos pirmininkas;

 

51.11. kai nustatomas nekilnojamosios kultūros vertybės (jos dalies) žalojimo ar sunaikinimo faktas.

 

 

 

X SKYRIUS. TEISĖS PRIPAŽINIMO IR ATESTATŲ REGISTRAI

 

 

52. Teisės pripažinimo ir Atestatų registrus tvarko SPSC. Informacija apie išduotas Pažymas ir Atestatus skelbiama SPSC interneto tinklapyje www. spsc. lt.

 

53. Teisės pripažinimo registre nurodoma:

 

53.1. juridinio asmens, Mokslo institucijos ar Kitos organizacijos pavadinimas; fizinio asmens vardas ir pavardė, profesija – architektas ar statybos inžinierius;

 

53.2. veikla (viena ar kelios), kuria užsiimti Lietuvos Respublikoje pripažįstama Pareiškėjo teisė (pagal nurodytas Reglamento 1 punkte)), kiti 37.5-37.6 punktuose nurodyti duomenys;

 

53.3. Atestavimo komisijos protokolo data, Nr.;

 

53.4. Pažymos išdavimo data, Nr.;

 

53.5. data, iki kurios galioja Pažyma;

 

53.6. Pažymos galiojimo sustabdymo data ir terminas;

 

53.7. Pažymos panaikinimo data.

 

54. Atestatų registre nurodoma:

 

54.1. Atestato numeris;

 

54.2. Pareiškėjo pavadinimas, kodas, adresas;

 

54.3. veiklos rūšis (-ys);

 

54.4. statinių kategorija (-os);

 

54.5. statinių grupė (-ės) – nurodomi konkretūs pastatai ar statiniai;

 

54.6. darbo sritis (-ys) – nurodomi konkretūs darbai;

 

54.7. Atestato išdavimo data;

 

54.8. data, iki kurios galioja Atestatas;

 

54.9. Atestato galiojimo terminas;

 

54.10. Atestato galiojimo sustabdymo data ir terminas;

 

54.11. Atestato galiojimo panaikinimo data.

 

 

 

XI SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 

55. Už Dokumentų pripažinimo technines paslaugas ir atestavimo procedūras Pareiškėjas iki Atestavimo komisijos posėdžio apmoka SPSC pagal aplinkos ministro patvirtintus įkainius. Jei atestavimas atidedamas ar Pareiškėjas neatestuojamas, apmokėjimo išlaidos negrąžinamos.

 

56. Reglamento nustatyta tvarka suteikta ar pripažinta teisė būti statinio projektuotoju, statinio statybos rangovu neatleidžia nuo prievolės vykdant projektavimą ar statybą turėti ne mažiau vieno tos pačios statybos techninės veiklos pagrindinės srities vadovo [4.3], [4.8].

 

57. Pareiškėjas turi teisę apskųsti Aplinkos ministerijos sprendimą (toliau – Apeliacija) dėl Atestato neišdavimo ar jo paskelbimo netekusiu galios aplinkos ministro paskirtai Apeliacinei komisijai.

 

58. Pareiškėjas turi teisę per mėnesį nuo Apeliacijos pateikimo dienos gauti raštu informaciją apie sprendimą, priimtą išnagrinėjus jo apeliaciją.

 

59. Sprendimai, priimti išnagrinėjus Pareiškėjo Apeliaciją, ar sprendimų nebuvimas gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

______________


 

STR 1.02.07:2004

1 priedas

 

 

ATESTAVIMO KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

 

 

1. Atestuojami Pareiškėjai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

 

1.1. Pareiškėjas turi būti įsteigtas nustatytąja tvarka;

 

1.2. Pareiškėjo finansinė būklė, pajėgumas bei galimybė vykdyti darbus:

 

1.2.1. nuolatinio administracinio-techninio personalo buvimas atestuojamai veiklai vykdyti;

 

1.2.2. Pareiškėjui neturi būti iškelta bankroto byla arba inicijuotas bankroto procesas;

 

1.2.3. Pareiškėjas įstatymų nustatyta tvarka laiku sumokėjo mokesčius ar kitas įmokas į valstybės (savivaldybės) biudžetą bei kitus fondus, išskyrus atvejus, kai įstatymų nustatyta tvarka yra atleistas nuo mokesčių, kitų įmokų mokėjimo arba jų mokėjimo terminas atidėtas;

 

1.3. specialistų, dirbančių pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, kvalifikacija. Darbams turi vadovauti specialistai, dirbantys pagal darbo sutartį. Žemiau nurodomas privalomas šių specialistų skaičius, kai Pareiškėjo pateiktame prašyme atestuoti nurodytos šios veiklos rūšys:

 

1.3.1. ypatingo statinio projektavimas:

 

1.3.1.1. ne mažiau kaip vienas ypatingo statinio projekto vadovas;

 

1.3.1.2. kiekvienai statinio projekto pagrindinei daliai [4.5], [4.9], kurią Pareiškėjas rengiasi atlikti savo jėgomis, – ne mažiau kaip po vieną ypatingo statinio projekto dalies vadovą;

 

1.3.1.3. projektuojant ypatingus statinius, įrašytus į Valstybės investicijų programą, privaloma turėti bent vieną statinio projekto ekonominės dalies vadovą;

 

1.3.2. ypatingo statinio dalies projektavimas:

 

1.3.2.1. ne mažiau kaip vienas ypatingo statinio projekto dalies vadovas;

 

1.3.2.2. pretenduojant atlikti ypatingo statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, ekonominės dalies projektavimą, privaloma turėti bent vieną statinio projekto ekonominės dalies vadovą;

 

1.3.3. statinio projekto bendroji ekspertizė:

 

1.3.3.1. ne mažiau kaip du statinio projekto bendrosios ekspertizės vadovai;

 

1.3.3.2. ne mažiau kaip po vieną kiekvienos iš darbo sričių, kuriose Pareiškėjas rengiasi atlikti darbus savo jėgomis, statinio projekto dalinės ekspertizės vadovą;

 

1.3.3.3. siekiant atlikti statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projekto bendrąją ekspertizę, Pareiškėjas privalo turėti bent vieną statinio projekto ekonominės dalies ekspertizės vadovą;

 

1.3.4. statinio projekto dalinė ekspertizė:

 

1.3.4.1. ne mažiau kaip du statinio projekto dalinės ekspertizės vadovai;

 

1.3.4.2. siekiant atlikti statinio, įrašyto į Valstybės investicijų programą, projekto ekonominės dalies ekspertizę, privaloma turėti bent vieną ekonominės projekto dalies ekspertizės vadovą;

 

1.3.5. statinio ekspertizė: ne mažiau kaip du statinio ekspertizės vadovai;

 

1.3.6. ypatingo statinio statyba: ne mažiau kaip vienas ypatingo statinio statybos vadovas;

 

1.3.7. ypatingo statinio specialieji statybos darbai: ne mažiau kaip vienas ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas;

 

1.4. apsirūpinimas normatyvine dokumentacija prašyme nurodytiems darbams atlikti;

 

1.5. esama techninė bazė prašyme nurodytiems darbams atlikti.

 

______________

 


 

STR 1.02.07:2004

 

2 priedas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PAREIŠKĖJO DUOMENŲ KORTELĖ

 

 

1. Pareiškėjo visas ir sutrumpintas pavadinimas

 

2. Adresas, pašto indeksas

 

3. Telefono ir fakso numeriai, el. p.

 

4. Banko rekvizitai

 

5. Veiklos rūšis

 

6. Pareiškėjo įsteigimo data

 

7. Pagrindinė veikla pagal įstatus

 

8. Atliekamų projektavimo (statybos; ekspertizės) darbų apimtys paskutiniaisiais metais__________tūkst. Lt, tarp jų:

 

8.1. savo jėgomis _________ tūkst. Lt;

 

8.2. subrangovų jėgomis _________ tūkst. Lt

 

9. Darbų pasiskirstymas:

 

9.1. naujų statinių statyba:

 

ypatingų                 ______ %;

 

neypatingų              ______ %;

 

9.2. statinių rekonstravimas:

 

ypatingų                 ______ %;

 

neypatingų              ______ %;

 

9.3. statinių remontas:

 

ypatingų                 ______ %;

 

neypatingų              ______ %;

 

9.4. statinių projektų bendroji ekspertizė:

 

ypatingų                 ______ %;

 

neypatingų              ______ %;

 

9.5. statinių projektų dalinė ekspertizė:

 

ypatingų                 _______ %;

 

neypatingų              _______ %;

 

9.6. statinių ekspertizė:

 

ypatingų                 _______ %;

 

neypatingų              _______ %;

 

9.7. specialūs darbai                     _______ %

 

10. Pareiškėjo įstatinis kapitalas  _______ tūkst. Lt

 

11. Bendras darbuotojų skaičius  _______ žm.

 

12. Statytojų, statybininkų asociacijų ir kiti atsiliepimai apie Pareiškėjo suprojektuotus (pastatytus, statomus, ekspertuotus, ekspertuojamus) statinius (pridedama).

 

PRIEDAI:

 

 

 

Pareiškėjas

 

(Juridinio asmens, Mokslo institucijos vadovas)                    (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Kortelė užpildyta   (data)

 

______________

 


 

STR 1.02.07:2004

 

3 priedas

 

 

UŽSIENIO VALSTYBĖS PAREIŠKĖJO DUOMENŲ KORTELĖ

 

 

1. Pareiškėjo visas ir sutrumpintas pavadinimas

 

2. Adresas, pašto indeksas

 

3. Telefono ir fakso numeriai

 

4. Banko rekvizitai

 

5. Veiklos rūšis

 

6. Pareiškėjo įsteigimo data ir numeris

 

7. Pagrindinė veikla pagal įstatus

 

8. Atliekamų projektavimo (statybos; ekspertizės)

 

darbų apimtys paskutiniais metais                     _________tūkst. EUR, tarp jų:

 

8.1. savo jėgomis    _________ tūkst. EUR;

 

8.2. subrangovų jėgomis              _________tūkst. EUR.

 

9. Pareiškėjo įstatinis kapitalas    _________tūkst. EUR.

 

10. Bendras darbuotojų skaičius  _________žm.

 

11. Kiti juridiniai asmenys, Mokslo institucijos, Kitos organizacijos, kurios Pareiškėjui teikia paslaugas ar atlieka darbus, ir duomenys apie jų atestavimą ar Teisės pripažinimą.

 

 

 

Pareiškėjas              (vardas, pavardė, parašas)

 

 

 

Kortelė užpildyta   (data)

 

______________

 


 

STR 1.02.07:2004

 

4 priedas

 

PAŽYMA DĖL PAREIŠKĖJO STRUKTŪROJE DIRBANČIŲ VADOVŲ

 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Specialybė, išsilavinimas

Pareigos

Darbo stažas

Atestatu ar Pažyma įgyta teisė

Atestato ar Pažymos Nr. ir data

Atestato ar Pažymos galiojimo terminas ir data

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas              (vardas, pavardė, parašas)

Pažymos surašymo data

______________


 

STR 1.02.07:2004

5 priedas

 

PAREIŠKĖJO ATLIKTŲ DARBŲ (PASLAUGŲ) STATINIUOSE SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Statinio pavadinimas

Užsakovas

Atlikti darbai

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjas              (vardas, pavardė, parašas)

 

Sąrašo sudarymo data

 

A. V.

______________* šios nuorodos įsigalios, įsigaliojus jose nurodytiems reglamentams;

* galioja iki 4.3 p. nurodyto reglamento įsigaliojimo;

*** galioja iki 4.5 p. nurodyto reglamento įsigaliojimo;

**** galioja iki 4.7 p. nurodyto reglamento įsigaliojimo.