LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2, 4, 6, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 33, 37, 38, 40, 41, 56, 57, 71, 73, 81, 82, 83, 85, 86, 91, 92, 94, 951, 97 STRAIPSNIŲ, V SKYRIAUS PAVADINIMO, 1, 2, 4 PRIEDĖLIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO ĮSTATYMAS

 

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. XI-1255

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2007, Nr. 114-4630; 2008, Nr. 81-3179; 2009, Nr. 93-3986; 2010, Nr. 25-1174, Nr. 139-7109)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio 2, 15 ir 17 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „Bendrijos“ įrašyti žodį „Sąjungos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (toliau – CPV) – viešuosiuose pirkimuose taikoma klasifikacijos sistema, priimta Reglamentu (EB) Nr. 2195/2002 ir užtikrinanti, kad ji atitinka kitus galiojančius klasifikatorius. Jeigu dėl šio įstatymo 1 ir 2 priedėliuose nurodytų CPV ir atitinkamai Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus, nacionalinės Statistinio Europos Sąjungos ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (NACE 1 red.) versijos (toliau – EVRK) ar Laikinojo svarbiausio produktų klasifikatoriaus (toliau – CPC) kodų apibrėžimų nesutapimo galimas skirtingas šio įstatymo taikymo aiškinimas, viršenybė teikiama EVRK ir CPC klasifikatoriams.“

2. Pakeisti 2 straipsnio 15 dalį ir ją išdėstyti taip:

15. Mažos vertės viešasis pirkimas (toliau – mažos vertės pirkimas) – supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų:

1) prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o darbų pirkimo vertė mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio);

2) perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį (sutartis), jeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip 100 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), o perkant darbus – ne didesnė kaip 1,5 procento to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip 500 tūkst. Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).“

3. 2 straipsnio 17 dalyje po žodžio „eksperto“ įrašyti žodžius „arba kito asmens“ ir šią dalį išdėstyti taip:

17. Nešališkumo deklaracija – Viešųjų pirkimų komisijos nario ar eksperto arba kito asmens pareiškimas raštu, kad jis nešališkas tiekėjams.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio 4 dalies pakeitimas

4 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Šio straipsnio 3 dalyje nurodytus sąrašus tvirtinanti institucija privalo užtikrinti, kad jie būtų nuolat atnaujinami. Ši institucija reguliariai praneša Europos Komisijai apie bet kokius šių sąrašų pakeitimus.“

 

3 straipsnis. 6 straipsnio 1 dalies pakeitimas

6 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „3“ įrašyti skaičių „4“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija, Viešojo pirkimo komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys, nepažeisdami įstatymų reikalavimų, ypač dėl sudarytų sutarčių skelbimo ir informacijos, susijusios su jos teikimu kandidatams ir dalyviams, kaip nurodyta šio įstatymo 41, 74, 79 straipsniuose ir 86 straipsnio 4 dalyje, negali tretiesiems asmenims atskleisti perkančiajai organizacijai pateiktos tiekėjo informacijos, kurios konfidencialumą nurodė tiekėjas. Tokią informaciją sudaro visų pirma komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Dalyvių reikalavimu perkančioji organizacija turi juos supažindinti su kitų dalyvių pasiūlymais, išskyrus tą informaciją, kurią dalyviai nurodė kaip konfidencialią.“

 

4 straipsnis. 8 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) vykdyti šio įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoti, kaip perkančiosios organizacijos laikosi šių teisės aktų reikalavimų ir sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų, įsigydamos joms reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, ir užtikrina tinkamą pirkimų planavimą, pirkimo sutarčių vykdymą, taip pat vertinti pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus;“.

2. 8 straipsnio 2 dalies 13 punkte išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

13) rengti ir teikti Europos Komisijai jos nustatytais terminais ir forma statistines prekių, paslaugų ir darbų pirkimo metines ataskaitas ir kitą jos prašomą informaciją;“.

3. 8 straipsnio 2 dalies 14 punkte vietoj žodžio „Bendrijų“ įrašyti žodį „Sąjungos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

14) persiųsti Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti perkančiųjų organizacijų skelbimus ir užtikrinti perkančiųjų organizacijų perduodamų kitų pranešimų ir informacijos persiuntimą;“.

4. 8 straipsnio 2 dalies 15 punkte išbraukti žodį „Bendrijų“, vietoj žodžio „Bendrijos“ įrašyti žodį „Sąjungos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

15) teikti Europos Komisijai šio įstatymo 97 straipsnyje nurodytą informaciją apie Europos Sąjungos teisės pažeidimą;“.

5. 8 straipsnio 2 dalies 16 punkte išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

16) teikti Europos Komisijai šio įstatymo 951 straipsnio 5 dalyje nurodytą informaciją apie teismo priimtus sprendimus;“.

6. Pakeisti 8 straipsnio 3 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) gauti iš perkančiosios organizacijos su pirkimais bei pirkimo sutarties vykdymu susijusią informaciją ir dokumentus, reikalingus Viešųjų pirkimų tarnybos funkcijoms atlikti, taip pat laikinai, ne ilgiau kaip 30 dienų, paimti iš perkančiosios organizacijos šių dokumentų originalus, įforminus tai dokumentų poėmio aktu;“.

7. Papildyti 8 straipsnio 3 dalį nauju 3 punktu:

3) jeigu yra pagrindas manyti, kad su pirkimais ar pirkimo sutarties vykdymu susiję dokumentai yra suklastoti, šių dokumentų originalus perduoti teisėsaugos institucijoms;“.

8. Buvusius 8 straipsnio 3 dalies 3–9 punktus laikyti atitinkamai 4–10 punktais.

 

5 straipsnis. 9 straipsnio 1 dalies pakeitimas

9 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus „1“ įrašyti skaičių „2“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Numatomo pirkimo vertė yra perkančiosios organizacijos numatomų sudaryti pirkimo sutarčių vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas sutarties pasirinkimo ir pratęsimo galimybes. Kai perkančioji organizacija numato prizus ir (ar) kitas išmokas kandidatams ar dalyviams, ji apskaičiuodama numatomo pirkimo vertę turi į tai atsižvelgti. Pirkimo vertė skaičiuojama tokia, kokia ji yra pirkimo pradžioje, nustatytoje šio įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje.“

 

6 straipsnis. 10 straipsnio 1, 2, 3, 5 ir 6 dalių pakeitimas

1. 10 straipsnio 1 dalies 2 punkte vietoj žodžių „Europos Bendrijos steigimo sutartyje“ įrašyti žodžius „Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo“, išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) pirkimams, atliekamiems pagal kitas procedūrines taisykles, vadovaujantis tarptautiniu susitarimu, sudarytu laikantis principų, nustatytų Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo tarp Lietuvos Respublikos ir vienos ar daugiau trečiųjų šalių dėl prekių, darbų, paslaugų, skirtų bendram susitarimą pasirašiusių šalių projektui įgyvendinti ar naudoti, jeigu apie tokį pirkimą perkančioji organizacija praneša Europos Komisijai;“.

2. 10 straipsnio 1 dalies 8 punkte vietoj žodžių ir skaičiaus „Europos Bendrijos steigimo sutarties 296“ įrašyti žodžius ir skaičių „Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) pirkimams pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio nuostatas. Šių pirkimų tvarką, taip pat kompensavimo tvarką perkant ginklus, šaudmenis, sprogmenis ar kitas karinės paskirties prekes nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

3. Pakeisti 10 straipsnio 2 dalies 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7) mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugų, išskyrus tas mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugas, iš kurių gauta nauda yra naudojama tik perkančiosios organizacijos veiklos poreikiams tenkinti ir už kurias viską sumoka perkančioji organizacija, pirkimams. Šių pirkimų tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija;“.

4. 10 straipsnio 2 dalies 8 punkte vietoj žodžių „Europos Bendrijos steigimo sutartį“ įrašyti žodžius „Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) paslaugų pirkimams, kai juos perkančioji organizacija atlieka iš kitos perkančiosios organizacijos arba iš perkančiųjų organizacijų asociacijos, turinčių tokioms paslaugoms teikti išimtinę teisę, suteiktą teisės akto, atitinkančio Europos Sąjungos steigiamąsias sutartis.“

5. 10 straipsnio 3 dalies 1 punkte vietoj žodžio „Bendrijos“ įrašyti žodį „Sąjungos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) kurie reikalingi kitai, negu nustatyta šio įstatymo 70 straipsnio 2 dalyje, veiklai vykdyti ar kai nurodyta veikla vykdoma trečiojoje šalyje ir tam fiziškai nenaudojami Europos Sąjungos tinklai ar geografinė erdvė. Ši nuostata netaikoma vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje veikiančioms perkančiosioms organizacijoms, kurios atitinka šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktų reikalavimus;“.

6. 10 straipsnio 3 dalies 8 punkte išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šį punktą išdėstyti taip:

8) kuriuos atlieka vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje veikianti įmonė, jei Europos Komisija paskelbia pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, kad šios įmonės veiklą tiesiogiai veikia konkurencija rinkose ir į jas patekti nėra jokių apribojimų, kaip nurodyta šio įstatymo 71 straipsnyje.“

7. Pakeisti 10 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio įstatymo reikalavimai netaikomi pirkimams, jeigu perkančioji organizacija sudaro sutartį su atskirą juridinio asmens statusą turinčiu subjektu, kurį ji kontroliuoja kaip savo pačios tarnybą ar struktūrinį padalinį ir kuriame ji yra vienintelė dalyvė (arba įgyvendina valstybės ar savivaldybės, kaip vienintelės dalyvės, teises ir pareigas), ir jeigu kontroliuojamas subjektas ne mažiau kaip 90 procentų pardavimo pajamų per paskutinius finansinius metus (arba per laiką nuo subjekto įsteigimo dienos, jeigu subjektas vykdė veiklą mažiau kaip vienus finansinius metus) gauna iš veiklos, skirtos perkančiosios organizacijos poreikiams tenkinti ar perkančiosios organizacijos funkcijoms atlikti. Siekiant užtikrinti tokių pirkimų kontrolę, perkančioji organizacija, tvirtindama šio įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais viešųjų pirkimų planus, juose pateikia informaciją apie planuojamus vykdyti šioje dalyje nurodytus pirkimus, o per 30 dienų nuo ataskaitinių kalendorinių metų pabaigos Viešųjų pirkimų tarnybai jos nustatyta tvarka pateikia visų per kalendorinius metus atliktų šioje dalyje nurodytų pirkimų ataskaitas.“

8. 10 straipsnio 6 dalyje išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Perkančioji organizacija Europos Komisijos prašymu turi pranešti jai apie bet kokias veiklos ar produktų kategorijas, kurioms taikomos šio straipsnio 3 dalies 1 ir 2 punktų nuostatos.“

 

7 straipsnis. 18 straipsnio 1, 2, 8, 9 ir 10 dalių pakeitimas

1. 18 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „reikia atvykti sudaryti pirkimo sutarties“ įrašyti žodžius „jis turi pasirašyti pirkimo sutartį“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija sudaryti pirkimo sutartį siūlo tam dalyviui, kurio pasiūlymas pripažintas laimėjusiu. Dalyvis sudaryti pirkimo sutarties kviečiamas raštu (išskyrus šio įstatymo nustatytus atvejus, kai pirkimo sutartis sudaroma žodžiu) ir jam nurodomas laikas, iki kada jis turi pasirašyti pirkimo sutartį.“

2. 18 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „neatvyksta sudaryti“ įrašyti žodžius „tiekėjas nepasirašo“, vietoj žodžio „patvirtintą“ įrašyti žodį „nustatytą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Jeigu tiekėjas, kuriam buvo pasiūlyta sudaryti pirkimo sutartį, raštu atsisako ją sudaryti arba nepateikia pirkimo dokumentuose nustatyto pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba jei tiekėjo pateikta šio įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punkte nurodyta deklaracija yra melaginga, arba iki perkančiosios organizacijos nurodyto laiko tiekėjas nepasirašo pirkimo sutarties, arba atsisako sudaryti pirkimo sutartį pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis, arba ūkio subjektų grupė neįsteigia juridinio asmens, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, laikoma, kad jis atsisakė sudaryti pirkimo sutartį. Tuo atveju perkančioji organizacija siūlo sudaryti pirkimo sutartį tiekėjui, kurio pasiūlymas pagal nustatytą pasiūlymų eilę yra pirmas po tiekėjo, atsisakiusio sudaryti pirkimo sutartį.“

3. Pakeisti 18 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimo nereikalaujama, kai atlikus supaprastintą pirkimą sudarytos sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).“

4. 18 straipsnio 9 dalies 3 punkte po skaičiaus ir santrumpos „10 000 Lt“ įrašyti žodžius „(be pridėtinės vertės mokesčio)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

3) supaprastintų pirkimų atveju pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).“

5. 18 straipsnio 10 dalyje po skaičiaus ir santrumpos „10 000 Lt“ įrašyti žodžius „(be pridėtinės vertės mokesčio)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

10. Perkančioji organizacija, tvirtindama šio įstatymo 85 straipsnyje nurodytas taisykles, jose gali nustatyti, kad pirkimo sutartis gali būti sudaroma žodžiu, kai atliekami supaprastinti pirkimai, kurių sutarties vertė yra mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio).“

 

8 straipsnis. 19 straipsnio 10 dalies pakeitimas

19 straipsnio 10 dalyje išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

10. Europos Komisijos prašymu Viešųjų pirkimų tarnyba jai perduoda šiame straipsnyje nurodytas ataskaitas ar pagrindinę ataskaitose pateiktą informaciją.“

 

9 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

20 straipsnyje išbraukti žodžius „Bendrijų“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

20 straipsnis. Statistinė ataskaita

Viešųjų pirkimų tarnyba ne vėliau kaip iki kiekvienų metų spalio 31 dienos teikia Europos Komisijai praėjusių metų prekių, paslaugų ar darbų pirkimo statistines ataskaitas, parengtas pagal Europos Komisijos reikalavimus.“

 

10 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

21 straipsnyje išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

21 straipsnis. Dokumentų saugojimas

Įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos, saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka, tačiau ne mažiau kaip 4 metus nuo pirkimo pabaigos. Europos Komisijos prašymu šie dokumentai jai teikiami siekiant pateisinti priimtus sprendimus ar suteikti informaciją.“

 

11 straipsnis. 22 straipsnio 5 dalies pakeitimas

22 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „tarptautinį“ įrašyti žodžius „tarptautinės vertės“, po žodžio „kurį“ įrašyti žodžius „jos manymu“, išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Perkančioji organizacija, vykdydama tarptautinės vertės pirkimą, apie kurį, jos manymu, neprivaloma skelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, gali paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo. Pranešimo formą tvirtina Europos Komisija. Pranešime turi būti nurodyta:

1) perkančiosios organizacijos pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;

2) pirkimo sutarties objekto aprašymas;

3) perkančiosios organizacijos sprendimo sudaryti pirkimo sutartį neskelbiant apie pirkimą pagrindimas;

4) ūkio subjekto, su kuriuo nuspręsta sudaryti pirkimo sutartį, pavadinimas ir kontaktiniai duomenys;

5) kita informacija, kurią, perkančiosios organizacijos nuomone, tikslinga pateikti tiekėjams.“

 

12 straipsnis. 23 straipsnio 1, 5, 7 ir 8 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Skelbimai (išankstiniai skelbimai apie numatomus pirkimus, skelbimai apie pirkimus, skelbimai apie pirkimo sutarties sudarymą, skelbimai apie projekto konkurso rezultatus, pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo) skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimas apie iš anksto numatomus pirkimus gali būti skelbiamas perkančiosios organizacijos tinklalapyje specialiai tam skirtoje dalyje (toliau – „pirkėjo profilis“). Šis skelbimas dalyje „pirkėjo profilis“ gali būti skelbiamas tik išsiuntus Europos Komisijai pranešimą apie ketinimą jį skelbti tokia forma. Dalyje „pirkėjo profilis“ paskelbtame skelbime turi būti nurodyta pranešimo išsiuntimo Europos Komisijai data.“

2. 23 straipsnio 5 dalyje vietoj žodžio „Bendrijų“ įrašyti žodį „Sąjungos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Kituose leidiniuose ar internete skelbimai negali būti išspausdinti anksčiau, negu skelbimas bus išsiųstas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui. Juose turi būti nurodyta skelbimo išsiuntimo Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui data. To paties skelbimo turinys visur turi būti tapatus.“

3. 23 straipsnio 7 dalyje vietoj žodžių „Bendrijų oficialiųjų“ įrašyti žodžius „Sąjungos oficialiųjų“, prieš žodį „Komisijos“ išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Viešųjų pirkimų tarnyba persiunčia Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui skelbti perkančiųjų organizacijų skelbimus Europos Komisijos nustatyto formato elektroninėmis ar kitomis priemonėmis. Skubos atveju skelbimai privalo būti siunčiami faksu arba elektroninėmis priemonėmis.“

4. Pakeisti 23 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Skelbimas spausdinamas perkančiosios organizacijos pasirinkta kuria nors oficialiąja Europos Sąjungos kalba ir tik šis tekstas laikomas autentišku. Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biuras taip pat parengia ir spausdina kiekvieno skelbimo svarbių elementų santrauką kitomis oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis. Skelbimų, kuriuos skelbia Europos Komisija, išlaidas padengia Europos Sąjunga. Skelbimų, kuriuos skelbia valstybės įmonė Seimo leidykla „Valstybės žinios“, išlaidas padengia perkančioji organizacija.“

 

13 straipsnis. 24 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 24 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Perkančioji organizacija, pirkdama prekes, paslaugas ar darbus, pirkimo dokumentuose turi nustatyti energijos vartojimo efektyvumo ir aplinkos apsaugos reikalavimus ir (ar) kriterijus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytais atvejais ir tvarka.“

2. Buvusią 24 straipsnio 3 dalį laikyti 5 dalimi.

3. 24 straipsnio 4 dalyje vietoj žodžio „Bendrijos“ įrašyti žodį „Sąjungos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Perkančioji organizacija pirkimo dokumentuose gali nustatyti specialias sutarties vykdymo sąlygas, siejamas su socialinės ir aplinkos apsaugos reikalavimais, jei jos atitinka Europos Sąjungos teisės aktus.“

4. Buvusias 24 straipsnio 5–8 dalis laikyti atitinkamai 6–9 dalimis.

 

14 straipsnis. 25 straipsnio 3 dalies pakeitimas

25 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „Bendrijos“ įrašyti žodžius „Europos Sąjungos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Nepažeidžiant privalomų nacionalinių techninių reikalavimų tiek, kiek jie neprieštarauja Europos Sąjungos teisei, techninė specifikacija gali būti parengta šiais būdais arba šių būdų deriniu:

1) nurodant standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas. Techninėje specifikacijoje turi būti taikoma tokia pirmumo tvarka: pirmiausia nurodomas Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninis liudijimas, bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba, jeigu tokių nėra, – nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, apskaičiavimu ir vykdymu bei produktų naudojimu. Kiekviena nuoroda pateikiama kartu su žodžiais „arba lygiavertis“;

2) apibūdinant norimą rezultatą arba nurodant pirkimo objekto funkcinius reikalavimus. Funkciniai reikalavimai gali apimti ir aplinkos apsaugos reikalavimus. Tokie reikalavimai turi būti tikslūs, kad tiekėjai galėtų parengti tinkamus pasiūlymus, o perkančioji organizacija įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų;

3) apibūdinant norimą rezultatą arba pirkimo objekto funkcinius reikalavimus, minėtus šios dalies 2 punkte, ir kaip šių reikalavimų atitikties priemonę – 1 punkte nurodytas technines specifikacijas;

4) nurodant tam tikrų pirkimo objekto savybių technines specifikacijas pagal 1 punkto reikalavimus, kitų – apibūdinant 2 punkte nurodytą norimą rezultatą ar funkcinius reikalavimus.“

 

15 straipsnis. 27 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Perkančioji organizacija (kai pirkimo dokumentus turi ne perkančioji organizacija, o įgaliotoji organizacija, – ši organizacija) privalo pirkimo dokumentus pateikti nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 6 dienas nuo tiekėjo prašymo gavimo dienos, jei prašymas yra gautas likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Tiekėjo prašymu papildomi pirkimo dokumentai (patikslinimai, paaiškinimai, pataisymai) turi būti pateikti ne vėliau kaip likus 6 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku. Riboto konkurso ar skelbiamų derybų greitesnių procedūrų taikymo atveju, kaip nustatyta šio įstatymo 46 straipsnio 6 dalyje ir 59 straipsnio 3 dalyje, papildomi pirkimo dokumentai turi būti pateikti likus ne mažiau kaip 4 dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei prašymas yra gautas likus pakankamai laiko iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.“

 

16 straipsnis. 33 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir 6 dalies pakeitimas

1. Pakeisti 33 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) jam iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;“.

2. 33 straipsnio 6 dalyje išbraukti žodžius „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. Viešųjų pirkimų tarnyba privalo sudaryti Lietuvos Respublikos įmonių ir institucijų, kompetentingų išduoti šio straipsnio 3 dalyje nurodytus dokumentus, sąrašą ir pateikti Europos Komisijai. Viešųjų pirkimų tarnyba taip pat atsakinga už šio sąrašo naujų duomenų pateikimą Europos Komisijai.“

 

17 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 37 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

37 straipsnis. Kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos standartai

1. Perkančioji organizacija gali reikalauti, kad kandidatas ar dalyvis pateiktų nepriklausomos įstaigos išduotą sertifikatą, patvirtinantį, kad jis laikosi tam tikrų kokybės vadybos sistemos standartų. Tam ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti kokybės vadybos sistemą, pagrįstą atitinkamų Europos standartų serijomis, kurias yra sertifikavusi Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkanti sertifikavimo įstaiga. Perkančioji organizacija turi pripažinti lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsisteigusių įstaigų. Ji taip pat priima kitus kandidatų ar dalyvių lygiaverčių kokybės vadybos užtikrinimo priemonių įrodymus.

2. Jeigu perkančioji organizacija, pirkdama paslaugas ar darbus šio įstatymo 36 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatytu atveju, pareikalautų pateikti nepriklausomų įstaigų išduotus sertifikatus, patvirtinančius, kad tiekėjas laikosi tam tikrų aplinkos apsaugos vadybos standartų, ji pirkimo dokumentuose turi nurodyti Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (EMAS) arba aplinkos apsaugos vadybos standartą, pagrįstą atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus. Perkančiosios organizacijos pripažįsta lygiaverčius sertifikatus, išduotus kitose valstybėse narėse įsteigtų įstaigų. Jos taip pat priima kitus tiekėjų įrodymus dėl lygiaverčių aplinkos apsaugos vadybos priemonių.“

 

18 straipsnis. 38 straipsnio 7 dalies pakeitimas

38 straipsnio 7 dalyje išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

7. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos praneša savo adresus Europos Komisijai ir valstybėms narėms.“

 

19 straipsnis. 40 straipsnio 3 dalies pakeitimas

40 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį „Bendrijų“, vietoj žodžių ir skaičių „Europos Bendrijos steigimo sutarties 87 straipsnio 1“ įrašyti žodžius ir skaičius „Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Kai perkančioji organizacija nustato, kad neįprastai mažos kainos pasiūlytos dėl to, kad dalyvis yra gavęs valstybės pagalbą, šis pasiūlymas gali būti atmestas vien šiuo pagrindu, jeigu dalyvis negali per pakankamą perkančiosios organizacijos nustatytą laikotarpį įrodyti, kad valstybės pagalba buvo suteikta teisėtai. Atmetusi pasiūlymą šiuo pagrindu, perkančioji organizacija apie tai privalo pranešti Europos Komisijai. Valstybės pagalba laikoma bet kuri priemonė, atitinkanti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.“

 

20 straipsnis. 41 straipsnio 1 dalies pakeitimas

41 straipsnio 1 dalyje po žodžių „suinteresuotiems dalyviams“ įrašyti žodžius ir skaičių „išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio)“, prieš žodį „praneša“ įrašyti žodį „raštu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams, išskyrus atvejus, kai supaprastinto pirkimo sutarties vertė mažesnė kaip 10 000 Lt (be pridėtinės vertės mokesčio), nedelsdama (ne vėliau kaip per 5 darbo dienas) raštu praneša apie priimtą sprendimą sudaryti pirkimo sutartį ar preliminariąją sutartį arba sprendimą dėl leidimo dalyvauti dinaminėje pirkimo sistemoje, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką ir nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą, tikslų atidėjimo terminą. Perkančioji organizacija taip pat turi nurodyti priežastis, dėl kurių buvo priimtas sprendimas nesudaryti pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties, pradėti pirkimą ar dinaminę pirkimų sistemą iš naujo.“

 

21 straipsnis. 56 straipsnio 1 dalies 2 punkto ir 2 dalies 4 punkto pakeitimas

1. Pakeisti 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) jeigu, paskelbus atvirą ar ribotą konkursą, apskritai nebuvo gauta pasiūlymų arba nebuvo gauta tinkamų pasiūlymų, o pirminės pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos ir jei Europos Komisijos prašymu jai pateikiama šiuo pagrindu atliekamo ar atlikto pirkimo ataskaita;“.

2. Pakeisti 56 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) kai ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kuris yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs ar su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, arba taikomos panašios procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus.“

 

22 straipsnis. 57 straipsnio papildymas 3 dalimi

Papildyti 57 straipsnį 3 dalimi:

3. Vertinant pasiūlymus, kuriuose nurodytos galutinės tiekėjų siūlomos kainos, taip pat galutiniai techniniai duomenys, kurie vertinami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, gali būti netaikomi šio įstatymo 39 straipsnio 6 dalies reikalavimai.“

 

23 straipsnis. 71 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. 71 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Europos Bendrijos steigimo sutarties“ įrašyti žodžius „Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Taikant šio straipsnio 1 dalį, sprendžiama, ar veiklą tiesiogiai veikia konkurencija. Vadovaujamasi kriterijais, kurie atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas dėl konkurencijos, tokiais kaip atitinkamų prekių arba paslaugų savybės, alternatyvių prekių arba paslaugų buvimas, kainos ir esamas ar galimas daugiau kaip vieno atitinkamų prekių ar paslaugų tiekėjo buvimas.“

2. 71 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „Bendrijos“ įrašyti žodį „Sąjungos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Laikoma, kad patekti į rinką nėra jokių apribojimų, jei yra įgyvendinti ir taikomi šio įstatymo 4 priedėlyje nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai. Jei tuo remiantis negalima daryti prielaidos, kad į rinką patekti galima nevaržomai, turi būti įrodyta, kad patekti į atitinkamą rinką galima laisvai de facto ir de jure.“

3. 71 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Prašymą dėl šio straipsnio 1 dalies taikymo Europos Komisijai gali pateikti pati perkančioji organizacija ar įgaliotos valstybės institucijos pagal savo kompetenciją. Prašymas pateikiamas laikantis tvarkos, kuri yra nustatyta 2005 m. sausio 7 d. Europos Komisijos sprendime Nr. 2005/15/EB dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų sektoriuose, 30 straipsnyje numatytos procedūros taikymo būdų. Europos Komisija taip pat gali pradėti sprendimo, nustatančio šio straipsnio 1 dalies taikymą konkrečiai veiklai, priėmimo procedūrą savo iniciatyva. Tokiu atveju Europos Komisija nedelsdama informuoja valstybę narę.“

 

24 straipsnis. 73 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir 2 dalies 4 punkto pakeitimas

1. 73 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžių „keliamus reikalavimus atitinkančio“ įrašyti žodžius „tinkamo (atitinkančio keliamus reikalavimus, kurie būtini patenkinti perkančiosios organizacijos poreikiams)“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) jeigu atvirame, ribotame konkurse ar skelbiamose derybose nebuvo pateikta nė vienos paraiškos arba nė vieno pasiūlymo arba nebuvo nė vieno tinkamo (atitinkančio keliamus reikalavimus, kurie būtini patenkinti perkančiosios organizacijos poreikiams) pasiūlymo, o pirkimo sąlygos iš esmės nekeičiamos;“.

2. Pakeisti 73 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) jeigu ypač palankiomis sąlygomis perkama iš tiekėjo, kuris yra likviduojamas, restruktūrizuojamas, bankrutuojantis, bankrutavęs ar su kreditoriais sudaręs taikos sutartį, arba taikomos panašios procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, teisės aktus.“

 

25 straipsnis. 81 straipsnio 1 dalies pakeitimas

81 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičių „26–29“ įrašyti skaičius „30–33“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija, sudarydama preliminariąją sutartį, vadovaujasi šio skyriaus reikalavimais, kaip ir atlikdama šio įstatymo 2 straipsnio 30–33 dalyse nurodytus pirkimus.“

 

26 straipsnis. 82 straipsnio 1 dalies pakeitimas

82 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „Bendrija“ įrašyti žodį „Sąjunga“, vietoj žodžių „Bendrijos“ įrašyti žodžius „Sąjungos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Šio straipsnio reikalavimai taikomi pasiūlymams dėl produktų, kilusių iš trečiųjų šalių, su kuriomis Europos Sąjunga nėra sudariusi nei daugiašalio, nei dvišalio susitarimo, užtikrinančio Europos Sąjungos įmonių konkurencinį ir veiksmingą patekimą į tų šalių rinkas. Šie reikalavimai taikomi nepažeidžiant Europos Sąjungos ar jos valstybių narių įsipareigojimų trečiosioms šalims.“

 

27 straipsnis. 83 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. 83 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Perkančiosios organizacijos ir tiekėjai informuoja Ūkio ministeriją apie visus bendrojo pobūdžio teisinius ar praktinius sunkumus, su kuriais jos susiduria norėdamos sudaryti paslaugų sutartis trečiosiose šalyse. Ūkio ministerija šią informaciją pateikia Europos Komisijai.“

2. 83 straipsnio 3 dalyje išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija šio straipsnio 2 dalyje nurodytą informaciją pateikia Europos Komisijai.“

 

28 straipsnis. 85 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 85 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija, išskyrus šio straipsnio 5 dalyje nurodytas organizacijas, atlikdama supaprastintus pirkimus, privalo vadovautis šio įstatymo I skyriaus, 24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių (išskyrus neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas tik vienas tiekėjas, jeigu perkančioji organizacija mano, kad tokia informacija yra nereikalinga), 27 straipsnio 1 dalies, 40 straipsnio, 41 straipsnio 1 dalies, IV ir V skyrių reikalavimais (atlikdama mažos vertės pirkimus, neprivalo vadovautis šio įstatymo 17 straipsnio 1, 2, 5, 7, 8 dalių, 18 straipsnio 1, 2, 3, 6 dalių, 24 straipsnio 2 dalies 5, 9, 23 punktų, 3 ir 5 dalių, 27 straipsnio 1 dalies reikalavimais).“

 

29 straipsnis. 86 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 86 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija skelbimą apie supaprastintą pirkimą, šio įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje nurodytą informacinį pranešimą ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytą pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kuriuos pagal šį įstatymą ir (ar) pasitvirtintas taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo – ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Apie mažos vertės pirkimą, kurį perkančioji organizacija pagal pasitvirtintas taisykles numato skelbti viešai, skelbiama Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimai, informaciniai pranešimai ir pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo gali būti papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra skelbimo paskelbimo data leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo diena yra pranešimo paskelbimo data Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, mažos vertės pirkimų atveju – Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“

2. Pakeisti 86 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Perkančioji organizacija skelbimą apie supaprastintą pirkimą, šio įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje nurodytą informacinį pranešimą ir šio straipsnio 3 dalyje nurodytą pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kuriuos pagal šį įstatymą ir (ar) pasitvirtintas taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo – ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Skelbimai, informaciniai pranešimai ir pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo gali būti papildomai skelbiami perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis. Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra jų paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo diena yra pranešimo paskelbimo data Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.“

3. Pakeisti 86 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamus skelbimus, informacinius pranešimus, pranešimus dėl savanoriško ex ante skaidrumo perkančiosios organizacijos privalo pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai, o ši per
3 darbo dienas išsiunčia juos spausdinti leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir paskelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Skelbimai, informaciniai pranešimai, pranešimai dėl savanoriško ex ante skaidrumo perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis negali būti skelbiami anksčiau negu leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, mažos vertės pirkimų atveju – Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. To paties skelbimo, informacinio pranešimo, pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo turinys visur turi būti tapatus.“

4. Papildyti 86 straipsnį nauja 3 dalimi:

3. Perkančioji organizacija gali paskelbti pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kai vykdomas šio įstatymo 2 priedėlio B paslaugų sąraše nurodytų paslaugų pirkimas, kai pirkimo vertė yra ne mažesnė, negu yra nustatyta tarptautinio pirkimo vertės riba. Tokiu atveju perkančioji organizacija neprivalo skelbti informacinio pranešimo, kaip nurodyta šio įstatymo 92 straipsnio 2 dalyje.“

5. Buvusias 86 straipsnio 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 4 ir 5 dalimis.

 

30 straipsnis. 91 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

91 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

31 straipsnis. 92 straipsnio 2 dalies pakeitimas

Pakeisti 92 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti, jeigu yra bent viena iš šio straipsnio 37 dalyse nurodytų sąlygų. Tokiu atveju (išskyrus šio straipsnio 3 dalies 3, 4 punktuose, 4 dalies 2, 3 punktuose, 5 dalies 3 punkte, 6 dalies 25 punktuose, 7 dalies 2 punkte nurodytus pirkimus) perkančioji organizacija, priėmusi sprendimą pirkti prekių, paslaugų ar darbų neskelbdama apie pirkimą, apie tai privalo paskelbti informacinį pranešimą šio įstatymo 86 straipsnyje nustatyta tvarka, o pirkimo sutartį sudaryti ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos.“

 

32 straipsnis. Įstatymo V skyriaus pavadinimo pakeitimas

Įstatymo V skyriaus pavadinime vietoj žodžio „Bendrijos“ įrašyti žodį „Sąjungos“ ir šį pavadinimą išdėstyti taip:

 

V SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMAS, ŽALOS ATLYGINIMAS, PIRKIMO SUTARTIES PRIPAŽINIMAS NEGALIOJANČIA, ALTERNATYVIOS SANKCIJOS, EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS“.

 

33 straipsnis. 94 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 94 straipsnį nauja 2 dalimi:

2. Jeigu perkančioji organizacija per nustatytą terminą neišnagrinėja jai pateiktos pretenzijos, tiekėjas turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo tos dienos, kurią perkančioji organizacija turėjo raštu pranešti apie priimtą sprendimą pretenziją pateikusiam tiekėjui, suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams.“

2. Buvusias 94 straipsnio 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 3 ir 4 dalimis.

 

34 straipsnis. 951 straipsnio 1 dalies 1 punkto, 3 ir 5 dalių pakeitimas

1. 951 straipsnio 1 dalies 1 punkte vietoj žodžio „tarptautinį“ įrašyti žodžius „tarptautinės vertės“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) perkančioji organizacija sudarė pirkimo sutartį nepaskelbusi apie tarptautinės vertės pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba nepaskelbusi apie supaprastintą pirkimą, kai tai nėra leidžiama pagal šio įstatymo reikalavimus;“.

2. Pakeisti 951 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Teismas negali pripažinti pirkimo sutarties negaliojančia pagal šio straipsnio 1 dalies 1 punktą, jeigu yra visos šios sąlygos:

1) perkančioji organizacija nusprendė, kad šiuo įstatymu leidžiama nepaskelbti apie tarptautinės vertės pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba nepaskelbti apie supaprastintą pirkimą;

2) perkančioji organizacija paskelbė pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo (tarptautinės vertės pirkimo atveju) ar informacinį pranešimą;

3) pirkimo sutartis buvo sudaryta ne anksčiau kaip po 10 dienų nuo pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo dienos arba ne anksčiau kaip po 5 darbo dienų nuo informacinio pranešimo paskelbimo dienos.“

3. 951 straipsnio 5 dalyje išbraukti žodį „Bendrijų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. Viešųjų pirkimų tarnyba privalo kiekvienais metais pateikti Europos Komisijai visų sprendimų, kuriuos priėmė teismas pagal šio įstatymo 952 straipsnio 2 dalį, kopijas ir tuos sprendimus viešai paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.“

 

35 straipsnis. 97 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 97 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

 

97 straipsnis. Europos Sąjungos teisės pažeidimų nagrinėjimas

1. Perkančioji organizacija, gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimą, kad Europos Komisija nustatė rimtą Europos Sąjungos teisės nuostatų pažeidimą, privalo nedelsdama, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos, visą su pirkimu susijusią informaciją raštu pateikti Viešųjų pirkimų tarnybai.

2. Perkančioji organizacija nedelsdama turi informuoti Viešųjų pirkimų tarnybą apie savo priimtus sprendimus ar atliktus veiksmus, susijusius su Europos Komisijos nustatytu rimtu Europos Sąjungos teisės nuostatų pažeidimu.

3. Viešųjų pirkimų tarnyba per 21 dieną nuo Europos Komisijos pranešimo apie nustatytą rimtą Europos Sąjungos teisės nuostatų pažeidimą gavimo dienos privalo Europos Komisijai pateikti:

1) patvirtinimą, kad pažeidimas ištaisytas;

2) argumentuotą paaiškinimą, kodėl pažeidimas neištaisytas, jeigu atsisakyta pažeidimą ištaisyti;

3) pranešimą apie tai, kad pirkimo procedūras sustabdė perkančioji organizacija savo iniciatyva arba kad sprendimą sustabdyti pirkimo procedūras priėmė Viešųjų pirkimų tarnyba arba teismas.

4. Argumentuotas paaiškinimas, nurodytas šio straipsnio 3 dalies 2 punkte, inter alia gali būti grindžiamas faktu, kad galimą pažeidimą jau nagrinėja Viešųjų pirkimų tarnyba, teismas ar kita teisėsaugos institucija. Viešųjų pirkimų tarnyba apie tokių procesų rezultatus informuoja Europos Komisiją iš karto, kai apie juos sužino.

5. Viešųjų pirkimų tarnyba, pranešusi apie sustabdytas pirkimo procedūras, kaip nurodyta šio straipsnio 3 dalies 3 punkte, turi informuoti Europos Komisiją apie atšauktą pirkimo procedūrų sustabdymą arba pradėtą kitą pirkimo procedūrą, visiškai ar iš dalies susijusią su tuo pačiu pirkimo objektu. Tokiu pranešimu turi būti patvirtinama, kad galimas pažeidimas ištaisytas, arba pateikiamas argumentuotas paaiškinimas, kodėl pažeidimas neištaisytas.

6. Gavusi Europos Komisijos pranešimą apie nustatytą rimtą Europos Sąjungos teisės nuostatų pažeidimą, Viešųjų pirkimų tarnyba turi teisę kreiptis į teismą, jeigu mano, kad perkančioji organizacija pažeidė šio įstatymo reikalavimus ir pažeidimų neištaisė.“

 

36 straipsnis. Įstatymo 1 priedėlio pavadinimo pakeitimas

Įstatymo 1 priedėlio pavadinime vietoj skaičiaus „27“ įrašyti skaičių „30“ ir 1 priedėlio pavadinimą išdėstyti taip:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 30 DALYJE NURODYTŲ VEIKLOS RŪŠIŲ SĄRAŠAS“.

 

37 straipsnis. Įstatymo 2 priedėlio pavadinimo pakeitimas

Įstatymo 2 priedėlio pavadinime vietoj skaičiaus „28“ įrašyti skaičių „31“ ir  2 priedėlio pavadinimą išdėstyti taip:

 

PASLAUGOS, NURODYTOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 31 DALYJE“.

 

38 straipsnis. Įstatymo 4 priedėlio pavadinimo pakeitimas

Įstatymo 4 priedėlio pavadinime vietoj žodžio „Bendrijos“ įrašyti žodžius „Europos Sąjungos“ ir 4 priedėlio pavadinimą išdėstyti taip:

 

EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ, MINĖTŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ĮSTATYMO 71 STRAIPSNIO 3 DALYJE, SĄRAŠAS“.

 

39 straipsnis. Įstatymo priedo papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo priedą nauju 10 punktu:

10. 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinanti Tarybos direktyvą 93/76/EEB (OL 2006 L 114, p. 64).“

2. Buvusį Įstatymo priedo 10 punktą laikyti 11 punktu.

3. Papildyti Įstatymo priedą 12 punktu:

12. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto priemones (OL 2009 L 120, p. 5).“

 

40 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir pasiūlymai Lietuvos Respublikos Vyriausybei

1. Šio įstatymo 29 straipsnio 1 dalis galioja iki 2011 m. gruodžio 31 d.

2. Šio įstatymo 29 straipsnio 2 dalis įsigalioja 2012 m. sausio 1 d.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos pirkimų procedūros tęsiamos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) nuostatas.

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos parengia ir patvirtina su šio įstatymo įgyvendinimu susijusius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

_________________