PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2003 m. birželio 20 d. Nr. 110

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 123-5518) 7 straipsnio 4 punktu,

tvirtinu įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų priešgaisrinės saugos mokymo programą (pridedama).

 

 

 

DIREKTORIUS

VIDAUS TARNYBOS PULKININKAS                                                              KAZYS ZULONAS


PATVIRTINTA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo

departamento direktoriaus 2003 m. birželio 20

d. įsakymu Nr. 110

 

ĮMONIŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANIZACIJŲ VADOVŲ PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO PROGRAMA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų (toliau vadinama – objektų vadovai) priešgaisrinės saugos mokymo programos (toliau vadinama – Programa) paskirtis – supažindinti objektų vadovus su priešgaisrinę saugą reglamentuojančiais teisės aktais, priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka, priešgaisrine įranga, gaisrų gesinimo organizavimo tvarka, objektų vadovų teisėmis ir pareigomis priešgaisrinės saugos srityje, atsakomybe už priešgaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

 

II. MOKYMO TVARKA

 

2. Mokyti objektų vadovus gali asmenys, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 23-593) ir Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 66-1909) nustatyta tvarka įgiję teisę užsiimti neformaliuoju suaugusiųjų švietimu (toliau vadinama – mokymo vykdytojai).

3. Mokymo vykdytojas priešgaisrinės saugos mokymui privalo naudoti 1 priede nurodytas priemones.

4. Išklausiusiems Programos kursą ir išlaikiusiems baigiamąjį egzaminą objektų vadovams mokymo vykdytojas išduoda nustatyto pavyzdžio pažymėjimą (2 priedas). Ant pažymėjimo dedamas mokymo vykdytojo antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti.

Pažymėjimas galioja penkerius metus nuo jo išdavimo dienos.

 

III. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO MASTAS

 

5. Objektų vadovų priešgaisrinės saugos mokymui turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 valandos.

 

IV. PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMO TEMOS

 

6. Gaisrų statistiniai duomenys šalyje. Pagrindinės gaisrų priežastys (1 valanda).

7. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai (1 valanda).

8. Priešgaisrinės saugos organizavimo įmonėje, įstaigoje, organizacijoje tvarka (2 valandos).

9. Priešgaisrinė įranga (2 valandos).

10. Gaisrų gesinimo organizavimas. Darbuotojų veiksmai kilus gaisrui (1 valanda).

11. Objektų vadovų teisės ir pareigos priešgaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus (1 valanda).

 

V. BAIGIAMASIS ŽINIŲ ĮVERTINIMAS

 

12. Išklausiusiems Programos kursą objektų vadovams mokymo vykdytojo nustatyta tvarka organizuojamas žinių įvertinimo baigiamasis egzaminas. Egzaminui skiriama 1 valanda.

13. Baigiamajame egzamine dalyvauja valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnai.

14. Apie baigiamojo egzamino datą, laiką ir vietą valstybinei priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai pranešama ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki egzamino.

15. Baigiamasis egzaminas laikomas išlaikytu, jeigu egzaminuojamasis atsakė į daugiau kaip 70 % pateiktų klausimų.

16. Neišlaikiusiems baigiamojo egzamino objektų vadovams pakartotinai egzaminą leidžiama laikyti ne anksčiau kaip po 2 savaičių.

17. Baigiamojo egzamino rezultatai įforminami protokolu.

______________

 


Įmonių, įstaigų ir organizacijų

vadovų priešgaisrinės saugos

mokymo programos

1 priedas

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS MOKYMUI REIKALINGOS PRIEMONĖS

 

1. Priešgaisrinę saugą reglamentuojantys teisės aktai (po 1 komplektą kiekvienam klausytojui).

2. Priešgaisrinės saugos ženklų pavyzdžiai (visų po 1 vnt.).

3. Pirminių gaisro gesinimo priemonių pavyzdžiai (visų tipų po 1 vnt.).

4. Automatinių gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrenginių funkcinės schemos (visų tipų po 1 vnt.).

5. Automatinių ir autonominių gaisro gesinimo sistemų įrenginių funkcinės schemos (visų tipų po 1 vnt.).

6. Garso, vaizdo, kita aparatūra.

______________

 


Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų

priešgaisrinės saugos mokymo programos

2 priedas

 

(Pažymėjimo formos pavyzdys)

 

________________________________________________________________________________

                                                                             (mokymo vykdytojo pavadinimas)

 

PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS PAŽYMĖJIMAS

200__ m. ______________ d. Nr. ____

 

________________________________________________________________________________

                                                                                           (vardas ir pavardė)

________________________________________________________________________________

                                                                                              (asmens kodas)

200__ m. d. ________________________________ išklausė įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų

priešgaisrinės saugos programos ( ___ valandų) kursą ir išlaikė baigiamąjį egzaminą.

 

 

Mokymo vykdytojas

_______________________       ____________       __________________________

  (vadovo pareigų pavadinimas)                       (parašas)                                       (vardas, pavardė)

______________