VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) TAISYKLIŲ

 

2001 m. rugpjūčio 9 d. Nr. 203

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1525) 29 ir 38 straipsniais (2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-394 redakcija, Žin., 2001, Nr. 62-2211), finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo“ patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212) 13 punktu ir siekdamas suvienodinti atliekamas mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) procedūras bei naudojamas apskaitos formas pritaikyti automatizuotai mokesčių apskaitai:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisykles (toliau – Taisyklės).

1.2. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0273 formą (toliau – Prašymas).

1.3. Sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0274 formą (toliau – Sprendimas).

2. Įsakau:

2.1. apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų viršininkams užtikrinti, kad būtų naudojamos šiuo įsakymu patvirtintos formos ir, atsižvelgiant į konkrečios inspekcijos struktūrą ir funkcijų pasiskirstymą, būtų vadovaujamasi Taisyklėmis.

2.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) Informacinių sistemų plėtros skyriui užtikrinti, kad Sprendimo užpildymo programine įranga būtų aprūpintos visos apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos.

2.3. Inspekcijos Registrų ir duomenų tvarkymo skyriui šiuo įsakymu patvirtintas Prašymo ir Sprendimo formas įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.4. Inspekcijos viršininko pavaduotojams šio įsakymo vykdymą kontroliuoti pagal kuruojamus klausimus.

3. Pripažįstu netekusiu galios Inspekcijos viršininko 2000 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. 201 „Dėl su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susijusių formų ir jų užpildymo instrukcijos patvirtinimo“.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2001 m. rugsėjo 1 dienos.

 

 

 

VIRŠININKO PIRMASIS PAVADUOTOJAS

L. E. P. VIRŠININKAS                                                                                 JURGIS GURAUSKAS


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Finansų ministerijos viršininko

2001 m. rugpjūčio 9 d. įsakymu Nr. 203

 

MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMO (ĮSKAITYMO) TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mokesčių mokėtojų prašymų grąžinti (įskaityti) mokesčių, valstybės rinkliavų ir kitų įmokų permokas (skirtumus) užpildymo, pateikimo, šių prašymų priėmimo ir mokesčių apskaitos, susijusios su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu), tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo (Žin., 1995, Nr. 61-1521) 29 ir 38 straipsniais (2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-394 redakcija, Žin., 2001, Nr. 62-2211), Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 1994, Nr. 3-40) 17 straipsniu (2001 m. birželio 26 d. įstatymo Nr. IX-407 redakcija, Žin., 2001, Nr. 56-1982), Mokesčių muitinėje įskaitymo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2000 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. 264 „Dėl mokesčių muitinėje įskaitymo tvarkos“ (Žin., 2000, Nr. 87-2675), Pranešimo apie mokesčių muitinėje įskaitymą forma ir teikimo tvarka, patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos (toliau – Inspekcijos) viršininko 2000 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. 202 „Dėl pranešimo apie mokesčių muitinėje įskaitymą formos ir teikimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 95-3011, 2001, Nr. 1-25), Mokestinių prievolių įskaitymo tvarka, patvirtinta Inspekcijos viršininko 2000 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 227 „Dėl mokestinių prievolių įskaitymo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 110-3558; 2001, Nr. 17-539, Nr. 67-2460), Inspekcijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos – centrinio mokesčio administratoriaus nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 87-2212).

3. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. vietos mokesčių administratorius – už mokesčių administravimą atsakinga apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir jos teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijoje yra Mokesčio mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo buveinė;

3.2. kitas mokesčių administratorius – už mokesčių administravimą atsakinga apskrities valstybinė mokesčių inspekcija ir jos teritorinis skyrius, kurio veiklos teritorijoje yra šių Taisyklių 3.1 papunktyje nurodyto mokesčių mokėtojo padalinio buveinė, jam priklausantis apmokestinamasis objektas arba į šio mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą yra sumokėta už suteiktas paslaugas;

3.3. kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka Mokesčių administravimo įstatyme ir Mokestinių prievolių įskaitymo tvarkoje vartojamas sąvokas.

 

II. PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) FR0273 FORMOS PATEIKIMAS

 

4. Prašymo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0273 forma (toliau – Prašymas) vietos mokesčių administratoriui pateikiama norint, kad būtų grąžintos (įskaitytos) sumokėtų ar į mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervestų mokesčių, valstybės rinkliavų ar kitų įmokų per didelės sumos (toliau – mokesčio permoka) arba grąžintina (įskaitytina) iš biudžeto suma, kuri gali susidaryti mokesčio įstatymo nustatyta tvarka pildant mokesčio deklaraciją (toliau – mokesčio skirtumas). Ši Prašymo FR0273 forma nenaudojama, kai teisės norminiuose aktuose numatyta kita teiktino prašymo forma. Kitokios formos prašymai pateikiami norint, kad:

4.1. Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 546 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ (Žin., 1996, Nr. 44-1081; 1999, Nr. 82-2436) patvirtinta tvarka už prekes (paslaugas), apmokamas pagal techninės bei humanitarinės pagalbos programas užsienio valstybių, tarptautinių organizacijų ir fondų bei valstybei suteiktų paskolų lėšomis, paramos (paskolos) gavėjui (programos vykdytojui) būtų grąžintas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Užpildyta tokio prašymo forma, patvirtinta Inspekcijos viršininko 1999 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 199 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio prašymo formos pateikimo“ (Žin., 1999, Nr. 85-2557), pateikiama vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje paramos (paskolos) gavėjas (programos vykdytojas) įregistruotas mokesčių mokėtoju.

4.2. Vyriausybės 1996 m. gegužės 9 d. nutarimu Nr. 546 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio“ (Žin., 1996, Nr. 44-1081, 1997, Nr. 70-1775) patvirtinta tvarka užsienio šalių diplomatinėms ir konsulinėms atstovybėms bei tarptautinėms organizacijoms būtų grąžintas PVM už Lietuvos Respublikoje įsigytas prekes (paslaugas), taip pat šių atstovybių ir organizacijų pareigūnams bei jų šeimų nariams už Lietuvos Respublikoje įsigytas asmeninio naudojimo prekes.

4.3. Užsienio valstybės įmonės (ar jos įgalioto asmens) prašymu, pateikus Inspekcijos viršininko 2001 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl su tarptautinių dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių taikymu susijusių FR0021 (DAS-1), FR0022 (DAS-2), FR0023 (DAS-3) ir FR0254 (DAS- 4) formų pildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 56-2014) patvirtintą Užsienio valstybės rezidento prašymo grąžinti išskaitytą mokestį FR0022 (DAS-2) formą, užsienio valstybės rezidentui būtų grąžintas Lietuvoje prie pajamų šaltinio išskaičiuotas mokestis ar jo dalis. Prašymas pateikiamas vietos mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje įregistruotas tokiam rezidentui sumas išmokėjęs ir mokestį išskaičiavęs Lietuvos Respublikos ūkio subjektas.

4.4. Užsienio valstybės rezidento (įmonės ar fizinio asmens) arba jo įgalioto asmens prašymu Inspekcijos viršininko 1999 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl pelno mokesčio nuo išmokamų dividendų išskaičiavimo ir pajamų mokesčio nuo iš užsienio valstybių įmonių gautų dividendų apskaičiavimo apyskaitos formų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 57-1888; 2000, Nr. 19-486) patvirtinta tvarka būtų grąžintas iš užsienio valstybių rezidentų (įmonių ir fizinių asmenų) gautų dividendų išskaičiuotas ar išskaičiuotas per didelis mokestis. Prašymas pateikiamas Lietuvos Respublikos juridinio asmens, kuris išskaičiavo mokestį, vietos mokesčių administratoriui.

5. Prašymus mokesčių mokėtojas pateikia vietos mokesčių administratoriui taip pat ir tais atvejais, kai Prašymai susiję su:

5.1. žemės mokesčiu, sumokėtu kitam mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje yra mokesčio objektas;

5.2. nuompinigiais (užmokesčiu) už valstybinės žemės ir valstybinio vandens fondo vandens telkinių nuomą, sumokėtais kitam mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje yra nuomojami objektai;

5.3. mokesčiu už aplinkos teršimą iš stacionarių taršos šaltinių, sumokėtu kitam mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje yra toks taršos šaltinis;

5.4. iš nesavarankiškų struktūrinių padalinių, esančių kitų savivaldybių teritorijoje, dirbančiųjų pajamų išskaičiuotu pajamų mokesčiu, pervestu į kito mokesčių administratoriaus, kurio veiklos teritorijoje yra minėtieji struktūriniai padaliniai, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą;

5.5. rinkliavomis, sumokėtomis pagal 2000 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymą Nr. VIII-1725 (Žin., 2000, Nr. 52-1484), kuris įsigaliojo nuo 2001 m. sausio 1 d., arba žyminiu mokesčiu, sumokėtu pagal 1994 m. birželio 26 d. Lietuvos Respublikos žyminio mokesčio įstatymą Nr. I-508 (Žin., 1994, Nr. 51-950), galiojusį iki 2000 m. gruodžio 31 d.;

5.6. prekyviečių mokesčiu, sumokėtu pagal 1993 m. lapkričio 23 d. Lietuvos Respublikos prekyviečių mokesčio įstatymą Nr. I-309 (Žin., 1993, Nr. 66-1246);

5.7. mokesčiu už patalpų nuomos ir prekybos iš kioskų patentus, išduotus kito mokesčių administratoriaus, kurio veiklos teritorijoje yra nuomojamos patalpos arba kioskai;

5.8. konsuliniu mokesčiu, sumokėtu pagal 1994 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio įstatymą Nr. I-509 (Žin., 1994, Nr. 51-951);

5.9. mokesčiu už pramoninės nuosavybės objektų registravimą pagal 2001 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymą Nr. IX-352 (Žin., 2001, Nr. 52-1811).

6. Mokesčių mokėtojas, iš kurio mokestį išskaičiuoja ir į valstybės (savivaldybės) biudžetą sumoka mokesčius išskaičiuojantis asmuo, dėl Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo II, III ir V dalyse nustatyta tvarka išskaičiuotos per didelės mokesčio sumos grąžinimo kreipiasi į mokesčių administratorių ir jam pateikia Prašymą bei mokestį išskaičiuojančio asmens išduotą pažymą (pridedama prie Prašymo rekomenduojama pažymos forma).

7. Mokestį išskaičiuojančio asmens išduodamojoje pažymoje nurodoma:

7.1. mokestį išskaičiuojančio asmens pavadinimas arba vardas, pavardė, identifikacinis numeris, adresas;

7.2. mokesčių mokėtojo vardas, pavardė, asmens kodas;

7.3. nuo kokių pajamų, nurodytų Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo II, III ir V dalyse, buvo išskaičiuota per didelė fizinių asmenų pajamų mokesčio suma;

7.4. laikotarpis (arba laikotarpiai), kurį buvo išskaičiuota per daug mokesčio;

7.5. kada mokestis sumokėtas į mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, sąskaitos numeris, banko kodas ir pavadinimas;

7.6. jei mokestis sumokėtas ne vietos mokesčių administratoriui, tai nurodomas kito mokesčių administratoriaus pavadinimas ir jo biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos numeris;

7.7. grąžintina suma;

7.8. įmonės, įstaigos ar organizacijos išduotą pažymą pasirašo vadovas ir pažymą išdavęs darbuotojas (nurodomos jų pareigos, vardai, pavardės) ir patvirtina įmonės, įstaigos ar organizacijos antspaudu. Fizinis asmuo, išduodamas pažymą, pasirašo, nurodo savo vardą ir pavardę.

8. Jei fizinis asmuo deklaravo pajamas valstybinėje mokesčių inspekcijoje, tai permokos grąžinimo atveju pažymos, nurodytos šios Taisyklėse 7 punkte, jis pildyti neprivalo, o turi pateikti Prašymą ir savo pajamų deklaracijos kopiją.

9. Mokesčio permoka (skirtumas) pagal Mokestinių prievolių įskaitymo tvarką yra įskaitomos be mokesčių mokėtojo Prašymo padengti jo mokestines nepriemokas.

10. Mokesčių mokėtojo permokėtos mokesčių sumos, kurios lieka permokos (skirtumo) sumas įskaičius mokestinėms nepriemokoms padengti, mokesčių mokėtojo prašymu įskaitomos deklaruojamiems ir apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, padengti, kito mokesčių administratoriaus veiklos teritorijoje deklaruojamiems ir apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, padengti, taip pat mokesčiams muitinėje įskaityti arba grąžinamos.

11. Jeigu kitaip nenustatyta atitinkamame mokesčio įstatyme, mokesčio permoka (skirtumas) gali būti grąžinta (įskaityta), jei ji susidarė ne ankščiau kaip einamaisiais ir prieš juos einančiais penkeriais kalendoriniais metais, skaičiuojant atgal nuo įskaitymo dienos, o esant mokesčių mokėtojo prašymui – nuo to Prašymo pateikimo dienos. Pavyzdžiui, jeigu Prašymas būtų pateiktas iki 2001 m. gruodžio 31 d. arba tuo laiku būtų vykdomas įskaitymas be mokesčių mokėtojo Prašymo, tai galima grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), kuri susidarė 2001 metais (einamaisiais) ir 2000 m., 1999 m., 1998 m., 1997 m., 1996 m. (penkeri metai skaičiuojant atgal).

 

III. PRAŠYMO GRĄŽINTI (ĮSKAITYTI) MOKESČIO PERMOKĄ (SKIRTUMĄ) PILDYMAS

 

12. Mokesčių mokėtojas, prašantis įskaityti (grąžinti) skirtingų mokesčių permokas (skirtumus), pildo atskirus Prašymus, išskyrus atvejus, kai norima, kad būtų įskaityti mokesčiai muitinėje. Prašant įskaityti mokesčius muitinėje, Prašyme gali būti įrašomos skirtingos mokesčių permokų (skirtumų) sumos.

13. Prašymų 02 eilutėje nurodomi mokesčių mokėtojo identifikaciniai duomenys – tai:

- mokesčių mokėtojo kodas,

- fizinio asmens – Lietuvos Respublikos piliečio asmens kodas,

- užsienio valstybės piliečio paso numeris arba asmenybės tapatumą patvirtinančio kito dokumento numeris, kuris turi būti nurodomas ir pildant visus kitus mokestinius dokumentus bei fizinio asmens deklaraciją.

14. Prašymo 04 stulpelyje nurodomas įmokos kodas iš Inspekcijos viršininko 1999 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 18 „Dėl įmokų kodų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 16-437), ir šio įsakymo redakcijos 2000 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. 247 (Žin., 2000, Nr. 113-3636; 2001, Nr. 12-391, Nr. 18-571, Nr. 25-845, Nr. 26-875, Nr. 53-1919, Nr. 56-2013) patvirtinto Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybinius pinigų fondus kodų sąrašo; 05 stulpelyje – tos įmokos pavadinimas.

15. Prašymo 06 stulpelyje – mokesčio laikotarpis, per kurį susidarė mokesčio permoka, ar iš biudžeto grąžintina mokesčio skirtumo suma. Kai prašoma grąžinti nedeklaruojamo mokesčio permoką arba klaidingai pervestą sumą, tai nurodomas mokėjimo dokumento numeris ir data.

16. Prašymo 07 stulpelyje – mokesčių įstatymais ar kitais teisės aktais nustatytas mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) pagrindas arba nurodoma, kad prašoma grąžinti (įskaityti) sumokėtas per dideles ar klaidingai pervestas sumas.

Kai prašoma grąžinti (įskaityti) kitam mokesčių administratoriui per daug sumokėtą mokesčio sumą, 07 stulpelyje nurodoma, kokiam mokesčių administratoriui ir į kokią biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą jis buvo sumokėtas.

17. Prašyme grąžinti neįskaitytą PVM skirtumo likutį 07 stulpelyje nurodomas jo grąžinimo pagrindas. Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka ir terminais, jeigu mokesčių mokėtojas atitinka PVM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus kriterijus, neįskaitytas PVM skirtumas grąžinamas:

17.1. likusi po įskaitymo PVM skirtumo likučio dalis, tačiau ne didesnė kaip sąlyginė 18 procentų PVM suma, apskaičiuota nuo to mokesčio laikotarpio deklaracijoje deklaruotos apmokestinamosios vertės prekių, paslaugų, kurioms pritaikytas nulinis (0 procentų) PVM tarifas (Prašymo 07 stulpelyje rašyti „17.1. Pritaikytas nulinis (0 procentų) PVM tarifas“);

17.2. susidariusi PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą, išskyrus ilgalaikio gamybinės paskirties turto importo PVM sumą, užskaitytą vadovaujantis PVM įstatymo 18 straipsnio nuostatomis (Prašymo 07 stulpelyje rašyti „17.2. Atskaityta už įsigytą ilgalaikį turtą“);

17.3. susidariusi PVM suma, per mokestinį laikotarpį atskaityta už įsigytas prekes ir (arba) paslaugas, skirtas ilgalaikiam turtui pasistatyti ir (arba) nebaigtai statybai (Prašymo 07 stulpelyje rašyti „17.3. Atskaityta už įsigytas prekes, skirtas ilgalaikiam turtui pasistatyti“);

17.4. likusi pagal 17.1, 17.2 ir 17.3 šių Taisyklių punktus neįskaityto ir negrąžinto PVM skirtumo likučio suma. Ši suma grąžinama pasibaigus kalendoriniam pusmečiui, jei mokesčių mokėtojas atitinka PVM įstatymo 17 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nurodytus kriterijus ir buvo įregistruotas PVM mokėtoju ne vėliau kaip prieš 3 mėnesius iki kalendorinio pusmečio pabaigos (Prašymo 07 stulpelyje rašyti „17.4. Neįskaitytas ir negrąžintas kalendorinio pusmečio likutis“).

Prašymas grąžinti neįskaitytą ir negrąžintą kalendorinio pusmečio PVM skirtumo likutį pateikiamas ne anksčiau kaip pateikiama to kalendorinio pusmečio paskutinio mėnesio mokesčio deklaracija, nes nustatant neįskaitytą ir negrąžintą PVM skirtumo likutį, turi būti įvertinti ir tos kalendorinio pusmečio paskutinio mėnesio deklaracijos duomenys;

17.5. kai mokesčių mokėtojas likviduojamas (Prašymo 07 stulpelyje rašyti „17.5. Likviduojama įmonė“);

17.6. kai mokesčių mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų (Prašymo 07 stulpelyje rašyti „17.6. Išregistruojamas iš PVM mokėtojų“).

18. Prašymo 08 stulpelyje nurodoma mokesčio kiekvieno apmokestinamo laikotarpio grąžintina ir/ar įskaitytina suma.

19. Prašymo 09 stulpelyje nurodoma bendra grąžintina ir/ar įskaitytina suma.

20. Prašant įskaityti deklaruojamus ir apskaičiuotus nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, taip pat mokesčiams muitinėje padengti, Prašyme nurodoma:

20.1. 10 stulpelyje – permokos ar skirtumo suma prašomos padengti įmokos kodas. Mokesčių muitinėje įskaitymo atveju nurodomas prašomos įskaityti mokesčio muitinėje įmokos kodas iš Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybinius pinigų fondus kodų sąrašo II dalies „Įmokos, mokamos į teritorinių muitinių surenkamąsias sąskaitas“;

20.2. 11 stulpelyje – permokos (skirtumo) suma dengiamos įmokos pavadinimas ir muitinės deklaracijos numeris bei data, kai prašoma įskaityti mokesčius muitinėje.

Kai prašoma įskaityti mokestines nepriemokas ar deklaruojamus bei apskaičiuotus nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokamus į kito mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, 11 stulpelyje nurodomas įmokos pavadinimas ir kito mokesčių administratoriaus pavadinimas;

20.3. 12 stulpelyje – prašomų įskaityti deklaruojamų ir apskaičiuotų nedeklaruojamų mokesčių, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, mokėjimo termino pabaigos data. Mokesčių muitinėje įskaitymo atveju nurodoma mokesčių muitinėje sumokėjimo termino pabaiga pagal mokesčių muitinėje sumokėjimo tvarką;

20.4. 13 stulpelyje – įmokai padengti įskaitytina suma;

20.5. 14 eilutėje – bendra įskaitytina suma.

21. Jeigu prašomos įskaityti mokestinės įmokos netelpa vienoje Prašymo formoje, tai jos rašomos papildomai pridedamose Prašymo formose, kurių kiekviename lape nurodoma „tęsinys“, mokesčių mokėtojo rekvizitai, Prašymo pateikimo data ir numeris. Kiekvienas Prašymo formos lapas pasirašomas, kaip nurodyta šių Taisyklių 27 punkte.

22. Likęs neįskaitytas permokos (skirtumo) likutis, kurį prašoma grąžinti, įrašomas 15 eilutėje, nurodomas grąžinamos sumos gavėjo sąskaitos banke numeris (16 eilutė), banko kodas (17 eilutė), banko pavadinimas (18 eilutė) ir grąžinamos sumos gavėjo pavadinimas (19 eilutė).

Neįskaitytas mokesčio permokos (skirtumo) likutis grąžinamas tik į mokesčių mokėtojo sąskaitą, išskyrus šių Taisyklių 24 ir 25 punktuose bei VI dalyje „Mokestį išskaičiuojančio asmens apskaičiuotos ir sumokėtos per didelės mokesčio sumos grąžinimas“ numatytus atvejus.

23. Kai prašoma įskaityti mokesčius, mokamus į vietos mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pagal kitą savivaldybę, arba į kitų mokesčių administratorių biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, Pašyme nurodomas mokesčių administratorius (11), kuriam bus įskaitomos įmokos, mokesčių administratoriaus sąskaitos banke numeris (16), banko kodas (17) ir banko pavadinimas, (18) taip pat mokesčių mokėtojo ir jo ten esančio padalinio kodas, adresas, telefonas, faksas, el. paštas (19).

24. Jeigu individuali (personalinė) įmonė neturi savo vardu banke atidarytos sąskaitos Prašyme galima nurodyti įmonės savininko sąskaitą banke (16 eilutė), banko kodą (17 eilutėje), banko pavadinimą (18 eilutėje), vardą, pavardę (19 eilutėje).

25. Individualioms (personalinėms) įmonėms ir ūkinėms bendrijoms bei fiziniams asmenims, neturintiems sąskaitų banke, mokesčio permokos ar skirtumai gali būti grąžinamos pagal čekius. Tokiu atveju, bankų rekvizitų eilutėse mokesčių mokėtojas turi įrašyti „Grąžinti pagal čekį“. Kai likviduojamai įmonei uždarius sąskaitas banke nustatoma mokesčio permoka ar skirtumas, permokėtoji suma gali būti grąžinta pagal čekį. Čekis išduodamas įmonės likvidatoriui ar jo įgaliotam asmeniui.

26. Kartu su Prašymu mokesčių mokėtojas pateikia mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus pateikti dokumentus (ar jų kopijas), kurių rekvizitus įrašo Prašymo 20 eilutėje. Kai prašoma grąžinti (įskaityti) sumokėtą per didelę nedeklaruojamo mokesčio dalį arba klaidingai pervestą sumą, pateikiama mokėjimo dokumento kopija.

27. Prašymą pasirašo įmonės vadovas ir vyr. finansininkas (vyr. buhalteris) arba Prašymą teikiantis fizinis asmuo.

28. Jeigu mokesčių administratorius pagal gautą Prašymą negali identifikuoti mokesčių mokėtojo, nes Mokesčio mokėtojų registre įregistruoto mokesčių mokėtojo pavadinimas (vardas, pavardė), asmens kodas neatitinka Prašyme įrašytų duomenų, laikoma, kad Prašymas nebuvo pateiktas. Tokiu atveju, Prašyme įrašoma „Mokesčių mokėtojas neidentifikuotas“, nurodoma data, vykdytojo pareigos, parašas, vardas, pavardė.

Mokesčio administratorius pagal galimybes (pvz., Prašyme nurodytu telefonu, faksu ar buveinės adresu) gali apie tai informuoti Prašymą pateikusį asmenį.

 

IV. MOKESČIO PERMOKOS (SKIRTUMO) GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS)

 

29. Vietos mokesčių administratorius gautą mokesčių mokėtojo Prašymą nustatyta tvarka nedelsiant įregistruoja ir perduoda skyriui (poskyriui), priimančiam sprendimus dėl mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo), arba skyriui (poskyriui), vykdančiam įskaitymo procedūras.

30. Mokesčių administravimo įstatyme numatytas permokos (skirtumo) grąžinimo 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po Prašymo kartu su mokesčių įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytais visais teiktinais dokumentais gavimo dienos.

31. Mokesčių administratorius, gavęs mokesčių mokėtojo Prašymą ir kartu visus teiktinus mokesčių įstatymuose bei kituose teisės aktuose nustatytus dokumentus, per Mokesčių administravimo įstatyme numatytą permokos (skirtumo) grąžinimo terminą privalo:

31.1. patikrinti, ar mokesčių mokėtojas neturi mokestinių nepriemokų, įskaitant mokestines nepriemokas pagal kitų mokesčių administratorių veiklos teritorijose turimus padalinius, kuriuos mokesčių mokėtojas yra nurodęs Mokesčio mokėtojų registre;

31.2. patikrinti mokesčių mokėtojo kartu su Prašymu pateiktus dokumentus ir, esant reikalui, pradėti mokesčių mokėtojo patikrinimą;

31.3. priimti spendimą grąžinti (negrąžinti) ir/ar įskaityti (neįskaityti) mokesčio permoką (skirtumą), įforminti jį sprendimo grąžinti (įskaityti) mokesčio permoką (skirtumą) FR0274 formoje (toliau – Spendimas);

31.4. pagal priimtą Sprendimą mokesčio permoka (skirtumu) padengti mokesčių mokėtojo turimas mokestines nepriemokas, įskaitant mokestines nepriemokas pagal kitų mokesčių administratorių veiklos teritorijose turimus padalinius;

31.5. tuo atveju, kai priimamas Sprendimas mokesčio permoka (skirtumu) padengti mokestines nepriemokas mokesčių, mokamų į kitų mokesčių administratorių biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas, kitą darbo dieną po Sprendimo priėmimo dienos išsiųsti jiems mokėjimo pavedimus ir faksu arba elektroniniu paštu Sprendimo kopiją. Mokėjimo pavedime mokesčių administratorius privalo nurodyti mokesčio permokos (skirtumo), kuria dengiamos mokestinės nepriemokos, susidarymo datą;

31.6. įskaityti mokesčių mokėtojo Prašyme nurodytus deklaruojamus ir apskaičiuotus nedeklaruojamus mokesčius, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs;

31.7. pagal mokesčių mokėtojo Prašymą išsiųsti mokėjimo pavedimą kitam mokesčių administratoriui jo veiklos teritorijoje įregistruotų padalinių deklaruojamiems bei apskaičiuotiems nedeklaruojamiems mokesčiams, kurių mokėjimo terminas nepasibaigęs, įskaityti ir faksu arba elektroniniu paštu Sprendimo kopiją;

31.8. įskaityti mokesčius muitinėje ir teritorinei muitinei išsiųsti pranešimą apie mokesčių įskaitymą;

31.9. grąžinti mokesčių mokėtojui prašomą neįskaitytą mokesčio permokos (skirtumo) likutį;

31.10. išsiųsti mokesčių mokėtojui pranešimą apie mokesčio permokos (skirtumo) įskaitymą (toliau – Pranešimas), kuris yra Sprendimo II dalis, jeigu mokesčio permoka (skirtumas) negrąžinama arba buvo įskaityta (neįskaityta) ne taip, kaip nurodyta jo Prašyme.

32. Paklausimą kitam mokesčių administratoriui dėl konkretaus mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų galima pateikti ir atsakymą priimti elektroniniu paštu arba faksu. Kitas mokesčių administratorius, grąžindamas (įskaitydamas) mokesčio permoką, turi patikrinti, ar mokesčių mokėtojas neturi mokestinių nepriemokų, tik jo aptarnaujamojoje teritorijoje, išskyrus šių Taisyklių 52 punkte nurodytus atvejus.

Atsakymus į paklausimus dėl mokesčių mokėtojo ar jo padalinių mokestinių nepriemokų mokesčių administratoriai vienas kitam privalo pateikti per 3 darbo dienas.

33. Vietos mokesčių administratorius gautą mokesčių mokėtojo Prašymą grąžinti (įskaityti) į kito mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėto mokesčio permoką kartu su būtinais priedais per 7 darbo dienas privalo išsiųsti kitam mokesčių administratoriui, kuriam buvo sumokėtas tas mokestis.

34. Vietos mokesčių administratoriaus, išsiųsdamas mokesčių mokėtojo Prašymą kitam mokesčių administratoriui, lydraštyje nurodo:

34.1. biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos, į kurią reikia pervesti permokėtą sumą, numerį, banko pavadinimą, banko kodą, įmokų kodus ir įskaitytinas sumas pagal šiuos kodus, kai ta mokesčio permoka (visa ar jos dalimi) numatoma padengti mokesčius, mokamus į vietos mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą;

34.2. biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos, į kurią reikia pervesti permokėtą sumą, numerį, banko pavadinimą, banko kodą ir įmokos, kurios permoka susidarė, kodą, kai ta mokesčio permoka (visa ar jos dalimi) numatoma padengti mokesčius, mokamus į kitų mokesčių administratorių biudžeto pajamų surenkamąsias sąskaitas;

34.3. kad mokesčio permoką (visą ar jos dalį) gali grąžinti (įskaityti) savo nuožiūra, kai mokesčių mokėtojas vietos ir kitų mokesčių administratorių veiklos teritorijose neturi mokestinių nepriemokų.

35. Iš kito mokesčių administratoriaus į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą gauta suma (visa ar jos dalimi) vietos mokesčių administratorius įskaito mokesčius pagal mokėjimo pavedime nurodytą įmokos kodą arba, vadovaudamasis Mokestinių prievolių įskaitymo tvarka, gautąją sumą (visą ar jos dalį) įskaito kitų mokesčių administratorių veiklos teritorijose mokesčių mokėtojo mokestinėms nepriemokoms padengti, per 3 darbo dienas išsiunčia jiems mokėjimo pavedimus ir mokėjimo pavedimų išsiuntimo dieną faksu ar elektroniniu paštu perduoda Sprendimo kopiją.

36. Vietos mokesčių administratorius kitam mokesčių administratoriui siunčiamame mokėjimo pavedime įrašo mokesčio permoka (skirtumu) dengiamos įmokos kodą. Mokėjimo pavedime taip pat nurodoma mokesčio permokos, kuria dengiamos mokestinės nepriemokos, susidarymo data.

37. Kai atliekamas mokesčių mokėtojo patikrinimas, mokesčio permoka (skirtumas) turi būti grąžinta (įskaityta) ne vėliau kaip per 10 dienų nuo kitos po mokesčių administratoriaus surašyto sprendimo dėl patikrinimo akto gavimo dienos.

38. Priimamas mokesčių administratorius sprendimas grąžinti neįskaitytą ir negrąžintą mokesčio permokos (skirtumo) likutį ir sprendimas įskaityti mokesčio permoką (skirtumą) ne taip, kaip nurodė mokesčių mokėtojas savo Prašyme, turi būti įforminamas Sprendimo formoje ir nustatyta tvarka patvirtintas.

39. Mokesčių administratorius neprivalo užpildyti Sprendimo ir išsiųsti Pranešimo mokesčių mokėtojui, kai mokesčio permoka (skirtumas) įskaitoma taip, kaip nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme. Tokiu atveju mokesčių administratoriaus viršininko įgaliotas asmuo mokesčių mokėtojo Prašyme daro žymą apie permokos (skirtumo) įskaitymo įvykdymą, užrašo savo pareigas, vardą, pavardę (arba užspaudžia savo spaudą), pasirašo ir nurodo įskaitymo atlikimo datą.

40. Kai vietos mokesčių administratorius nepildo Sprendimo, nes mokesčio permoką įskaitė taip, kaip nurodyta mokesčių mokėtojo Prašyme, kitam mokesčių administratoriui kartu su mokėjimo pavedimu išsiunčia mokesčių mokėtojo Prašymo kopiją.

41. Mokesčių administratorius neprivalo užpildyti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) Sprendimo, kai mokesčių mokėtojo mokestinės nepriemokos įskaitomos vadovaujantis Mokestinių prievolių įskaitymo tvarka be mokesčių mokėtojo Prašymo.

42. Pranešimas (Sprendimo FR0274 formos III dalis) apie įvykdytus per mėnesį mokestinių nepriemokų įskaitymus be mokesčių mokėtojo Prašymo išsiunčiamas per 5 darbo dienas pasibaigus tam mėnesiui.

43. Kai, vadovaujantis Mokestinių prievolių įskaitymo tvarka įskaičius mokestines nepriemokos be mokesčių mokėtojo Prašymo, gaunamas mokesčių mokėtojo Prašymas įskaityti jas kitaip, įskaitymas neanuliuojamas. Pranešimas apie įskaitytas mokestines nepriemokas mokesčių mokėtojui išsiunčiamas šių Taisyklių 42 punkte nustatyta tvarka.

44. Pranešimą apie mokesčių mokėtojo mokesčio permokos (skirtumo) įskaitytą sumą (visą ar jos dalį) ne pagal mokesčių mokėtojo Prašymą, taip pat pranešimus apie be mokesčių mokėtojo Prašymo įskaitytas mokestines nepriemokas užpildo mokesčių administratoriaus skyrius (poskyris), atliekantis permokų (skirtumų) įskaitymo procedūras. Pranešimą apie mokesčių administratoriaus sprendimą negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos (skirtumo) parengia skyrius (poskyris), pasiūlęs tokį sprendimą.

45. Per Mokesčių administravimo įstatyme nurodytą laiką negrąžinęs prašomos mokesčio permokos (visos ar jos dalies) arba skirtumo (viso ar jo dalies), mokesčių administratorius mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas iki prašoma suma bus grąžinta. Palūkanų dydis lygus nustatytam delspinigių už ne laiku sumokėtą mokestį dydžiui.

46. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka sustabdžius mokesčio permokos (visos ar jos dalies) arba mokesčio skirtumo (viso ar jo dalies) grąžinimą (įskaitymą), jeigu yra pagrindo įtarti, kad buvo pateikti neteisingi duomenys, suklastoti dokumentai ir tiems faktams patikrinti būtina atlikti papildomą tyrimą, iš kitų valstybės institucijų bei užsienio valstybių institucijų gauti papildomos informacijos, tai palūkanos mokesčių mokėtojo naudai neskaičiuojamos.

Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka priėmus sprendimą panaikinti mokesčio permokos (visos ar jos dalies) arba mokesčio skirtumo (viso ar jo dalies) grąžinimo (įskaitymo) sustabdymą, palūkanos apskaičiuojamos už visą grąžinimo (sustabdymo) laikotarpį.

47. Jei atlikus papildomą tyrimą, taip pat remiantis kitų mūsų valstybės ir/ar iš užsienio valstybių institucijų gauta papildoma informacija, paaiškėja, kad buvo pateikti neteisingi duomenys, suklastoti dokumentai, tai mokesčių administratorius negrąžina (neįskaito) mokesčio permokos (visos ar jos dalies) arba mokesčio skirtumo (viso ar jo dalies), o jei tai susiję su pridėtinės vertės mokesčiu, taiko dar ir Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatas dėl prekių (paslaugų) apmokestinimo.

48. Palūkanas mokesčių mokėtojui už ne laiku grąžintą prašomą mokesčio permoką (visą ar jos dalį) ar mokesčio skirtumą (visą ar jo dalį) skaičiuoja tas mokesčių administratorius, kuris pažeidžia Mokesčių administravimo įstatyme ir šiose Taisyklėse nustatytus mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo terminus arba be pagrindo priima sprendimą sustabdyti mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimą (įskaitymą).

 

V. Į KITO MOKESČIŲ ADMINISTRATORIAUS BIUDŽETO PAJAMŲ SURENKAMĄJĄ SĄSKAITĄ SUMOKĖTO MOKESČIO PERMOKOS GRĄŽINIMAS (ĮSKAITYMAS)

 

49. Kitas mokesčių administratorius, gavęs iš vietos mokesčių administratoriaus persiųstą raštišką mokesčių mokėtojo Prašymą ir priedus prie jo, per 5 darbo dienas privalo:

49.1. patikrinti prie Prašymo pridėtus dokumentus ir nustatyti, ar reikalingi papildomi duomenys ar dokumentai Prašyme nurodyto mokesčio permokai grąžinti (įskaityti);

49.2. gauti iš mokesčių mokėtojo reikalingus papildomus duomenis bei dokumentus;

49.3. patikrinti, ar mokesčių mokėtojas ir/ar jo padaliniai to kito mokesčių administratoriaus veiklos teritorijoje neturi mokestinių nepriemokų;

49.4. vadovaujantis Mokestinių prievolių įskaitymo tvarka, padengti savo veiklos teritorijoje mokesčių mokėtojo turimas mokestines nepriemokas;

49.5. pervesti mokesčio permoką (visą ar jo dalį) į vietos mokesčių administratoriaus nurodytą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pagal lydraštyje nurodytą įmokos kodą, jeigu mokesčių mokėtojas jo veiklos teritorijoje neturi mokestinių nepriemokų;

49.6. mokesčio permoką (visą ar jos dalį) grąžinti į Prašyme nurodytą mokesčių mokėtojo sąskaitą banke arba grąžinti pagal čekį, jeigu mokesčių mokėtojas neturi mokestinių nepriemokų jo veiklos teritorijoje ir vietos mokesčių administratorius nenurodė pervesti mokesčio permoką (visą ar jos dalį) į vietos mokesčių administratorius biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą. Sprendimo kopiją faksu arba elektroniniu paštu perduoti vietos mokesčių administratoriui;

49.7. išsiųsti mokesčių mokėtojui pranešimą apie sprendimą negrąžinti (neįskaityti) mokesčio permokos, jeigu dėl kokių nors priežasčių ši permoka (visa ar jos dalis) negali būti grąžinta (įskaityta). Sprendimo kopiją faksu arba elektroniniu paštu perduoti vietos mokesčių administratoriui;

49.8. prireikus, pradėti mokesčių mokėtojo patikrinimą ir informuoti vietos mokesčių administratorių.

50. Jeigu kitas mokesčių administratorius atlieka mokesčių mokėtojo patikrinimą, tai mokesčio permoką jis mokesčių mokėtojui grąžina per 10 dienų nuo kitos dienos po mokesčių administratoriaus pareigūno surašyto sprendimo dėl patikrinimo akto gavimo dienos.

Jeigu po mokesčių mokėtojo patikrinimo mokesčio permoka grąžinama vietos mokesčių administratoriui, tai grąžinamoji suma į vietos administratoriaus nurodytą biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą pervedama per kitą darbo dieną po sprendimo dėl patikrinimo akto gavimo dienos.

51. Kai kitas mokesčių administratorius perveda mokesčio permoką į vietos mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, Sprendimas vietos mokesčių administratoriui tą pačią dieną perduodamas faksu arba elektroniniu paštu. Sprendime būtinai nurodoma mokesčio permokos susidarymo data, o žymoje apie įvykdymą nurodomas mokėjimo pavedimo numeris ir data.

52. Kitas mokesčių administratorius privalo priimti jam tiesiai, o ne vietos mokesčių administratoriui, pateiktą mokesčių mokėtojo Prašymą grąžinti į jo biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėto mokesčio permoką. Tokiu atveju, kitas mokesčių administratorius vietos mokesčių administratoriui pateikia paklausimą dėl mokesčių mokėtojo mokestinių nepriemokų, o gavęs atsakymą, pagal šias Taisykles vykdo permokos grąžinimą (įskaitymą).

53. Kitas mokesčių administratorius, mokesčių permokas pervesdamas į vietos mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos įplaukų pervedimo ataskaitos FR0111 formoje pervedamą sumą nurodo 3 eilutėje, o vietos mokesčių administratoriaus gautąją sumą pagal paskirstymo lentelę paskirsto į biudžetus bei fondus, atsižvelgdamas į tai, kokio mokesčio nepriemoka dengiama, ir tai nurodo Biudžeto pajamų surenkamosios sąskaitos įplaukų pervedimo ataskaitos FR0111 formos 2 eilutėje.

 

VI. MOKESTĮ IŠSKAIČIUOJANČIO ASMENS APSKAIČIUOTOS IR SUMOKĖTOS PER DIDELĖS MOKESČIO SUMOS GRĄŽINIMAS

 

54. Mokesčių mokėtojas, iš kurio pajamų mokestį išskaičiuoja ir perveda į valstybės (savivaldybės) biudžetą tą mokestį išskaičiuojantis asmuo, dėl pagal Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo II, III ir V dalių nuostatas išskaičiuotos ir pervestos į biudžetą per didelės mokesčio sumos grąžinimo kreipiasi į mokestį išskaičiuojančio asmens vietos mokesčių administratorių, pateikdamas Prašymą bei mokestį išskaičiuojančio asmens išduotą pažymą.

55. Jeigu tokio mokesčių mokėtojo buveinė ir mokestį išskaičiuojančio asmens buveinė yra skirtingų mokesčių administratorių veiklos teritorijose, tai išskaičiuotos ir pervestos per didelės fizinių asmenų pajamų mokesčio sumos grąžinimo Prašymas gali būti pateiktas pasirinktinai arba mokestį išskaičiuojančio asmens vietos mokesčių administratoriui, arba mokesčių administratoriui, kurio teritorijoje yra mokesčių mokėtojo buveinė.

56. Mokestį išskaičiuojantis asmuo mokesčių mokėtojui išduodamojoje fizinio asmens pajamų mokesčio permokos grąžinimo pažymoje nurodo į kurio mokesčių administratoriaus kokią biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą (banko kodas, banko pavadinimas data) buvo pervestas iš šito mokesčių mokėtojo pajamų išskaičiuotas pajamų mokestis.

57. Mokestį išskaičiuojantis asmuo, išdavęs mokesčių mokėtojui fizinio asmens pajamų mokesčio permokos grąžinimo pažymą, patikslina to ir vėlesnių laikotarpių deklaracijas apie išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas bei išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį (toliau – Deklaracija) ir pateikia ją mokesčių administratoriui.

58. Patikslintoji Deklaracija pateikiama tam mokesčių administratoriui, kuriam buvo pateikta tikslinamoji Deklaracija. Jeigu grąžinama fizinio asmens pajamų mokesčio permoka, susidariusi per laikotarpį iki 1999 metų, tikslinti pradedama nuo pirmojoje pateiktoje Deklaracijoje ataskaitinio ketvirčio pradžioje nesumokėto pajamų mokesčio likučio.

59. Mokesčių administratorius, gavęs Prašymą ir mokestį išskaičiuojančio asmens išduotą pažymą, pagal patikslintą Deklaraciją susidariusią mokesčio permokos sumą grąžina mokesčių mokėtojui, jeigu mokestis buvo sumokėtas į jo biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, arba Prašymą išsiunčia kitam mokesčių administratoriui, kuriam buvo sumokėtas šis mokestis.

60. Kitas mokesčių administratorius grąžina išskaičiuotą ir sumokėtą per didelę mokesčio sumą šių Taisyklių V dalyje „Į kito mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėto mokesčio permokos grąžinimas (įskaitymas)“ išdėstyta tvarka.

61. Kadangi mokesčių mokėtojai, kurių fizinių asmenų pajamų mokestį išskaičiuoja ir sumoka mokestį išskaičiuojantis asmuo, mokesčių administratoriaus mokesčių apskaitoje apskaitomi ne individualiai, o pagal mokestį išskaičiuojančio asmens pateiktose Deklaracijose nurodytas jų sumokėtas bendras sumas, todėl grąžinamos išskaičiuotos per didelės fizinių asmenų mokesčių sumos gavėju mokesčių apskaitoje reikia laikyti mokestį išskaičiuojantį asmenį.

62. Pagal mokesčių mokėtojo sutikimą, išskaičiuotoji per didelė fizinių asmenų pajamų mokesčio suma gali būti grąžinta ir per mokestį išskaičiuojantį asmenį.

63. Kai mokesčio permoka grąžinama per mokestį išskaičiuojantį asmenį, mokestį išskaičiuojantis asmuo pateikia mokesčių administratoriui patikslintą Deklaraciją, Prašymą grąžinti per daug išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį, o prie Prašymo pridedamojoje fizinių asmenų pajamų mokesčio permokos grąžinimo pažymoje turi būti mokesčių mokėtojo parašas ir įrašytas sutikimas, kad mokesčio permoka gali būti grąžinta per mokestį išskaičiavusį asmenį.

64. Mokestį išskaičiuojantis asmuo gali prašyti mokesčių administratorių išskaičiuotą per didelę mokesčio sumą grąžinti į jo atsiskaitomąją sąskaitą arba įskaityti nepasibaigusių šio mokesčio mokėjimo terminų įmokoms padengti.

65. Mokesčių mokėtojui išskaičiuota per didelė mokesčio suma negali būti grąžinama per mokestį išskaičiuojantį asmenį, jeigu:

65.1. mokesčių mokėtojas mokesčio permokos grąžinimo metu yra nutraukęs darbo sutartį su per didelę mokesčio sumą išskaičiavusiu asmeniu;

65.2. mokestį išskaičiuojantis asmuo yra įgijęs likviduojamos įmonės statusą;

65.3. mokestį išskaičiuojančiam asmeniui iškelta bankroto byla arba taikoma neteisminė bankroto procedūrų nagrinėjimo tvarka.

66. Kai fizinis asmuo įgalioja kitą fizinį asmenį paimti jam grąžinamą išskaičiuotą per didelę fizinių asmenų pajamų mokesčio sumą, Prašyme nurodomas įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas, įgaliojimo data ir numeris, pridedama mokestį išskaičiuojančio asmens išduota fizinių asmenų pajamų mokesčio permokos grąžinimo pažyma ir atitinkamai patvirtintas įgaliojimas.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67. Kai mokesčių mokėtojas keičia buveinės adresą, mokesčių administratorius naujos mokesčių mokėtojo buveinės mokesčių administratoriui pateikia pažymą apie mokesčių mokėtojo tos dienos mokestinių prievolių būklę (neišieškotos mokestinės nepriemokos, mokestinės nepriemokos, kurių išieškoti mokesčių administratorius dar neįgijo teisės, arba negrąžinti (neįskaityti) mokesčių permokos (skirtumo) likučiai bei kiti mokesčių apskaitai reikalingi duomenys), taip pat perduodami jam einamųjų ir prieš juos einančių penkerių kalendorinių metų, skaičiuojant atgal nuo buveinės adreso pakeitimo dienos, mokesčių apskaitos kortelių duomenys.

68. Kadangi mokesčio sumos, kurias mokesčių administratorius grąžina mokesčių mokėtojui, išmokamos iš to valstybės (savivaldybės) biudžeto ir fondų į kuriuos jos buvo sumokėtos (pervestos ar įskaitytos), ar iš jų teises bei įsipareigojimus perėmusių biudžetų bei fondų, ir tokiomis proporcijomis, kokiomis grąžinimo metu yra paskirstomas mokestis, tai naujos buveinės vietos mokesčių administratorius mokesčių mokėtojui, savo noru pakeitusiam buveinės adresą, mokesčių permokų (skirtumų), susidariusių pagal patikslintas mokesčių, įskaitomų į savivaldybės biudžetą ar valstybės pinigų fondus, deklaracijas laikotarpio iki mokesčių mokėtojo buveinės adreso pakeitimo, sumas grąžina (įskaito) šių Taisyklių V skyriuje „Į kito mokesčių administratoriaus biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą sumokėto mokesčio permokos grąžinimas (įskaitymas)“ išdėstyta tvarka.

69. Vietos mokesčių administratorius, į kurio veiklos teritoriją mokesčių mokėtojai perėjo pagal Lietuvos teritorijos administracinių vienetų reformą, grąžina (įskaito) ir tas mokesčių permokas (skirtumus), kurios susidarė pagal patikslintas mokesčių, įskaitomų į savivaldybės biudžetą ar valstybės pinigų fondus, deklaracijas laikotarpio iki mokesčių mokėtojų perėjimo į jo veiklos teritoriją.

______________