VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIOMS UŽDRAUSTA VAŽIUOTI TOLIAU, STOVĖJIMO STACIONARIAJAME TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONTROLĖS POSTE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2010 m. balandžio 28 d. Nr. 2B-215

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2005, Nr. 153-5643) 14 straipsnio 2 dalimi ir siekdamas užtikrinti saugą keliuose:

1. Tvirtinu Kelių transporto priemonių, kurioms uždrausta važiuoti toliau, stovėjimo stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste taisykles (pridedama).

2. Pavedu:

2.1. Kontrolės koordinavimo skyriui šį įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje;

2.2. Bendrajam skyriui:

2.2.1. organizuoti šiuo įsakymu patvirtintų Kelių transporto priemonių, kurioms uždrausta važiuoti toliau, stovėjimo stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste taisyklių išrašo, kuriame išdėstyti 5–12 punktai, išvertimą į rusų, lenkų ir anglų kalbas;

2.2.2. su šiuo įsakymu supažindinti Klaipėdos regiono departamento Klaipėdos kontrolės skyriaus ir Klaipėdos regiono departamento Klaipėdos kontrolės skyriaus Stacionariojo transporto priemonių kontrolės poskyrio pareigūnus.

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas

 

_________________

 


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie

Susisiekimo ministerijos viršininko

2010 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 2B-215

 

KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ, KURIOMS UŽDRAUSTA VAŽIUOTI TOLIAU, STOVĖJIMO STACIONARIAJAME TRANSPORTO PRIEMONIŲ KONTROLĖS POSTE TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelių transporto priemonių, kurioms uždrausta važiuoti toliau, stovėjimo stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kelių transporto priemonių, kurioms uždrausta važiuoti toliau, statymo, stovėjimo ir pažeidimų, dėl kurių uždrausta važiuoti toliau, pašalinimo stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste tvarką.

2. Šios Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksu (Žin., 1996, Nr. 119-2772) (toliau – Kodeksas) ir Uždraudimo kelių transporto priemonei važiuoti toliau ir kelių transporto priemonės dokumentų paėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. 2B-446 (Žin., 2006, Nr. 49-1783) (toliau – Aprašas).

3. Šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Kodekse ir Apraše.

 

II. KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ STOVĖJIMO, IŠKROVIMO IR (AR) PERKROVIMO TVARKA

 

4. Pareigūnas, stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste atlikęs transporto priemonės kontrolę ir nustatęs Aprašo 5.1–5.4 punktuose nurodytus ir teisės aktų, nurodytų Aprašo 5.5–5.8 punktuose, pažeidimus, juos įforminęs ir tol, kol bus pašalinti nustatyti pažeidimai uždraudęs kelių transporto priemonei važiuoti toliau, privalo:

4.1. pasirašytinai supažindinti vairuotoją su šiomis Taisyklėmis ir vieną Taisyklių egzempliorių įteikti vairuotojui;

4.2. nurodyti vairuotojui važiuoti į stacionariojo kontrolės posto transporto priemonių stovėjimo aikštelę;

4.3. grąžinant transporto priemonės, kuriai uždrausta važiuoti toliau, kelių transporto priemonių registracijos dokumentus, įsitikinti, kad:

4.3.1. stacionariojo transporto priemonių kontrolės posto aikštelė ir šalia esanti posto teritorija yra švari, nėra šiukšlių ar kitokių atliekų;

4.3.2. nesugadintas (-i) ar nesunaikintas (-i) stacionariojo transporto priemonių kontrolės posto pastatas (-ai), įrenginiai ir įranga.

5. Transporto priemonių, kurioms uždrausta važiuoti toliau, vairuotojai stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste privalo:

5.1. vykdyti teisėtus pareigūnų reikalavimus;

5.2. statyti transporto priemones, vadovaudamiesi esančiais kelio ženklais, ženklinimu ir pareigūnų nurodymais;

5.3. imtis priemonių siekiant pašalinti pažeidimą (-us), dėl kurio (-ių) transporto priemonei uždrausta važiuoti toliau nepažeidžiant šių Taisyklių reikalavimų;

5.4. transporto priemones iškrauti ir (ar) perkrauti:

5.4.1. į kitas transporto priemones ar vykdyti kitus darbus, šalinant nustatytus pažeidimus, tik tam skirtoje vietoje;

5.4.2. tik tiesiai iš vienos transporto priemonės į kitą transporto priemonę, krovinio nepadėdami ant stacionariojo transporto priemonių kontrolės posto aikštelės grindinio.

6. Transporto priemonių, kurioms uždrausta važiuoti toliau, vairuotojams stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste draudžiama:

6.1. išpilti ar perpilti degalus, tepalus ir kitus degius skysčius, plauti transporto priemonę, šiukšlinti ar teršti teritoriją;

6.2. vartoti alkoholinius gėrimus ar kitas psichotropines medžiagas;

6.3. ateiti į stacionariojo transporto priemonių kontrolės posto tarnybines patalpas, jeigu kontrolę vykdantys pareigūnai nekviečia;

6.4. trukdyti pareigūnams dirbti, triukšmauti ar kitaip trikdyti stacionariojo transporto priemonių kontrolės posto darbą, savo veiksmais pažeisti viešąją tvarką;

6.5. naudoti atvirą ugnį, gadinti ar naikinti stacionariojo transporto priemonių kontrolės posto pastatus, įrenginius ir įrangą;

6.6. išvažiuoti iš stacionariojo transporto priemonių kontrolės posto nepašalinus pažeidimo (-ų), dėl kurio (-ių) buvo uždrausta važiuoti toliau, ir neturint transporto priemonės registracijos dokumentų.

7. Transporto priemonių, kurioms uždrausta važiuoti toliau, vairuotojai stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste turi:

7.1. sugadinę ar sulaužę aikštelės įrangą ar kitą materialųjį turtą, priklausantį Valstybinei kelių transporto inspekcijai prie Susisiekimo ministerijos, atlyginti padarytus nuostolius ar patirtą žalą;

7.2. pašalinti šiukšles ir kitas atliekas, atsiradusias transporto priemonės iškrovimo ir (ar) perkrovimo, ir (ar) transporto priemonės stovėjimo, ir (ar) techninės būklės trūkumų šalinimo metu arba atlyginti valymo išlaidas.

8. Atsakomybė už darbo saugos reikalavimų laikymąsi, vykdant transporto priemonės iškrovimą ir (ar) perkrovimą ar kitų pažeidimų, dėl kurių buvo uždrausta važiuoti toliau, pašalinimą stacionariajame transporto priemonių kontrolės poste, tenka vairuotojui ir vežėjui.

9. Atsakomybė ir išlaidos už vežamo krovinio perkrovimą, iškrovimą, saugojimą ar kitų pažeidimų, dėl kurių buvo uždrausta važiuoti toliau, pašalinimą bei pristatymą gavėjui, taip pat ir kelių transporto priemonės saugojimą ir reikalavimų nesilaikymą tenka vairuotojui ir vežėjui.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

10. Pareigūnas, nustatęs, kad kelių transporto priemonės vairuotojas nepakluso reikalavimui pašalinti Apraše nurodytus pažeidimus ir, neturėdamas kelių transporto priemonės dokumentų, nuvažiavo, privalo įgyvendinti Aprašo 20.1 ir 20.2 punktuose nurodytas priemones.

11. Vairuotojai ir vežėjai, pažeidę Lietuvos Respublikos įstatymus, šias Taisykles ar nevykdę teisėtų pareigūnų reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

12. Pareigūnas, pažeidęs šių Taisyklių nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________