VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2003 M. BALANDŽIO 10 D. ĮSAKYMO NR. V-103 „DĖL PARAMOS TEIKIMO METINĖS ATASKAITOS FR0477 FORMOS, PARAMOS GAVIMO IR PANAUDOJIMO METINĖS ATASKAITOS FR0478 FORMOS IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2008 m. spalio 3 d. Nr. VA-49

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 110 (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2004, Nr. 82-2966; 2005, Nr. 83-3083), 17 ir 18.11 punktais,

papildau Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos bei Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos užpildymo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 36-1606; 2008, Nr. 10-367), 5 punktą ir jį išdėstau taip:

„5. Ataskaitos FR0478 formą privalo teikti LP įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje išvardyti paramos gavėjai, gavę ir (arba) suteikę paramą ir (arba) labdarą LP įstatymo nustatyta tvarka. Tradicinės religinės bendruomenės, bendrijos ir jų centrai neteikia informacijos apie anonimiškai ir bet kokiu būdu iš fizinių asmenų gautą paramą bei jos panaudojimą, todėl, jeigu tradicinės religinės bendruomenės paramą per kalendorinius metus gavo tik anonimiškai ir iš fizinių asmenų, jos ataskaitos FR0478 formos teikti neprivalo.“

 

 

 

VIRŠININKO PAVADUOTOJAS,

ATLIEKANTIS VIRŠININKO FUNKCIJAS                                   DAINIUS DAUGIRDA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2008-09-22 raštu Nr. ((14.18-03)-K-0824949-6K-0811749)