LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ VAIRUOTOJŲ EGZAMINAVIMO IR VALSTYBĖS ĮMONĖS „REGITRA“ ĮSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

 

2002 m. rugsėjo 3 d. Nr. 417

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 24-794), 6.1.16 punktą bei siekdamas užtikrinti valstybės politikos įgyvendinimą kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo srityje:

1. Pavedu valstybės įmonei „Regitra“ nuo 2003 m. sausio 1 d. vykdyti kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo funkciją.

2. Pakeičiu valstybės įmonės „Regitra“ įstatus, patvirtintus vidaus reikalų ministro 1999 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 689 „Dėl valstybės įmonės „Regitra“ įsteigimo“:

2.1. išdėstau 9.1 ir 9.2 punktus bei 9.3 ir 9.5 punktų pirmas pastraipas taip:

9.1. kelių transporto priemonių registraciją ir apskaitą, kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimą;

9.2. teikia steigėjui pasiūlymus kelių transporto priemonių registracijos ir apskaitos bei kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo tvarkos tobulinimo klausimais, taip pat su kelių transporto priemonių registracijos ir apskaitos bei kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo veikla susijusių teisės aktų ar jų pakeitimų projektus;

9.3. atlieka kelių transporto priemonių registro ir vairuotojų egzaminų duomenų bazės tvarkymo funkcijas:“;

9.5. Įgyvendindama pagrindinės kelių transporto priemonių registracijos ir apskaitos bei kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo funkcijas, teikdama paslaugas, įmonė gali atlikti šią ūkinę veiklą:“;

2.2. papildau 9.3.5–9.3.7 punktais:

9.3.5. kaupia, apdoroja, sistemina, saugo, naudoja ir steigėjo nustatyta tvarka teikia vartotojams duomenis apie kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminus;

9.3.6. užtikrina kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminų duomenų bazės funkcionavimą, tvarko duomenų teikimo apskaitą;

9.3.7. tvarko kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminų duomenų ir dokumentų archyvą.“

3. Įpareigoju:

3.1. valstybės įmonės „Regitra“ generalinį direktorių teisės aktų nustatyta tvarka įregistruoti valstybės įmonės „Regitra“ įstatų pakeitimus;

3.2. valstybės įmonę „Regitra“:

3.2.1. iki 2002 m. lapkričio 1 d. parengti ir nustatyta tvarka pateikti tvirtinti vidaus reikalų ministrui teisės aktus, būtinus kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo funkcijai vykdyti;

3.2.2. pradėjus vykdyti kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo funkciją teikti policijos įstaigoms duomenis apie asmenis, nustatyta tvarka išlaikiusius kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminus.

 

 

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS                                                             JUOZAS BERNATONIS

______________