LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ PREVENCIJAI, PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2005 m. gruodžio 23 d. Nr. 1422

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 110-3207; 2003, Nr. 114-5114) 28 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Nustatyti, kad įmonės, įstaigos, organizacijos ar kitos organizacinės struktūros, pageidaujančios gauti iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšų prevencijos priemonėms įgyvendinti 2006 metais, prašymus skirti šių lėšų iki 2006 m. vasario 10 d. pateikia Valstybinei darbo inspekcijai.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                              Algirdas Brazauskas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                       Vilija Blinkevičiūtė


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2005 m. gruodžio 23 d.

nutarimu Nr. 1422

 

LĖŠŲ, SKIRTŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DARBE IR PROFESINIŲ LIGŲ PREVENCIJAI, PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai, panaudojimo tvarkos aprašas (toliau vadinama – šis Aprašas) reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo (toliau vadinama – Įstatymas) nustatytų Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto (toliau vadinama – Fondo biudžetas) lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonėms (toliau vadinama – prevencijos priemonės) įgyvendinti, panaudojimą.

2. Fondo biudžeto lėšos, skirtos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijai (toliau vadinama – prevencijai skirtos lėšos), naudojamos įmonių, įstaigų, organizacijų ar kitų organizacinių struktūrų (toliau vadinama – įmonės) pasiūlytų prevencijos priemonių, susijusių su profesinės rizikos šalinimu ir (ar) mažinimu, įgyvendinimui (darbo vietoms ar technologiniams procesams tobulinti arba kitoms priemonėms, kurios pašalina ir (ar) sumažina profesinės rizikos veiksnius iki teisės aktuose nustatytų leidžiamų dydžių, įgyvendinti) finansuoti. Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemonių, kurioms įgyvendinti gali būti naudojamos Fondo biudžeto lėšos, krypčių sąrašą (toliau vadinama – prevencijos priemonių krypčių sąrašas) tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras ir sveikatos apsaugos ministras.

3. Prevencijos priemonėms įgyvendinti skirtas lėšas administruoja Fondo valdyba.

 

II. ĮMONIŲ PRAŠYMŲ SKIRTI LĖŠŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖMS ĮGYVENDINTI TEIKIMAS IR PATEIKTŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

 

4. Įmonės pagal šį Aprašą teikia prašymus skirti lėšų prevencijos priemonėms įgyvendinti pagal prevencijos priemonių krypčių sąrašą.

5. Įmonės pateiktos vienos prevencijos priemonės vertė turi būti ne mažesnė kaip 50 tūkst. litų. Vienai įmonei prevencijos priemonėms įgyvendinti turi būti skiriama ne daugiau kaip 100 tūkst. litų (iš viso).

6. Pirmenybė gauti prevencijai skirtų lėšų teikiama toms įmonėms, kurios įsipareigoja skirti ne mažiau kaip 30 procentų savo lėšų konkrečiai priemonei (priemonėms) įgyvendinti. Jeigu įmonės skiria vienodą sumą lėšų, pirmenybė teikiama įmonėms, kurios už tokias pat lėšas numato pasiekti geresnių kiekybinių rodiklių (numatoma daugiau darbuotojų, kuriems bus pagerintos darbo sąlygos, kaip nustatyta norminių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų) ir geresnių kokybinių rodiklių (numatoma keisti technologinius procesus panaudojant nekenksmingas ar mažiau kenksmingas medžiagas, modernizuoti darbo įrenginius, įrengti kolektyvines apsaugos priemones, įgyvendinti kitas priemones, kurios pagerintų darbo aplinką bent keliose darbo vietose). Jeigu vienodi visi pirmiau nurodyti rodikliai, pirmenybė teikiama toms įmonėms, kurių pasiūlytos įgyvendinti priemonės leistų ne tik pagerinti darbuotojų darbo sąlygas, bet ir užtikrinti aplinkosaugos reikalavimų laikymąsi.

7. Prevencijai skirtos lėšos negali būti skiriamos:

7.1. įmonei dažniau kaip kartą per trejus metus;

7.2. įmonei, kurioje neatliktas profesinės rizikos vertinimas ir neparengtas profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir (ar) mažinimo planas;

7.3. bankrutuojančiai ar likviduojamai, su kreditoriais sudariusiai taikos sutartį ar sustabdžiusiai veiklą įmonei;

7.4. įmonei, kurioje įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba darbuotojas susirgo profesine liga po to, kai Valstybinės darbo inspekcijos inspektorius nustatė darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų pažeidimą ir įpareigojo nustatytu laiku pažeidimą pašalinti, tačiau nustatytu laiku pažeidimas nebuvo pašalintas ir dėl to įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas darbe arba darbuotojas susirgo profesine liga;

7.5. įmonei, registruotai draudėju mažiau kaip dvylika mėnesių;

7.6. įmonei, turinčiai įsiskolinimų Fondo biudžetui ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, išskyrus tuos atvejus, kai šių įsiskolinimų mokėjimas atidėtas teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Įmonės, pageidaujančios gauti iš Fondo biudžeto lėšų prevencijos priemonėms įgyvendinti, kasmet iki spalio 15 d. pateikia Valstybinei darbo inspekcijai prašymus skirti šių lėšų ateinantiems metams, pridėdamos prevencijos priemonės ar prevencijos priemonių, kurios siūlomos įgyvendinti įmonėje prevencijai skirtomis lėšomis ateinančiais metais, aprašymus (pagal šio Aprašo priedą). Prie prašymo taip pat pridedamos kompetentingų institucijų, įstaigų pažymos, patvirtinančios, kad įmonės nepriskiriamos šio Aprašo 7.3, 7.5 ir 7.6 punktuose nurodytoms įmonėms.

9. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina Valstybinės darbo inspekcijos, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Fondo valdybos atstovai (toliau vadinama – komisija), atsižvelgdama į darbuotojų saugos ir sveikatos būklę šalyje ir pagal Įstatymą prevencijai skirtų lėšų sumą, taip pat vadovaudamasi prevencijos priemonių krypčių sąrašu, atrenka įmonių pateiktus prašymus skirti lėšų prevencijos priemonėms įgyvendinti, parengia prevencijos priemonių, numatomų ateinančiais metais įgyvendinti įmonėse prevencijai skirtomis lėšomis, sąrašo projektą (toliau vadinama – prevencijos priemonių sąrašo projektas) ir iki vasario 15 d. pateikia jį Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijai.

Komisijos darbo reglamentą tvirtina Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius

10. Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisija apsvarsto prevencijos priemonių sąrašo projektą ir pateikia komisijai pasiūlymus. Komisijai darbo reglamento nustatyta tvarka įvertinus Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos pasiūlymus, prevencijos priemonių sąrašo projektas teikiamas tvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministrui ir sveikatos apsaugos ministrui. Prevencijos priemonių sąrašas turi būti patvirtintas kasmet ne vėliau kaip iki kovo 31 dienos.

 

III. PREVENCIJOS PRIEMONIŲ FINANSAVIMAS IR ĮGYVENDINIMAS, PREVENCIJAI SKIRTŲ LĖŠŲ NAUDOJIMAS IR JŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

11. Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro patvirtintame prevencijos priemonių sąraše nurodytos prevencijos priemonės finansuojamos ir įgyvendinamos tokia tvarka:

11.1. Fondo valdyba su įmonėmis, nurodytomis prevencijos priemonių sąraše (toliau vadinama – vykdytojas), kasmet iki balandžio 15 d. pasirašo prevencijos priemonių finansavimo ir įgyvendinimo sutartis (toliau vadinama – sutartys). Sutarties pavyzdinę formą tvirtina Fondo valdybos direktorius. Vykdytojams, kurie sutartyje įsipareigoja skirti ne mažiau kaip 30 procentų savo lėšų konkrečiai prevencijos priemonei įgyvendinti, sutartyje nustatyta tvarka gali būti išmokamas avansas – iki 50 procentų prevencijos priemonės vertės. Avansas gali būti išmokėtas tik tada, kai vykdytojas pateikia Lietuvos Respublikos teritorijoje esančio banko garantiją arba laidavimo draudimo sutartį dėl sutartyje numatytos avanso sumos.

11.2. Vykdytojai, kurie yra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296), organizuoja viešuosius pirkimus prevencijos priemonėms įgyvendinti šio įstatymo nustatyta tvarka. Kiti vykdytojai, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimus prevencijos priemonėms įgyvendinti organizuoja vadovaudamiesi Fondo valdybos direktoriaus patvirtintu prevencijos priemonių pirkimo tvarkos aprašu.

11.3. Ne vėliau kaip per mėnesį po prevencijos priemonės įgyvendinimo vykdytojas pateikia Fondo valdybai šios priemonės įgyvendinimo ir jai įgyvendinti panaudotų lėšų ataskaitą, prie kurios pridedama vykdytojo pasirinktos nepriklausomo audito įmonės auditoriaus išvada dėl prevencijos priemonei įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo ir Valstybinės darbo inspekcijos išvada apie šios priemonės įgyvendinimą. Jeigu Fondo valdyba teigiamai įvertina vykdytojo ataskaitą ir yra teigiamos nepriklausomo audito įmonės auditoriaus ir Valstybinės darbo inspekcijos išvados, Fondo valdyba vykdytojui perveda sutartyje nustatytais terminais numatytas lėšas.

12. Jeigu nepriklausomo audito įmonės auditoriaus ir (ar) Valstybinės darbo inspekcijos išvadoje teigiama, kad vykdytojas neįvykdė sutartyje nustatytų įsipareigojimų ar įvykdė juos netinkamai, prevencijos priemonė nefinansuojama (lėšos nepervedamos) ir sutartis nutraukiama. Jeigu šio Aprašo 11.1 punkte numatytu atveju išmokėtas avansas, šį avansą vykdytojas privalo grąžinti sutartyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per mėnesį po to, kai Fondo valdyba, išnagrinėjusi pirmiau minėtas išvadas, priima sprendimą, kad vykdytojas neįvykdė sutartinių įsipareigojimų, ir apie tai informuoja vykdytoją. Esant objektyvioms aplinkybėms, vykdytojas, siekdamas pratęsti sutarties įvykdymo terminą, gali kreiptis į Fondo valdybą ir prašyti sutartį pakeisti, pateikdamas motyvuotą prašymą ir Valstybinės darbo inspekcijos išvadą dėl prevencijos priemonės (priemonių) įgyvendinimo termino pratęsimo. Fondo valdybai išnagrinėjus vykdytojo prašymą ir Valstybinės darbo inspekcijos išvadą dėl prevencijos priemonės įgyvendinimo termino pratęsimo, sutartis gali būti keičiama raštišku šalių susitarimu.

13. Įmonė, įgyvendinanti prevencijos priemones, visų atsiskaitymų, susijusių su prevencijos priemonės ar priemonių įgyvendinimu, apskaitą atlieka atskiroje atsiskaitomojoje sąskaitoje, atidarytoje Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje.

14. Kol vykdytojas įgyvendina prevencijos priemonę (priemones), Fondo valdyba sutartyje nustatyta tvarka tikrina, kaip vykdytojas naudoja prevencijos priemonei (priemonėms) skirtas lėšas. Valstybinė darbo inspekcija turi teisę tikrinti, kaip vykdytojas įgyvendina sutartyje numatytas prevencijos priemones. Fondo valdyba ir Valstybinė darbo inspekcija, tikrindamos, kaip vykdytojai naudoja prevencijos priemonei (priemonėms) skirtas lėšas ir įgyvendina šias priemones, prireikus pasitelkia ekspertus.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

15. Metinę praėjusių metų prevencijai skirtų lėšų naudojimo ataskaitą Fondo valdyba kasmet iki balandžio 15 d. pateikia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Valstybinio socialinio draudimo fondo tarybai.

______________


Lėšų, skirtų nelaimingų atsitikimų darbe ir

profesinių ligų prevencijai, panaudojimo

tvarkos aprašo priedas

 

PREVENCIJOS PRIEMONĖS APRAŠYMAS

 

1. Duomenys apie įmonę

 

Įmonės pavadinimas

 

 

Įmonės rekvizitai

Įmonės kodas, buveinės adresas:

gatvė, namo numeris, pašto indeksas, vietovė

 

tel.

 

faksas

 

el. p. adresas

 

 

2. Siūlomos įgyvendinti 20____ metais priemonės* tikslai ir uždaviniai

 

2.1. Priemonės tikslai

 

 

2.2. Priemonės uždaviniai

 

 

 

3. Priemonės poreikio pagrindimas

 

3.1. Priemone sprendžiamos problemos (priemonės reikalingumo pagrindimas)

 

3.2. Priemonės tikslingumo patvirtinimas (darbuotojų saugos ir sveikatos būklė, atliktas profesinės rizikos vertinimas**, atlikti tyrimai**, kita informacija, patvirtinanti priemonės įgyvendinimo tikslingumą)

 

3.3. Numatomas darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pagerinimas įgyvendinus priemonę (kiekybinis ir kokybinis padėties pagerėjimas įgyvendinus priemonę)

 

3.4. Priežastys, dėl kurių įmonė neturi galimybės be išorinės pagalbos įgyvendinti priemonės

 

 

4. Duomenys apie priemonę

 

Priemonės pavadinimas

 

4.1. Priemonės kryptis***

 

4.2. Lėšų poreikis (litais – skaičiais ir žodžiais), iš jų:

 

4.2.1. priemonės projektui parengti (litais)

 

4.2.2. darbo įrenginiams modernizuoti (litais)

 

4.2.3. darbo vietoms pertvarkyti (litais)

 

4.2.4. technologiniams procesams pakeisti naudojant mažiau kenksmingas medžiagas (litais)

 

4.2.5. kolektyvinėms apsaugos priemonėms įrengti (litais)

 

4.2.6. kitoms priemonėms įgyvendinti (litais)

 

4.3. Atlikti darbai iki priemonės įgyvendinimo pradžios (atliktas profesinės rizikos vertinimas ir parengtas profesinės rizikos veiksnių šalinimo ir (ar) mažinimo planas)

 

4.4. Priemonės įgyvendinimo vieta (įmonės adresas, jeigu veikla vykdoma kitu, ne tuo, kuris nurodytas pirmiau, buveinės adresu, ar įmonės padalinio adresas, įmonės padalinio pavadinimas)

 

4.5. Laukiami priemonės įgyvendinimo rezultatai:

 

4.5.1. modernizuojamų darbo įrenginių skaičius

 

4.5.2. pertvarkomų darbo vietų skaičius

 

4.5.3. technologinių procesų pakeitimai naudojant mažiau kenksmingas medžiagas (nurodomos keičiamos medžiagos ir laukiamas darbo sąlygų gerinimo efektas)

 

4.5.4. kolektyvinių apsaugos priemonių įrengimas

 

4.5.5. darbuotojų, kurių darbo sąlygos, įgyvendinus priemonę, atitiks darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus, skaičius

 

4.5.6. kiti laukiami rezultatai

 

4.6. Priemonės įgyvendinimo trukmė (mėnesiais)

 

4.7. Siūlomos priemonės įgyvendinimo pradžia

 

4.8. Siūlomos priemonės įgyvendinimo pabaiga

 

 

5. Įmonės įsipareigojimas skirti ne mažiau kaip 30 procentų prevencijos priemonei įgyvendinti reikalingų lėšų________________________________________________________________________________

                                                            (nurodyti, ar įsipareigoja, ir jeigu įsipareigoja, nurodyti skiriamą lėšų dalį (procentais)

 

 

____________________________            ____________________             ___________________

            (įmonės vadovo ar jo įgalioto                                    (vardas ir pavardė)                                            (parašas)

        asmens pareigų pavadinimas)

 

A. V.

 

Rengėjas ___________________________________

                                (vardas, pavardė, kontaktinis telefonas)

______________* Kiekvienai prevencijos priemonei pildomas atskiras aprašymas.

 

** Pateikiama įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės paso kopija ir rizikos veiksnių, kurių dydžiai viršija teisės aktų nustatytus dydžius (nepriimtina rizika), tyrimų duomenys (protokolų kopijos).

 

*** Nurodomas krypties numeris ir pavadinimas pagal prevencijos priemonių krypčių sąrašą.