LIETUVOS RESPUBLIKOS

IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMO 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

2006 m. birželio 1 d. Nr. X-641

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 89-1706; 2004, Nr. 88-3208, Nr. 152-5534; 2006, Nr. 17-592)

 

1 straipsnis. 1 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Šis įstatymas taikomas nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims ir Lietuvos Respublikoje gyvenantiems užsieniečiams, įstatymų nustatyta tvarka paskirtiems vaiko, Lietuvos Respublikos piliečio, globėjais (rūpintojais).“

2. Pakeisti 1 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vienkartinė išmoka vaikui ir išmoka vaikui skiriama, jei šio straipsnio 2 dalies nuostatą atitinka nors vienas iš vaiko tėvų (įtėvių) ir vaikas nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje kartu su juo. Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui (toliau – privalomosios tarnybos kario vaikui) skiriama, jei šio straipsnio 2 dalies nuostatą atitinka nors vienas iš vaiko tėvų ir vaikas nuolat gyvena Lietuvos Respublikoje kartu su juo.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Išmokų rūšys

1. Šeimose auginamiems vaikams nustatomos šios išmokos:

1) vienkartinė išmoka vaikui;

2) išmoka vaikui;

3) išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui.

2. Globojamiems vaikams ir asmenims, kuriems nustatyta globa (rūpyba), nustatomos šios išmokos:

1) globos (rūpybos) išmoka;

2) vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti.

3. Nėščiai moteriai nustatoma vienkartinė išmoka nėščiai moteriai.“

 

3 straipsnis. 4 straipsnio papildymas

Papildyti 4 straipsnį 2 dalimi ir visą straipsnį išdėstyti taip:

4 straipsnis. Išmokų finansavimas

1. Šio įstatymo nustatytos išmokos mokamos iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, o nuo 2007 m. sausio 1 d. – iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Išmokoms administruoti skiriami 4 procentai šio įstatymo reglamentuotoms išmokoms mokėti skirtų lėšų.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 5 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

5 straipsnis. Vienkartinė išmoka vaikui

1. Kiekvienam gimusiam vaikui skiriama 8 MGL dydžio vienkartinė išmoka.

2. Įvaikintam vaikui, neatsižvelgiant į tai, kad jau buvo išmokėta išmoka gimusiam vaikui, skiriama 8 MGL dydžio vienkartinė išmoka.

3. Vienkartinė išmoka vaikui mokama vienam iš vaiką auginančių tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų), įtėvių ar vaiko globėjui.

4. Išmoka gimusiam vaikui neskiriama, jei vaikas gimė negyvas, arba kreipimosi metu yra išlaikomas valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje.

5. Išmoka įvaikintam vaikui neskiriama sutuoktinio (sugyventinio) vaikui, kurį įvaikino kitas sutuoktinis.“

 

5 straipsnis. 6 straipsnio 4 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šeimoje, auginančioje tris ar daugiau vaikų, kiekvienam vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniam, jei jis mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje, profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), bet ne ilgiau kaip iki jam sukanka 24 metai, skiriama 0,4 MGL dydžio išmoka per mėnesį.“

2. Pakeisti 6 straipsnio 7 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) yra pilnametis ir turi savo vaikų;“.

3. 6 straipsnio 7 dalies 2 punkte po žodžio „globojamas“ įrašyti žodžius „išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos“ ir šį punktą išdėstyti taip:

2) yra globojamas, išskyrus atvejus, kai vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos;“.

 

6 straipsnis. 8 straipsnio 2, 6 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 8 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Jei pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo jis toliau nenutrūkstamai mokosi dieninėje bendrojo lavinimo mokykloje ar mokosi profesinės, aukštesniosios ar aukštosios mokyklos dieniniame skyriuje (įskaitant ir akademinių atostogų laikotarpį), nepaisant to, dirba ar ne, taip pat tuo atveju, kai yra mirę nedirbančio pilnamečio asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) (įtėvių), jam, kol mokosi, bet ne ilgiau kaip iki sukanka 24 metai, skiriama ir kartą per mėnesį mokama 4 MGL dydžio išmoka. Ši išmoka neskiriama ir nemokama daugiau kaip du kartus įstojusiems į tos pačios mokyklų grupės mokyklą ar įstojusiems į žemesnės mokyklų grupės mokyklą (kaip suskirstyta pagal Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą).“

2. Pakeisti 8 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Vaikui (asmeniui), išlaikomam (nemokamai gaunančiam nakvynę ir maistą) bendrojo lavinimo mokyklos (centro) ar profesinės mokyklos (profesinio rengimo centro) bendrabutyje, skiriama 2 MGL dydžio išmoka per mėnesį.“

3. Pakeisti 8 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Globos (rūpybos) išmoka neskiriama:

1) jei vaikas (asmuo) yra sulaikytas, suimtas, atlieka bausmę, paskelbta jo paieška ar teismo pripažintas nežinia kur esančiu;

2) jei vaiko laikinoji globa (rūpyba) nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.“

 

7 straipsnis. 9 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 9 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti neskiriama:

1) jei asmuo yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) valstybės ar savivaldybės finansuojamoje įstaigoje;

2) jei vaiko laikinoji globa (rūpyba) buvo nustatyta tėvų prašymu dėl jų laikino išvykimo iš Lietuvos Respublikos.“

2. Pakeisti 9 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti grynaisiais pinigais neišmokama, išskyrus atvejus, kai lieka nepanaudota mažesnė negu 1 MGL dydžio išmokos dalis, kuri gali būti išmokama grynaisiais pinigais pačiam išmokos gavėjui. Vienkartinė išmoka būstui įsigyti arba įsikurti gali būti panaudota:

1) būstui pirkti;

2) sumokėti daliai paskolos būstui (gyvenamajam namui, butui) statyti arba pirkti;

3) būsto nuomai;

4) mokesčiams už nuomojamojo ar nuosavybės teise turimo būsto komunalines paslaugas;

5) būstui remontuoti arba rekonstruoti;

6) baldams, buitinei technikai, vienam asmeniniam kompiuteriui įsigyti;

7) studijų kainai padengti;

8) žemės sklypui įsigyti.“

 

8 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

10 straipsnis. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Nėščiai moteriai, pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiai teisės gauti motinystės pašalpos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama 2 MGL dydžio vienkartinė išmoka.“

 

9 straipsnis. 12 straipsnio 2 ir 7 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 12 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Globos (rūpybos) išmoką asmenims, kurie mokosi profesinėse, aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose, skiria ir moka savivaldybės, kurioje yra mokykla, administracija. Jeigu gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje deklaravęs asmuo studijuoja užsienio valstybės profesinėje, aukštesniojoje ar aukštojoje mokykloje, globos (rūpybos) išmoką jam skiria ir moka savivaldybės, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administracija.“

2. Pakeisti 12 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Vienkartinės išmokos vaikui, vienkartinės išmokos būstui įsigyti arba įsikurti ir vienkartinės išmokos nėščiai moteriai dydis apskaičiuojamas pagal teisės į išmoką atsiradimo dieną galiojusio MGL dydį. Išmokos vaikui, išmokos privalomosios tarnybos kario vaikui ir globos (rūpybos) išmokos dydis apskaičiuojamas pagal išmokos skyrimo dieną galiojantį MGL dydį.“

 

10 straipsnis. 13 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos. Vaiko globėjui ji mokama, jei jis kreipiasi per 6 mėnesius nuo globos nustatymo dienos, bet ne vėliau kaip iki vaikui sukaks pusantrų metų, ir jeigu vienkartinė išmoka už šį vaiką anksčiau nebuvo išmokėta. Vienkartinė išmoka įvaikintam vaikui skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo vaiko įvaikinimo dienos.“

2. Pakeisti 13 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai skiriama, jei dėl jos buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią moteriai buvo likę 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.“

 

11 straipsnis. 18 straipsnio papildymas

Papildyti 18 straipsnį 3 punktu:

3) neskirti išmokos arba nutraukti jos mokėjimą, jeigu išmokos gavėjas nevykdo šio įstatymo 19 straipsnyje nustatytų pareigų.“

 

12 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2006 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________